1948 r. – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy powstał 20 czerwca 1948 roku, kiedy to w cukierni „Arkadia” w Drezdenku grupa inicjatywna złożona z przedsiębiorców, kupców, rolników i urzędników, przyjęła statut spółdzielni oraz nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz gminy Nowe Drezdenko, Trzebicz i Niegosław. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przystąpieniu do Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, dokonało wyboru Rady Banku, a także pierwszego Zarządu1. Oficjalnej rejestracji dokonano jednak 09 sierpnia 1948 roku w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim i od tego momentu można było przystąpić do prowadzenia działalności2.

1950 r. – Zmiany w ustawodawstwie polskim, jakie miały miejsce w styczniu 1950 roku w związku z zarządzeniem Ministra Skarbu, spowodowały, że Bank Ludowy w Drezdenku został w połowie 1950 roku przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą.

1953 r. – 1957 r. – Od 1953 roku GKS Drezdenko otwiera nowe punkty kasowe w Drezdenku, Niegosławiu, nieco później w Trzebiczu, Gościmiu, a w 1957 w Nowym Drezdenku.

1961 r. – Nazwy „Bank” Spółdzielnia mogła użyć dopiero w marcu 1961 roku, kiedy to Ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów dała kasom taką możliwość, uprawniając je do używania nazwy „Bank Ludowy” lub „Bank Spółdzielczy”. Z takiej możliwości władze banku skorzystały 19 marca 1961 roku zmieniając nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Bank Spółdzielczy oraz zmieniając obszar działalności na teren Drezdenka, gromady Nowe Drezdenko, Drawiny i Niegosław.

1975 r. – 1977 r. – W tych latach Bank przejął od Banku Spółdzielczego w Strzelcach Krajeńskich jego oddział w Starym Kurowie. Było to związane z przekazaniem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Starym Kurowie do centrali tej instytucji w Drezdenku. Dwa lata później w 1977 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku przejął będący w likwidacji Bank Spółdzielczy w Gościmiu3.

1978 r. – 1990 r. – Koniec lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte naznaczone były przez pogłębiający się kryzys ekonomiczny, społeczny i polityczny. Gwałtownie spadła produkcja przemysłowa i rolna. Katastrofalny był stan rynku i zaopatrzenia. Sytuacja ta ma oczywiście swoje odbicie w działalności banku: bardzo niskie spłaty i wypłaty kredytów, minimalny przyrost oszczędności, znaczne wydłużenie cyklu rozliczeń, bardzo poważne trudności płatnicze kredytobiorców. Pomimo tych niekorzystnych procesów lub raczej na przekór nim, w latach 1983-1985 bank realizuje jedno z największych w swojej dotychczasowej historii przedsięwzięć, a mianowicie zakup i remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Chrobrego, gdzie znalazła się pierwsza własna siedziba Banku4. Budynek ten do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Centrali Banku w Drezdenku.

1992 r. – W 1992 roku utworzono pierwszą zewnętrzną filię w Międzychodzie. Było to pierwsze udane wejście podmiotu gospodarczego z Drezdenka na teren Wielkopolski i jak pokazał czas, było ono bardzo trafne.

1993 r. – W 1993 roku zakupiono budynek i przeprowadzono kapitalny remont oddziału banku w Starym Kurowie.

1996 r. – 1998 r. – Od 1996 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku jako jeden z pierwszych stał się aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji sektora spółdzielczości bankowej, przejmując Bank Spółdzielczy w Strzelcach Krajeńskich wraz z oddziałem w Zwierzynie, który w tamtym okresie odnotowywał złe wyniki finansowe, a rok później – będący na granicy bankructwa Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim. Propozycja przejęcia Banku Spółdzielczego w Krzyżu Wlkp. wypłynęła ze strony kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, który na pokrycie strat tego banku zaoferował dużą pomoc finansową. Przejęcie tych wszystkich placówek spowodowało, że BS zaczął prowadzić działalność w sześciu miejscowościach na terenie trzech powiatów i w dwóch województwach5.

1999 r. – 2000 r. – Pomimo dużego obciążenia stratami przejmowanych banków wyniki ekonomiczne LWBS systematycznie wzrastały umożliwiając przeprowadzenie dalszych inwestycji. W latach 1999-2000 wybudowano nowoczesny budynek Filii Banku w Zwierzynie. Natomiast w Drezdenku, gdzie siedziba banku położona była na uboczu, w miejscu mało atrakcyjnym dla klienta, w 2000 roku zakupiono lokal w centrum miasta, który przez następny rok remontowano, dostosowując jego stylistykę do potrzeb nowoczesnej bankowości. Takie same prace podjęto w centrali Banku przy ul. Bolesława Chrobrego w Drezdenku.

2001 r. – Rok 2001 był znaczącym rokiem dla Banku Spółdzielczego ze względu na fakt, że w tym właśnie roku dokonano zmiany nazwy na Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku, podkreślając w ten sposób jego szerokie terytorium działania6. W tym okresie jasno widoczna była już strategia banku, zmierzająca do wypracowania wizerunku jednostki nowoczesnej, nadążającej za zmianami, jakie zachodziły w gospodarce. Przejawem tej polityki była zmiana stylistyki wnętrz banku na wzór nowoczesnych banków komercyjnych oraz zakup bankomatów do dwóch placówek w Drezdenku i w Krzyżu Wielkopolskim.

Aby zaspokoić coraz bardziej wymagających klientów i uatrakcyjnić ofertę banku, zakupiono nowe technologie umożliwiające zwiększenie oferty banku o takie usługi, jak Internet Banking, Home Banking czy SMS Banking. Rozpoczęto także współpracę z Grupą Concordia w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz TL SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe w zakresie pośredniczenia w sprzedaży usług leasingowych7.

Docenili te zabiegi klienci Banku przyznając mu w 2003 roku, w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Warszawskim Instytutem Bankowości tytuł Bank przyjazny dla Przedsiębiorców8.

2004 r. – W roku 2004, Bank w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez swoich klientów i członków, o potrzebie otwarcie punktu świadczącego usługi finansowe w miejscowości Górki Noteckie, zakupił tam lokal i otworzył jednoosobową jednostkę podlegającą oddziałowi w Zwierzynie. W tych latach LWBS Drezdenko, tak jak pozostałe Banki Spółdzielcze, musiał sprostać dodatkowemu wyzwaniu w postaci progów kapitałowych, jakie postawiło przed nim wejście Polski do Unii Europejskiej. Rządowe projekty przewidywały, że poziom 500 tys. euro Banki Spółdzielcze osiągną do końca 2003 roku, a 1 mln euro do końca 2006 r. Naszemu bankowi udało się to już w 2004 roku, kiedy to fundusze własne banku przekroczyły kwotę 1 miliona euro, czyli minimum kapitałowe wymagane we wszystkich krajach Unii Europejskiej9.

2005 r. – Rok 2005 kończy częściowo okres inwestowania w nieruchomości. Ostatnią inwestycją tego typu, było otwarcie punktu kasowego, przy nowo otwartym Urzędzie Skarbowym w Drezdenku. O obsługę tej jednostki konkurowały wszystkie banki powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, dzięki najlepszej ofercie udało się to właśnie Bankowi Spółdzielczemu.

2006 r. – W 2006 r. rozpoczęto rozwój banku w zakresie infrastruktury technicznej. W tym roku zakupiono kolejne bankomaty do oddziałów w Strzelcach Krajeńskich, Zwierzynie i Starym Kurowie. Systematycznie zaczęto wymieniać sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach banku oraz wprowadzono bazujący na łączach telekomunikacyjnych scentralizowany system księgowy tak, aby w każdym oddziale klient obsłużony był tak samo. Zadbano też o bezpieczeństwo danych, aby korzystanie z bankowości internetowej nie wiązało się z żadnym zagrożeniem10.

2009 r. – W roku 2009 przeprowadzono kapitalny remont Filii Banku w Starym Kurowie. Zmianie uległ zarówno wygląd zewnętrzny placówki, jak również wnętrze. Szczególny nacisk położono na strefę obsługi klienta, tak by dostosować wygląd placówki do standardów nowoczesnej bankowości. Przeprowadzono także kapitalny remont pierwszego i drugiego piętra Filii Banku w Drezdenku. Pomieszczenia te zostały następnie przeznaczone pod wynajem.

2011 r. – Rok 2011 podporządkowany został kapitalnemu remontowi budynku Banku w Strzelcach Krajeńskich. Dokonano gruntownej zmiany wyglądu budynku, poprzez położenie nowej elewacji na fasadzie budynku, zmianie konstrukcji dachu, a także poprzez zamontowanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. W celu zwiększenia jakości obsługi klienta dokonano reorganizacji sali obsługi klientów, przeprowadzono remont wnętrza Banku, zmieniono kolorystykę wnętrza oraz zakupiono nowe meble, starając się dostosować wygląd jednostki do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

2012 r. – Rok 2012 zapoczątkował okres inwestycji w podwyższenie standardów obsługi Klienta Banku w Centrali Banku oraz w placówce w Krzyżu Wlkp.. Inwestycje polegają na modernizacji budynków tych jednostek. Remontom poddano zarówno wygląd zewnętrzny placówek, otoczenie budynków, jak również sale obsługi klienta. Cel przyświeca ten sam co w poprzednich latach – dostosować wygląd placówki do standardów nowoczesnej bankowości. W tym roku również rozpoczeto akcję zwiększanie punktów obsługi klienta poprzez otwarcie Agencji Banku w Drezdenku,  w Nowym Drezdenku, Strzelcach Kraj oraz w Gorzowie Wlkp.

2013 r. – Zakończenie prac remontowych w Filii Banku w Krzyżu Wlkp. Otwarcie dwóch kolejnych Agencji Banku w Strzelcach Kraj. oraz w Gorzowie Wlkp. Kontynuacja prac remontowych budynku Centrali Banku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Drezdenku

2014 – 2018 r. to dla Banku Spółdzielczego w Drezdenku okres wzmożonych inwestycji. Od ciągłego inwestowania w podwyższenie standardów obsługi klienta w placówkach Banku po rozbudowę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Modernizacji poddano wszystkie placówki, zarówno wygląd zewnętrzny budynków, ich otoczenie a także wnętrza. Wymieniono i rozbudowano cały sprzęt informatyczny i teleinformatyczny. Rozpoczęto na szeroką skalę akcję podwyższania kwalifikacji pracowników zarówno poprzez szkolenia, jak i studia podyplomowe. Zmodernizowano zasady obsługi klientów, wprowadzając zasadę kompleksowej obsługi przy jednym stanowisku. Cel przyświecał ten sam co w poprzednich latach – dostosować wygląd placówek oraz poziom obsługi do standardów nowoczesnej bankowości. Rozpoczęto również politykę poszerzania zakresu działania nawiązując współpracę z Agencjami w Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich i Gorzowie Wielkopolskim, oraz podejmując starania w KNF o możliwość rozszerzenia działalności na całe województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie, ukoronowane sukcesem w pierwszej połowie 2018 r.

2019-2020 r. – to okres prac nad unowocześnieniem oferty Banku – czego owocem było między innymi „Mobilne Przyspieszenie”.  Klienci Banku otrzymali do dyspozycji szeroki wachlarz portfeli cyfrowych: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Bank wprowadził do oferty SGB ID, w ramach którego klient może skorzystać z Mojego ID, Profilu zaufanego, a także Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Udostępniono również aplikację mobilną: Nasz Bank oraz Portfel SGB. Na tym jednak nie koniec -LWBS jest w trakcie prac wdrożeniowych dwóch nowych projektów: Kantor SGB oraz SGB MOBILE, które zakończyć się mają do końca roku 2020. W sierpniu 2020 r. Bank zakończył procedury związane ze zmianą nazwy  ( usunięto z nazwy Banku słowa: z siedzibą w Drezdenku) i od tego momentu  może się posługiwać skrótem: LWBS Bank.

1 Protokół Walnego Zgromadzenia Organizacyjnego Spółdzielni Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Drezdenku, Drezdenko 20.06.1948 r.

2 Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Wydziału Rejestrowego z dnia 09.08.1948 r.

3 Ibidem, s. 34

4 Powiaty Strzelecko-Drezdenecki i Międzychodzki, Od rzemiosła do przemysłu, red. K. Staniszewski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska”, Bydgoszcz 2009, s.34

5 Złota Księga…, op. cit., s. 163

6 Statut Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, wyd. LWBS Drezdenko, Drezdenko 19.10.2001 r.

7 /, pobrano 13.06.2011 r.

8 Lubusko-Wielkopolski Bank…op. cit., s. 37

9Powiaty …, op. cit., s.34

10Sprawozdanie Zarządu z działalności LWBS Drezdenko za 2006 r., wyd. LWBS Drezdenko, Drezdenko 11.04.2007 r.