ie

Rachunki

Lista rachunków – wyświetla listę Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet. Dla każdego rachunku, oprócz numeru i nazwy, pokazuje bieżące saldo, wolne środki (bieżące saldo + aktualny limit w rachunku – blokady nieoprocentowane) i walutę, w której prowadzony jest rachunek. Po kliknięciu przycisku [Pokaż podsumowanie] zostanie wyświetlona tabela zawierająca informacje: o liczbie Twoich rachunków bieżących, z łącznym saldem i wolnymi środkami. Obsługa rachunku oraz uzyskanie szczegółowych danych rachunku następują po kliknięciu numeru (nazwy) wybranego rachunku. W oknie Informacje o rachunku możesz wydrukować szczegóły danego rachunku [Drukuj] oraz zmienić jego bankową nazwę na własną [Zmień nazwę]. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku [Przywróć domyślną], dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.

Po wybraniu rachunku menu główne rozszerzy się o szczegółowe menu wybranej zakładki Rachunki:

 

 • Przelewy jednorazowy

 • Przelewy zdefiniowane

 • Przelewy oczekujące

 • Zlecenia

 • Historia

 • Kontrahenci

 

 

Przelewy jednorazowe

 

Przelew jednorazowy to taki, który nie jest Twoim stałym zobowiązaniem. Zamierzasz go wykonywać rzadko lub wykonujesz płatność do tego odbiorcy jednorazowo.

 

Wprowadzenie jednorazowych przelewów możesz wykonać przez wybranie z menu po lewej stronie ekranu opcji RACHUNKI. Wyświetli się Lista rachunków. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden rachunek to wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybranym rachunku), z którego mają zostać przesłane środki. Następnie wybierz opcję Przelewy jednorazowe i przejdź do wybranej zakładki:

 

 • Przelew dowolny

 • Przelew do ZUS

 • Przelew podatkowy

 • Przelew zagraniczny

 • Przelew na rachunek własny

 

 

Przelew dowolny

 

Wprowadzenie nowego przelewu z wybranego rachunku własnego na rachunek dowolnego odbiorcy umożliwia menu Przelewy jednorazowe  Przelew dowolny, którego wybranie otwiera okno o nazwie Przelew dowolny – krok 1/2

 

Aby wykonać dowolny przelew:

 

Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego po lewej stronie menu wybierz Przelewy jednorazowe. Domyślnie system wyświetla okno Przelew dowolny – krok 1/2, z którego możesz wykonać dowolny przelew na dowolny rachunek. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.

 

Bezbłędnie wypełnij wszystkie wymagane dane przelewu. Wpisz numer odbiorcy rachunku (pole wymagane); dane odbiorcy (pole wymagane).

 

Program automatycznie wypełni pola Numer rachunku i Dane odbiorcy, jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany z listy zarejestrowanych kontrahentów, która jest dostępna poprzez kliknięcie na ikonkę widoczną obok pola Numer rachunku.

 

W obszarze Szczegóły operacji wpisz tytuł przelewu (pierwsza linia pola nie może być pusta – pole wymagane); wprowadź kwotę przelewu (pole wymagane)

 

Podaj datę wykonania operacji. Domyślnie System podpowiada aktualną datę, lecz użytkownik może dokonać jej zmiany (wyłącznie na datę przyszłą), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę. Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję.

 

Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

 

[Wyczyść] – usunięcie wprowadzonych danych;

 

[Dalej >>] – sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

 

W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu.

 

 

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew dowolny – krok 2/2, w którym akceptujesz przelew wprowadzając odpowiednie hasło z aktywnej listy haseł jednorazowych lub hasło przesłane sms-em (w zależności od ustaleń z Bankiem). Decyzję realizacji przelewu zatwierdzasz komendą [Wykonaj] lub możesz powrócić do edycji przelewu poprzez kliknięcie na przycisk [Anuluj].

 

Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzenia przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących. Zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew dowolny – krok 1/2.

 

W przelewach do Urzędu Skarbowego, ZUS, postępuj analogicznie jak w przypadku przelewu zwykłego, pamiętając o zasadach wypełniania takich przelewów.

 

ie

Menu Główne Programu

Menu główne programu nie zależy od wyboru rachunku, zawiera komendy odnoszące się do wszystkich Twoich rachunków dostępnych do obsługi w Internecie.

Menu główne systemu Internet Banking zbudowane jest z „zakładek”, w których zgrupowane są produkty lub usługi bankowe dostępne przez Internet Banking, np. Rachunki, Lokaty, Kredyty itp. Interesującą Cię zakładkę wybierasz, klikając na jej nazwę.

Każda zakładka umieszczona z lewej strony ekranu ma własne menu główne ułatwiające nawigację.

RACHUNKI Lista rachunków – wyświetla listę Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet. Kliknięcie przycisku [Pokaż podsumowanie] powoduje wyświetlenie dodatkowej tabeli, która zawiera informacje o liczbie Twoich rachunków bieżących, z łącznym saldem i wolnymi środkami. W momencie wyboru rachunku, menu programu rozszerzy się o następujące opcje umożliwiające pełną obsługę wybranego rachunku:


Przelewy jednorazowe

 • Przelew dowolny
 • Przelew do ZUS
 • Przelew podatkowy
 • Przelew zagraniczny
 • Przelew na rachunek własny

Przelewy zdefiniowane

 • Lista przelewów zdefiniowanych
 • Dodaj przelew dowolny
 • Dodaj przelew do ZUS
 • Dodaj przelew podatkowy

Przelewy oczekujące

Zlecenia

Historia

 • Operacje wykonane
 • Blokady środków
 • Wyciągi
 • Lista przelewów zagranicznych

Kontrahenci

LOKATY


Lista lokat – wyświetla listę Twoich lokat (numer i nazwa lokaty) dostępnych do obsługi przez internet wraz z bieżącym saldem, walutą lokaty i datą zapadania (czyli datą, w której lokata będzie przedłużona lub zamknięta). Klikniecie przycisku [Pokaż podsumowanie] spowoduje wyświetlenie dodatkowej tabeli z informacją o liczbie, łącznym saldzie i walucie aktualnych lokat. Wybór lokaty (kliknięcie na numerze lokaty) spowoduje przejście do szczegółowych danych lokaty – okno Informacje o lokacie, umożliwi jej ewentualne zamknięcie [Zamknij lokatę] oraz zmianę jej bankowej nazwy na własną [Zmień nazwę]. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku [Przywróć domyślną], dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.

W momencie wyboru lokaty, menu programu rozszerzy się o następujące opcje umożliwiające pełną obsługę wybranego rachunku:

 • Otwórz lokatę
 • Historia,


KREDYTY

Lista kredytów – wyświetla listę Twoich kredytów (numer i nazwa kredytu) dostępnych do obsługi przez Internet wraz z bieżącym saldem i walutą kredytu. Przycisk [Pokaż podsumowanie] wyświetli dodatkową tabelę z informacją o liczbie, łącznym saldzie i walucie aktualnych kredytów. Wybór kredytu (kliknięcie na numerze kredytu) spowoduje przejście do szczegółowych danych kredytu i udostępni obsługę zapisów historycznych danego kredytu za pomocą menu:

Historia,


Ponadto w oknie Informacje o kredycie możesz obejrzeć harmonogram spłat rat i odsetek kredytu używając przycisku [Harmonogram], wydrukować szczegóły danego kredytu [Drukuj] oraz zmienić jego bankową nazwę na własną [Zmień nazwę]. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku [Przywróć domyślną], dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.

USTAWIENIA – W momencie wyboru opcji Ustawienia menu programu rozszerzy się o następujące opcje:


Zmiana hasła – umożliwia zmianę Twojego hasła dostępu do programu Internet Banking. W celu zmiany hasła musisz podać swoje stare hasło, nowe hasło i potwierdzić, powtarzając nowe hasło. Następnie kliknąć na poleceniu [Wykonaj].


Hasła jednorazowe – polecenie umożliwia obsługę list haseł jednorazowych; szczegółowy opis znajdziesz w dalszej części instrukcji.


Adresy e-mailowe dla wyciągów – polecenie umożliwia podanie adresu e-mail dla wyciągów,  na który Bank będzie wysyłał wyciągi z wybranych Twoich rachunków.


Parametry – umożliwia podanie adresu IP karty sieciowej komputera, zmianę sposobu autoryzacji operacji wykonanych przez Internet Banking; wybór rachunku głównego spośród dostępnych; wybranie odpowiedniej akcji (okna) po wykonaniu, wysłaniu lub zaakceptowaniu przelewu jednorazowego; wybór odpowiedniej strony kodowej spośród zaproponowanych przez System.


INNE – W momencie wyboru opcji Inne menu programu rozszerzy się o następujące opcje:


Komunikaty – wyświetla listę komunikatów informacyjnych, które Bank wysłał do Ciebie w formacie: data ważności komunikatu, jego treść i informacja czy przeczytany. Nieprzeczytane komunikaty pojawiają się w pierwszym oknie bezpośrednio po zalogowaniu. Komunikat otwarty (przez kliknięcie na danym komunikacie) zmienia swój status na przeczytany. Komunikat przeczytany możesz usunąć – [Usuń] w oknie danego komunikatu.


Log zdarzeń – wyświetla historię pracy z systemem. W tym miejscu możesz zobaczyć, jakie operacje były wykonywane w systemie Internet Banking, z jakiego komputera i kiedy (data i godzina).


Kursy walut – wyświetla tabelę kursów walut na zadany dzień i godzinę (kursy: średni, kupna i sprzedaży pieniądza, kupna i sprzedaży dewiz).


Otwórz rachunek – umożliwia otwarcie nowego rachunku typu oszczędnościowego, powiązanego ze wskazanym rachunkiem podstawowym.


WYLOGUJ – widoczne w każdym oknie programu na końcu listy menu (umieszczonej z lewej strony okna) oraz u góry ekranu – nad paskiem tytułu. Chcąc zakończyć internetową obsługę swoich rachunków powinnaś/nieneś zawsze używać tego polecenia w celu zamknięcia aktywnej sesji z Bankiem.


ie

Logowanie do systemu

 

Logowanie do systemu jest czynnością, dzięki której system bankowy jest w stanie rozpoznać danego użytkownika.

W celu zalogowania się musisz wejść na stronę banku i wybrać polecenie [Logowanie do systemu]. Zostaniesz przełączona/ny na stronę programu Internet Banking. Zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek dane upewnij się, że połączenie jest szyfrowane, czyli adres zaczyna się od https://, a nie od http://. Dodatkowo na dolnym pasku przeglądarki powinna znajdować się żółta kłódka oznaczająca pracę z połączeniem szyfrowanym. Jeżeli klikniesz na nią dwukrotnie, to wyświetli się okno z informacjami o stronie i zabezpieczeniach. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z tych warunków nie powinnaś/powinieneś logować się (podawać numeru użytkownika i hasła).

 

Logowanie polega na wpisaniu numeru identyfikatora w polu Numer klienta, hasła dostępu w polu Hasło i zatwierdzeniu danych identyfikujących przyciskiem [Zaloguj]. W celu zwiększenia bezpieczeństwa logowania do Internet Bankingu możesz wpisać numer klienta i hasło przy pomocy wirtualnej klawiatury, którą uruchomisz po kliknięciu ikony . W ten sposób unikniesz przechwycenia przez złośliwe oprogramowanie typu „keylogger” znaków wprowadzanych za pomocą standardowej klawiatury.

W zależności od ustaleń Banku hasło do logowania w Internet Bankingu może być w wersji standardowej lub wersji maskowalnej. W standardowej wersji podajesz numer klienta i wszystkie znaki swojego hasła dostępu. W wersji maskowalnej w pierwszym oknie podajesz numer klienta, akceptujesz przyciskiem [Dalej] i przechodzisz do następnego okna, w którym podajesz tylko niektóre znaki swojego hasła dostępu losowo wygenerowane przez system. Zatwierdzasz przyciskiem [Zaloguj].

Przy pierwszym logowaniu będziesz proszony o zmianę hasła dostępu ustalonego przez Bank na hasło własne, znane tylko Tobie, utworzone wg reguły: co najmniej 8 znaków, co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra. Aby zmienić hasło wpisujesz we właściwe pola stare hasło, dwukrotnie nowe hasło i zatwierdzasz operację przyciskiem [Wykonaj].

 

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się okno główne programu. Na pasku tytułu znajduje się nazwa użytkownika, z lewej strony – menu główne programu, a w części środkowej – lista Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet, ewentualnie lista nowych komunikatów przysłanych z Banku. Okrojone menu główne: Rachunki, Lokaty, Kredyty, Pomoc, Wyloguj jest również dostępne nad paskiem tytułu tego i każdego innego okna programu.

 

Dodatkowym elementem występującym jedynie w oknie głównym programu jest data i godzina ostatniego udanego i ostatniego nieudanego logowania się użytkownika do systemu.

 

 

 

Ważne

Trzykrotna pomyłka w haśle spowoduje zablokowanie usługi. Ponowna aktywacja możliwa jest tylko w Banku.

ie

Konfiguracja przeglądarki IE

Do poprawnego działania wystarcza dowolna przeglądarka internetowa obsługująca SSL 256 bitowy, JavaScript oraz pliki cookies. Zalecane przeglądarki to Internet Explorer 8 lub Firefox 3.
Poprawne działanie systemu jest możliwe po prawidłowym skonfigurowaniu przeglądarki. Konfigurację pokazano na przykładzie przeglądarki Internet Explorer.

W celu skonfigurowania przeglądarki, w jej oknie wybierz z menu głównego polecenie [narzędzia],a następnie [opcje internetowe];

 

W zakładce [prywatność] ustaw poziom na [średnio-wysoki] – akceptowanie plików cookie, za wyjątkiem tych, które pochodzą od innych firm i wykorzystują Twoje informacje osobiste;

 

W zakładce [zabezpieczenia] dla strefy Internet ustaw poziom zabezpieczeń na [średni] – tak aby obsługa skryptów java była możliwa;

 

W zakładce [zaawansowane] zaznacz parametry: [Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysk], [Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty], [Użyj SSL 3.0];

W zakładce [Zawartość] wybierz opcję [Autouzupełnianie]

a następnie odznacz opcje [Nazwy użytkowników i hasła w formularzach]. Możesz też wyczyścić już zapisane hasła przyciskiem [Wyczyść hasła];

 

Wchodząc w opcję: [Start/Ustawienia/Panel sterowania/Dodaj lub usuń programy/Składniki systemu Windows] uaktualnij certyfikaty główne – wykonanie tej czynności jest konieczne do prawidłowej pracy systemu.


Windows XP ma taką opcję ustawioną domyślnie. Natomiast w starszych wersjach należy zainstalować ją ze strony:

http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/rootsupd.exe

Uwaga
Wszystkie zmiany akceptuj przyciskiem [OK], na samym końcu użyj przycisku [Zastosuj] i [OK].

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty każdego Banku Spółdzielczego Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski SA objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.