sgb1

Sprawozdania Finansowe LWBS Drezdenko

ROK 2016 Bilans 2016 Opinia Biegłego Rewidenta   ROK 2015 Opinia biegłego rewidenta Bilans 2015 Informacje III Filar za 2015   ROK 2014 Bilans 2014 POZYCJE POZABILANOWE RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Opinia biegłego

sgb1

Ład Korporacyjny

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku według stanu na dzień 31.12.2016 roku. Informacje III Filar za 2016 Ogólny profil ryzyka banku oświadczenie Zarządu   Schemat Organizacyjny Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Oświadczenie Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”, wydany

HISTORIA

1948 r. – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy powstał 20 czerwca 1948 roku, kiedy to w cukierni „Arkadia” w Drezdenku grupa inicjatywna złożona z przedsiębiorców, kupców, rolników i urzędników, przyjęła statut spółdzielni oraz nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz gminy Nowe Drezdenko, Trzebicz i Niegosław. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o

andrzejkiszakiewicz

WŁADZE BANKU

WŁADZE BANKU Prezes Zarządu Andrzej Kiszakiewicz Wiceprezes Zarządu Jolanta Amroży-Drabik Wiceprezes Zarządu Jarosław Jerzy Członek Zarządu Antoni Ludwiczak Rada Nadzorcza LWBS Drezdenko Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Mądrawski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Łukasz Pluskota Sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Musiał Członek Rady Daniel Synowiec Członek Rady Zdzisław Roszczyk Członek Rady Mariusz Świątkowski Członek Rady Marian Pupel Członek