NAGRODY

NAGRODY 2007 r. – w konkursie na najbardziej efektywnie działający Bank Spółdzielczy, spośród 100 najlepszych banków spółdzielczych osiągnął 4 pozycję w Polsce, uzyskując w najważniejszych wskaźnikach efektywności bankowej ROA i ROE drugie i pierwsze miejsce. 2007 r. – certyfikat Najlepszy w Polsce za pakiet usług bankowości elektronicznej. 2007 r. –  4 miejsce w konkursie Towarzystwa

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

  System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw zgodności. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem

sgb1

Sprawozdania Finansowe LWBS Drezdenko

ROK 2018 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS 2018 ROK 2017 Bilans 2017 Informacja Dodatkowa Sprawozdanie z Badania ROK 2016 Bilans 2016 Opinia Biegłego Rewidenta ROK 2015 Opinia biegłego rewidenta Bilans 2015 Informacje III Filar za 2015 ROK 2014 Bilans 2014 POZYCJE POZABILANOWE RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

sgb1

Ład Korporacyjny

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2018 Polityka_ładu_korporacyjnego w LWBS zał. 1 do PŁK Ocena RN, UZP 08.2019 Zał. 2 do Zasad ładu korporacyjnego – projekt informacji Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą stosowania przyjętej ,,Polityki Ładu Korporacyjnego Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku” w 2018 roku Oświadczenie Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z