Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób,których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzykaLubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Nadzorczej

Lubusko – Wielkopolskiego

Banku Spółdzielczego w Drezdenku
Nr 66/12/2021 z dnia 23.12.2021r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób,
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka
Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego

Drezdenko grudzień 2021 rok

Spis treści

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne 3

Rozdział 2 – Kadra kierownicza wyższego szczebla 5

Rozdział 3 – Zasady oceny efektów pracy kadry kierowniczej wyższego szczebla 6

Rozdział 4 – Zasady przyznawania i wypłacania premii rocznej 7

Rozdział 5 – Tryb odwoławczy 8

Rozdział 6 – Przepisy końcowe 8

sgb1

PILNE Bezpieczeństwo IB

 

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:

-niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,

-pojawianiem się nieuzasadnionych komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,

-zapytaniem o numer telefonu,

-pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,

-zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

– prośba o podanie hasła celem odzyskania dostępu do konta.

 

 Wystąpienie dowolnej z powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

 

Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego w innym celu niż zaakceptowanie transakcji widniejącej na ekranie klienta. Jednocześnie prosimy o dokładne zwrócenie uwagi na szczegóły transakcji jakie pojawiają się w oknie podsumowania przed podaniem hasła jednorazowego.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej