Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą. Bank udziela pożyczek hipotecznych w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat) w PLN. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki hipotecznej nie więcej niż 400.000,00zł.

Bank może udzielić pożyczki hipotecznej klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy!

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  5,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 126.877,16 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3 m+4,5 p.p. ( na dzień 20.09.2020 r.  4,73% ), całkowity koszt kredytu 26.877,16 zł. (w tym: prowizja 800,00zł., odsetki 23.988,16 zł., ubezpieczenie nieruchomości 1.770,00zł., usługi dodatkowe 319,00zł.), 120 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.365,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  21.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny. Bank udziela kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 300.000,00zł. i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Zobacz jakie to proste. Zapraszamy!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  6,32 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 115.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 148.489,49 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3m + 4 p.p.  ( na dzień 20.09.2020 r. 4,23 %), całkowity koszt kredytu 33,489,49zł. (w tym: prowizja 920,00zł., odsetki 27.359,49 zł., ubezpieczenie na życie 2.640,00zł., ubezpieczenie nieruchomości 2.570,00zł., usługi dodatkowe 0,00zł.), 119 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.578,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  20.09.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat) wliczając w to okres karencji w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank i nie może być wyższa niż 500.000,00zł. Kredytobiorca ubiegający się o kredyt mieszkaniowy zobowiązany jest do udokumentowania środków własnych (wkładu własnego) przed podjęciem decyzji kredytowej. Wysokość wkładu własnego oraz wnioskowana kwota kredytu musi pozwolić kredytobiorcy na sfinansowanie celu kredytu mieszkaniowego w całości. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości.

 

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1.  budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 2. przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 3. nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele o których mowa powyżej,
 8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,
 9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 10. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Pozwól sobie pomóc i spełnij marzenia. Zapraszamy do naszych placówek!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  3,17%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 307.208,68zł, oprocentowanie zmienne, dla kredytów mieszkaniowych w systemie spłat rat malejących i udziału środków własnych od 30 %, wynosi : wibor 3M + 2,4 p.p. ( na dzień 20.09.2020 r.  2,63%), całkowity koszt kredytu 83.208,68zł. (w tym: prowizja 1.568,00zł, odsetki 74.090,68 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7.550,00zł, usługi dodatkowe 0,00zł), 300 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.410,41zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  20.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt odnawialny w ROR

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków finansowych i chcesz z nich korzystać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, a posiadasz w LWBS Drezdenko rachunek osobisty, rozwiązaniem jest kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

 

Kredyt odnawialny w ROR może być udzielony posiadaczowi rachunku, który spełnia następujące warunki:

 

 1. posiada ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;  do wymaganego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku – wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku ROR z innego banku, sporządzoną za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia,
 2. brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3  miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
 3. klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. klient posiada zdolność kredytową.

Kredyt odnawialny w ROR oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy (wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania). Kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej. Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia. Prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostepnienia kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu. Prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy, liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej, wyłącznie w ciężar ROR.

Twoje korzyści:

 1. łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy,
 2. kwota limitu dostosowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 3. płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 4. atrakcyjne warunki kredytowania.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  8,65%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.936,00 zł, oprocentowanie zmienne wibor 12 m +4,00 p.p. ( na dzień 21.09.2020 r. 5,84 %), całkowity koszt kredytu 1.936,00 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 100,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu ustalona za cały okres trwania umowy 400,00 zł,  odsetki od kredytu przy założeniu wykorzystania kredytu w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 1.436,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), kredyt płatny jednorazowo, okres kredytowania 60 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień  21.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

SGB Leasing

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

 1. dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
 2. uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
 3. ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
 4. wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
 5. dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;
 6. oferuje ciekawe rozwiązania i  specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

 

Cechy leasingu:

 1. szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;
 2. w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
 3. raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
 4. warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
 5. zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

 1. pojazdy osobowe;
 2. transport ciężki;
 3. maszyny i urządzenia;
 4. maszyny rolnicze;
 5. sprzęt medyczny;
 6. nieruchomości;

oraz:

 1. zarządzanie flotą;
 2. produkty ubezpieczeniowe;

Oferujemy także:

 1. pomoc w negocjacjach z dostawcami i producentami,
 2. dobre rabaty u naszych stałych dostawców.

Atutem naszym są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu.

Jesteś zainteresowany ofertą? – Skontaktuj się z nami – Osoba do kontaktu: Jarosław Jerzy tel. 600 055 094

 WSPIERAMY