Z menu wybierz opcję Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden rachunek to wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybrany rachunek), z którego chcesz wykonać przelew do ZUS.

Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Przelewy jednorazowe ->Przelew do ZUS.

W oknie Przelew do ZUS – krok1/2 widoczny jest numer wybranego rachunku i domyślnie program podpowiada dane właściciela rachunku. Jednak istnieje możliwość zmiany nazwy nadawcy w polu Nadawca, jeśli przelew do ZUS jest na inną osobę, niebędąca właścicielem rachunku.

W polu Na rachunek każdą ze składek do ZUS (Ubezpieczenia Społeczne, Ubezpieczenia Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) należy wykonać pojedynczo (oddzielnie). Numery rachunków ZUS są na stałe umieszczone w systemie banku. Wskaż rachunek, przez zaznaczenie kwadratu wyboru przy nazwie składki i wpisz deklarowaną kwotę (pole wymagane).

W oknie Przelew do ZUS – krok1/2 bezbłędnie wypełnij wszystkie wymagane dane do przelewu:

Wpisz NIP płatnika (pole wymagane);

Wybierz, rozwijając listę przyciskiem , typ identyfikatora spośród dostępnych (PESEL, REGON, Dowód osobisty, paszport) i podaj numer identyfikatora płatnika (pole wymagalne);

Wybierz, rozwijając listę przyciskiem , odpowiedni typ wpłaty spośród dostępnych (S -składka za 1 miesiąc, M – składka dłuższa niż 1 miesiąc, U – układ ratalny, T – odroczenie terminu, A – opłata dodatkowa za błędy płatnika, B – opłata dodatkowa płacona przez instytucję, D – opłata dodatkowa wymieniona przez ZUS, E – egzekucja);

Wybierz z listy okres (domyślnie program podpowiada poprzedni miesiąc i rok bieżący);

Wpisz numer deklaracji (domyślnie program podpowiada wartość 01);

Wpisz numer decyzji (pole opcjonalne);

Jeżeli chcesz żeby przelew został wykonany za kilka dni podaj właściwą przyszłą datę operacji (program proponuje aktualną datę), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę . Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję.

 

Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

[Wyczyść] – usunięcie wprowadzonych danych;

[Dalej >>] – sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu.

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew do ZUS – krok 2/2, w którym podajesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych i akceptujesz, klikając na przycisk [Wykonaj] lub możesz powrócić do edycji przelewu poprzez kliknięcie na przycisk [Anuluj].

 

Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzenia przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących i zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew do ZUS – krok 1/2.