Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Drezdenko, maj 2019 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu 8 Rozdział 3. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 8 Rozdział 4. Zasady użytkowania karty i korzystania z limitu kredytu 11 Rozdział 5. Rozliczanie operacji, zestawienia transakcji i spłata zadłużenia 14

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI/SKARG/WNIOSKÓW

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację. [Forma i miejsce złożenia reklamacji] § 1 Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta: osobiście w siedzibie Banku lub

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku Drezdenko, grudzień 2018 r. Spis treści Spis treści 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 4 A. Definicje i postanowienia wstępne 4 B. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku 12 C. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 13 D. Oprocentowanie środków 15