Pakiet Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik

      Pakiet Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik

 

Każdy właściciel karty wydanej przez LWBS Drezdenko ma prawo zakupić ubezpieczenie Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik. Ubezpieczenie to chroni Klienta przed utratą środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Ubezpieczonego. Ochroną objęte są środki pobrane z bankomatu i towary zakupione przy użyciu karty, w przypadku gdyby doszło do kradzieży, przewłaszczenia, utraty na skutek rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty. Klient jest również chroniony gdy szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu utraconej karty od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

Towarzystwo zwraca także niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami RP lub kraju stałego pobytu, oraz wypłaca określone świadczenia w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w trzech pakietach:

  -Bezpieczna Karta

  -Bezpieczny Podróżnik

  -Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik

  Różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności, a w ramach tych pakietów w dwóch wariantach, różniących się między sobą limitami odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokością składki należnej za ochronę:

  -Wariant Classic

  -Wariant Gold.

   DO POBRANIA:

   Ogólne Warunki – Bezpieczna karta, Bezpieczny Podróżnik

  Leave Comment