20 czerwca 2022 r. zmieniamy:

 • Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych,
 • Regulamin poleceń wypłaty w obrocie dewizowym,
 • Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych,
 • Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:

 1. Doprecyzowano zapisy dotyczące:
  1. limitów transakcji kartowych,
  2. wysokości dziennych maksymalnych limitów kwotowych oraz ilościowych dla kart i BLIKa,
  3. limitów zleceń płatniczych w aplikacji mobilnej Nasz Bank;
 2. Wprowadzono definicję limitów transakcji zbliżeniowych oraz doprecyzowano zapisy na temat możliwości włączenia i wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie;
 3. Doprecyzowano do czego zobowiązują klienta ustawy, w tym ustawa z 01 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( zmieniona ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw):
  1. konieczność udzielania dodatkowych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji,
  2. dodanie zapisów w zakresie zablokowania rachunku lub niewykonania operacji lub zamrożenia wartości majątkowych przez Bank,
  3. dodanie powodu niewykonania uznania rachunku odbiorcy przez Bank w terminie;
 4. Dodano i zmodyfikowano zapisy o zleceniach dewizowych:
  1. definicja EOG i SWIFT,
  2. transakcje uznaniowe realizowane w obrocie dewizowym, otrzymane po godzinie 15:30, traktujemy jako otrzymane w następnym dniu roboczym. Zlecenia wychodzące w trybie pilnym są realizowane w tym samym dniu pod warunkiem złożenia dyspozycji do godziny 13:30.
  3. w przypadku transakcji uznaniowych SWIFT otrzymanych spoza krajów z obszaru EOG, przekazujemy posiadaczowi rachunku kwotę umniejszoną o prowizje i opłaty dla banku, w pozostałych przypadkach przekazujemy mu pełną kwotę otrzymanej transakcji, a ewentualnie  prowizje i opłaty pobieramy odrębnie, bez potrącania ich z kwoty transakcji uznaniowej,
  4. godziną graniczną przyjmowania do realizacji zleceń wychodzących w trybie normalnym:
   1. -15:55 w placówce Banku ( w przypadku gdy placówka pracuje krócej – godziną graniczną jest godzina zamknięcia placówki banku),
   2. 15:55 za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 5. Zmodyfikowano zapisy dotyczące bankowości internetowej:
  1. dodano informacje dotyczące usługi Moje Dokumenty SGB,
  2. rozszerzono informacje na temat aplikacji mobilnej Nasz Bank,
  3. zmodyfikowano zasady zawierania umów lub zmiany ich warunków oraz składania wniosków;
 6. Wycofano z oferty aplikację mobilną „Portfel SGB”.

W regulaminach wprowadziliśmy też zmiany porządkowe i redakcyjne, np. w zakresie numeracji. Nie mają one żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszym oddziale.

Szczegóły:

Regulaminy znajdziesz  na naszej stronie internetowej www.lwbsdrezdenko.pl w zakładce Aktualności / Regulaminy. Możesz się z nimi zapoznać również w naszych placówkach od 20.04.2022 r.

Jeśli akceptujesz zmiany:

nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 1. złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
 2. wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obwiązywał regulamin sprzed zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji Twoich depozytów dostępne są w „Arkuszu informacyjnym dla deponentów”, który znajdziesz  na naszej stronie internetowej www.lwbsdrezdenko.pl lub w placówkach Banku.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych oddziałach oraz na stronie www.lwbsdrezdenko.pl/ placówki banku.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminów i życzymy zadowolenia z usług Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku.

Zarząd Banku