Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego – Concordia Plus – Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz domu jednorodzinnego w budowie, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ( w sumie 22 ryzyk, w tym ryzyko przepięcia) oraz od kradzieży, ochronę prawną a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym ( na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w życiu prywatnym oraz na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom w związku z prowadzeniem samochodu). W ramach świadczeń z tytułu ochrony prawnej klient ma pokrywane koszty wynagrodzenia adwokata bądź radcy prawnego, koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, sądu polubownego, postępowania administracyjnego, koszty poręczenia majątkowego, koszty notarialne oraz koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym. Klient ma możliwość ubezpieczenia także broni palnej oraz psa rasowego.

Przykładowy koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to 60,00 zł a ochrony prawnej to 105-150,00 zł

Ubezpieczenie samochodu – Concordia Auto – W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego Klient może ubezpieczyć samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, motorower czy też pojazd specjalny z tytułu :

 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia-Auto casco,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
 • Auto Assistance
 • ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w środowisku

Klienci posiadający pojazd młodszy niż 12 letni, którzy do tej pory nie korzystali z ubezpieczenia Auto Casco, a posiadający zniżki za bezszkodowość w OC, maja prawo przenieść te zniżki na ubezpieczenie Auto-Casco, pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy nie spowodowali szkody w ubezpieczeniu OC.

Pakiet Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik – Każdy właściciel karty wydanej przez LWBS Drezdenko ma prawo zakupić ubezpieczenie Bezpieczna Karta, Bezpieczny Podróżnik. Ubezpieczenie to chroni Klienta przed utratą środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Ubezpieczonego, środków pobranych z bankomatu i towarów zakupionych przy użyciu karty, w przypadku gdyby doszło do kradzieży, przewłaszczenia, utraty na skutek rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty lub gdy szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu utraconej karty od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty. Towarzystwo zwraca również niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami RP lub kraju stałego pobytu, oraz wypłaca określone świadczenia w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w trzech pakietach:

 • Bezpieczna Karta
 • Bezpieczny Podróżnik
 • Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik

Różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności, a w ramach tych pakietów w dwóch wariantach, różniących się między sobą limitami odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokością składki należnej za ochronę:

 • Wariant Classic
 • Wariant Gold.