Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

 

Załącznik do Uchwały nr 35/05/2020 Zarządu LWBS

z dnia 13.05.2020 r.

Drezdenko, 13.05.2020 r.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 3

 1. Definicje i postanowienia wstępne 3
 2. Zawarcie umowy rachunku 6
 3. Pełnomocnictwo 7
 4. Oprocentowanie środków 9
 5. Wyciągi z rachunku bankowego 10

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym 10

 1. Osoby uprawnione 10
 2. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji

płatniczych) 11

 1. Polecenie zapłaty 16

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie

śmierci posiadacza rachunku 18

 1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 18
 2. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku 19

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków 19

 1. Rachunek wspólny 19
 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 20
 3. Podstawowy rachunek płatniczy 20
 4. Rachunek oszczędnościowy 21
 5. Rachunki lokat 21
 6. Rachunki lokat dynamicznych 22
 7. Rachunki lokat promocyjnych 23

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne 24

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 24

Rozdział 7. Kantor SGB 24

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 24

 1. Reklamacje, skargi i wnioski 24
 2. Taryfa prowizji i opłat 27
 3. Zasady odpowiedzialności Banku 27
 4. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy 30
 5. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 34
 6. Przeniesienie rachunku płatniczego 36
 7. Obowiązki informacyjne 37
 8. Inne postanowienia 38

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 − Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR Załącznik nr 2 − Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych

Załącznik nr 3 − Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu

Załącznik nr 4 − Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej

 

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

A. Definicje i postanowienia wstępne

 

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO, PKZP i rad rodziców, w tym warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków.
 2. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z obowiązującym w Banku regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
 3. Aktualna treść regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępna jest w placówkach Banku.
 4. W okresie obowiązywania umowy Bank, na wniosek posiadacza rachunku, udostępnia:

1) postanowienia zawartych umów; 2) aktualną treść regulaminu oraz

3) informacje dotyczące rachunku i wykonanych transakcji płatniczych.

 

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku.;
 2. bank odbiorcy – bank, prowadzący rachunek odbiorcy, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z odbiorcą;
 3. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek;
 4. dodatkowy dokument tożsamości – inny niż określony w pkt 5 ważny dokument, pozwalający na dodatkową weryfikację tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w szczególności: legitymację emeryta lub rencisty;
 5. dokument tożsamości – ważny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej;
 6. dostawca przekazujący – dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 7. dostawca przyjmujący – dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 8. dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej – dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 9. dostępne środki – saldo rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym/kredytu odnawialnego w ROR, pomniejszone o sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczących tych środków;
 10. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy;
 11. godzina graniczna – godzinę, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym;
 12. Hasło do telefonicznej identyfikacji klienta – służy do telefonicznej weryfikacji posiadacza rachunku przez pracownika Banku i uzyskania przez posiadacza/pełnomocnika rachunku: informacji o saldzie i historii obrotów na rachunku, możliwości telefonicznego dokonania blokady i odblokowania dostępu do usługi IB, możliwości telefonicznego zastrzeżenia karty płatniczej;
 13. IBAN/unikatowy identyfikator – unikalny numer rachunku bankowego zgodny z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych ustanowionym przez European Committee for Bank Standardisation;
 14. indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane użytkownikowi przez dostawcę usług płatniczych do celów uwierzytelniania;
 15. instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;
 16. klient – klienta indywidualnego, SKO, PKZP lub radę rodziców;
 17. klient indywidualny – osobę fizyczną zawierającą umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 18. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalane przez SGB-Bank S.A. w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach między klientami i Bankiem;
 19. limit wypłat gotówki – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane przy użyciu instrumentów płatniczych w bankomatach, innych urządzeniach samoobsługowych lub placówkach banków akceptujących instrumenty płatnicze;
 20. nierezydent – osobę fizyczną – niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. NRB/unikatowy identyfikator – unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego zgodny ze standardem obowiązującym banki prowadzące działalność na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 2. odbiorca – posiadacza rachunku wskazanego w zleceniu płatniczym, będącego odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
 3. okres odsetkowy – okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczane są odsetki;
 4. organizacja płatnicza – organizację określającą zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialną za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania

schematu płatniczego (Visa, Mastercard lub Polski Standard Płatności);

 1. pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
 2. płatnik – użytkownik składający zlecenie płatnicze;
 3. polecenie przelewu – usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika;
 4. posiadacz/posiadacz rachunku – klienta, z którym Bank zawarł umowę ramową w przypadku rachunku wspólnego – każdego ze współposiadaczy;
 5. potwierdzenie – umowa danego rodzaju rachunku;
 6. Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 7. rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
 8. rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby posiadaczy służący do wykonywania transakcji płatniczych;
 9. reklamacja – każde wystąpienie skierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
 10. rezydent – osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. saldo rachunku – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia operacyjnego;
 12. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 13. silne uwierzytelnianie – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik,
  1. posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik,
  2. cechy charakterystyczne użytkownika

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

 1. SORBNET – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego

systemu w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 14:30;

 1. stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy;
 2. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 3. system – system teleinformatyczny służący Bankowi do przekazywania posiadaczowi rachunku informacji związanych z obsługą jego rachunków oraz tworzenia i wymiany elektronicznych komunikatów pozwalających użytkownikowi na przygotowanie dyspozycji oraz przesłanie ich do Banku;
 4. tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut; 44) taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 5. transakcja płatnicza (operacja / transakcja) – zainicjowaną przez użytkownika wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych;
 6. umowa/umowa ramowa – umowę, na podstawie której Bank wykonuje indywidualne transakcje płatnicze i prowadzi rachunek lub rachunki, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 7. urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego użytkownik może dokonywać czynności określonych w regulaminie w ciężar lub na dobro rachunku;
 8. uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 9. użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy; użytkownikiem jest posiadacz rachunku oraz osoba przez niego upoważniona;
 10. waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;
 11. waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokonywane jest rozliczenie transakcji krajowych lub zagranicznych przez organizację płatniczą;
 12. wniosek – wniosek o udostępnienie lub zmianę usług w zakresie rachunku, instrumentów płatniczych i elektronicznych kanałów dostępu;
 13. zlecenie płatnicze – dyspozycję użytkownika skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej;
 14. zleceniodawca – użytkownik zlecający Bankowi wykonanie zlecenia płatniczego;
 15. zgoda na obciążanie rachunku – zgodę posiadacza rachunku na obciążanie przez odbiorcę jego rachunku, kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec odbiorcy, na podstawie której odbiorca uprawniony jest do wystawienia polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań.

 

§ 3

 

 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej umowy.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.
 3. Dokumenty i oświadczenia złożone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na żądanie Banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy.

 

§ 4

 1. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Osoba ubezwłasnowolniona może być posiadaczem rachunku na odrębnie uzgodnionych z Bankiem warunkach.
 3. Posiadaczem rachunku może być małoletni.
 4. W imieniu małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia umowę zawiera jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Małoletni, który ukończył 13 rok życia może zawrzeć umowę, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

B. Zawarcie umowy rachunku

 

§ 5

 1. Rachunek może być prowadzony jako:
  1. rachunek indywidualny – dla jednego posiadacza;
  2. rachunek wspólny – dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz ust. 4.
 2. Rachunek może być prowadzony dla:
  1. klienta indywidualnego;
  2. Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (SKO);
  3. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP);
  4. rady rodziców w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.
 3. Współposiadaczami rachunku mogą być tylko rezydenci albo tylko nierezydenci.
 4. Współposiadaczem rachunku nie może być małoletni ani osoba ubezwłasnowolniona.

 

§ 6

 1. Klient, występując o otwarcie rachunku, składa wzór podpisu w obecności pracownika Banku na umowie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców składają wzory podpisów na karcie wzorów podpisów.
 3. Osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców, występujące o otwarcie rachunku, zobowiązane są – poza spełnieniem wymogu określonego w ust. 2 – przedłożyć dokumenty potwierdzające ich zdolność do zawarcia umowy.
 4. Zmiany wzorów podpisów klienta dokonywane są poprzez złożenie nowej karty wzorów podpisów.

§ 7

 1. Klient występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości; pracownik Banku może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości.
 2. Osoby reprezentujące SKO, PKZP lub radę rodziców ubiegające się o otwarcie rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz dokument tożsamości.

 

 

§ 8

 1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku − wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
 2. Po zawarciu umowy ramowej i otwarciu rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje:
  1. jeden egzemplarz umowy ramowej wraz z Regulaminem i wyciągiem z Taryfy; 2) potwierdzenie;

3) kopię karty wzorów podpisów − w przypadku rachunków prowadzonych dla SKO, PKZP lub rady rodziców.

 1. Potwierdzenie może mieć:
  1. formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w placówce Banku;
  2. postać elektroniczną – po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem któregokolwiek z elektronicznych kanałów dostępu.
 2. W razie korzystania przez posiadacza rachunku z elektronicznych kanałów dostępu, Bank może wystawić potwierdzenie otwarcia rachunku i udostępnić je posiadaczowi w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać potwierdzenie za pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własnym zakresie.
 3. Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, Bank może wydać posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie danego rachunku i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej danego rachunku.
 4. Dokument, o którym mowa w ust. 5, wystawiany jest jako dokument imienny, dla jednej osoby, bądź więcej osób, w przypadku rachunku wspólnego lub dla SKO, PKZP lub radę rodziców.
 5. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zwalnia Bank z obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
 6. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 5

 

C. Pełnomocnictwo

§ 9

 

 1. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi być sporządzone w formie pisemnej w obecności pracownika Banku albo w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z poświadczonym podpisem, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest: 1) w kraju − przez notariusza;

2) za granicą przez:

  1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  2. przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, chyba że umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską i innym państwem zwalnia z obowiązku legalizacji dokumentów.
 1. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zawierać dane osobowe wymagane przez Bank.

 

§ 10 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej.

2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 11

 1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego.
 2. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnia pełnomocnika do działania w zakresie zastrzeżonym dla posiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w tym również otwarte przed i po udzieleniu pełnomocnictwa, chyba że wprost z treści pełnomocnictwa lub innej, późniejszej dyspozycji posiadacza, wynikać będzie inny zamiar.
 3. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi na danym rachunku, do którego zostało udzielone, w tym do składania zleceń lub dyspozycji określonego rodzaju, wskazanych w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego, pełnomocnik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o instrumenty płatnicze na rzecz posiadacza rachunku oraz innego niż pełnomocnik stały użytkownika oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu na rzecz innego niż pełnomocnik użytkownika;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego niż pełnomocnik stały użytkownika;
  6. złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB dla innego niż pełnomocnik stały użytkownika;
  7. odbioru indywidualnych danych uwierzytelniających przeznaczonych przez Bank dla innego niż pełnomocnik stały użytkownika;
  8. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym; 9) wypowiedzenia umowy ramowej.
 5. Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa rodzajowego, pełnomocnik nie jest uprawniony do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o instrumenty płatnicze oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza rachunku oraz innego użytkownika;
  6. złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB;
  7. odbioru indywidualnych danych uwierzytelniających;
  8. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
  9. wypowiedzenia umowy ramowej.
 6. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

 

§ 12

 1. Złożenie podpisu przez posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w obecności pracownika Banku.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić bez zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1; w takim przypadku oświadczenie woli posiadacza rachunku określające zakres umocowania pełnomocnika powinno być podpisane przez posiadacza rachunku a jego tożsamość i własnoręczność podpisu – potwierdzone w sposób określony w § 9 ust. 1.
 3. Pełnomocnictwo wywołuje skutki prawne wobec Banku z chwilą doręczenia go Bankowi i złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Bank może odstąpić od wymogu złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku; w takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do potwierdzenia tożsamości i własnoręczności podpisu pełnomocnika oraz jego doręczenia Bankowi.
 5. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa łącznego, tj. pełnomocnictwa, na podstawie którego skuteczność czynności podejmowanych przez pełnomocnika uzależniona będzie od współdziałania z inną osobą, w tym z drugim pełnomocnikiem, za wyjątkiem SKO, PKZP i rady rodziców.

§ 13

 1. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach, o których mowa w § 12 regulaminu.
 2. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku, z chwilą otrzymania przez Bank pisemnego oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.

 

§ 14

 1. Pełnomocnictwo wygasa wskutek:
  1. śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
  2. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych pełnomocnika;
  3. upływu terminu, na jaki zostało udzielone;
  4. zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone;
  5. odwołania pełnomocnictwa;
  6. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone.
 2. Za skuteczne wobec Banku uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

 

D. Oprocentowanie środków

§ 15

 1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu według: 1) stałej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku; 2) zmiennej stopy procentowej:
   1. w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku;
   2. stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika, określonych w umowie; w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00% stopy obowiązującej dla danego rodzaju rachunku. Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stopa referencyjna oraz wysokość współczynnika dla danego rodzaju rachunku określa uchwała Zarządu Banku.
 2. Stała stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie umowy dla danego rodzaju rachunku nie ulegnie zmianie.
 3. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, przy czym:
  1. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 lit. a) następuje z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany, w trybie określonym w § 74;
  2. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 lit. b) następuje:
   1. automatycznie z dniem zmiany wysokości stopy referencyjnej,
   2. z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Banku zmieniającej rodzaj stopy referencyjnej lub wysokości współczynnika dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany w trybie określonym w § 74.
 4. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w placówkach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo w wyciągach z rachunku.
 5. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty.
 7. Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego − na dzień zamknięcia rachunku, chyba, że umowa lub regulamin stanowi inaczej.

 

E. Wyciągi z rachunku bankowego

 

§ 16

 1. Bank informuje posiadacza o wysokości salda rachunku i dokonanych na rachunku operacjach, sporządzając wyciągi z rachunku w terminach, i w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w placówce Banku, nieodebrane wyciągi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty ich sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone.
 3. W razie udostępniania wyciągów w elektronicznych kanałach dostępu lub przesyłania ich na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku jest on zobowiązany pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 4. Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda rachunku.

 

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym

A. Osoby uprawnione

§ 17

 1. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku uprawnieni są: 1) posiadacz rachunku, a w przypadku rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy; 2) pełnomocnik – w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku małoletniego który nie ukończył 13 roku życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego.
 3. Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który ukończył 13 rok życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu:
   1. małoletni, o ile przedstawiciel małoletniego nie złoży sprzeciwu,
   2. przedstawiciel ustawowy małoletniego;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego.
 4. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje:
  1. otwarcia rachunku;
  2. wpłaty na rachunek;
  3. wypłat z rachunku do wysokości nieprzekraczającej w miesiącu równowartości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) likwidacji rachunku, z zastrzeżeniem pkt 3 oraz ust. 5.

 1. Miesięczny limit wypłat ustalony w granicach zwykłego zarządu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 nie dotyczy:
  1. środków pochodzących z zarobków małoletniego posiadacza, o ile nie zostało wydane postanowienie sądu opiekuńczego zakazujące małoletniemu samodzielnego dysponowania własnymi zarobkami;
  2. przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego posiadacza.
 2. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym:
  1. rachunki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który nie ukończył 13 lat,
  2. rachunki osób ubezwłasnowolnionych częściowo są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który ukończył 13 lat, chyba że z postanowienia sądu o ustanowieniu kurateli wynikają inne zasady.

 

 

B. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych)

§ 18

 1. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat, w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
 2. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.
 3. Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

 

§ 19

 1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń: 1) w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
  1. przelewu,
  2. przy użyciu instrumentu płatniczego,
  3. zlecenia stałego,
  4. polecenia zapłaty,
  5. wymiany walut w Kantorze SGB;

2) w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:

  1. wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,
  2. przy użyciu instrumentu płatniczego.
 1. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji):
  1. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu zgodnego z wzorem złożonym w Banku, albo
  2. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w załączniku nr 3 lub 4 do niniejszego regulaminu,

z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem podania w zleceniu danych niezbędnych do realizacji zlecenia, o których mowa w § 22 ust. 1 oraz kwoty i daty zlecenia płatniczego – o ile to wynika z charakteru zlecenia – z zastrzeżeniem postanowień § 25.
 2. Zlecenie płatnicze niezrealizowane, w I sesji wychodzącej, można usunąć na podstawie pisma podpisanego przez klienta, do godz. 12:45, a niezrealizowane w II sesji, do godz.

16:45, za wyjątkiem przelewów Express Elixir oraz SORBNET.

 1. Zlecenia płatnicze niezrealizowane, wykonane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, można usunąć zgodnie z zapisem ust. 6, przesyłając skan pisma na adres: ksiegowosc@lwbsdrezdenko.pl, za wyjątkiem przelewów Express Elixir oraz SORBNET.

 

 

§ 20

 1. Zlecenia płatnicze, o których mowa w § 19, realizowane są w złotych, a ponadto zlecenia płatnicze, o których mowa w:
  1. § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) – również w walutach wymienialnych określonych w tabeli kursów walut Banku;
  2. § 19 ust. 1 pkt 2 – również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest rachunek,
 2. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje przewalutowania tych środków na walutę rachunku według zasad określonych w § 21.
 3. W przypadku wypłaty środków z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje wypłaty w kwocie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 21.

 

 

 

§ 21

 1. W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut SGB-Banku S.A. określonymi w ust. 2–6, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty oraz wymiany walut realizowanych w Kantorze SGB.
 2. W przypadku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza, jako odbiorcy płatności:
  1. otrzymanej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania otrzymanych środków na rachunku, bez dokonywania przewalutowania;
  2. otrzymanej w walucie wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, ale innej niż waluta rachunku:
   1. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w złotych, Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych w walucie wymienialnej bezpośrednio na złote po aktualnie obowiązującym w Banku kursie kupna tej waluty i uznaje rachunek kwotą w złotych, albo
   2. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w walucie innej niż złoty, Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych na walutę rachunku po aktualnie obowiązujących w Banku kursach kupna/sprzedaży i uznaje rachunek odbiorcy równowartością otrzymanego zlecenia w walucie rachunku.
 3. W przypadku operacji polegających na obciążeniu rachunku w wyniku realizacji obciążeniowej dyspozycji płatniczej posiadacza rachunku, Bank księguje w ciężar rachunku:
  1. kwotę wskazaną w dyspozycji – jeżeli obciążany rachunek jest prowadzony w walucie płatności;
  2. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty wskazanej w dyspozycji przeliczonej po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty wobec złotych – jeżeli rachunek jest prowadzony w złotych;
  3. kwotę stanowiącą równowartość w walucie rachunku po aktualnie obowiązujących w Banku kursach kupna/sprzedaży tej waluty – jeżeli rachunek jest prowadzony w walucie innej niż waluta płatności.
 4. Przy operacjach bezgotówkowych Bank stosuje kursy kupna/sprzedaży walut dla dewiz obowiązujące w SGB-Banku, a przy operacjach gotówkowych – kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy.
 5. W przypadku, gdy realizacja przez Bank złożonej dyspozycji odbywa się za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej instytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu przewalutowań, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje kursy walut obowiązujące odpowiednio u korespondenta Banku lub w instytucji pośredniczącej.
 6. Referencyjne kursy walutowe ustalane są wg następujących zasad:
  1. referencyjny kurs walutowy Banku ustalany jest w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym – obowiązujące w momencie tworzenia tabeli kursów walut powiększany lub pomniejszany o marżę Banku obowiązującą w momencie tworzenia tabeli;
  2. Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji bezgotówkowych i gotówkowych wraz z kursami średnimi NBP;
  3. tabela kursów walut zawiera informację o minimalnej kwocie uprawniającej do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i godzinę, od której obowiązuje;
  4. kursy walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut Banku, dostępnej w placówkach Banku oraz na stronie internetowej SGB-Banku S.A..

 

 

§ 22 1. Osoba dokonująca wpłaty gotówkowej na rachunek zobowiązana jest podać na wypełnionym przez siebie dokumencie lub wygenerowanym przez pracownika placówki Banku numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN, imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz tytuł wpłaty.

 1. Użytkownik może dokonać wpłaty gotówki na rachunek bankowy, do którego został wydany instrument płatniczy, we wpłatomacie Banku; identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji odbywa się poprzez numer użytkowanego instrumentu płatniczego.
 2. W przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty na wydruku z wpłatomatu.
 3. Dokument, o którym mowa w ust.1, wystawiony przez osobę dokonującą wpłaty nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
 4. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datę waluty z chwilą wpłaty.
 5. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, do którego została wydana karta, niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym.

 

§ 23

 1. Bank doprowadza do uznania rachunku płatniczego banku odbiorcy kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania do zleceń płatniczych dotyczących należności, do których stosuje się przepisy:
  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia

9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny;

  1. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 1. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej.
 2. W przypadkach określonych w § 18 ust. 2 oraz w § 22 ust. 4, Bank informuje posiadacza o odmowie wykonania zlecenia płatniczego i jeśli to jest możliwe o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania błędów które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie nie jest dopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 3. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecenia płatniczego lub odpowiedzialności Banku.

§ 24

 1. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pieniężnych, w wysokości przekraczającej 30.000 złotych dla rachunku prowadzonego w złotych oraz 5.000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie wymienialnej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku zamiaru wypłaty na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
 2. Zaawizowanie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeżeli czynność ta mieści się w zakresie funkcjonalności aktywowanych elektronicznych kanałów dostępu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość wypłaty środków pieniężnych bezzwłocznie po awizowaniu.

§ 25

Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i / lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja rachunku oraz użytkownika odbywa się na podstawie numeru instrumentu płatniczego.

 

§ 26

 1. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich otrzymania, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po otrzymaniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 23 ust. 1. Gdy Bank otrzymuje zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 2. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
   1. w placówce Banku – w godzinach otwarcia placówki, nie później niż do godziny

16:00 lub

   1. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 16:55;
  1. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 16:55;
  2. w przypadku realizacji rozliczeń w formie przelewów natychmiastowych – w oparciu o godziny graniczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
 1. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 2. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzowane zlecenie płatnicze realizowane w systemie płatności nie może być odwołane, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 27 ust. 5 i § 32 ust. 3. Jeśli płatnik udzielił wcześniej zgody na realizację kolejnych transakcji płatniczych, odwołanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że posiadacz rachunku zastrzegł inaczej.

 

§ 27

 1. Posiadacz rachunku może zlecić dokonywanie przez Bank cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe) lub jednorazowego przelewu z datą przyszłą (przelew z odroczonym terminem realizacji).
 2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wykonania zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym w Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu poprzedzającym realizację zleconych dyspozycji, w wysokości co najmniej równej kwocie złożonych dyspozycji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat za wykonanie zleconych czynności.
 4. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 3, w dniu wyznaczonym na realizację operacji, zlecenie zostanie zrealizowane najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wymaganych środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego jako data jego realizacji; w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 5. Złożona dyspozycja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę jej realizacji wskazaną w dyspozycji.
 6. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3.

 

§ 28

 1. Uznanie rachunku posiadacza następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim rachunku.
 2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.

 

C. Polecenie zapłaty

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty

 

§ 29

 1. Bank realizuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty wyłącznie w ciężar ROR/PRP.
 2. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są: odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, posiadacz rachunku jako płatnik, bank odbiorcy i Bank.
 3. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych poprzez rachunki prowadzone w złotych.
 4. Podstawą realizacji poleceń zapłaty dla posiadacza rachunku jest udzielenie przez niego zgody, stanowiącej jednocześnie zgodę dla Banku na obciążenie jego rachunku.
 5. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący sposób:

1) egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy − w sposób wskazany przez odbiorcę; 2) egzemplarz przeznaczony dla Banku:

  1. za pośrednictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy – w sposób określony przez odbiorcę,
  2. osobiście lub korespondencyjnie do Banku,
  3. z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką usługę.
 1. Bank rejestruje otrzymaną zgodę w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, iż dokument zgody będzie wypełniony prawidłowo; w przypadku stwierdzenia błędów, Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego otrzymania.
 2. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę, przekazując dokument cofnięcia zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, z tym zastrzeżeniem że cofnięcie zgody nie dotyczy poleceń zapłaty, które mają być zrealizowane w dniu złożenia cofnięcia zgody.
 3. Bank rejestruje cofnięcie zgody w sposób określony w ust. 6; cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku – w przypadku wpływu polecenia zapłaty do Banku po zarejestrowaniu cofnięcia zgody, nie zostanie ono zrealizowane przez Bank.
 4. Posiadacz rachunku będący płatnikiem polecenia zapłaty może zlecić w Banku zablokowanie rachunku dla obciążeń w formie polecenia zapłaty, jeśli Bank udostępnił taką możliwość.
 5. Blokada ustanowiona przez posiadacza rachunku będącego płatnikiem, może mieć charakter:
   1. ogólny – mający zastosowanie do wszystkich odbiorców
   2. szczególny – wskazujący na konkretnych odbiorców.

 

§ 30

 1. Bank realizuje otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty w dniu jego otrzymania, obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 31, przy czym otrzymanie przez Bank od banku odbiorcy komunikatu inicjującego polecenie zapłaty jest równoznaczne ze złożeniem zgody przez posiadacza rachunku.
 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych umożliwiających wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty przez Bank.
 3. W przypadku otrzymania kilku poleceń zapłaty, dotyczących rachunku tego samego posiadacza do realizacji w jednym terminie, Bank obciąża rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpływu tych poleceń zapłaty; polecenie przekraczające wysokość dostępnych środków nie zostanie zrealizowane i Bank zrealizuje wtedy następne polecenie zapłaty nieprzekraczające wysokości dostępnych środków, zgodnie z kolejnością wpływu.

 

 

 

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty

 

§ 31

 1. Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach:
  1. brak jest zgody, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1;
  2. zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta;
  3. kwota dostępnych środków na rachunku jest mniejsza niż suma kwot polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat;
  4. rachunek posiadacza został zamknięty;
  5. posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty.
  6. posiadacz złożył dyspozycję zablokowania rachunku dla obciążeń w formie poleceń zapłaty, jeśli Bank udostępnił taką możliwość.
 2. Posiadacz rachunku może złożyć w Banku żądanie zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, na rachunek z którego została udzielona zgoda, w terminie do 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku.
 3. Żądanie zwrotu polecenia zapłaty posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku podając następujące dane:
  1. numer rachunku, z którego zrealizowano polecenie zapłaty;
  2. dane posiadacza rachunku (imię i nazwisko);
  3. unikatowy identyfikator płatności (IDP – tytuł płatności);
  4. kwotę polecenia zapłaty;
  5. data wykonania;
  6. unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy – jeśli jest w jego posiadaniu lub NIW) wraz z adnotacją „zwrot”.
 4. Bank niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania żądania zwrotu przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o odsetki należne posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.
 5. W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.

 

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

 

§ 32

 1. Przed otrzymaniem dyspozycji polecenia zapłaty przez Bank posiadacz rachunku może, w uzgodniony z Bankiem sposób, złożyć w placówce Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty, powodujące wstrzymanie obciążenia rachunku, wskazanym wcześniej, przyszłym poleceniem zapłaty.
 2. Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz rachunku podaje:
  1. dane wymienione w § 31 ust. 3 oraz
  2. termin realizacji polecenia zapłaty;
  3. termin, do którego posiadacz rachunku zleca wstrzymanie obciążania jego rachunku;
 3. Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty może być złożone w Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty określonego na fakturze (rachunku).

 

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku

A. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 

§ 33

 1. Posiadacz rachunku może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
 7. W razie powzięcia informacji o śmierci posiadacza rachunku Bank informuje osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty, przesyłając oświadczenie na podany przez posiadacza adres beneficjenta.

 

B. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku

 

§ 34

 1. Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:
  1. zwrotu, na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, kwot które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku;
  2. zwrotu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku;
  3. dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci zgodnie z § 33; 4) wypłaty środków spadkobiercom posiadacza rachunku.
 2. Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 3. W przypadku, gdy uprawnionym do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie, na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków

A. Rachunek wspólny

§ 35

 1. Bank prowadzi rachunek wspólny dla współposiadaczy w formie rachunku rozłącznego.
 2. Współposiadacze przez zawarcie umowy stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku w trakcie trwania umowy.
 3. Współposiadacze samodzielnie dysponują bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz samodzielnie dokonują wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem środków pieniężnych z rachunku z dniem rozwiązania umowy, ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
 4. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji złożonych przez pełnomocników.
 5. Bank realizuje dyspozycje współposiadaczy według kolejności ich złożenia.
 6. W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy, pozostali współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku.
 7. W przypadku śmierci jednego z dwóch współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega − z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci współposiadacza − przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego współposiadacza, chyba że tenże współposiadacz złoży dyspozycję zamknięcia rachunku.

 

B. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

§ 36

 1. ROR umożliwia w szczególności:
  1. przechowywanie środków pieniężnych i przeprowadzanie rozliczeń;
  2. otrzymanie instrumentów płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu;
  3. uzyskanie kredytu w rachunku płatniczym na warunkach określonych w odrębnej umowie;
  4. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na ROR wynosi:
   1. Dla ROR prowadzonych w złotych – 20,00 zł
   2. Dla ROR prowadzonych w walutach wymienialnych – równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 37

  1. Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR w złotych oraz po jednym ROR w każdym rodzaju waluty wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku jako rachunek indywidualny, a ponadto może być współposiadaczem rachunków wspólnych.
  2. W przypadku posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w ramach pakietu ROR Impuls, z chwilą ukończenia przez niego 26 roku życia, następuje automatyczna zmiana dotychczasowego pakietu taryfowego na pakiet ROR Standard. Zmiana ta wywołuje skutek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiadacz rachunku ukończył 26 rok życia.

 

§ 38

W przypadku, gdy zakres świadczonych przez Bank usług, sposób ich świadczenia lub wysokość należnych Bankowi prowizji lub opłat za te usługi uzależniona jest od okresu posiadania przez posiadacza ROR w Banku; Bank może zaliczyć do tego okresu czas posiadania ROR w innym banku, po przedłożeniu przez niego udokumentowanej historii tego rachunku.

 

C. Podstawowy rachunek płatniczy

§ 39

 1. Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) przeznaczony jest dla osób fizycznych (konsumentów), dla których inny dostawca, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych.
 2. Zasady dotyczące otwierania, prowadzenia i funkcjonalność PRP oraz przesłanki wypowiedzenia umowy PRP przez Bank określają przepisy ustawy o usługach płatniczych.

 

 

 

D. Rachunek oszczędnościowy

 

§ 40

 1. Bank prowadzi rachunki oszczędnościowe w złotych oraz w walutach wymienialnych zgodnie z aktualną ofertą Banku.
 2. Umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.

 

 

§ 41

 1. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych wynosi 1.000,00 złotych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych typu a’vista, wynosi 20,00 zł.
 3. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w

walutach wymienialnych wynosi 100,00 euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku

 1. Wysokość i częstotliwość wpłat na rachunki jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż wymagana minimalna kwota środków podana powyżej.
 2. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są do wysokości stanu oszczędności pomniejszonego o kwotę minimalną, o której mowa powyżej.
 3. W przypadku rachunku oszczędnościowego, do którego wydany został dokument, o którym mowa w § 8 ust. 5, osoba dokonująca wypłaty środków z tego rachunku zobowiązana jest przedłożyć ten dokument.

 

 

§ 42

W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego Bank nalicza oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunku do dnia poprzedzającego dzień wypłaty tych środków spadkobiercom zmarłego.

E. Rachunki lokat

§ 43

Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

 1. dla rachunków prowadzonych w złotych − 500,- złotych;
 2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 100,- euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 44

 

 1. Odsetki należne są naliczane:
  1. na koniec okresu odsetkowego − za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty,

jeżeli umowa w części dotyczącej rachunku lokaty nie stanowi inaczej.

 1. Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu umownego, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

 

§ 45

W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są:

 1. dla rachunków lokat prowadzonych w złotych, oprocentowane według stopy procentowej, dla rachunków ROR Standard, lub nie są naliczane jeżeli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę,
 2. dla rachunków lokat prowadzonych w walutach wymienialnych – nie są naliczane.

 

§ 46

 1. Z rachunku lokaty nie dokonuje się wypłat częściowych, z zastrzeżeniem wypłat dokonywanych po śmierci posiadacza:
  1. z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  2. z tytułu kosztów pogrzebu;
  3. dokonywanych uprawnionym spadkobiercom.
 2. W razie śmierci posiadacza rachunku lokaty lokata odnawia się do czasu zgłoszenia się spadkobierców.

 

F. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka”

§ 47 1. Rachunek systematycznego oszczędzania prowadzony jest w złotych.

 1. Posiadacz rachunku w momencie założenia rachunku deklaruje wysokość miesięcznych wpłat jakimi będzie zasilany rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka”. Kwota ta nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie.
 2. Z rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania „Skarbonka” nie dokonuje się częściowych wypłat.

 

§ 48

 1. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” zakładany jest na okres wskazany w potwierdzeniu.
 2. Po okresie umownym rachunek ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny analogiczny okres, chyba że posiadacz rachunku postanowi o likwidacji rachunku.
 3. Odsetki należne są naliczane:
  1. na koniec okresu odsetkowego − za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowy „Skarbonka”;
  2. w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku oszczędnościowego Skarbonka,
  3. w razie rozwiązania umowy z powodu śmierci posiadacza – do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków spadkobiercom zmarłego, z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Dla zachowania warunków umowy, wpłaty na rachunek muszą być wnoszone co najmniej raz w miesiącu, a kwota miesięcznej wpłaty nie może być niższa niż zadeklarowana przez posiadacza rachunku w Potwierdzeniu otwarcia rachunku systematycznego oszczędzania „Skarbonka”,
 5. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy, o których mowa w punkcie 4, oprocentowanie rachunku w danym miesiącu ulega obniżeniu do wysokości oprocentowania ROR Standard,
 6. W przypadku likwidacji rachunku systematycznego oszczędzania „Skarbonka” przed upływem okresu umownego, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według stopy procentowej równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard.

 

 

§ 49

Niezadysponowanie środkami pieniężnymi po upływie okresu umownego powoduje odnowienie rachunku systematycznego oszczędzania „Skarbonka” na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia; jeśli w wyniku odnowienia umowa rachunku systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwartej 1 lipca 2016 r. lub później wiązałaby dłużej niż 10 lat, to warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku takiej dyspozycji.

 

§ 50

W sprawach nieuregulowanych w § 47− 49 do rachunków systematycznego oszczędzania „Skarbonka” stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące rachunków lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków, z wyłączeniem postanowień dotyczących rachunków lokat promocyjnych i sezonowych.

 

G. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych

 

§ 51

Postanowienia § 52−55 stosuje się do rachunków lokat sezonowych oraz lokat promocyjnych oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową w ramach prowadzonej przez Bank promocji.

 

§ 52

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji lub w uchwale Zarządu.

§ 53

Po upływie okresu umownego środki zgromadzonymi na rachunku lokaty promocyjnej/sezonowej wraz z należnymi odsetkami, są przez Bank :

 1. przeksięgowywane na wskazany rachunek prowadzony w Banku, zgodnie z

dyspozycją posiadacza rachunku,

 1. wypłacane w placówce banku,
 2. przeksięgowywane na ROR/PRP, a jeżeli posiadacz nie ma ROR/PRP w Banku – na nieoprocentowany rachunek techniczny, w dniu następującym po upływie tego okresu – w przypadku braku dyspozycji posiadacza rachunku.

 

§ 54

Odsetki są naliczane:

 1. na koniec okresu odsetkowego − za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty promocyjnej/sezonowej;
 2. w razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej/sezonowej przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty promocyjnej/sezonowej według stopy procentowej obowiązującej dla ROR Standard lub nie są naliczane jeżeli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę;
 3. w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej/sezonowej z powodu śmierci posiadacza rachunku – do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

 

§ 55

W sprawach nieuregulowanych w § 51−54, do rachunków lokat promocyjnych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące rachunków lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków, z wyłączeniem postanowień dotyczących rachunków lokat dynamicznych.

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

§ 56

Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych oraz usług mobilnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu

§ 57 Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 7. Kantor SGB[1]

§ 58

Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej stanowią załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

A. Reklamacje, skargi i wnioski

 

§ 59

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji, w tym transakcji płatniczych.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym regulaminem, użytkownik może złożyć reklamację.
 3. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana roszczenia posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.
 4. Reklamacja może być złożona:
  1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2. telefonicznie w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podane są na stronie internetowej Banku;

 

  1. listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
  2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
  3. faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku;

przy czym w razie złożenia reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą w formie ustnej, Bank wezwie pisemnie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

 1. Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.
 2. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5) własnoręczny podpis składającego reklamację, z zastrzeżeniem ust. 7.

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 6 powinna dodatkowo zawierać: 1) imię i nazwisko użytkownika;
  1. numer karty;
  2. numer rachunku, do którego wydano kartę;
  3. datę reklamowanej transakcji;
  4. kwotę reklamowanej transakcji;
  5. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo).
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 11, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 12.
 5. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 13, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą poza granicami kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 7. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 11, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
  3. wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 12.
 8. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 11 i 12 jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 9. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację – określonego w ust. 11, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ust. 12 – chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 10. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 11. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą, klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 12. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:
  1. w formie papierowej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. na wniosek klienta – na innym trwałym nośniku, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 

§ 60

 1. Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami – w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.
 2. Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.
 3. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału za wyjątkiem § 61 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego).

§ 61

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację użytkownik może:
  1. odwołać się do Prezesa Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub 5) skierować sprawę do sądu powszechnego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl;
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl

B. Taryfa prowizji i opłat

 

§ 62

 1. Za czynności związane ze świadczeniem usług określonych w umowie Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, z której wyciąg Bank wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu umowy.
 2. Aktualna taryfa jest udostępniania w placówkach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.

 

C. Zasady odpowiedzialności Banku

 

§ 63

 1. Bank odpowiada, z zastrzeżeniem § 66, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez użytkownika transakcji płatniczej.
 2. W przypadku wystąpienia transakcji płatniczej, której użytkownik nie autoryzował, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca, z zastrzeżeniem ust. 4; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 3. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 4. Obowiązek Banku, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy sytuacji:
  1. o których mowa w § 64 ust. 2,
  2. gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 5. Jeżeli w zleceniu płatniczym został wskazany nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej.
 6. Na zgłoszenie płatnika, w przypadku o którym mowa w ust. 5, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w celu odzyskania kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.
 7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, powinno zostać złożone w sposób określony w § 59 ust. 6 i zawierać:
  1. imię i nazwisko posiadacza rachunku;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 5 (datę, walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy zlecenia, nieprawidłowy numer rachunku);
  4. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało złożone pisemnie lub za pomocą dokumentu.
 8. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 6, Bank pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z taryfą.

 

§ 64

 1. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez użytkownika lub za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bank może zwolnić się z odpowiedzialności:
  1. jeżeli wykaże brak powiadomienia przez posiadacza rachunku, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana o nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych;
  2. jeżeli wykaże nieprawidłowe podanie w zleceniu numeru rachunku w standardzie NRB lub IBAN;
  3. w przypadku zaistnienia siły wyższej lub postępowania zgodnie z odrębnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. jeżeli udowodni, iż rachunek banku odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, bank odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

 

§ 65

 1. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złożone za jego pośrednictwem bank odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do Banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.
 2. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata dokonana w Banku na rachunek nie zostanie udostępniona na rachunku w tym samym dniu roboczym.
 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej za którą bank odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1; w takim przypadku Bank niezwłocznie zwraca posiadaczowi rachunku/płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.

 

§ 66

 1. Posiadacz rachunku odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku , który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciążony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe.
 2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przez osoby przez niego upoważnione działające jako użytkownicy oraz osoby, którym użytkownik udostępnił kartę lub ujawnił indywidulane dane uwierzytelniające.
 3. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego.
 4. Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy:
  1. użytkownik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy użytkownik działał umyślnie, lub
  2. utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych.
 5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli użytkownik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez użytkownika jednego z obowiązków określonych odpowiednio w § 10 i § 31 załącznika nr 2 oraz w § 5 i § 16 załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze, dokonane po zastrzeżeniu indywidualnych danych uwierzytelniających/instrumentu płatniczego, jeśli doszło do nich z winy umyślnej użytkownika.
 7. Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie umożliwi dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa odpowiednio w § 24 ust. 1 załącznika nr 2 oraz § 16 ust. 1 załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu, w każdym czasie, chyba że doszło do nich z winy umyślnej użytkownika.

 

§ 67

 1. Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane instrumentem płatniczym/za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia indywidualnych danych uwierzytelniających/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem § 66 ust. 7.
 2. Jeżeli Bank nie wymaga silnego uwierzytelniania użytkownika, posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że użytkownik działał umyślnie.

 

§ 68

W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej:

 1. zainicjowanej przez posiadacza rachunku – Bank, bez względu na odpowiedzialność, na wniosek posiadacza rachunku podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza rachunku o ich wyniku;
 2. zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – bank odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia odbiorcę o ich wyniku.

 

D. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy

§ 69

 1. Wszelkie zmiany umowy lub oświadczenia kierowane do drugiej strony umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem: 1) zmiany taryfy;
  1. zmiany wysokości opłaty za usługę świadczoną przez Bank, wymienioną w dokumencie dotyczącym opłat, o którym mowa w § 74 ust. 1 pkt 5;
  2. zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
  3. zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. zmiany regulaminu,

dla skuteczności których, umowa lub regulamin dopuszcza złożenie oświadczeń w trybie lub w postaci określonej w regulaminie oraz za wyjątkiem zmian wymienionych w ust. 2.

 1. Nie wymagają aneksu:
  1. zmiany danych osobowych użytkownika;
  2. zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych;
  3. zmiany wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu;
  4. zmiany sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty;
  5. zmiany formy i częstotliwości otrzymywania wyciągów;
  6. przystąpienia czy rezygnacji z ubezpieczenia; 7) zmiany zakresu usług w ramach pakietu SMS;
  7. zmiany rodzajów i zakresu ubezpieczeń;
  8. zmiany numeracji rachunków;
  9. zmiany czasu pracy placówek Banku;
  10. zmiany adresu siedziby lub placówek Banku
  11. inne zmiany czy dyspozycje udostępnione za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu wskazane w Przewodniku dla klienta,
  12. zmiany w Przewodniku dla klienta i w Przewodniku po Portfelu SGB.
 2. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 2 pkt 1–8, złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, Bank informuje użytkownika w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez te osoby.
 3. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2 pkt 9−11, Bank zawiadamia posiadacza rachunku:
  1. w formie pisemnej − na adres do korespondencji podany przez posiadacza w karcie informacyjnej klienta lub w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej − na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.
 4. Aktualna treść Przewodników, o których mowa w ust. 2 pkt 13 zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.

 

§ 70

 1. Bank ma prawo do zmiany terminów realizacji dyspozycji płatniczych, o których mowa w § 26 – 27, w następujących przypadkach: 1) zmiany czasu pracy placówek Banku;

2) zmiany harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczych w systemie rozliczeń międzybankowych.

 1. Bank ma prawo do zmiany numeracji rachunków z przyczyn technicznych oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych, zgodnych ze standardami międzynarodowymi.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla zmiany regulaminu.

 

§ 71

 1. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania umowy, w terminie do 6 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku do ostatnio ogłoszonej wartości;
  2. w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centralny emitujący daną walutę w stosunku do ostatnio ogłoszonej wartości;
  3. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp WIBID 3M, WIBID 6M;
  4. zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 0,2 punktu procentowego w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
 2. Zmiana wysokości oprocentowania będzie zgodna z kierunkiem zmiany przesłanki będącej podstawą do dokonania zmiany przez Bank.
 3. Zmiana wysokości oprocentowania nastąpi maksymalnie o wartość równą trzykrotności zaistniałej zmiany przesłanki będącej podstawą do dokonania zmiany przez Bank.
 4. Jeśli zmiana oprocentowania jest korzystniejsza dla Posiadacza rachunku wówczas Bank informuje Posiadacza o dokonanej zmianie bez uprzedzenia, nie stosując trybu określonego w § 74, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku
 5. Bank zmienia stawkę bazową ( stopę referencyjną), w trakcie trwania umowy, w razie:
  1. rezygnacji właściwej instytucji ze stosowania lub publikowania stawek bazowych ( stóp referencyjnych) będących częścią składową stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku;
  2. zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki przekazu stawki bazowej (stopy referencyjnej) stosowanej przez Bank.

 

§ 72

 

 1. Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy), w trakcie trwania umowy, w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia choć jednej z wymienionych przesłanek:
  1. zmieni się którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,10 punktu procentowanego, przy czym w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany;
  2. zmieni się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny – o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującego w analogicznym okresie;
  3. zmienią się ceny energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez bank na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą opłaty i prowizje – o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym);
  4. zostaną zmienione, uchylone lub wprowadzone nowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, o ile w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana taryfy;
  5. zmieni się lub pojawi nowa interpretacja powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji, stanowisk lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub organy władzy publicznej, o ile w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana taryfy;
  6. zostaną wprowadzone nowe produkty lub usługi, przy czym ta zmiana będzie dotyczyła ustanowienia nowych opłat lub prowizji dla udostępnianych nowych produktów lub usług albo kiedy zostaną wycofane produkty lub usługi, a wówczas zmiana będzie dotyczyła produktów lub usług wycofanych;
  7. nastąpi rozszerzenie lub zmiana funkcji produktów lub usług;
  8. zostaną dostrzeżone, wymagające sprostowania omyłki pisarskie, rachunkowe, lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian porządkowych, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji,
  9. zmiany nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy marketingowej, która nie wpływa na wysokość opłat i prowizji.
 2. Zmiany będą polegać na podwyższeniu lub obniżeniu stawki prowizji lub opłat, zgodnie z kierunkiem zmian wskaźników lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, o nie więcej niż dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki lub prowizji, z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to przypadków opłat i prowizji, których wartość wynosiła 0 złotych lub 0%.
 3. Zmiany taryfy nie będą dokonywane częściej niż raz na kwartał.
 4. Zmiany Taryfy będą przeprowadzane w trybie wskazanym w § 74.
 5. Niezależnie od okoliczności w ust. 1 Bank w każdym czasie ma prawo dokonać zmian opłat i prowizji określonych w taryfie polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla klienta lub zaprzestaniu ich pobierania.

 

§ 73

Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:

  1. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  2. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  3. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczących instrumentów płatniczych;
  4. dostosowania do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  5. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  6. zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych kanałów dostępu lub instrumentów płatniczych, którą posiadacz/użytkownik nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem.

 

§ 74

 1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy zmianie:
  1. oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku;
  2. rodzaju stawki bazowej;
  3. wysokości marży;
  4. taryfy;
  5. opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
  6. regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie do oferty Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu i taryfy w tym zakresie,

na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadomienia posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty, nie stosuje się dwumiesięcznego okresu zawiadomienia. Bank zawiadamia posiadacza rachunku lokaty terminowej na co najmniej 14 dni przed zmianą oprocentowania.

 1. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 2. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:
  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania go o zmianie, nie później niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 3. Posiadacz może złożyć oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności usługi.
 4. Wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank

w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę ramową.

 1. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, złożonego przez posiadacza, w odniesieniu do rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.
 2. Wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 3. W przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lub niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 9, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy ramowej lub umowy rachunku, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 4. Postanowień ust. 1-10 nie stosuje się do zmiany oprocentowania rachunków, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, jeżeli zgodnie z umową wysokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze zmianą wskazanej, stopy referencyjnej a nie ulega zmianie wysokość współczynnika.

 

E. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

 

§ 75

 1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przypadku:
  1. pisemnego wypowiedzenia jej przez posiadacza z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia;
  2. pisemnego porozumienia – w terminie uzgodnionym przez Bank i posiadacza;
  3. wypowiedzenia umowy przez posiadacza lub złożenia przez niego sprzeciwu w trybie i terminie określonym w § 74;
  4. z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku/rachunków prowadzonych w ramach umowy, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat;
  5. śmierci posiadacza – z dniem śmierci posiadacza;
  6. jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – z dniem śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego;
  7. jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzył żadnego rachunku – z upływem tego terminu.
 2. Wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem i rozwiązanie na skutek złożenia sprzeciwu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 może dotyczyć określonej umowy rachunku prowadzonego w ramach umowy ramowej; w takim przypadku umowa ramowa i pozostałe umowy rachunku prowadzone w jej ramach nie ulegają rozwiązaniu.
 3. Umowa rachunku lokaty ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia środków pieniężnych z rachunku – w razie wypłaty przez posiadacza rachunku środków zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego.
 4. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty, niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 i 2, ulega rozwiązaniu jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie lub regulaminie – z upływem ostatniego dnia drugiego roku.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub umów rachunków otwartych na czas określony, rachunki te nie ulegają odnowieniu w okresie wypowiedzenia.

 

§ 76

Umowa rachunku wygasa ponadto w przypadku którejkolwiek z niżej opisanych przyczyn w przypadku:

  1. rachunku otwartego na czas określony – z upływem okresu umownego;
  2. gdy posiadacz rachunku lokaty nie złoży dyspozycji odnowienia – gdy na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia.

 

§ 77

 1. Bank może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem

2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia umowy uważa się:
  1. podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy;
  2. naruszenie przez posiadacza postanowień umowy, postanowień niniejszego regulaminu lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności;
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wykorzystuje lub ma zamiar wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym;
  4. niedostarczenie przez posiadacza informacji lub dokumentów umożliwiających Bankowi zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  5. wykorzystanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;
  6. objecie posiadacza/pełnomocnika bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych;
  7. umożliwianie przez użytkownika korzystania z rachunków przez osoby trzecie, bez zgody i wiedzy Banku;
  8. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa instrumentu płatniczego, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania;
  9. udostępnianie instrumentu płatniczego i/lub PIN osobom nieuprawnionym;
  10. udostępnienie urządzenia mobilnego z zainstalowanym instrumentem płatniczym osobom nieuprawnionym;
  11. udostępnianie indywidualnych danych uwierzytelniających osobom nieuprawnionym;
  12. brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku);
  13. dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 i 3 – 6 Bank może wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym.
 3. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wypowiedzieć tylko umowę rachunku, nie wypowiadając umowy ramowej, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
  1. określonym w ust. 2 pkt 7– 13;
  2. niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na tym rachunku należności przeterminowanej wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie.
 4. O powstaniu wymagalnej należności i obowiązku jej spłaty Bank informuje posiadacza pisemnie listem zwykłym nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty; w przypadku dalszego utrzymywania się niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty liczonym od dnia powstania zadłużenia, Bank wysyła posiadaczowi wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 5. Brak spłaty należności, o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku.
 6. Bank może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego w przypadkach określonych w przepisach ustawy o usługach płatniczych.

 

§ 78

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do którego wydano instrumenty płatnicze Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku instrumenty płatnicze w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy, a użytkownik zobowiązany jest zniszczyć wydane mu indywidualne dane uwierzytelniające.

 

§ 79

Bank blokuje dostęp do elektronicznych kanałów dostępu oraz zastrzega indywidualne dane uwierzytelniające z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku.

 

F. Przeniesienie rachunku płatniczego

§ 80

 1. Przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek; 2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku; 3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

 1. W sytuacji, gdy Bank, jako dostawca przyjmujący, nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla klienta w ramach przeniesienia rachunku.

§ 81 1. Po złożeniu przez klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim określonym Bank, jako dostawca przyjmujący, podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez klienta w zakresie, w jakim Bank świadczy takie usługi; w przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej klientów, upoważnienia udzielają wszyscy klienci.

2. Upoważnienie jest składane w postaci papierowej, w języku polskim.

 

§ 82

 1. Bank, jako dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dostawcy przekazującego, o:
  1. istniejących zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione, oraz
  2. regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu

13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił klient, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
  2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
  3. w stosownych przypadkach informuje klienta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
  4. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
  5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 1. Bank, jako dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub klienta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 2. W przypadku gdy klient osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d i e, płatnikom lub odbiorcom, Bank, jako dostawca przyjmujący przekazuje klientowi, w terminie, o którym mowa w ust. 1, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty będą wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.

 

 

G. Obowiązki informacyjne

 

§ 83

Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

§ 84

 1. Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, nieodpłatnie co najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem.
 2. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank przekazuje posiadaczowi, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 3. Bank uzgadnia w umowie z klientem sposób przekazywania zestawienia opłat; na żądanie klienta Bank przekazuje mu zestawienie opłat w postaci papierowej.

 

§ 85

Bank udostępnia na żądanie klienta, nieodpłatnie, informacje o podstawowym rachunku płatniczym dostępnym w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunku, oraz opłatach z tym związanych.

 

H. Inne postanowienia

§ 86

 1. Bankowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Banku.
 2. Informacje lub materiały, o których mowa w ust. 1, o ile wyraźnie nie stwierdzono w nich inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wykorzystywanie przez posiadacza rachunku lub użytkownika informacji lub materiałów, o których mowa w ust. 1, w innym celu niezwiązanym z zawarciem lub wykonywaniem umowy wymaga zgody Banku.

 

§ 87

1. Posiadacz rachunku oraz osoby przez niego upoważnione, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie jakichkolwiek danych osobowych podanych przez siebie – w tym danych dotyczących beneficjentów z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

§ 88

 1. Użytkownik, w tym posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest: 1) w placówce Banku:
  1. pisemnie,
  2. telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy, potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu tożsamości;

2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – w formie i w sposób właściwy dla danego elektronicznego kanału dostępu, jeżeli aktualny zakres funkcjonalności danego kanału umożliwia dokonywanie lub odwoływanie zastrzeżeń.

 

§ 89

Po zgłoszeniu zastrzeżenia rachunku lub dokumentu tożsamości, Bank ponosi odpowiedzialność za wypłaty z rachunku dokonane w placówkach Banku od momentu przyjęcia zastrzeżenia.

 

§ 90

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, regulaminie lub Przewodniku dla klienta, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych lub Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia i wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy wskazanej w ust. 1 zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

§ 91

Niniejszy regulamin jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego.

 

 1. Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku