Menu Kontrahenci jest dostępne w wyniku wyboru dowolnego rachunku z menu Lista rachunków. Umożliwia rejestrację Twoich kontrahentów w określonych grupach oraz wykonywanie przelewów na adres dowolnego kontrahenta z aktualnie wybranego rachunku. Wszyscy kontrahenci wszystkich grup są dostępni dla każdego rachunku z listy rachunków (są wspólni dla wszystkich Twoich rachunków).

 

Aby zarejestrować kontrahenta:

  • Jeśli do nowej grupy, to dodaj nazwę grupy za pomocą polecenia [Dodaj grupę] i zapisz ją [Zapisz]. Nazwa tej grupy zostanie dopisana do listy grup kontrahentów. Jeśli do grupy już istniejącej, to przejdź do następnego kroku.
  • Kliknij nazwę pożądanej grupy i w oknie listy kontrahentów tej grupy użyj polecenia [Dodaj kontrahenta].
  • Zatwierdź lub wskaż grupę dla nowego kontrahenta oraz wprowadź krótką nazwę kontrahenta w polu Opis kontrahenta (koniecznie) i jego szczegółowe dane w pole Dane odbiorcy (musisz wypełnić pierwszą linię), podaj rachunek kontrahenta (koniecznie), nip, pesel, regon.

Nowy kontrahent zostanie przypisany do listy kontrahentów wskazanej grupy.

 

Do określonego kontrahenta dotrzesz poprzez:

  • wybór (kliknięcie) grupy, do której został przypisany i wybranie go z listy;
  • wpisanie nazwy kontrahenta w polu Nazwa kontarhenta i kliknięciu przycisku [Szukaj]
  • wybranie z listy kontrahentów wyświetlonej po kliknięciu przycisku [Szukaj]

Możesz usunąć kontrahenta za pomocą polecenia [Usuń] w oknie edycji danych tego kontrahenta.

Możesz zmienić nazwę grupy lub usunąć grupę wraz ze wszystkimi przypisanymi do niej kontrahentami za pomocą polecenia [Edytuj] okna listy grup, a następnie odpowiednio polecenia [Zapisz] / [Usuń] w oknie edycji nazwy grupy kontrahentów.

Aby wykonać przelew z wybranego rachunku na wybranego kontrahenta:

Kliknij na liście rachunków – rachunek, z którego chcesz wykonać przelew. Wybierz z menu po lewej stronie ekranu rodzaj przelewu;

Program automatycznie wypełni pola Numer rachunku i Dane odbiorcy, jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany z listy zarejestrowanych kontrahentów,

Kontrahenta wybierz, klikając na ikonkę w obszarze Na rachunek. Otworzy się wówczas nowe okno o nazwie Kontrahenci z listą kontrahentów, (jeśli uprzednio zostali tam wprowadzeni). Musisz wskazać grupę, a następnie wybrać kontrahenta z wyświetlonej listy kontrahentów. W oknie Kontrahenci możesz zmienić nazwę grupy, dodać nową grupę i nowego kontrahenta. Polecenie [Szukaj] ułatwi Ci odszukanie po nazwie kontrahenta – odbiorcę przelewu.

Postępuj analogicznie jak przy wykonaniu przelewu jednorazowego (uzupełnij tytuł, kwotę, datę operacji, podaj hasło jednorazowe) lub przelewy zdefiniowane, patrz odpowiednie opisy w niniejszej instrukcji.

 

Będąc w oknie z listą kontrahentów można z pozycji danego kontrahenta wykonać przelew dowolny z rachunku z poziomu, którego oglądamy kontrahentów na konto tego kontrahenta klikając na polecenie „Wykonaj przelew” w polu po prawej stronie.