Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Drezdenko, sierpień 2019 r.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 3

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym 15

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku 23

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków 24

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne 30

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 30

Rozdział 7. Kantor SGB 30

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 30

Wykaz załączników do regulaminu

Załącznik nr 1  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

Załącznik nr 2  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

Załącznik nr 3  Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik nr 4  Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje i postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO, PKZP i rad rodziców w tym:

 1. warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w walutach wymienialnych) ;
 2. zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
 3. zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy ich użyciu;
 4. zasady wydawania i funkcjonowania innych instrumentów płatniczych;
 5. zasady świadczenia przez Bank usług w zakresie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu;
 6. zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
 7. zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach prowadzonego rachunku.
 8. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z obowiązującym w Banku regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
 9. Aktualna treść regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępna jest w placówkach Banku.
 10. W okresie obowiązywania umowy na wniosek posiadacza rachunku Bank, zobowiązany jest do udostępnienia:
 11. postanowień zawartych umów, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku;
 12. aktualnej treści regulaminu, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, poza trybem określonym w § 89 niniejszego regulaminu oraz
 13. informacji dotyczących rachunku i wykonanych transakcji płatniczych, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej e-mail w sieci internet;
 2. agent rozliczeniowy – bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant –  odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą w tym możliwość zapłaty za usługę lub towar przy wykorzystaniu usługi BLIK;
 5. aktywacja usługi BLIK – czynności wykonywane w Portfelu SGB, mające na celu zdefiniowanie parametrów niezbędnych do realizacji transakcji w ramach usługi BLIK;
 6. autoryzacja – zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną odpowiednio przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty, użytkownika karty lub użytkownika systemu, w sposób określony w regulaminie;
 7. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 8. bank beneficjenta (odbiorcy) – bank, prowadzący rachunek beneficjenta, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z beneficjentem;
 9. bank płatnika  – bank prowadzący rachunek posiadacza rachunku będącego płatnikiem, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z płatnikiem;
 10. bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu instrumentu płatniczego;
 11. Bell ID – Bell Identification B.V. z siedzibą w Rotterdamie ( Holandia ), właściciel oprogramowania mWallet SDK;
 12. cedent – posiadacza rachunku dokonującego przelewu wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 13. cesjonariusz – osobę, na rzecz której dokonywany jest przelew wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 14. dane biometryczne – dane będące zapisem indywidualnych cech Użytkownika, to jest układ żył krwionośnych dłoni, odcisku palca, obrazu tęczówki, wizerunku twarzy, barwy głosu;
 15. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek;
 16. dodatkowy dokument tożsamości – inny niż określony w pkt 16 ważny dokument, pozwalający na dodatkową weryfikację tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w szczególności: legitymację emeryta lub rencisty;
 17. dokument tożsamości – ważny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej,
 18. dostawca przekazujący – dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 19. dostawca przyjmujący – dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 20. dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej – dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 21. dostępne środki – saldo rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym/kredytu odnawialnego w ROR, pomniejszone o sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczących tych środków;
 22. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy;
 23. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem
  lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych obejmujący w szczególności powiadamianie SMS (serwis SMS),
 24. e-PIN – kod przypisany do aplikacji mobilnej, ustawiany przez klienta podczas pierwszego uruchamiania aplikacji na telefonie;
 25. Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika;
 26. godzina graniczna – godzinę podaną w regulaminie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym;
 27. hasło do telefonicznej identyfikacji klienta – służy do telefonicznej weryfikacji posiadacza rachunku przez pracownika placówki Banku i uzyskania przez posiadacza rachunku: informacji o saldzie i historii obrotów na rachunku, możliwości telefonicznego dokonania blokady i odblokowania dostępu do usługi IB (hasło i identyfikator), możliwości telefonicznego zastrzeżenia karty płatniczej,
 28. IBAN / unikatowy identyfikator – unikalny numer rachunku bankowego zgodny z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych ustanowionym przez European Committee for Bank Standardisation;
 29. indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane użytkownikowi przez dostawcę usług płatniczych do celów uwierzytelniania;
 30. instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;
 31. integrator płatności internetowych – podmiot świadczący usługi sklepom internetowym lub innym podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przyjmowania płatności od ich klientów za pomocą przelewów typu pay by link;
 32. Kantor SGB – usługę oferowaną klientom za pośrednictwem systemu, umożliwiającą wymianę walut;
 33. karta informacyjna – dokument zawierający dane wymagane przez Bank, podane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty / użytkownika karty;
 34. karta – (karta debetowa) instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, identyfikujący jej wydawcę licencjonowanego i posiadacza karty lub użytkownika karty, umożliwiający dokonywanie operacji gotówkowych, operacji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 35. karta młodzieżowa – kartę wydawaną osobom w wieku od 13-ego do 26-ego roku życia, posiadającym ROR;
 36. karta mobilna – karta debetowa Visa, wydawana w postaci aplikacji płatniczej instalowanej na urządzeniu mobilnym posiadacza karty/użytkownika karty, umożliwiająca dokonywanie transakcji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 37. karta stokenizowana – karta zbliżeniowa, dla której został nadany token ( klucz transakcyjny ) w Portfelu SGB, umożliwiający dokonywanie transakcji za pomocą urządzenia mobilnego;
 38. karta zbliżeniowa – karta umożliwiająca dokonywanie transakcji zbliżeniowych;
 39. karta wzorów podpisów – ewidencję wzorów podpisów osób uprawnionych;
 40. klient – klient indywidualny, SKO/PKZP lub radę rodziców;
 41. klient indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 42. Kod identyfikacyjny:
  1. kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty

lub

  1. PIN do aplikacji – kod zawierający od 5 do 20 znaków, stanowiący poufny numer służący do uwierzytelnienia Użytkownika w aplikacji mobilnej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika lub
  2. kod uwierzytelnienia – czterocyfrowy kod wykorzystywany w procesie silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej, ustanawiany samodzielnie przez Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej;
 1. kod BLIK – 6-cyfrowy kod, niezbędny do realizowania transakcji w ramach usługi BLIK, generowany w Portfelu SGB;
 2. kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 3. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalane przez SGB-Bank S.A. w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach między klientami i Bankiem;
 4. limit BLIK – odpowiednio dzienny limit ilościowy lub kwotowy dla transakcji BLIK;
 5. limit operacji bezgotówkowych – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane odpowiednio przy użyciu karty w placówkach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze lub za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w tym transakcje wypłaty gotówki w ramach usługi cash back;
 6. limit transakcji zbliżeniowej – ustalony przez Bank limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej; wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. limit wypłat gotówki – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane przy użyciu instrumentów płatniczych w bankomatach, innych urządzeniach samoobsługowych lub placówkach banków akceptujących instrumenty płatnicze;
 8. małoletni – osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. Mastercard International (Mastercard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro / Cirrus / Mastercard;
 10. nierezydent – osobę fizyczną będącą nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. NRB / unikatowy identyfikator – unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego zgodny ze standardem obowiązującym banki prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 13. odbiorca (beneficjent) – posiadacz rachunku wskazanego w zleceniu płatniczym,
  będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
 14. okres odsetkowy – okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczane są odsetki;
 15. okres umowny – okres na jaki została zawarta umowa ramowa lub umowa rachunku (potwierdzenie);
 16. organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa, Mastercard lub Polski Standard Płatności);
 17. oprogramowanie – należąca do Bell ID wtyczka mWallet SDK do obsługi transakcji dokonywanych kartą mobilną, stanowiącą integralną część aplikacji mobilnej karty;
 18. pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
 19. pay by link – system, który automatycznie generuje w bankowości elektronicznej gotową dyspozycję przelewu, która po zatwierdzeniu przez klienta jest realizowana przez Bank
 20. pełnomocnik – osobę lub osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – na zasadach określonych w regulaminie – do dysponowania rachunkiem w imieniu posiadacza;
 21. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny indywidualny numer identyfikacyjny, przypisany odpowiednio posiadaczowi karty / użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty / użytkownika karty lub użytkownika systemu;
 22. PKZP – pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową;
 23. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 24. placówka Banku prowadząca rachunek – placówkę Banku, w której zawarta została przez klienta umowa ramowa;
 25. płatnik – posiadacza rachunku lub inną osobę, upoważnioną przez posiadacza, składającą zlecenie płatnicze;
 26. podstawowy rachunek płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy otwierany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 27. polecenie przelewu – usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika;
 28. polecenie zapłaty – inicjowane przez odbiorcę zlecenie płatnicze, polegające na obciążeniu określoną kwotą rachunku posiadacza rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy;
 29. Portfel SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną na urządzeniu mobilnym, umożliwiającą korzystanie z udostępnionych usług, instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Portfela SGB; wzory umowy licencyjnej na korzystanie z; Portfela SGB oraz z Bell ID znajdują się na stronie internetowej Banku;
 30. posiadacz karty – posiadacza rachunku, który – na podstawie zawartej z Bankiem umowy – dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz określonych w tej umowie operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 31. posiadacz / posiadacz rachunku – klienta, z którym Bank zawarł umowę ramową; w przypadku rachunku wspólnego – każdego ze współposiadaczy;
 32. potwierdzenie – umowa danego rodzaju rachunku;
 33. Powiadomienia Push – element silnego uwierzytelnienia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi notyfikacji na urządzenie mobilne przez aplikację mobilną;
 34. Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 35. Prawo dewizowe – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r.;
 36. przedstawiciel ustawowy – rodzic, którego sąd nie pozbawił lub któremu nie ograniczył praw rodzicielskich, albo opiekun, albo kurator ustanowiony przez sąd;
 37. przelew typu pay by link – przelew realizowany przez klienta dokonującego zapłaty
  z tytułu zakupów w sklepach internetowych lub u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem integratorów płatności internetowych;
 38. przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – świadczona przez bank usługa realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 39. Przewodnik dla klienta – dokument, w tym także w postaci elektronicznej, zawierający opis poszczególnych elektronicznych kanałów dostępu i instrukcje dotyczące prawidłowego posługiwania się tymi kanałami przez klienta;
 40. Przewodnik po Portfelu SGB – instrukcja użytkowania Portfela SGB, zawierająca szczegółowy opis aktywacji i funkcjonalności dostępnych w aplikacji Portfel SGB oraz instrukcję korzystania z aplikacji,
 41. rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
 42. rachunek lokaty lub lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonej przez Bank dla posiadacza rachunku;
 43. rachunek oszczędnościowy – prowadzony przez Bank rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych posiadacza, płatnych na każde żądanie;
 44. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub ROR – rachunek płatny na każde żądanie, za pośrednictwem którego posiadacz dokonuje rozliczeń międzybankowych;
 45. rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby posiadaczy służący do wykonywania transakcji płatniczych,
 46. rada rodziców – podmiot w rozumieniu przepisów ustawy zz dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 47. reklamacja –  każde wystąpienie skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
 48. rezydent – osobę fizyczną będącą rezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 49. saldo rachunku – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia operacyjnego;
 50. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 51. silne uwierzytelnianie[1] – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych
  w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik, posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik, cechy charakterystyczne użytkownika będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;
 52. SKO – szkolną kasę oszczędności;
 53. stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy;
 54. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 55. system – system teleinformatyczny służący Bankowi do przekazywania posiadaczowi rachunku informacji związanych z obsługą jego rachunków oraz tworzenia i wymiany elektronicznych komunikatów pozwalających posiadaczowi rachunku na przygotowanie dyspozycji oraz przesłanie ich do Banku;
 56. system rozliczeń BLIK – międzybankowy system służący do rozliczeń transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą BLIK; informacje o bankach, będących stronami systemu rozliczeń BLIK podane są na stronie internetowej prowadzonej przez Polski Standard Płatności Spółka z o.o., www.polskistandardplatnosci.pl;
 57. środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej – identyfikator Użytkownika, hasło aktywacyjne, hasło Użytkownika, kod e-PIN, kod uwierzytelnienia i hasła jednorazowe oraz Powiadomienia Push dostarczane w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzacje transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej;
 58. tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut;
 59. taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 60. technologia NFC – (skrót od angielskiego Near Field Communication) technologia umożliwiająca bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość; przy użyciu urządzenia mobilnego posiadającego antenę NFC, komunikującą się z terminalem POS lub bankomatem i umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowej;
 61. terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym do transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu usługi BLIK, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych;
 62. transakcja płatnicza (operacja / transakcja) – zainicjowaną przez posiadacza rachunku lub upoważnioną przez niego osobę wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych;
 63. transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty, karty mobilnej w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty, lub urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego;
 64. transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez klienta i wykonana z wykorzystaniem usługi BLIK;
 65. tryb on-line – tryb dokonywania transakcji za pomocą instrumentu płatniczego, który wymaga połączenia w czasie rzeczywistym urządzenia akceptującego instrument płatniczy z systemem bankowym;
 66. umowa / umowa ramowa – umowę, na podstawie której Bank wykonuje indywidualne transakcje płatnicze i prowadzi rachunek lub rachunki zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 67. urządzenie mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym dostępem do internetu, umożliwiające zainstalowanie i obsługę karty mobilnej oraz Portfela SGB; w przypadku usług bankowości elektronicznej również tablet;
 68. urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dokonywać czynności określonych w regulaminie w ciężar lub na dobro rachunku (np. wpłatomat, bankomat);
 69. usługa – usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy ramowej , w zakresie określonym w regulaminie;
 70. usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu kodów BLIK generowanych w Portfelu SGB;
 71. usługa 3D-Secure / 3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę;
 72. usługa BLIK – usługę umożliwiającą składanie dyspozycji przy użyciu Porfela SGB udostępnionego przez Bank, zainstalowanego na urządzeniu mobilnym obsługującym aplikację;
 73. usługa cash back (cash back) – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; maksymalna wysokość wypłaty w usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo MasterCard / Maestro Płać kartą i wypłacaj lub Visa cash back;
 74. usługa chargeback – usługę świadczoną przez Bank na wniosek posiadacza karty/ użytkownika karty, mającą na celu odzyskanie środków pieniężnych z tytułu transakcji kartowej kwestionowanej przez posiadacza karty/użytkownika karty, w przypadkach, wskazanych w regulaminie;
 75. usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę;
 76. usługa dostępu do informacji o rachunku -usługa on-line polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących rachunków płatniczych użytkownika, a w przypadku, gdy rachunki płatnicze prowadzone są przez różnych dostawców – wszystkich rachunków płatniczych użytkownika, które są dostępne on-line;
 77. uwierzytelnienie – procedurę umożliwiającą Bankowi weryfikację tożsamości użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;
 78. uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 79. użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy, w tym użytkownik BLIK, użytkownik Portfela SGB;
 80. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone
  na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu
  i na jego rzecz operacji przy użyciu karty; w przypadku karty Mobilnej osoba, która jest użytkownikiem urządzenia mobilnego;
 81. użytkownik systemu – odpowiednio posiadacza rachunku lub współposiadacza rachunku, z którym Bank zawarł umowę lub pełnomocnika, który został przez posiadacza rachunku umocowany do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, i który otrzymał od Banku środki identyfikacji elektronicznej;
 82. Visa (Visa International) – organizację obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa;
 83. waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;
 84. waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokonywane jest rozliczenie transakcji krajowych lub zagranicznych przez organizację płatniczą;
 85. waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania Art. VIII Statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w jakich Bank prowadzi rachunki;
 86. wkład – kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
 87. wniosek – wniosek o udostępnienie lub zmianę usług w zakresie rachunku, karty
  i elektronicznych kanałów dostępu;
 88. wpłata – każdą dyspozycję powodującą uznanie rachunku;
 89. wpłatomat Banku – urządzenie działające on-line, umożliwiające wpłacanie gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta ( usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku ); lista wpłatomatów banku dostępna jest na stronie internetowej Banku – po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank;
 90. wydawca karty – Bank;
 91. wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta lub karta mobilna;
 92. wypłata – każdą dyspozycję powodującą obciążenie rachunku;
 93. zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 94. zablokowanie karty – czynność polegająca na czasowym uniemożliwieniu dokonania operacji przy użyciu karty;
 95. zestawienie operacji – zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty oraz opłat i prowizji z tytułu tych operacji, rozliczone w danym okresie rozliczeniowym;
 96. zlecenie płatnicze – dyspozycję posiadacza skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej;
 97. zleceniodawca – posiadacza rachunku lub inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie zlecenia płatniczego;
 98. zgoda na obciążanie rachunku – zgodę posiadacza rachunku na obciążanie przez odbiorcę jego rachunku, kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec odbiorcy, na podstawie której odbiorca uprawniony jest do wystawienia polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań.

§ 3

 1. Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 2. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta, określone są w arkuszu informacyjnym – doręczonym klientowi przed zawarciem umowy, a następnie raz w roku w sposób określony w § 89 ust. 2-3.

§ 4

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach jednej osoby są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości i na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, Kodeksu postępowania cywilnego lub odpowiednio Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

.

§ 5

 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej umowy.
 2. Umowa  zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.
 3. Dokumenty i oświadczenia złożone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na żądanie Banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy.

§ 6

Przez zawarcie umowy Bank zobowiązuje się do otwierania i prowadzenia rachunków posiadacza oraz świadczenia innych usług określonych w umowie lub regulaminie, a posiadacz zobowiązuje się do korzystania z rachunków na zasadach określonych w regulaminie.

§ 7

 1. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Osoba ubezwłasnowolniona może być posiadaczem rachunku na odrębnie uzgodnionych z Bankiem warunkach.
 3. Posiadaczem rachunku może być małoletni.
 4. W imieniu małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia umowę zawiera jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Małoletni, który ukończył 13 rok życia może zawrzeć umowę, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 8

Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku oraz osobom upoważnionym
do reprezentowania posiadacza rachunku zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku

§ 9

 1. Rachunek może być otwarty jako:
  1. rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza;
  2. rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz ust. 4.
 2. Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:
  1. klienta indywidualnego;
  2. SKO;
  3. PKZP;
  4. Lub rady rodziców.
 3. Współposiadaczami rachunku mogą być tylko rezydenci albo tylko nierezydenci.
 4. Współposiadaczem rachunku nie może być osoba ubezwłasnowolniona, oraz osoba małoletnia.

§ 10

 1. Klient indywidualny oraz osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców składają wzory podpisów na karcie wzorów podpisów.
 2. Osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców, występujące o otwarcie rachunku, zobowiązane są nadto przedłożyć dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do zawarcia umowy.
 3. Zmiany wzorów podpisów klienta dokonywane są poprzez złożenie nowej karty wzorów podpisów.

§ 11

 1. Klient występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości; pracownik Banku może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości.
 2. Osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców ubiegające się o otwarcie rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz dokument tożsamości.

§ 12

 1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku – wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
 2. Otwarcie rachunku, następuje zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku na warunkach określonych w ofercie Banku oraz poprzez wydanie przez Bank potwierdzenia, stanowiącego integralną część umowy.
 3. Potwierdzenie, o których mowa w ust. 2, może mieć:
  1. formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w placówce Banku; Bank natychmiast po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi rachunku;
  2. postać elektroniczną – złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem któregokolwiek z elektronicznych kanałów dostępu; Bank po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji potwierdza posiadaczowi rachunku otwarcie rachunku i warunki jego prowadzenia za pośrednictwem tego samego kanału dostępu i w sposób dla niego właściwy ( pod warunkiem udostepnienia usługi przez Bank ).
 4. Na dowód zawarcia umowy i otwarcia rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje:
  1. jeden egzemplarz umowy;
  2. potwierdzenie;
  3. kopię karty wzorów podpisów.
 5. Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, Bank może wydać posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie danego rachunku i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej danego rachunku.
 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, wystawiany jest jako dokument imienny, dla jednej osoby, bądź więcej osób, w przypadku rachunku wspólnego lub dla SKO, PKZP lub radę rodziców.
 7. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zwalnia Bank z obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
 8. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 5.

§ 13

 1. Potwierdzenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, zawiera:
  1. oznaczenie posiadacza rachunku i Banku;
  2. rodzaj rachunku;
  3. walutę rachunku;
  4. oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę rachunku;
  5. wysokość i rodzaj oprocentowania rachunku;
  6. terminy kapitalizacji lub płatności odsetek.
 2. W sprawach nieokreślonych w potwierdzeniu mają zastosowanie postanowienia umowy oraz regulaminu.
 3. W razie korzystania przez posiadacza rachunku z elektronicznych kanałów dostępu, Bank może wystawić potwierdzenie otwarcia rachunku i udostępnić je posiadaczowi w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać potwierdzenie za pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własnym zakresie.

§ 14

 1. Bank może dokonać otwarcia rachunku dla klienta indywidualnego, w imieniu którego przy zawarciu umowy działa pełnomocnik.
 2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi być sporządzone w formie pisemnej
  w obecności pracownika Banku albo w  formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z poświadczonym podpisem, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest:

  1. w kraju przez notariusza;
  2. za granicą przez:
   1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika zgodnie z obowiązującymi przepisami),
   2. przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, chyba że umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską i innym państwem zwalnia z obowiązku legalizacji dokumentów.
 3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zawierać dane osobowe wymagane przez Bank.
 4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

§ 15

 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem małoletniego jest niedopuszczalne.
 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie.

§ 16

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 17

 1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego.
 2. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnia pełnomocnika do działania w zakresie zastrzeżonym dla posiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w tym również otwarte przed i po udzieleniu pełnomocnictwa, chyba że wprost z treści pełnomocnictwa lub innej, późniejszej dyspozycji posiadacza, wynikać będzie inny zamiar.
 3. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi na danym rachunku, w tym do składania zleceń lub dyspozycji określonego rodzaju, wskazanych w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Na podstawie pełnomocnictwa stałego pełnomocnik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o instrumenty płatnicze na rzecz posiadacza rachunku oraz innego niż pełnomocnik stały użytkownika karty oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu na rzecz innego niż pełnomocnika użytkownika systemu;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego niż pełnomocnik stały użytkownika karty;
  6. złożenia wniosku o udostepnienie usługi Kantor SGB dla innego niż pełnomocnik stały użytkownika;
  7. odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla innego niż pełnomocnik stały użytkownika systemu;
  8. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
  9. wypowiedzenia umowy ramowej.
 5. Na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego pełnomocnik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o instrumenty płatnicze oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego użytkownika karty;
  6. złożenia wniosku o udostepnienie usługi Kantor SGB;
  7. odbioru środków identyfikacji elektronicznej;
  8. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
  9. wypowiedzenia umowy ramowej.
 6. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

§ 18

 1. Pełnomocnictwo jest udzielane na formularzu obowiązującym w Banku.
 2. Złożenie podpisu przez posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje, w obecności pracownika Banku.
 3. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić bez zachowania wymogu, o którym mowa
  w ust. 2; w takim przypadku oświadczenie woli posiadacza rachunku określające zakres umocowania pełnomocnika powinno być podpisane przez posiadacza rachunku a jego tożsamość i własnoręczność podpisu – potwierdzone w sposób określony w § 14 ust. 2.
 4. Pełnomocnictwo udzielone z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3, może zostać doręczone Bankowi drogą pocztową.
 5. Pełnomocnictwo wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia go Bankowi i złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od wymogu złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku; w takim przypadku postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do potwierdzenia tożsamości i własnoręczności podpisu pełnomocnika oraz jego doręczenia Bankowi.
 7. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa łącznego, tj. pełnomocnictwa, na podstawie którego skuteczność czynności podejmowanych przez pełnomocnika uzależniona będzie od współdziałania z inną osobą, w tym z drugim pełnomocnikiem, za wyjątkiem SKO, PKZP i rady rodziców.

§ 19

 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji.
 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach, o których mowa w § 18 regulaminu.
 3. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Bank pisemnego oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.

§ 20

 1. Pełnomocnictwo wygasa wskutek:
  1. śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
  2. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych pełnomocnika;
  3. upływu terminu, na jaki zostało udzielone;
  4. zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone;
  5. odwołania pełnomocnictwa;
  6. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku,
   do którego pełnomocnictwo zostało udzielone.
 2. Za skuteczne uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
 3. Oprocentowanie środków

§ 21

 1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu według:
  1. stałej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku,
  2. zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku;
  3. zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00%,

obowiązującej dla danego rodzaju rachunku.

 1. Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stopa referencyjna oraz wysokość współczynnika dla danego rodzaju rachunku określa uchwała Zarządu Banku.
 2. Stała stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie umowy dla danego rodzaju rachunku nie ulegnie zmianie.
 3. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, przy czym:
  1. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany; w trybie określonym w § 89;
  2. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 3 następuje:
   1. automatycznie z dniem zmiany wysokości stopy referencyjnej,
   2. z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku zmieniającej rodzaj stopy referencyjnej lub wysokości współczynnika dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany w trybie określonym w § 89.
 4. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w placówkach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo w wyciągach z rachunku; w stosunku do określenia przesłanek i trybu zmiany oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym stosuje się § 85 ust. 1 pkt 4, § 87 i § 89 regulaminu.
 5. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty.
 7. Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego – na dzień zamknięcia rachunku, chyba, że umowa lub regulamin stanowi inaczej.

§ 22

 1. Bank może określić zróżnicowane oprocentowanie dla tych samych rodzajów rachunków, w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku, okresu ich deponowania lub zakresu usług powiązanych z rachunkiem.
 2. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Bank może ustalać wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku jako oprocentowanie podstawowe dla określonego pakietu usług świadczonych łącznie z prowadzeniem rachunku danego rodzaju; w takim przypadku oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na konkretnym rachunku może być wyższe od oprocentowania podstawowego.
 3. Wyciągi z rachunku bankowego

§ 23

 1. O wysokości salda rachunku i dokonanych na rachunku operacjach, Bank informuje posiadacza sporządzając wyciągi z rachunku raz w miesiącu lub w innych terminach, uzgodnionych z posiadaczem i w sposób z nim uzgodniony przy otwarciu rachunku, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Wyciąg zawiera informacje:
  1. umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej oraz w określonych przypadkach odbiorcę i w stosownych przypadkach płatnika;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono / uznano rachunek lub walucie w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
  3. kwotę opłat i prowizji, informacje o naliczonych odsetkach;
  4. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez Bank oraz kwotę transakcji przed / po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. datę transakcji oraz datę waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku;
  6. czy środki zgromadzone na rachunku chronione są przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
 3. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w placówce Banku, nieodebrane wyciągi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty ich sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone.
 4. W razie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Bank może udostępnić wyciągi z rachunku w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 5. Bank może udostępniać wyciągi z rachunku w postaci elektronicznej, przesyłając je
  na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg przesłany przez Bank i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 6. Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda rachunku.
 7. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz rachunku może złożyć reklamację na zasadach określonych w § 75.

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym

 1. Osoby uprawnione

§ 24

 1. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku uprawnieni są:
  1. posiadacz rachunku, a w przypadku rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy;
  2. pełnomocnik – w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku małoletniego który nie ukończył 13 roku życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego.
 3. Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który ukończył 13 rok życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu:
   1. małoletni, o ile przedstawiciel małoletniego nie złoży sprzeciwu,
   2. przedstawiciel ustawowy małoletniego;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego.
 4. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje:
  1. otwarcia rachunku;
  2. wpłaty na rachunek;
  3. wypłat z rachunku do wysokości nieprzekraczającej w miesiącu równowartości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  4. likwidacji rachunku.
 5. Miesięczny limit wypłat ustalony w granicach zwykłego zarządu, o którym mowa
  w ust. 4 pkt 3 nie dotyczy:
 6. środków pochodzących z zarobków małoletniego posiadacza, o ile nie zostało wydane postanowienie sądu opiekuńczego zakazujące małoletniemu samodzielnego dysponowania własnymi zarobkami;
 7. przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego posiadacza.
 8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym:
 9. rachunki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który nie ukończył 13 lat,
 10. rachunki osób ubezwłasnowolnionych częściowo są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który ukończył 13 lat, chyba że
  z postanowienia sądu o ustanowieniu kurateli wynikają inne zasady.
 11. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu.
 12. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych)

§ 25

 1. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat, w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z uwzględnieniem limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów do usługi BLIK, określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
 2. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.
 3. Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.

§ 26

 1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń:
  1. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. przelewu,
   2. przy użyciu instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku stokenizowanej karty,
   3. zlecenia stałego,
   4. polecenia zapłaty,
   5. wymiany walut w Kantorze SGB za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej;
  2. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,
   2. przy użyciu instrumentu płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku stokenizowanej karty.
 2. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji) w następujący sposób:
 3. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu zgodnego ze wzorem złożonym w Banku albo
 4. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej
  za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w załączniku nr 3 lub 4 do niniejszego regulaminu,

z zastrzeżeniem, iż autoryzacja transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem podania
  w zleceniu danych niezbędnych do realizacji zlecenia, o których mowa w § 29 ust. 1 oraz kwoty i daty zlecenia płatniczego – o ile to wynika z charakteru zlecenia – z zastrzeżeniem postanowień § 32.
 2. Wszelkie opłaty i prowizje należne Bankowi z tytułu zleceń płatniczych określone są
  w taryfie.

§ 27

 1. Zlecenia płatnicze, o których mowa w § 26, realizowane są w złotych, a ponadto:
  1. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a i b– również w walutach wymienialnych określonych w tabeli kursów walut Banku;
  2. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i b – również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest rachunek.

z zastrzeżeniem, że zlecenia płatnicze, o których mowa § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje przewalutowania tych środków na walutę rachunku według zasad określonych w § 28.
 2. W przypadku wypłaty środków z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje wypłaty w kwocie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 28.

§ 28

 1. W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut SGB-Banku S.A. określonymi w ust. 2–6, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty oraz wymiany walut realizowanych w Kantorze SGB.
 2. W przypadku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza jako beneficjenta płatności:
  1. otrzymanej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania otrzymanych środków na rachunku, bez dokonywania przewalutowania;
  2. otrzymanej w walucie wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, ale innej niż waluta rachunku:
   1. Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych w walucie wymienialnej bezpośrednio na złote po aktualnie obowiązującym w Banku kursie kupna tej waluty i uznaje kwotą w złotych rachunek – jeżeli rachunek jest prowadzony w złotych, albo
   2. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w walucie znajdującej się w ofercie Banku innej niż złoty, Bank wszczyna postępowanie wyjaśniające, mające na celu uzyskanie decyzji klienta co do sposobu rozliczenia otrzymanej płatności.
 3. W przypadku operacji polegających na obciążeniu rachunku w wyniku realizacji obciążeniowej dyspozycji płatniczej posiadacza rachunku, Bank księguje w ciężar rachunku:
  1. kwotę wskazaną w dyspozycji – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji płatniczej jest jednocześnie walutą rachunku;
  2. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty wskazanej w dyspozycji przeliczonej po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty wobec złotych – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji jest walutą wymienialną znajdującą się w ofercie Banku;
  3. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty w walucie wymienialnej, po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty u korespondenta Banku – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji nie jest walutą rachunku i nie znajduje się w ofercie Banku.
 4. Przy operacjach bezgotówkowych Bank stosuje kursy kupna / sprzedaży walut dla dewiz, a przy operacjach gotówkowych – kursy kupna / sprzedaży dla pieniędzy.
 5. W przypadku, gdy realizacja przez Bank złożonej dyspozycji odbywa się za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej instytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu przewalutowań, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje kursy walut obowiązujące odpowiednio u korespondenta Banku lub w instytucji pośredniczącej.
 6. Referencyjne kursy walutowe ustalane są wg następujących zasad:
  1. referencyjny kurs walutowy Banku ustalany jest w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym – obowiązujące w momencie tworzenia tabeli kursów walut powiększany lub pomniejszany o marżę Banku obowiązującą w momencie tworzenia tabeli;
  2. Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji bezgotówkowych
   i gotówkowych wraz z kursami średnimi NBP;
  3. tabela kursów walut zawiera informację o minimalnej kwocie uprawniającej
   do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i godzinę, od której obowiązuje;
  4. kursy walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut Banku, dostępnej w placówkach Banku.

§ 29

 1. Osoba dokonująca wpłaty na rachunek, zobowiązana jest podać numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN, imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz tytuł wpłaty na wypełnionym przez siebie dokumencie lub w formie dyspozycji ustnej na podstawie której pracownik Banku generuje z systemu dowód wpłaty,
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać wpłaty gotówki na rachunek bankowy, do którego został wydany instrument płatniczy, we wpłatomacie Banku[2]; identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się poprzez numer używanego instrumentu płatniczego.
 3. W przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku posiadacz karty/użytkownik karty otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty na wydruku z wpłatomatu.
 4. Dokument, o którym mowa w ust.1, wystawiony przez osobę dokonującą wpłaty nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
 5. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datę waluty z chwilą wpłaty.
 6. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, do którego została wydana karta, niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym.

§ 30

 1. Bank uznaje rachunek płatniczy beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania w zakresie transakcji płatniczych polegających na transferze środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz do zleceń płatniczych dotyczących należności, do których stosuje się przepisy:
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny;
 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej.
 6. W przypadkach określonych w § 25 ust. 2 oraz w § 29 ust. 4, Bank informuje posiadacza o odmowie wykonania zlecenia płatniczego i jeśli to jest możliwe o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania błędów które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie nie jest dopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 7. Powiadomienie o odmowie może zostać dokonane przez Bank w następujący sposób:
  1. bezpośrednio posiadaczowi bądź osobie składającej zlecenie płatnicze w przypadku, kiedy zlecenie składane jest w Banku;
  2. w postaci komunikatu w systemie po złożeniu zlecenia płatniczego, w przypadku złożenia zlecenia płatniczego w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  3. w inny sposób uzgodniony pomiędzy posiadaczem a Bankiem,
  4. w inny sposób wskazany przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania płatności.
 8. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecenia płatniczego lub odpowiedzialności Banku.

§ 31

 1. Dokonanie wypłaty środków pieniężnych z rachunku, w wysokości przekraczającej 30.000 złotych dla rachunku prowadzonego w złotych oraz 5.000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie wymienialnej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku zamiaru wypłaty na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
 2. Zaawizowanie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej
  albo w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeżeli czynność ta mieści się w zakresie funkcjonalności aktywowanych elektronicznych kanałów dostępu.

§ 32

Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i / lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru instrumentu płatniczego.

§ 33

 1. Za dzień wpłaty lub wypłaty z rachunku uważa się dzień księgowania środków pieniężnych na rachunku.
 2. Za dzień wpłaty środków na rachunek uważa się dzień:
  1. dokonania wpłaty gotówkowej w Banku na rachunek;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji uznania rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację,
  3. dokonania wpłaty we wpłatomacie Banku zgodnie z § 29 ust.6
 3. Za dzień wypłaty środków z rachunku uważa się dzień:
  1. dokonania wypłaty gotówkowej z rachunku;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji obciążenia rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację;
  3. realizacji dyspozycji obciążeniowej wskazany przez zleceniodawcę, jeżeli termin realizacji dyspozycji przypada na dzień późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank;
  4. realizacji dyspozycji obciążeniowej późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank ze względu na brak dostępnych środków wystarczających do jej realizacji w terminie jej otrzymania (dotyczy dyspozycji z odroczonym terminem realizacji).
 4. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich otrzymania, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 30 ust. 1. Gdy Bank otrzymuje zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 5. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu
  o następujące godziny graniczne:

  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 6. w placówce Banku – w godzinach otwarcia placówki, nie później niż do godziny 16:55 lub
 7. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 16:55;
 8. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 16:55;
 9. w przypadku realizacji rozliczeń w formie przelewów natychmiastowych – w oparciu o godziny graniczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
 10. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 11. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzowane zlecenie płatnicze realizowane w systemie płatności nie może być odwołane, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 34 ust. 6 i § 39 ust. 3. Jeśli płatnik udzielił wcześniej zgody na realizację kolejnych transakcji płatniczych, odwołanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że posiadacz rachunku zastrzegł inaczej.
 12. Przekazanie dyspozycji przez Bank do rozrachunku oznacza:
  1. w przypadku dyspozycji realizowanej w krajowym obrocie płatniczym – wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, do systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną są banki krajowe;
  2. w przypadku dyspozycji realizowanej w obrocie dewizowym – wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, samodzielnie lub za pośrednictwem banku – korespondenta, do międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną jest Bank lub bank beneficjenta dyspozycji.

§ 34

 1. Posiadacz rachunku może zlecić dokonywanie przez Bank cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe) lub jednorazowych przelewów z datą przyszłą (przelew z odroczonym terminem realizacji).
 2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wykonania zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym w Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. W celu realizacji przez Bank zleceń, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu poprzedzającym realizację zleconych dyspozycji, w wysokości co najmniej równej kwocie złożonych dyspozycji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat za wykonanie zleconych czynności.
 4. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 3, w dniu wyznaczonym na realizację operacji, zlecenie stałe lub przelew z odroczonym terminem realizacji nie podlega realizacji.
 5. Realizacja zaległego zlecenia, w sytuacji o której mowa w ust. 4, nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wymaganych środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego jako data jego realizacji; w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 6. Złożona dyspozycja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę jej realizacji wskazaną w dyspozycji i przed jej realizacją przez Bank.
 7. W celu odwołania dyspozycji opisanej w ust. 6 posiadacz składa Bankowi stosowne oświadczenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6.
 8. Czynność odwołania dyspozycji uważa się za dokonaną w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach pracy Banku; czynność dokonana poza godzinami pracy Banku uważa się za dokonaną w najbliższym dniu roboczym.
 9. Odwołanie dyspozycji z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za niedokonane.
 10. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3.

§ 35

 1. Uznanie rachunku posiadacza następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim rachunku.
 2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.
 3. Bank udostępnia posiadaczowi kwotę transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku, w przypadku gdy:

1) nie następuje przeliczenie waluty albo

2) następuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich.

 1. Polecenie zapłaty

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty

§ 36

 1. Bank realizuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty wyłącznie w ciężar ROR / PRP.
 2. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są: odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, posiadacz rachunku jako płatnik, bank odbiorcy i Bank.
 3. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych poprzez rachunki prowadzone w złotych.
 4. Podstawą realizacji poleceń zapłaty jest udzielenie zgody przez posiadacza rachunku, stanowiącej jednocześnie zgodę dla Banku na obciążenie jego rachunku.
 5. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący sposób:
  1. egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy – w sposób wskazany przez odbiorcę;
  2. egzemplarz przeznaczony dla Banku:
   1. za pośrednictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy – w sposób określony przez odbiorcę,
   2. osobiście lub korespondencyjnie do Banku,
   3. z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką usługę.
 6. Bank rejestruje otrzymaną zgodę w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, iż dokument zgody będzie wypełniony prawidłowo; w przypadku stwierdzenia błędów, Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego otrzymania.
 7. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę, przekazując dokument cofnięcia zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie dotyczy poleceń zapłaty, które mają być zrealizowane w dniu złożenia cofnięcia zgody.
 8. Bank rejestruje cofnięcie zgody w sposób określony w ust. 6; cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku – w przypadku wpływu polecenia zapłaty do Banku po zarejestrowaniu cofnięcia zgody, nie zostanie ono zrealizowane.
 9. Posiadacz rachunku będący płatnikiem polecenia zapłaty może zlecić w Banku zablokowanie rachunku dla obciążeń w formie polecenia zapłaty, jeśli Bank udostępnił taką możliwość.
 10. Blokada ustanowiona przez poiadacza rachunku będącego płatnikiem, może mieć charakter:
  1. Ogólny – mający zastosowanie do wszystkich odbiorców,
  2. Szczególny – wskazujący na konkretnych odbiorców.

§ 37

Otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty Bank realizuje w dniu jego otrzymania, obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 38, przy czym otrzymanie przez Bank od banku odbiorcy komunikatu inicjującego polecenie zapłaty jest równoznaczne ze złożeniem zgody przez posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych umożliwiających wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty.

W przypadku otrzymania kilku poleceń zapłaty, dotyczących tego samego rachunku do realizacji w jednym terminie, Bank obciąża rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpływu tych poleceń zapłaty; polecenie przekraczające wysokość dostępnych środków nie zostanie zrealizowane, a Bank zrealizuje wtedy następne polecenie zapłaty nieprzekraczające wysokości dostępnych środków, zgodnie z kolejnością wpływu.

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty

§ 38

Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach:

  1. brak jest zgody, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1:
  2. zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta;
  3. kwota dostępnych środków na rachunku jest mniejsza niż suma kwot polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat;
  4. rachunek posiadacza został zamknięty;
  5. posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty;
  6. posiadacz złożył dyspozycję zablokowania rachunku dla obciążeń w formie poleceń zapłaty, jeśli Bank udostępnił taką możliwość.

Posiadacz rachunku może złożyć w Banku żądanie zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, na rachunek z którego została udzielona zgoda, w terminie do 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku.

Żądanie zwrotu polecenia zapłaty posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku podając następujące dane:

  1. numer rachunku, z którego zrealizowano polecenie zapłaty;
  2. dane posiadacza rachunku (imię i nazwisko);
  3. unikatowy identyfikator płatności (IDP-tytuł płatności);
  4. kwotę polecenia zapłaty;
  5. unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy, jeśli jest w jego posiadaniu, lub NIW)

wraz z adnotacją „zwrot”.

Bank niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania żądania zwrotu, przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o odsetki należne posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.

W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

§ 39

Przed otrzymaniem przez Bank dyspozycji polecenia zapłaty posiadacz rachunku może,
w uzgodniony z Bankiem sposób, złożyć w placówce Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty, co powoduje wstrzymanie obciążenia rachunku, wskazanym wcześniej, przyszłym poleceniem zapłaty.

Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz rachunku podaje:

  1. dane wymienione w § 38 ust. 3 oraz
  2. termin realizacji polecenia zapłaty;
  3. termin, do którego posiadacz rachunku zleca wstrzymanie obciążania jego rachunku;

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty może być złożone w Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty określonego na fakturze (rachunku).

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku

 1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

§ 40

 1. Posiadacz rachunku może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
 7. W razie powzięcia informacji o śmierci posiadacza rachunku Bank informuje osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty, przesyłając zawiadomienie na podany przez posiadacza adres beneficjenta.
 8. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku

§ 41

 1. Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:
 2. zwrotu, na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia
  i zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, kwot które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków;
 3. zwrotu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów –
  w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku;
 4. dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci zgodnie z § 40;
 5. wypłaty środków spadkobiercom posiadacza rachunku.
 6. W przypadku jedynego spadkobiercy Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 7. W przypadku, gdy uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest
  co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków – zgodnie
  z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; w formie aktu notarialnego. Jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

.

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków

 1. Rachunek wspólny

§ 42

 1. Bank prowadzi rachunek wspólny dla współposiadaczy w formie rachunku rozłącznego.
 2. Współposiadacze przez zawarcie umowy stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wobec Banku w trakcie trwania umowy.
 3. Współposiadacze samodzielnie dysponują bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz samodzielnie dokonują wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem środków pieniężnych z rachunku z dniem rozwiązania umowy, ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
 4. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji złożonych przez pełnomocników.
 5. Bank realizuje dyspozycje współposiadaczy według kolejności ich złożenia.
 6. W przypadku złożenia dyspozycji przewyższających kwotę dostępnych środków na rachunku, Bank nie zrealizuje żadnej dyspozycji.
 7. W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy, pozostali współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku.
 8. W przypadku śmierci jednego z dwóch współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci współposiadacza – przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego współposiadacza, chyba że ten złoży dyspozycję zamknięcia rachunku.
 9. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.
 10. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

§ 43

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na ROR wynosi:
  1. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych – 20,00 złotych,
  2. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walutach wymienialnych – równowartość tej kwoty w walucie rachunku.
 3. ROR umożliwia w szczególności:
  1. przechowywanie środków pieniężnych;
  2. otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu;
  3. otrzymanie innych instrumentów płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu, w tym usługi BLIK;
  4. uzyskanie kredytu w rachunku płatniczym ( prowadzonym w złotych);
  5. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach pakietów usług powiązanych z ROR, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.
 4. Umowa w części dotyczącej ROR jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że
  co innego wynika z potwierdzenia.

§ 44

Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR w złotych oraz po jednym ROR w każdym rodzaju waluty wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, jako rachunek indywidualny, a ponadto może być współposiadaczem rachunków wspólnych.

§ 45

Do otwarcia ROR nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

§ 46

W przypadku, gdy zakres świadczonych przez Bank usług, sposób ich świadczenia lub wysokość należnych Bankowi prowizji lub opłat za te usługi uzależniona jest od okresu posiadania przez posiadacza ROR w Banku; Bank może zaliczyć do tego okresu czas posiadania ROR w innym banku, po przedłożeniu przez niego udokumentowanej historii tego rachunku.

Kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR

§ 47

Na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku Bank może udzielić kredytu w rachunku płatniczym, na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.

 1. Podstawowy rachunek płatniczy

§ 48

 1. PRP przeznaczony jest dla osób fizycznych, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.
 2. PRP prowadzony jest wyłącznie w złotych.
 3. Do otwarcia PRP nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków pieniężnych, zadeklarowanie określonej kwoty wpływu środków na ten rachunek, ani też zawarcie jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług dodatkowych.
 4. PRP umożliwia wyłącznie:
 5. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 6. dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 7. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 8. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 9. przechowywanie środków pieniężnych;
 10. dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

§ 49

 1. Bank otwiera i prowadzi PRP na podstawie zawartej z posiadaczem umowy podstawowego rachunku płatniczego.
 2. Klient indywidualny występujący o otwarcie PRP składa w Banku wniosek o jego otwarcie.
 3. Bank udostępnia wnioski o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego
  w postaci papierowej w swoich placówkach, a wzór wniosku – na swojej stronie internetowej.
 4. Bank niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, zawiera z klientem umowę albo informuje o odmowie jej zawarcia.
 5. Umowa w części dotyczącej PRP jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 6. Bank odmawia zawarcia umowy PRP w przypadku:
 7. gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny;
 8. gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale klienta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą z przestępstwa.
 9. Bank może odmówić zawarcia umowy PRP w przypadku gdy:
 10. klient jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z dostawcą,
  o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych,
  z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4;
 11. dane identyfikacyjne klienta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 12. klient nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 13. umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a klientem została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez klienta;
 14. klient nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w ust. 4;
 15. klient nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 16. klient nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Bank niezwłocznie informuje klienta, nieodpłatnie o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba że przekazanie takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 18. Rachunek oszczędnościowy

§ 50

Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych.

§ 51

 1. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych wynosi 1.000,00 złotych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych typu a’vista, wynosi 20,00 zł
 3. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w walutach wymienialnych[3] wynosi 100,00 euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 52

 1. Umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 2. Jeśli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego zawarta została po 30 czerwca 2016 r., na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia po 30 czerwca 2016 r. umowa rachunku oszczędnościowego, wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie rachunku takiej dyspozycji przez posiadacza.

§ 53

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być wnoszone w dowolnej wysokości, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż wymagana minimalna kwota środków na rachunku oszczędnościowym określona w § 51.

§ 54

 1. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są do wysokości stanu oszczędności pomniejszonego o kwotę minimalną, o której mowa w § 51, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku likwidacji rachunku oszczędnościowego, Bank dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności.
 3. Bank realizuje dyspozycje wypłaty z rachunku oszczędnościowego po okazaniu dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku rachunku oszczędnościowego, do którego wydany został dokument, o którym mowa w § 12 ust. 5, osoba dokonująca wypłaty środków z tego rachunku zobowiązana jest – poza spełnieniem wymogu określonego w ust. 3 – przedłożyć ten dokument.
 5. W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego Bank nalicza oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunku do dnia ich wypłaty spadkobiercom zmarłego, chyba że stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w § 51.
 6. Rachunki lokat

§ 55

Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 56

Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  1. dla rachunków prowadzonych w złotych  500,- złotych;
  2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 100,- euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 57

Przez zawarcie umowy rachunku lokaty:

 1. Bank zobowiązuje się do:
  1. prowadzenia rachunku lokaty,
  2. przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty,
  3. zapłaty odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty zgodnie z postanowieniami umowy i / lub regulaminu;
 2. posiadacz rachunku zobowiązuje się do wpłaty na rachunek lokaty kwoty nie niższej niż określona w umowie lub regulaminie.

§ 58

 1. Odsetki należne są naliczane:
  1. na koniec okresu odsetkowego  za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty, jeżeli umowa w części dotyczącej lokaty nie stanowi inaczej.
 2. Po naliczeniu odsetek Bank może dokonać ich wypłaty albo dopisuje je do rachunku lokaty, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
 3. Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty odnawialnej – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 59

W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej:

 1. dla rachunków lokat prowadzonych w złotych – równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard, lub nie są naliczane jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę,
 2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – nie są naliczane.

§ 60

 1. Z rachunku lokaty nie dokonuje się wypłat częściowych, z wyjątkiem wypłat dokonywanych po śmierci posiadacza:
  1. z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  2. z tytułu kosztów pogrzebu;
  3. dokonywanych uprawnionym spadkobiercom.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty
   na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, a naliczone odsetki zostaną wypłacone albo
  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty pozostaną na tym lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 i 3, w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, lokata odnawia się do czasu zgłoszenia się spadkobierców.
 4. Jeśli umowa rachunku lokaty została zawarta po 30 czerwca 2016 r., na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku lokaty zawartej po 30 czerwca 2016 r., wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.
 5. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka”

§ 61

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto rachunek, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 62

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 63

Wpłaty na rachunki oszczędnościowe systematycznego oszczędzania „Skarbonka” wnoszone są systematycznie w okresach miesięcznych, w dowolnej wysokości, jednak nie niższej niż 20,00 zł miesięcznie.

§ 64

 1. Z rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” nie dokonuje się częściowych wypłat.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku pozostaną na rachunku na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji, a naliczone odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo
  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji.
  4. w razie rozwiązania umowy z powodu śmierci posiadacza – odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na rachunku do dnia wypłaty spadkobiercom zmarłego.

Jeśli jednak w wyniku odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwarta po 30 czerwca 2016 r. wiązałaby dłużej niż 10 lat, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.

 1. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego, rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według stopy procentowej równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard.

§ 65

W sprawach nieuregulowanych w § 61-64 do rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków, z wyłączeniem postanowień dotyczących rachunków lokat promocyjnych i sezonowych.

 1. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych

§ 66

Postanowienia § 67-71 stosuje się do rachunków lokat sezonowych oraz lokat promocyjnych oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową, w ramach prowadzonej przez Bank promocji.

§ 67

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji lub w uchwale Zarządu.

§ 68

Rachunek lokaty otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 69

 1. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto.
 2. Zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank:
  1. przeksięgowywane na wskazany rachunek prowadzony w Banku albo
  2. wypłacane w placówce Banku.
 3. W przypadku niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2, przed upływem okresu umownego, Bank przeksięgowuje środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami na ROR, a jeżeli posiadacz nie ma ROR w Banku – na nieoprocentowany rachunek techniczny, w dniu następującym po upływie tego okresu.

§ 70

Odsetki są naliczane:

  1. na koniec okresu odsetkowego za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty promocyjnej / sezonowej;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla ROR Standard, lub nie są naliczane, jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę.
  3. w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza rachunku – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 71

W sprawach nieuregulowanych w § 66-70, do rachunków lokat promocyjnych i sezonowych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące rachunków lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków.

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

§ 72

Bank Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych oraz usług mobilnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu

§ 73

Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 7. Kantor SGB[4]

§ 74

Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje, skargi i wnioski

§ 75

Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji, w tym transakcji płatniczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym regulaminem, posiadacz rachunku / użytkownik karty może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

Reklamacja może być złożona:

 1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 2. telefonicznie w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podane są na stronie internetowej Banku;
 3. listownie w formie pisemnej na adres dowolnej placówki Banku – adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku;
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
 5. faksem na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku;

przy czym w razie złożenia reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą w formie ustnej, Bank wezwie pisemnie składającego reklamację, do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację, z zastrzeżeniem ust. 8.
 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 7 powinna dodatkowo zawierać:
  1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2. numer karty/karty mobilnej;
  3. numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;
  4. datę reklamowanej transakcji;
  5. kwotę reklamowanej transakcji;
  6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo).
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 13, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 14.
 5. Fakt przyjęcia reklamacji potwierdzany jest pisemnie przez Bank.
 6. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 13, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą/kartę mobilną poza granicami kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 8. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 13, Bank, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
  3. wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 14.
 9. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 13 i 14 jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 10. Udzielając odpowiedzi na reklamację, Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący
  w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację– chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 11. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 12. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 13. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:
  1. w formie pisemnej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. wyłącznie na wniosek klienta – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda
   w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 76

Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami –
w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

 1. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału
  za wyjątkiem § 77 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego) .

§ 77

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego
  lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację posiadacz rachunku/użytkownik karty może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. skierować sprawę do sądu powszechnego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej to https://www.rf.gov.pl
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej to https://www.knf.gov.pl.
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej to https://www.zbp.pl.
 5. Taryfa prowizji i opłat

§ 78

 1. Za czynności związane ze świadczeniem usług określonych w umowie, Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, z której wyciąg Bank wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu umowy.
 2. Aktualna taryfa jest udostępniania w placówkach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
 3. Zasady odpowiedzialności Banku

§ 79

 1. Niezależnie od odpowiedzialności Banku ponoszonej na zasadach ogólnych, w razie przekroczenia przez Bank terminów realizacji transakcji płatniczych określonych w umowie, Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych, obowiązujących w okresie opóźnienia w realizacji transakcji, za każdy dzień opóźnienia.
 2. Z zastrzeżeniem § 82, Bank odpowiada w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu transakcji płatniczej.
 3. W przypadku wystąpienia transakcji płatniczej, której posiadacz karty /użytkownik karty/posiadacz rachunku/użytkownik systemu nie autoryzował, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca, z zastrzeżeniem ust. 5; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 4. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 5. Obowiązek Banku, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy sytuacji:
  1. o których mowa w § 80 ust. 2,
  2. gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 6. Jeżeli w zleceniu płatniczym został wskazany nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej.
 7. Na zgłoszenie posiadacza rachunku (płatnika), w przypadku o którym mowa w ust. 6, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w celu odzyskania kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.
 8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno zostać złożone w sposób określony
  w § 75 ust. 5 i zawierać:
 9. imię i nazwisko posiadacza rachunku (płatnika);
 10. adres korespondencyjny;
 11. dokładny opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 (datę, walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy zlecenia, nieprawidłowy numer rachunku);
 12. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało złożone pisemnie lub za pomocą dokumentu.
 13. W terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, Bank:
 14. jeżeli jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy transakcji płatniczej pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
   1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji, o której mowa w ust. 6
    i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od odbiorcy opłat,
   2. obowiązku udostępnienia danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia kwoty zwrotu transakcji, o której mowa w ust. 6, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 10,
   3. dniu upływu terminu do dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 10,
   4. numerze rachunku zwrotu Banku;
 15. nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy
  o podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa
  w ust. 6, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia.
 16. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa
  w ust. 6, posiadacz rachunku (płatnik) może złożyć do Banku pisemny wniosek (listownie lub osobiście w Banku) o udostępnienie danych odbiorcy tej transakcji płatniczej; wniosek powinien zawierać informacje wskazane w ust. 8 oraz informację o złożeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.
 17. Jeżeli Bank jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy, w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 10, udostępnia posiadaczowi rachunku (płatnikowi):
 18. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy;
 19. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy.
 20. Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku odbiorcy kieruje żądanie o udostępnienie danych do dostawcy odbiorcy i przekazuje je posiadaczowi rachunku (płatnikowi) nie później niż
  w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od dostawcy odbiorcy.
 21. Po otrzymaniu danych posiadacz rachunku (płatnik) może dochodzić zwrotu kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 bezpośrednio od jej obiorcy.
 22. Informacje o sposobie załatwienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 oraz wniosku,
  o którym mowa w 10, Bank przesyła pisemnie.
 23. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 7, Bank pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z taryfą.

§ 80

 1. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu/ użytkownika lub za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bank może zwolnić się z odpowiedzialności:
 3. jeżeli wykaże brak powiadomienia przez posiadacza rachunku, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana o nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych;
 4. jeżeli wykaże nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora – numeru rachunku
  w standardzie NRB lub IBAN;
 5. w przypadku zaistnienia siły wyższej lub postępowania zgodnie z odrębnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 6. jeżeli udowodni, iż rachunek banku odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz
  w terminie.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, odpowiedzialność ponosi bank odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

§ 81

 1. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złożone za jego pośrednictwem, bank odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do Banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.
 2. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata dokonana w Banku na rachunek nie zostanie udostępniona na rachunku w tym samym dniu roboczym.
 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej za którą bank odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1; w takim przypadku Bank niezwłocznie zwraca posiadaczowi rachunku / płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.

§ 82

 1. Posiadacz rachunku odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego unikatowego identyfikatora, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciążony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe.
 2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przez:
  1. użytkowników kart/kart mobilnych oraz osoby, którym posiadacz karty / użytkownik karty udostępnił kartę/kartę mobilną lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure;
  2. użytkowników systemu/użytkowników oraz osoby, którym użytkownik systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej.
 3. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub
  2. przywłaszczenia instrumentu płatniczego.
 4. Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy:
  1. posiadacz rachunku/posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik systemu nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy posiadacz karty/użytkownik karty działał umyślnie, lub
  2. utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych.
 5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli posiadacz karty / użytkownik karty / użytkownik systemu/użytkownik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu jednego z obowiązków określonych odpowiednio w § 10, § 34 załącznika nr 2 oraz § 7 i 17 załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze, dokonane
  po zastrzeżeniu środków identyfikacji elektronicznej/instrumentu płatniczego, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu.
 7. Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie umożliwi mu dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa odpowiednio w § 26 ust. 1 załącznika nr 2 oraz § 17 ust. 1 załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu, w każdym czasie, chyba że doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu/użytkownika.

§ 83

 1. Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane instrumentem płatniczym, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem § 82 ust. 7.
 2. Jeżeli Bank nie wymaga silnego uwierzytelniania[5] posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika systemu/użytkownika, posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik systemu/użytkownik działał umyślnie.

§ 84

W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej:

 1. zainicjowanej przez posiadacza rachunku ‑ Bank, bez względu na odpowiedzialność, na wniosek posiadacza rachunku, podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza rachunku o ich wyniku;
 2. zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – bank odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i o ich wyniku powiadamia odbiorcę.
 3. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy

§ 85

 1. Wszelkie zmiany umowy lub oświadczenia kierowane do drugiej strony umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem:
  1. zmiany taryfy;
  2. zmiany wysokości opłaty za usługę świadczoną przez Bank, wymienioną
   w dokumencie dotyczącym opłat, o którym mowa w § 89 ust. 1 pkt 5;
  3. zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
  4. zmiany wysokości oprocentowania środków na rachunku;
  5. zmiany regulaminu,

dla skuteczności których, umowa lub regulamin dopuszcza złożenie oświadczeń w trybie lub w postaci określonej w regulaminie oraz za wyjątkiem zmian wymienionych w ust. 2.

 1. Nie wymagają aneksu:
  1. zmiany danych osobowych posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu podanych przez te osoby w odpowiedniej umowie lub karcie informacyjnej, w tym:
   1. zmiany imion lub nazwisk,
   2. zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, dokumentu tożsamości,
   3. zmiany numeru telefonu;
  2. zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych;
  3. zmiany wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu;
  4. zmiany sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych
   przy użyciu karty;
  5. zmiany formy i częstotliwości otrzymywania wyciągów;
  6. przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia;
  7. zmiany zakresu usług w ramach pakietu SMS;
  8. zmiany rodzajów i zakresu ubezpieczeń;
  9. zmiany numeracji rachunków;
  10. zmiany czasu pracy placówek Banku,
  11. zmiany adresu siedziby lub placówek Banku,
  12. inne zmiany czy dyspozycje udostępnione za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu wskazane w Przewodniku dla klienta.
 2. Zmiany wprowadzone przez posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-8, wymagają złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w karcie wzorów podpisów i dostarczenie go do placówki Banku lub złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku udostępnienia przez Bank takiej możliwości[6].
 3. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 2 pkt 1-8, złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, Bank informuje posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez te osoby.
 4. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2 pkt 9-11, Bank zawiadamia posiadacza rachunku:
  1. w formie pisemnej – na adres do korespondencji podany przez posiadacza w karcie informacyjnej klienta lub w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej – na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.

§ 86

 1. Bank ma prawo do zmiany terminów realizacji dyspozycji płatniczych, o których mowa w § 33-34, w następujących przypadkach:
  1. zmiany czasu pracy placówek Banku;
  2. zmiany harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczych w systemie rozliczeń międzybankowych.
 2. Bank ma prawo do zmiany numeracji rachunków z przyczyn technicznych oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych, zgodnych ze standardami międzynarodowymi.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla zmiany regulaminu.

§ 87

 1. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania umowy, w terminie do 6 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;
  2. w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – zmiany
   o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centralny emitujący daną walutę;
  3. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp WIBID 3M,
   WIBID 6M,

w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. Bank zmienia stopę referencyjną, w trakcie trwania umowy, w razie:
  1. rezygnacji właściwej instytucji ze stosowania lub publikowania stopy referencyjnej będącej częścią składową stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku;
 2. zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki przekazu stopy referencyjnej stosowanej przez Bank.
 3. Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy), w trakcie trwania umowy, w terminie do 3 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. podwyższenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  2. podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% liczonego rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
  3. podwyższenia wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy podwyższona opłata lub prowizja, wzrost wysokości tych kosztów może spowodować wzrost wysokości opłat i prowizji proporcjonalnie do wzrostu ww. kosztów.

§ 88

 1. Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  2. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  3. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczących instrumentów płatniczych;
  4. dostosowania do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  5. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  6. zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych kanałów dostępu lub instrumentów płatniczych, którą posiadacz/użytkownik karty/użytkownik systemu nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem.
 2. Przewodnik dla klienta stanowi instrukcję użytkowania systemu i nie wymaga powiadamiania klienta o wprowadzanych zmianach w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika dla klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.

§ 89

 1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy zmianie:
  1. oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku;
  2. rodzaju stawki bazowej;
  3. wysokości marży;
  4. taryfy;
 2. opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
 3. regulaminu, z zastrzeżeniem iż wprowadzenie do oferty Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie,

na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadamiania posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty nie stosuje się dwumiesięcznego okresu zawiadamiania; bank zawiadamia posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania na co najmniej 14 dni przed zmianą oprocentowania.

 1. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1 oraz uaktualniony dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Bank wysyła:
  1. w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza rachunku lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.
 2. Bank wysyła zawiadomienie o zmianach, w postaci elektronicznej, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi zgodę na taki sposób powiadamiania.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Bank może zamieścić informację o zmianach,
  w postaci komunikatu wywieszanego w placówkach Banku lub zamieszczanego na stronie internetowej Banku.
 4. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 5. Zawiadamiając o zmianach Bank powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:

jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1,
i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;

 1. Posiadacz może złożyć oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie
  lub wygaśnięcie umowy rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę ramową.
 3. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, złożonego przez posiadacza,
  w odniesieniu do rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest
  do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 5. W przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, lub niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 10, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 6. Postanowień ust. 1-11 nie stosuje się do zmiany oprocentowania rachunków, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, jeżeli zgodnie z umową wysokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze zmianą wskazanej stopy referencyjnej, a nie ulega zmianie wysokość współczynnika.
 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

§ 90

 1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przypadku:
  1. wypowiedzenia jej przez posiadacza z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia,
  2. pisemnego porozumienia – w terminie uzgodnionym przez Bank i posiadacza;
  3. wypowiedzenia umowy przez posiadacza lub złożenia przez niego sprzeciwu w trybie i terminie określonym w § 89;
  4. z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku/rachunków prowadzonych w ramach umowy, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat;
  5. śmierci Posiadacza – z dniem śmierci Posiadacza;
  6. jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – z dniem śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego,
  7. jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzył żadnego rachunku – z upływem tego terminu.
 2. Wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem i rozwiązanie na skutek złożenia sprzeciwu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 może dotyczyć określonej umowy rachunku prowadzonego w ramach umowy ramowej; w takim przypadku umowa ramowa i pozostałe umowy rachunku prowadzone w jej ramach nie ulegają rozwiązaniu.
 3. Umowa rachunku lokaty ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia środków pieniężnych
  z rachunku – w razie wypłaty przez posiadacza rachunku środków zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego.
 4. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty, niezależnie od przyczyn określonych
  w ust. 1 i 2, ulega rozwiązaniu jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie lub regulaminie – z upływem ostatniego dnia drugiego roku.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub umów rachunków otwartych na czas określony, rachunki te nie ulegają odnowieniu w okresie wypowiedzenia.

§ 91

Umowa rachunku wygasa ponadto w przypadku którejkolwiek z niżej opisanych przyczyn, w przypadku:

  1. gdy rachunek otwarto na czas określony – z upływem okresu umownego;
  2. gdy posiadacz rachunku lokaty nie złoży dyspozycji odnowienia w przypadkach określonych w § 60 ust. 4[7];
  3. gdy posiadacz rachunku oszczędnościowego nie złoży dyspozycji odnowienia – w przypadkach określonych w § 52 ust. 2[8] ;

§ 92

Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega instrumenty płatnicze, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu.

§ 93

 1. Bank może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia umowy, uważa się:
  1. podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy,
  2. naruszenie przez posiadacza postanowień umowy, postanowień niniejszego regulaminu lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności;
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wykorzystuje lub ma zamiar wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym;
  4. niedostarczenie przez posiadacza/pełnomocnika informacji lub dokumentów umożliwiających Bankowi zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  5. wykorzystanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;
  6. objecie posiadacza/pełnomocnika bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych;
  7. udostępnianie założonych rachunków osobom trzecim, bez zgody i wiedzy Banku;
  8. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa instrumentu płatniczego, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania;
  9. udostępnianie instrumentu płatniczego i/lub PIN osobom nieuprawnionym;
  10. udostępnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;
  11. udostępnianie środków identyfikacji elektronicznej osobom nieuprawnionym;
  12. brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji ( np. za prowadzenie rachunku);
  13. dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 i 3 – 6 Bank może wypowiedzieć umowę
  w terminie natychmiastowym.
 4. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wypowiedzieć tylko umowę rachunku, nie wypowiadając umowy ramowej, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
 5. określonym w ust. 2 pkt 7– 13;
 6. niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na tym rachunku należności przeterminowanej wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie.
 7. O powstaniu wymagalnej należności i obowiązku jej spłaty bank informuje posiadacza pisemnie listem zwykłym nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty; w przypadku dalszego utrzymywania się niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty, Bank wysyła posiadaczowi wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Brak spłaty należności, o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku.
 9. Bank może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia – z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku gdy:
 10. posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych z prawem;
 11. istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością;
 12. na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych;
 13. posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku;
 14. posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 15. posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1,2 i 4 następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Posiadacz może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego
  z zachowaniem 1– miesięcznego okresu wypowiedzenia
 18. Po wypowiedzeniu umowy podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z ust. 7 lub 9 posiadacz wskazuje Bankowi sposób, w jaki chce uzyskać zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.
 19. Wypowiedzenie umowy Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do korespondencji.
 20. Wypowiadając umowę Bank wzywa posiadacza rachunku odpowiednio do:
  1. uregulowania należności wobec Banku, tzn. wszelkich należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu instrumentu płatniczego – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
  2. wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 21. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
 22. W przypadku rozwiązania umowy z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów płatniczych; powyższe informacje Bank może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe.

§ 94

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku.
 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz
  nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

§ 95

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do którego wydano instrumenty płatnicze Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku instrumenty płatnicze w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.

§ 96

 1. Bank blokuje dostęp użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu oraz zastrzega ich środki identyfikacji elektronicznej w przypadku:
  1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
  2. śmierci posiadacza rachunku – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku.
 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, użytkownik systemu zobowiązany jest zniszczyć wydane mu środki identyfikacji elektronicznej.

Przeniesienie rachunku płatniczego

§ 97

 1. Przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
 2. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
 3. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
 4. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 5. W sytuacji, gdy Bank, jako dostawca przyjmujący, nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla klienta w ramach przeniesienia rachunku.

§ 98

 1. Po złożeniu przez klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego
  – w zakresie w nim określonym, Bank, jako dostawca przyjmujący, podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez klienta w zakresie, w jakim Bank świadczy takie usługi; w przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej klientów, upoważnienia udzielają wszyscy klienci.
 2. Upoważnienie jest składane w postaci papierowej, w języku polskim.
 3. W upoważnieniu klient może w szczególności:
 4. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić Bankowi, jako dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
 5. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
 6. Datę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc
  od dnia otrzymania przez Bank, jako dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych;
  w przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty Bank wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów.

§ 99

 1. Bank, jako dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dostawcy przekazującego, o:
 2. istniejących zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione, oraz
 3. regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu
  13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,

wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

 1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił klient, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 3. w stosownych przypadkach informuje klienta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe
  w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
 4. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
 5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 6. Bank, jako dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1,
  w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub klienta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 7. W przypadku gdy klient osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 lit.
  d i e, płatnikom lub odbiorcom, Bank, jako dostawca przyjmujący przekazuje klientowi,
  w terminie, o którym mowa w ust. 1, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty będą wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
 8. Obowiązki informacyjne

§ 100

 1. Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, nieodpłatnie co najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku udzielenia kredytu w rachunku płatniczym – także informację o stopie oprocentowania kredytu w tym rachunku oraz całkowitej kwocie odsetek pobranych z tego tytułu w tym okresie, a także informację o stopie oprocentowania środków pieniężnych na rachunku płatniczym oraz całkowitej kwocie odsetek należnych za dany okres.
 2. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank przekazuje posiadaczowi, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 3. Bank uzgadnia w umowie z klientem sposób przekazywania zestawienia opłat; na żądanie klienta Bank przekazuje mu zestawienie opłat w postaci papierowej.
 4. Zestawienie zawiera następujące informacje:
 5. jednostkową opłatę pobieraną od posiadacza za daną usługę, liczbę przypadków skorzystania przez posiadacza z danej usługi w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku gdy usługi są połączone w pakiet usług – opłatę za cały pakiet, liczbę przypadków pobrania opłaty za pakiet w okresie objętym zestawieniem oraz dodatkową opłatę pobraną za każdą usługę, która przekracza liczbę usług objętych opłatą za pakiet;
 6. całkowitą kwotę opłat pobranych od posiadacza za daną usługę, pakiet usług oraz za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych opłatą za pakiet w okresie objętym zestawieniem;
 7. w przypadku świadczenia usługi kredytu w rachunku płatniczym – stopę oprocentowania tego kredytu oraz całkowitą kwotę odsetek pobranych z tytułu kredytu w okresie objętym zestawieniem;
 8. w przypadku oprocentowania środków na rachunku – stopę ich oprocentowania stosowaną dla danego rachunku płatniczego oraz całkowitą kwotę odsetek należnych za okres objęty zestawieniem;
 9. całkowitą kwotę opłat pobranych za wszystkie usługi powiązane z rachunkiem płatniczym świadczone w okresie objętym zestawieniem.

§ 101

Bank udostępnia na żądanie klienta, nieodpłatnie, informacje o podstawowym rachunku płatniczym dostępnym w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunku, oraz opłatach z tym związanych.

 1. Inne postanowienia

§ 102

 1. Wierzytelność z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku może być przedmiotem przelewu, z wyłączeniem wkładów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych dla SKO, PKZP i radę rodziców.
 2. Przelew wierzytelności obejmuje kwotę wkładu wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień dokonania cesji.
 3. W celu dokonania przelewu posiadacz rachunku – cedent i cesjonariusz zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o przelewie wierzytelności w placówce Banku prowadzącej rachunek.
 4. Oświadczenie o przelewie wierzytelności może zostać złożone przez posiadacza rachunku, po uprzednim odwołaniu pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem.
 5. Przelew wierzytelności z tytułu wkładu, którego posiadaczem rachunku jest małoletni który ukończył 13 lat oraz w przypadku, kiedy kwota wkładu przekracza kwotę wskazaną w § 24 ust. 4 pkt 3 regulaminu, wymaga zgody sądu opiekuńczego.

§ 103

 1. Użytkownik systemu zobowiązany jest do nieprzekazywania za pośrednictwem systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie systemu do popełniania, pomagania w popełnianiu lub podżegania do popełniania czynów zabronionych, w szczególności do wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 104

 1. Bankowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Banku.
 2. Informacje lub materiały, o których mowa w ust. 1, o ile wyraźnie nie stwierdzono w nich inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wykorzystywanie przez posiadacza rachunku lub użytkownika systemu informacji lub materiałów, o których mowa w ust. 1, w innym celu niezwiązanym z zawarciem lub wykonywaniem umowy wymaga zgody Banku.

§ 105

 1. Wszelkie dane osobowe, w szczególności:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. PESEL;
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
  5. data urodzenia;
  6. stan cywilny;
  7. adres do korespondencji;
  8. obywatelstwo;
  9. dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej;
  10. adres elektroniczny;
  11. sposób doręczania korespondencji,

a także inne dane wskazane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, posiadacza karty / użytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez Bank jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z Bankiem, których stroną są lub będą te osoby.

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie danych osobowych – w tym danych dotyczących beneficjentów z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające zmianę.

§ 106

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest:
  1. w placówce Banku:
   1. pisemnie,
   2. telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy, potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu tożsamości;
  2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – w formie i w sposób właściwy dla danego elektronicznego kanału dostępu, jeżeli aktualny zakres funkcjonalności danego kanału umożliwia dokonywanie lub odwoływanie zastrzeżeń.

§ 107

Po zgłoszeniu zastrzeżenia rachunku lub dokumentu tożsamości, Bank ponosi odpowiedzialność za wypłaty z rachunku dokonane w placówkach Banku od momentu przyjęcia zastrzeżenia.

§ 108

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, regulaminie lub Przewodniku dla klienta, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia i wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy wskazanej w ust. 1 zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 109

Niniejszy regulamin jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego.

Załącznik nr 1

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

( po wprowadzeniu do oferty Banku )

§ 1

Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express ELIXIR oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.).

Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

§ 2

 1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest
  na poziomie 50 000 złotych.
 2. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl).

§ 3

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile:

 1. wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej transakcji;
 2. w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego
  do realizacji, bank odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie.

W przypadku, gdy:

 1. bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie;
 2. prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,

Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia
do realizacji dyspozycji przelewu natychmiastowego.

Bank dopuszcza przerwy techniczne w czasie których usługa nie będzie dostępna; komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczany będzie
z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku.

 1. Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw)
 2. Usługa dostępna po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank
 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dostępny będzie dla klientów po wprowadzeniu do oferty Banku
 4. Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku
 5. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, , tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawąz dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw )
 6. O udostępnieniu usługi Bank powiadomi posiadacza rachunku /  użytkownika karty /  użytkownika systemu w odrębnym komunikacie.
 7. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r.
 8. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r