Ustawienia

W momencie wyboru opcji Ustawienia menu programu rozszerzy się o następujące opcje:

Zmiana hasła

Hasła jednorazowe

Adresy e-mail dla wyciągów

Parametry

Zmiana hasła

Opcja umożliwia zmianę Twojego hasła dostępu do programu Internet Banking. W celu zmiany hasła musisz podać swoje stare hasło, nowe hasło i potwierdzić nowe hasło. Następnie kliknąć na polecenie [Wykonaj].

Adresy e-mailowe dla wyciągów

Opcja umożliwia podanie adresu e-maila, na który Bank będzie wysyłał wyciągi z wybranych Twoich rachunków.

W oknie Adresy e-mail dla wyciągów wybierz rachunek, z którego chcesz otrzymywać wyciągi;

Przyciskiem [Dodaj e-mail] w następnym oknie podajesz adres e-mail i akceptujesz przyciskiem [Zapisz]. System rozpoznaje niewłaściwy format adresu e-maila.

 

Hasła jednorazowe

Opcja umożliwia obsługę list haseł jednorazowych. Lista haseł jednorazowych jest listą losowo wybranych i odpowiednio ponumerowanych liczb sześciocyfrowych. Hasła jednorazowe są niezbędne do autoryzacji wszystkich ważnych operacji na Twoich internetowych rachunkach

Pierwszą listę haseł otrzymasz od pracownika Banku w chwili uruchomienia usługi. Każdą

następną musisz zamówić i aktywować samodzielnie po odebraniu jej z banku lub po przesłaniu pocztą . Aktywna może być tylko jedna lista. Użytkownik może jednak zamówić więcej list.

 

 

 

Po wybraniu opcji Hasła jednorazowe na ekranie zobaczysz informacje o swoich listach haseł jednorazowych.

Chcąc zamówić nową listę wybierz polecenie [Zamów nową listę]. W tym momencie do banku zostanie wysłane zapotrzebowanie na nową listę haseł jednorazowych, a na ekranie pojawi się informacja o zamówieniu nowej listy haseł jednorazowych.

Po odebraniu nowej listy z banku należy ją uaktywnić poleceniem [Aktywuj]; możesz mieć kilka list, ale tylko jedna z nich może być w danej chwili aktywna.

Ostatnie hasło z listy służy do aktywacji kolejnej nieaktywnej listy. Jeżeli nie będziesz miał hasła, nową listę uaktywnić będzie mógł jedynie pracownik Banku.

 

 

Ważne

Jeżeli zgubiłeś lub skradziono Ci aktywną listę haseł powinieneś niezwłocznie ją zamknąć korzystając z polecenia [Zamknij] znajdującego się przy aktywnej liście. Jednak w tym wypadku, aby uaktywnić kolejną listę haseł musisz udać się do banku

 

Pamiętaj o wcześniejszym zamówieniu i odebraniu nowej listy haseł

 

Ostatnim hasłem z listy nie można podpisać przelewu

 

Ostatnie hasło z listy służy do aktywacji kolejnej nieaktywnej listy

 

System pyta tylko raz o hasło jednorazowe. W przypadku pomyłki hasło przepada, a system prosi o następne

 

 

 

Parametry

Opcja umożliwia podanie adresu IP karty sieciowej komputera, zmianę sposobu autoryzacji operacji wykonanych przez Internet Banking, wybór rachunku głównego spośród dostępnych, wybranie odpowiedniej akcji (okna) po dokonaniu przelewu jednorazowego, wybór odpowiedniej strony kodowej spośród zaproponowanych przez System.

 

Dozwolone adresy IP – tu możesz podać, używając polecenia Dodaj z tabeli, adres IP karty sieciowej komputera. Wówczas obsługa twojego internetowego konta bankowego będzie możliwa tylko i wyłącznie z tego komputera. Należy pamiętać, aby IP karty sieciowej było statyczne.

Numer telefonu komórkowego – zostanie wyświetlony w tabeli, jeżeli został podany w siedzibie banku.

Sposoby autoryzacji operacji – tu możesz zdecydować o sposobie autoryzacji. Operacje wykonane przez Internet Banking możesz autoryzować hasłem z listy haseł jednorazowych lub hasłem przesłanym sms z banku pod warunkiem, że w siedzibie banku podałeś numer telefonu komórkowego.

Rachunek główny – jeżeli posiadasz do obsługi przez Internet Banking więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, wówczas za pomocą polecenia Modyfikuj w tabeli możesz ustalić, który z nich będzie Twoim rachunkiem głównym.

Domyślna akcja po wykonaniu przelewu jednorazowego – za pomocą polecenia z tabeli Modyfikuj decydujesz, które okno z zaproponowanych będzie pojawiało się na ekranie po wykonaniu przelewu jednorazowego.

Przejdź na stronę z listą przelewów oczekujących

Pozostań na stronie edycji przelewu

Strona kodowa plików –w zależności od potrzeb (aby w przeglądarce internetowej móc odczytywać wszystkie zastosowane znaki diakrytyczne, np. polskie ą, ę itd.) możesz wybrać stronę kodową plików:

Kontrahenci

Menu Kontrahenci jest dostępne w wyniku wyboru dowolnego rachunku z menu Lista rachunków. Umożliwia rejestrację Twoich kontrahentów w określonych grupach oraz wykonywanie przelewów na adres dowolnego kontrahenta z aktualnie wybranego rachunku. Wszyscy kontrahenci wszystkich grup są dostępni dla każdego rachunku z listy rachunków (są wspólni dla wszystkich Twoich rachunków).

 

Aby zarejestrować kontrahenta:

 • Jeśli do nowej grupy, to dodaj nazwę grupy za pomocą polecenia [Dodaj grupę] i zapisz ją [Zapisz]. Nazwa tej grupy zostanie dopisana do listy grup kontrahentów. Jeśli do grupy już istniejącej, to przejdź do następnego kroku.
 • Kliknij nazwę pożądanej grupy i w oknie listy kontrahentów tej grupy użyj polecenia [Dodaj kontrahenta].
 • Zatwierdź lub wskaż grupę dla nowego kontrahenta oraz wprowadź krótką nazwę kontrahenta w polu Opis kontrahenta (koniecznie) i jego szczegółowe dane w pole Dane odbiorcy (musisz wypełnić pierwszą linię), podaj rachunek kontrahenta (koniecznie), nip, pesel, regon.

Nowy kontrahent zostanie przypisany do listy kontrahentów wskazanej grupy.

 

Do określonego kontrahenta dotrzesz poprzez:

 • wybór (kliknięcie) grupy, do której został przypisany i wybranie go z listy;
 • wpisanie nazwy kontrahenta w polu Nazwa kontarhenta i kliknięciu przycisku [Szukaj]
 • wybranie z listy kontrahentów wyświetlonej po kliknięciu przycisku [Szukaj]

Możesz usunąć kontrahenta za pomocą polecenia [Usuń] w oknie edycji danych tego kontrahenta.

Możesz zmienić nazwę grupy lub usunąć grupę wraz ze wszystkimi przypisanymi do niej kontrahentami za pomocą polecenia [Edytuj] okna listy grup, a następnie odpowiednio polecenia [Zapisz] / [Usuń] w oknie edycji nazwy grupy kontrahentów.

Aby wykonać przelew z wybranego rachunku na wybranego kontrahenta:

Kliknij na liście rachunków – rachunek, z którego chcesz wykonać przelew. Wybierz z menu po lewej stronie ekranu rodzaj przelewu;

Program automatycznie wypełni pola Numer rachunku i Dane odbiorcy, jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany z listy zarejestrowanych kontrahentów,

Kontrahenta wybierz, klikając na ikonkę w obszarze Na rachunek. Otworzy się wówczas nowe okno o nazwie Kontrahenci z listą kontrahentów, (jeśli uprzednio zostali tam wprowadzeni). Musisz wskazać grupę, a następnie wybrać kontrahenta z wyświetlonej listy kontrahentów. W oknie Kontrahenci możesz zmienić nazwę grupy, dodać nową grupę i nowego kontrahenta. Polecenie [Szukaj] ułatwi Ci odszukanie po nazwie kontrahenta – odbiorcę przelewu.

Postępuj analogicznie jak przy wykonaniu przelewu jednorazowego (uzupełnij tytuł, kwotę, datę operacji, podaj hasło jednorazowe) lub przelewy zdefiniowane, patrz odpowiednie opisy w niniejszej instrukcji.

 

Będąc w oknie z listą kontrahentów można z pozycji danego kontrahenta wykonać przelew dowolny z rachunku z poziomu, którego oglądamy kontrahentów na konto tego kontrahenta klikając na polecenie „Wykonaj przelew” w polu po prawej stronie.

Wyciągi

Menu Wyciągi jest dostępne w wyniku wyboru dowolnego rachunku z menu Lista rachunków Historia. Okno Wyciągi pokazuje Listę wyciągów wybranego rachunku w postaci tabeli z danymi:

 

 • Numer wyciągu i Zakres dat (Od, Do) – przedstawia numer kolejnego wyciągu wygenerowanego w Banku za okres, w którym został sporządzony wyciąg; może w nim nie być żadnych operacji, jeśli takie w danym okresie nie były wykonywane z wybranego rachunku;

   

 • Eksport – umożliwia wybranie formatu wyciągu (PDF, MT940, VideoTEL), w jakim możesz wybrany wyciąg przeglądać lub zapisać do wskazanego pliku. Pamiętaj, że do otwarcia dokumentu zapisanego w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny umożliwiający odczyt plików w tym formacie. Format MT940 i VideoTEL jest wykorzystywany do wysyłania wyciągów do systemów księgowych małych firm.

 • Wydruk – umożliwia wydruk danego wyciągu z listy wyciągów wygenerowanych w Banku.

Dodatkowo możesz wyszukać właściwy wyciąg po żądanym numerze i roku kalendarzowym, wpisując w obszarze Wyszukiwanie wyciągu odpowiednie dane, a następnie naciśnij przycisk [Szukaj]. W efekcie wyświetli się okno Wyciągi z żądanym wyciągiem, z którego możesz przeglądać, eksportować i drukować wyciąg operacji z wybranego rachunku.

Dla wyciągu z zerową liczba operacji dostępna jest opcja eksportu do pliku PDF oraz wydruk z saldami, natomiast niedostępny jest eksport do MT940 oraz VideoTel (wyświetlany jest odpowiedni alert).

Historia

Ten punkt menu jest związany z konkretnym rachunkiem wybranym do obsługi z listy rachunków wyświetlanej w menu Lista rachunków. Pojawi się z lewej strony okna po wyborze rachunku. Umożliwia klientowi definiowanie nowych i modyfikację istniejących zleceń stałych do tego rachunku.

Aby zdefiniować zlecenie stałe do wybranego rachunku wybierz menu Zlecenia, a następnie polecenie [Dodaj zlecenie]. W oknie danych zlecenia wykonaj kolejno:

Wybierz rodzaj zlecenia spośród:

Okresowe ze stałą kwotą – jeśli kwota zlecenia jest stała, a jego realizacja odbywa się w jednakowych odstępach czasu mierzonych w miesiącach, np. 15 dnia każdego miesiąca

Wg harmonogramu – jeśli kolejne kwoty zlecenia i daty realizacji nie są stałe i cykliczne, a wymagają zdefiniowania indywidualnego harmonogramu wpłat. Harmonogram wpłat budujesz sam podając, na dole okna, daty i kwoty do realizacji.

W obszarze Z rachunku System automatycznie podstawia dane wybranego przez ciebie rachunku;

W obu przypadkach wypełnij dane adresata zlecenia w obszarze Na rachunek oraz tytuł w obszarze Szczegóły operacji (analogicznie jak przy wprowadzaniu przelewu dowolnego)

Jeśli definiujesz zlecenie okresowe ze stałą kwotą:

Wpisz kwotę zlecenia w polu Kwota

Podaj datę pierwszej wypłaty i jednocześnie dzień miesiąca każdej wypłaty w polu Data następnej realizacji

Ustal długość w miesiącach okresu pomiędzy kolejnymi realizacjami zlecenia w polu Skok (co ile miesięcy)

Podaj datę końca realizacji zlecenia, czyli Datę ostatniej realizacji

 

Jeśli definiujesz zlecenie wg harmonogramu, to w sposób dowolny podaj kolejne kwoty wypłat i daty ich realizacji; każdą zatwierdź komendą [Dodaj]. Budujesz tym samym harmonogram zlecenia wypłat z rachunku widoczny w obszarze Harmonogram (w ostatniej partii danych zlecenia).

 

Poprawnie wprowadzone dane zlecenia zapisz komendą [Zapisz], podaj odpowiednie hasło jednorazowe i decyzję dodania nowego zlecenia do listy zleceń zatwierdź komendą [Wykonaj].

 

Możesz zmienić definicję już istniejącego zlecenia, wybranego z listy zleceń. W tym celu kliknij na pożądanym zleceniu i w oknie danych zlecenia użyj komendy [Edytuj]. Wprowadź zmiany, zapisz je [Zapisz], podaj odpowiednie hasło jednorazowe i zatwierdź komendą [Wykonaj].

 

Możesz usunąć definicję już istniejącego zlecenia, wybranego z listy zleceń. W tym celu kliknij na pożądanym zleceniu i w oknie danych zlecenia użyj komendy [Usuń]. Podaj odpowiednie hasło jednorazowe i zatwierdź decyzję usunięcia definicji komendą [Wykonaj].

 

Za realizację zleceń odpowiada Bank – poszczególne zlecenia wykonuje zgodnie ze zdefiniowanym terminem realizacji.

Zlecenia

Ten punkt menu jest związany z konkretnym rachunkiem wybranym do obsługi z listy rachunków wyświetlanej w menu Lista rachunków. Pojawi się z lewej strony okna po wyborze rachunku. Umożliwia klientowi definiowanie nowych i modyfikację istniejących zleceń stałych do tego rachunku.

Aby zdefiniować zlecenie stałe do wybranego rachunku wybierz menu Zlecenia, a następnie polecenie [Dodaj zlecenie]. W oknie danych zlecenia wykonaj kolejno:

Wybierz rodzaj zlecenia spośród:

Okresowe ze stałą kwotą – jeśli kwota zlecenia jest stała, a jego realizacja odbywa się w jednakowych odstępach czasu mierzonych w miesiącach, np. 15 dnia każdego miesiąca

Wg harmonogramu – jeśli kolejne kwoty zlecenia i daty realizacji nie są stałe i cykliczne, a wymagają zdefiniowania indywidualnego harmonogramu wpłat. Harmonogram wpłat budujesz sam podając, na dole okna, daty i kwoty do realizacji.

W obszarze Z rachunku System automatycznie podstawia dane wybranego przez ciebie rachunku;

W obu przypadkach wypełnij dane adresata zlecenia w obszarze Na rachunek oraz tytuł w obszarze Szczegóły operacji (analogicznie jak przy wprowadzaniu przelewu dowolnego)

Jeśli definiujesz zlecenie okresowe ze stałą kwotą:

Wpisz kwotę zlecenia w polu Kwota

Podaj datę pierwszej wypłaty i jednocześnie dzień miesiąca każdej wypłaty w polu Data następnej realizacji

Ustal długość w miesiącach okresu pomiędzy kolejnymi realizacjami zlecenia w polu Skok (co ile miesięcy)

Podaj datę końca realizacji zlecenia, czyli Datę ostatniej realizacji

 

Jeśli definiujesz zlecenie wg harmonogramu, to w sposób dowolny podaj kolejne kwoty wypłat i daty ich realizacji; każdą zatwierdź komendą [Dodaj]. Budujesz tym samym harmonogram zlecenia wypłat z rachunku widoczny w obszarze Harmonogram (w ostatniej partii danych zlecenia).

 

Poprawnie wprowadzone dane zlecenia zapisz komendą [Zapisz], podaj odpowiednie hasło jednorazowe i decyzję dodania nowego zlecenia do listy zleceń zatwierdź komendą [Wykonaj].

 

Możesz zmienić definicję już istniejącego zlecenia, wybranego z listy zleceń. W tym celu kliknij na pożądanym zleceniu i w oknie danych zlecenia użyj komendy [Edytuj]. Wprowadź zmiany, zapisz je [Zapisz], podaj odpowiednie hasło jednorazowe i zatwierdź komendą [Wykonaj].

 

Możesz usunąć definicję już istniejącego zlecenia, wybranego z listy zleceń. W tym celu kliknij na pożądanym zleceniu i w oknie danych zlecenia użyj komendy [Usuń]. Podaj odpowiednie hasło jednorazowe i zatwierdź decyzję usunięcia definicji komendą [Wykonaj].

 

Za realizację zleceń odpowiada Bank – poszczególne zlecenia wykonuje zgodnie ze zdefiniowanym terminem realizacji.