Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat) wliczając w to okres karencji w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank i nie może być wyższa niż 500.000,00zł. Kredytobiorca ubiegający się o kredyt mieszkaniowy zobowiązany jest do udokumentowania środków własnych (wkładu własnego) przed podjęciem decyzji kredytowej. Wysokość wkładu własnego oraz wnioskowana kwota kredytu musi pozwolić kredytobiorcy na sfinansowanie celu kredytu mieszkaniowego w całości. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości.

 

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1.  budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 2. przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 3. nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele o których mowa powyżej,
 8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,
 9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 10. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Pozwól sobie pomóc i spełnij marzenia. Zapraszamy do naszych placówek!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  4,35%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 309.287,57 zł, oprocentowanie zmienne, dla kredytów mieszkaniowych w systemie spłat rat malejących i udziału środków własnych od 20 %, wynosi : WIBOR 3M + 2,5 p.p. marży Banku ( na dzień 01.05.2021 r.  2,71%), całkowity koszt kredytu 109.287,57 zł. (w tym: prowizja 1.400,00zł, odsetki 93.632,57 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7.550,00 zł, PCC 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie wpisu hipotecznego 200,00 zł, opłata sądowa za wykreślenie wpisu hipotecznego 100,00 zł opłata za kontrolę u kredytobiorcy w związku z udzieleniem kredytu 50,00 zł, ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci na kwotę obejmującą wysokość 24 maksymalnych rat kapitałowo-odsetkowych, zawarte na okres obowiązywania kredytu w wysokości 6.336,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 300 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.294,74 zł ( maksymalna wysokość raty kapitałowo-odsetkowej uwzględnia podwyżkę marży kredytowej o 1 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki przez sąd ). Kalkulacja została dokonana na dzień  01.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Stawka bazowa WIBOR 3 M ( kredyty mieszkaniowe w systemie spłat malejących) obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań z pierwszych dwudziestu pięciu dni miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

Stawka bazowa WIBOR 6 M ( kredyty mieszkaniowe w systemie spłat równych rat kapitałowo-odsetkowych ) obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu maju i listopadzie. Zmieniona stawka bazowa wyliczona wg danych z miesiąca listopada obowiązuje od pierwszego stycznia do trzydziestego czerwca danego roku; stawka bazowa wyliczona wg danych z miesiąca maja obowiązuje od pierwszego lipca do trzydziestego pierwszego grudnia danego roku.