Jeżeli w Banku przydzielono Ci do obsługi przez Internet Banking więcej niż jeden rachunek to System umożliwia wykonanie przelewu z wybranego rachunku na inny rachunek własny (bieżący).

Aby zrealizować przelew na rachunek własny:

Z menu wybierz opcję Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybranym rachunku), z którego chcesz wykonać przelew.

Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego menu wybierz Przelewy jednorazowe, a następnie wybierz opcję Przelew na rachunek własny. Wyświetli się okno Przelew na rachunek własny – krok 1/2. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.

W obszarze Na rachunek wybierz, rozwijając listę odpowiedni rachunek własny, na który chcesz wykonać przelew.

Podaj tytuł przelewu w obszarze Szczegóły operacji w polu Tytuł.

Wpisz kwotę przelewu w polu Kwota.

Podaj datę wykonania operacji. Domyślnie System podpowiada aktualną datę, lecz możesz dokonać jej zmiany (wyłącznie na datę przyszłą), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę .

Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

[Wyczyść] – usunięcie wprowadzonych danych;

[Dalej >>] – sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew na rachunek własny – krok 2/2, w którym akceptujesz dane przelewu, wpisujesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych, klikasz przycisk [Wykonaj], aby zrealizować przelew lub [Anuluj], aby powrócić do edycji przelewu.

Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzania przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Zatwierdź przyciskiem [OK]. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących.