Zmiana regulaminów

informujemy, że od 20.07.2021 r. ulega zmianie:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych,
 2. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych,
 3. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych,
 4. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i chargé dla klientów instytucjonalnych.

Oto najważniejsze zmiany:

 1. Informacja o marży kursowej.

Dodaliśmy zapisy mówiące o tym, że Bank poinformuje Cię o marży kursowej, według której zostanie przewalutowane pierwsze zlecenie płatnicze, dotyczące wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności kartą w punkcie sprzedaży, dokonane w krajach EOG.

2.   Dodanie zapisów zobowiązujących posiadacza do poinformowania Banku o otrzymaniu renty/emerytury z zagranicy.

Dodaliśmy zapisy mówiące o konieczności poinformowania Banku, jeżeli na Twój rachunek bankowy wpływa renta lub emerytura z zagranicy. Jeżeli w odniesieniu do danej transakcji płatniczej na Banku ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzania podatku lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, Bank odprowadzi je z kwoty otrzymanej transakcji płatniczej. 

 • Usługa 3D Secure: doprecyzowanie zapisów.

Dodaliśmy zapis mówiący o możliwości odblokowania usługi SD-Secure w placówce Banku lub na Call Center, w przypadku trzykrotnego podania błędnej odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne lub błędnego hasła 3D- Secure,

 • Dodanie zapisów dotyczących duplikatu karty przedpłaconej.

Już niedługo posiadacz karty będzie mógł wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. O wprowadzeniu usługi poinformujemy na stronie internetowej Banku.

 • Pozostałe zmiany w regulaminach to m.in.:
  • modyfikacja zapisu dotyczącego korzystania z funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • doprecyzowanie zapisu w jakich przypadkach Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia,
  • modyfikacja zapisów dotyczących zastrzegania i blokowania kart,
  • modyfikacja zapisów dotyczących Portfela SGB,
  • dodanie zapisów dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • uszczegółowienie zapisów dotyczących ROR Prestiż,

Pełną treść zmienionych regulaminów przesyłamy w załączeniu. Znajdziesz je też na stronie www.lwbsdrezdenko.pl i w oddziałach Banku.

Jeśli akceptujesz te zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, rozwiąże się ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                          Zarząd

                                                                               Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego

Płatności w Europie

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych udostępniamy broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_pl.pdf

Broszura jest dostępna również w języku migowym:

A także w tekście łatwym do czytania i zrozumienia:

Zmienione tymczasowo godziny pracy placówek Banku

Ze względów ostrożnościowych, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami by ograniczyć do minimum rozprzestrzenianie pandemii coronavirusa, Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku informuje, że:

 • od 15 marca 2021r. – Bank prowadzi działalność operacyjną (obsługa klientów):
 • Centrala w godz. od 800 do godz.1400
 • Filia Drezdenko  w godz. od 900 do godz.1600
 • Filia Krzyż Wlkp. w godz. od 800 do godz.1500
 • Filia Strzelce Kraj. w godz. od 900 do godz.1600
 • Filia Stare Kurowo w godz. od 830 do godz.1500
 • WPK Zwierzyn w godz. od 800 do godz.1430
 • WPK Międzychód w godz. od 830 do godz.1430
 • WPK Górki Noteckie:
 • poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 800 do godz.1400
 • wtorek i piątek w godz. od 800 do godz.1430
 •  Na Sali operacyjnej Banku może przebywać max 2 klientów.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z usług bankowości internetowej, płatności mobilnych (BLIK, karty płatnicze, telefony) oraz bankomatów.                                                                          

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych

Z dniem 20.05.2021 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:

 1. Lokaty 1 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
 2. Lokaty 2 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym,
 3. Lokaty 3 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym,
 4. Lokaty 6 miesięczne – 0,10 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym.

Oprocentowanie pozostałych terminów zadeklarowania lokat terminowych nie ulega zmianie.