Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Regulamin
świadczenia usług w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych

dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Drezdenko, grudzień 2018 r.


Spis treści

Spis treści 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 4

A. Definicje i postanowienia wstępne 4

B. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku 12

C. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 13

D. Oprocentowanie środków 15

E. Wyciągi z rachunku bankowego 16

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym 16

A. Osoby uprawnione 16

B. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych) 17

C. Polecenie zapłaty 22

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku 24

A. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 24

B. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku 24

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków 25

A. Rachunek wspólny 25

B. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 25

C. Podstawowy Rachunek Płatniczy …………………………………………………………….… 26

D. Rachunek oszczędnościowy 27

E. Rachunki lokat 28

F. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” 29

G. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych 30

Rozdział 5. Karty 31

A. Wydawanie i wznawianie kart i innych instrumentów płatniczych 31

B.Wysyłka PIN i karty…………………………………………………………………………………….…….33

C.Zasady użytkowania kart ………………………………………………………………………………….34

D. Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu karty 38

E. Zastrzeganie i blokowanie kart 40

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 41

A. Udostępnienie i warunki korzystania z elektronicznych kanałów dostępu 41

B. Dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 43

C. Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 45

D. Ograniczenia w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu 45

Rozdział 7. Postanowienia końcowe 48

A. Reklamacje, skargi i wnioski 48

B. Taryfa prowizji i opłat 51

C. Zasady odpowiedzialności Banku 51

D. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy 55

E. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 58

F.Przeniesienie rachunku płatniczego 61

G.Obowiązki informacyjne………………….……………………………………………………………….. 62

H. Inne postanowienia 63

Wykaz załączników

Załącznik nr 1  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

Załącznik nr 2  Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

Załącznik nr 3  Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart debetowych

Załącznik nr 4  Dodatkowe funkcje karty

Załącznik nr 5 – Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Załącznik nr 6 – Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje i postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP, w tym:

 1. warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w walutach wymienialnych) ;
 2. zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
 3. zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy ich użyciu;
 4. zasady świadczenia przez Bank usług w zakresie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu.
 5. zasady wydawania innych instrumentów płatniczych;
 6. zasady świadczenia przez Bank pozostałych usług w ramach prowadzonego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).
 7. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z obowiązującym w Banku regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
 8. Aktualna treść regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępna jest w placówkach Banku.
 9. W okresie obowiązywania umowy na wniosek posiadacza rachunku Bank, zobowiązany jest do udostępnienia:
 10. postanowień zawartych umów, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku;
 11. aktualnej treści regulaminu, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, poza trybem określonym w § 131 niniejszego regulaminu oraz
 12. informacji dotyczących rachunku i wykonanych transakcji płatniczych, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej e-mail w sieci internet;
 2. agent rozliczeniowy – bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej polegającej na umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego „rozporządzeniem (UE) 2015/751”;
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant –  odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą w tym możliwość zapłaty za usługę lub towar przy wykorzystaniu usługi BLIK;
 5. autoryzacja – zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną odpowiednio przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty, użytkownika karty lub użytkownika systemu, w sposób określony w regulaminie, zgoda może być wyrażona za pośrednictwem odbiorcy, dostawcy prowadzącego rachunek albo dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej;
 6. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 7. bank beneficjenta (odbiorcy) – bank, prowadzący rachunek beneficjenta, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z beneficjentem;
 8. bank płatnika  – bank prowadzący rachunek posiadacza rachunku będącego płatnikiem, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z płatnikiem;
 9. bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające posiadaczowi karty / użytkownikowi karty płatniczej wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu karty płatniczej;
 10. Bell ID – Bell Identification B.V. z siedzibą w Rotterdamie ( Holandia ), właściciel oprogramowania mWallet SDK;
 11. cedent – posiadacza rachunku dokonującego przelewu wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 12. cesjonariusz – osobę, na rzecz której dokonywany jest przelew wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 13. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek;
 14. dodatkowy dokument tożsamości – inny niż określony w pkt 15 ważny dokument, pozwalający na dodatkową weryfikację tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w szczególności: prawo jazdy, legitymację emeryta lub rencisty;
 15. dokument tożsamości – ważny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej,
 16. dostawca prowadzący rachunek – Bank,
 17. dostawca przekazujący – dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 18. dostawca przyjmujący – dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 19. dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej – dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 20. dostępne środki – saldo rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym/kredytu odnawialnego w ROR, pomniejszone o sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczących tych środków (w tym wymagalnych należności Banku powstających w związku ze złożeniem takich dyspozycji) lub zablokowanych na wniosek posiadacza rachunku w innym celu;
 21. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy;
 22. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem

  lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych obejmujący w szczególności: usługi bankowości elektronicznej (serwis internetowy), powiadamianie SMS (serwis SMS),

 23. Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir – po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank;
 24. godzina graniczna – godzinę podaną w regulaminie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym;
 25. hasło do telefonicznej identyfikacji klienta – służy do telefonicznej weryfikacji posiadacza rachunku przez pracownika placówki Banku i uzyskania przez posiadacza rachunku: informacji o saldzie i historii obrotów na rachunku, możliwości telefonicznego dokonania blokady i odblokowania dostępu do usługi IB (hasło i identyfikator), możliwości telefonicznego zastrzeżenia karty płatniczej,
 26. IBAN / unikatowy identyfikator – unikalny numer rachunku bankowego zgodny z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych ustanowionym przez European Committee for Bank Standardisation;
 27. indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane użytkownikowi przez dostawcę usług płatniczych do celów uwierzytelniania;
 28. instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego, w tym usługa BLIK;
 29. integrator płatności internetowych – podmiot świadczący usługi sklepom internetowym lub innym podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przyjmowania płatności od ich klientów za pomocą przelewów typu pay by link;
 30. karta informacyjna – dokument zawierający dane wymagane przez Bank, podane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty / użytkownika karty;
 31. karta – (karta debetowa) instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę licencjonowanego i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty i umożliwiającą dokonywanie operacji gotówkowych, operacji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 32. karta młodzieżowa – kartę wydawaną osobom w wieku od 13-ego do 26-ego roku życia, posiadającym ROR;
 33. karta mobilna – karta debetowa Visa, wydawana w postaci aplikacji płatniczej instalowanej na urządzeniu mobilnym posiadacza karty/użytkownika karty, pozwalająca na dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i umożliwiająca dokonanie w ciężar rachunku transakcji zbliżeniowych do wysokości dostępnych środków w ramach obowiązujących limitów;
 34. karta wzorów podpisów – ewidencję wzorów podpisów osób uprawnionych;
 35. klient – klient indywidualny, SKO lub PKZP;
 36. klient indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 37. kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 38. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalane przez SGB-Bank S.A. w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach między klientami i Bankiem, publikowane w stosownej tabeli kursów walut;
 39. limit operacji bezgotówkowych – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane odpowiednio przy użyciu karty w placówkach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze lub za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w tym transakcje wypłaty gotówki w ramach usługi cash back;
 40. limit transakcji zbliżeniowej – ustalony przez Bank limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez PIN; wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 41. limit wypłat gotówki – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane przy użyciu karty w bankomatach, innych urządzeniach samoobsługowych lub placówkach banków akceptujących karty płatnicze;
 42. małoletni – osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
 43. Mastercard International (Mastercard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro / Cirrus / Mastercard;
 44. nierezydent – osobę fizyczną będącą nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 45. NRB / unikatowy identyfikator – unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego zgodny ze standardem obowiązującym banki prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 46. obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 47. odbiorca (beneficjent) – posiadacz rachunku wskazanego w zleceniu płatniczym,

  bądź w odpowiednich przypadkach określonych w regulaminie inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;

 48. okres odsetkowy – okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczane są odsetki;
 49. okres umowny – okres na jaki została zawarta umowa ramowa lub umowa rachunku (potwierdzenie);
 50. organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa lub Mastercard);
 51. oprogramowanie – należąca do Bell ID wtyczka mWallet SDK do obsługi transakcji dokonywanych kartą mobilną, stanowiącą integralną część aplikacji mobilnej karty;
 52. pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
 53. pay by link – system, który automatycznie generuje w bankowości elektronicznej gotową dyspozycję przelewu, która po zatwierdzeniu przez Klienta jest realizowana przez Bank
 54. pełnomocnik – osobę lub osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – na zasadach określonych w regulaminie – do dysponowania rachunkiem w imieniu posiadacza, chociażby w ograniczonym zakresie;
 55. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny indywidualny numer identyfikacyjny, przypisany odpowiednio posiadaczowi karty / użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty / użytkownika karty lub użytkownikowi systemu, który samodzielnie lub łącznie z innymi danymi służy do elektronicznej identyfikacji użytkownika systemu podczas posługiwania się właściwymi elektronicznymi kanałami dostępu;
 56. PKZP – pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową;
 57. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 58. placówka Banku prowadząca rachunek – placówkę Banku, w której zawarta została przez klienta umowa ramowa;
 59. płatnik – posiadacza rachunku lub inną osobę, upoważnioną przez posiadacza, składającą zlecenie płatnicze;
 60. podstawowy rachunek płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy dedykowany dla klienta indywidualnego, dla którego żaden z dostawców wskazanych w § 48 regulaminu nie prowadzi innego rachunku płatniczego, umożliwiający wykonywanie wyłącznie transakcji, o których mowa w § 48 regulaminu, który Bank jest zobowiązany prowadzić na zasadach wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych;
 61. polecenie przelewu – usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika;
 62. polecenie zapłaty – inicjowane przez odbiorcę zlecenie płatnicze, polegające na obciążeniu określoną kwotą rachunku posiadacza rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy, na podstawie zgody, której posiadacz rachunku udzielił odbiorcy;
 63. porozumienie międzybankowe – Porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca

  1998 roku w sprawie stosowania polecenia zapłaty;

 64. Portfel SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną przez posiadacza karty/użytkownika karty/posiadacza rachunku/pełnomocnika rachunku na urządzeniu mobilnym, umożliwiającą korzystanie z udostępnionych usług, instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Portfela SGB; wzory umowy licencyjnej na korzystanie z; Portfela SGB oraz z Bell ID znajdują się na stronie internetowej Banku;
 65. posiadacz karty – posiadacza rachunku, który – na podstawie zawartej z Bankiem umowy – dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz określonych w tej umowie operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 66. posiadacz / posiadacz rachunku – klienta, z którym Bank zawarł umowę ramową; w przypadku rachunku wspólnego – każdego ze współposiadaczy;
 67. potwierdzenie – umowa danego rodzaju rachunku;
 68. Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 69. Prawo dewizowe – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r.;
 70. przedstawiciel ustawowy – rodzic, którego sąd nie pozbawił lub któremu nie ograniczył praw rodzicielskich, albo opiekun, albo kurator ustanowiony przez sąd;
 71. przelew typu pay by link – przelew realizowany przez klienta dokonującego zapłaty

  z tytułu zakupów w sklepach internetowych lub u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych,

  w taki sposób, że klient wybiera jako formę płatności z tytułu zakupu przelew ze swojego rachunku bankowego, a następnie po przekierowaniu do usług bankowości elektronicznej Banku i zalogowaniu się otrzymuje wypełniony (kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy) formularz przelewu po czym po dokonaniu autoryzacji przelewu powraca na strony internetowe sklepu lub Integratora płatności internetowych;

 72. przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przekazanie, z upoważnienia klienta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla klienta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla klienta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla klienta przez dostawcę przekazującego;
 73. Przewodnik dla klienta – dokument, w tym także w postaci elektronicznej, zawierający opis poszczególnych elektronicznych kanałów dostępu i instrukcje dotyczące prawidłowego posługiwania się tymi kanałami przez klienta;
 74. Przewodnik po Portfelu SGB – instrukcja użytkowania Portfela SGB, zawierająca szczegółowy opis aktywacji i opcji dostępnych w aplikacji Portfel SGB oraz instrukcję korzystania z aplikacji,
 75. rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
 76. rachunek lokaty lub lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonej przez Bank dla posiadacza rachunku;
 77. rachunek oszczędnościowy – prowadzony przez Bank rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych posiadacza, płatnych na każde żądanie;
 78. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub ROR – rachunek płatny na każde żądanie, za pośrednictwem którego posiadacz dokonuje rozliczeń międzybankowych;
 79. rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby posiadaczy służący do wykonywania transakcji płatniczych,
 80. reklamacja –  każde wystąpienie użytkownika skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
 81. rezydent – osobę fizyczną będącą rezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 82. saldo rachunku – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia operacyjnego;
 83. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 84. silne uwierzytelnianie[1] – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych

  w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik, posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik, cechy charakterystyczne użytkownika będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

 85. SKO – szkolną kasę oszczędności;
 86. stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy;
 87. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 88. system – system teleinformatyczny służący Bankowi do przekazywania posiadaczowi rachunku informacji związanych z obsługą jego rachunków oraz tworzenia i wymiany elektronicznych komunikatów pozwalających posiadaczowi rachunku na przygotowanie dyspozycji oraz przesłanie ich do Banku;
 89. środki identyfikacji elektronicznej – indywidualne dane uwierzytelniające;
 90. tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut;
 91. taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 92. technologia NFC – (skrót od angielskiego Near Field Communication) technologia umożliwiająca bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość; przy użyciu urządzenia mobilnego posiadającego antenę NFC, komunikującą się z terminalem POS lub bankomatem i umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowej;
 93. terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym do transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu usługi BLIK, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; wymagających potwierdzenia przez posiadacza karty / użytkownika karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;
 94. transakcja płatnicza (operacja / transakcja) – zainicjowaną przez posiadacza rachunku lub upoważnioną przez niego osobę wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych;
 95. transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty, karty mobilnej w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty, lub urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego; warunkiem dokonywania transakcji zbliżeniowych jest posiadanie karty wyposażonej w taką funkcjonalność;
 96. umowa / umowa ramowa – umowę, na podstawie której Bank otwiera i prowadzi dla posiadacza rachunki, wydaje karty, instrumenty płatnicze, udostępnia elektroniczne kanały dostępu oraz świadczy inne usługi oferowane w ramach prowadzonego rachunku;
 97. urządzenie mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym dostępem do internetu, umożliwiające zainstalowanie i obsługę karty mobilnej oraz Portfela SGB; w przypadku usług bankowości elektronicznej również tablet;
 98. urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dokonywać czynności określonych w regulaminie w ciężar lub na dobro rachunku, np. wpłatomat, bankomat z modułem depozytu gotówkowego, umożliwiające w szczególności dokonywanie wpłat na rachunek lub wypłat z rachunku lub zakładanie lokat ( usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku );
 99. usługa – usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy ramowej , w zakresie określonym w regulaminie, w ramach których Bank zapewnia posiadaczowi rachunku / użytkownikowi systemu dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz zobowiązuje się do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza rachunku / użytkownika systemu za pośrednictwem tych kanałów;
 100. usługa 3D-Secure / 3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty / użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze;
 101. usługa BLIK – usługę umożliwiającą składanie dyspozycji przy użyciu Porfela SGB udostępnionego przez Bank, zainstalowanego na urządzeniu mobilnym obsługującym aplikację;
 102. usługa cash back (cash back) – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; maksymalna wysokość wypłaty w usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo MasterCard / Maestro Płać kartą i wypłacaj lub Visa cash back;
 103. usługa chargeback – usługę świadczoną przez Bank na wniosek posiadacza karty/ użytkownika karty, mającą na celu odzyskanie środków pieniężnych z tytułu transakcji kartowej kwestionowanej przez posiadacza karty/użytkownika karty, w przypadkach, wskazanych w regulaminie;
 104. usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługa polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę;
 105. usługa dostępu do informacji o rachunku -usługa on-line polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:
 106. rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez dostawcę, albo
 107. rachunków płatniczych użytkownika prowadzonych przez dostawcę, a w przypadku, gdy rachunki płatnicze prowadzone są przez różnych dostawców – wszystkich rachunków płatniczych użytkownika, które są dostępne on-line;
 108. usługi powiązane z rachunkiem płatniczym – usługi świadczone w ramach otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, w tym usługi płatnicze, które wiążą się z korzystaniem z rachunku płatniczego, transakcje płatnicze oparte na jednym z następujących dokumentów w postaci papierowej, wystawionych na Bank w celu postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy:
  1. czeku zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o czekach (Dz.U. z 1937 r. poz. 181),
  2. czeku podobnego do czeku, o którym mowa w lit. a, który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa w lit. a,
  3. weksla trasowanego zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. poz. 175),
  4. weksla trasowanego podobnego do weksla, o którym mowa w lit. c, który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa

   w lit. c,

  5. znaku legitymacyjnego, w tym voucherów,
  6. czeku podróżnego,
  7. przekazu pocztowego w rozumieniu aktów Światowego Związku Pocztowego;

oraz kredyt w rachunku płatniczym i przekroczenie salda na rachunku;

 1. uwierzytelnienie – procedurę umożliwiającą Bankowi weryfikację tożsamości użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;
 2. uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 3. użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy, w tym użytkownik BLIK, użytkownik Portfela SGB;
 4. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone

  na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu

  i na jego rzecz operacji przy użyciu karty; w przypadku karty Mobilnej osoba, która jest użytkownikiem urządzenia mobilnego;

 5. użytkownik systemu – odpowiednio posiadacza rachunku lub współposiadacza rachunku, z którym Bank zawarł umowę lub pełnomocnika, który został przez posiadacza rachunku umocowany do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, i który otrzymał od Banku środki identyfikacji elektronicznej;
 6. Visa (Visa International) – organizację obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa;
 7. waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;
 8. waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokonywane jest rozliczenie transakcji krajowych lub zagranicznych przez organizację płatniczą;
 9. waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania Art. VIII Statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w jakich Bank prowadzi rachunki;
 10. wkład – kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
 11. wniosek – wniosek o udostępnienie lub zmianę usług w zakresie rachunku, karty

  i elektronicznych kanałów dostępu;

 12. wpłata – każdą dyspozycję powodującą uznanie rachunku;
 13. wpłatomat Banku – urządzenie działające on-line, umożliwiające posiadaczowi karty/użytkownikowi karty wpłacanie gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta ( usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku ); lista wpłatomatów banku dostępna jest na stronie internetowej Banku – po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank;
 14. wydawca karty – Bank;
 15. wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta lub karta mobilna;
 16. wypłata – każdą dyspozycję powodującą obciążenie rachunku;
 17. zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 18. zablokowanie karty – czynność polegająca na czasowym uniemożliwieniu dokonania operacji przy użyciu karty;
 19. zestawienie operacji – zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty oraz opłat i prowizji z tytułu tych operacji, rozliczone w danym okresie rozliczeniowym;
 20. zlecenie płatnicze – dyspozycję posiadacza skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej;
 21. zleceniodawca – posiadacza rachunku lub inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie zlecenia płatniczego;
 22. zgoda na obciążanie rachunku – zgodę posiadacza rachunku na obciążanie przez odbiorcę jego rachunku, kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec odbiorcy, na podstawie której odbiorca uprawniony jest do wystawienia polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań.

§ 3

 1. Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 2. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta, określone są w arkuszu informacyjnym – doręczonym klientowi przed zawarciem umowy, a następnie raz w roku w sposób określony w § 131 ust. 2-3.

§ 4

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach jednej osoby są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości i na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, Kodeksu postępowania cywilnego lub odpowiednio Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

.

§ 5

 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej umowy.
 2. Umowa  zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.
 3. Dokumenty i oświadczenia złożone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na żądanie Banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy.

§ 6

Przez zawarcie umowy Bank zobowiązuje się do otwierania i prowadzenia rachunków posiadacza oraz świadczenia innych usług określonych w umowie lub regulaminie, a posiadacz zobowiązuje się do korzystania z rachunków na zasadach określonych w regulaminie.

§ 7

 1. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Osoba ubezwłasnowolniona może być posiadaczem rachunku na odrębnie uzgodnionych z Bankiem warunkach.
 3. Posiadaczem rachunku może być małoletni.
 4. W imieniu małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia umowę zawiera jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Małoletni, który ukończył 13 rok życia może zawrzeć umowę, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 8

Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku oraz osobom upoważnionym

do reprezentowania posiadacza rachunku zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku

§ 9

 1. Rachunek może być otwarty jako:
  1. rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza;
  2. rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz ust. 4.
 2. Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:
  1. klienta indywidualnego;
  2. SKO;
  3. lub PKZP.
 3. Współposiadaczami rachunku mogą być tylko rezydenci albo tylko nierezydenci.
 4. Współposiadaczem rachunku nie może być osoba ubezwłasnowolniona, oraz osoba małoletnia.

§ 10

 1. Klient indywidualny oraz osoby reprezentujące SKO lub PKZP składają wzory podpisów na karcie wzorów podpisów.
 2. Osoby reprezentujące SKO lub PKZP, występujące o otwarcie rachunku, zobowiązane są nadto przedłożyć dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do zawarcia umowy.
 3. Zmiany wzorów podpisów klienta dokonywane są poprzez złożenie nowej karty wzorów podpisów.

§ 11

 1. Klient występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości; pracownik Banku może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości.
 2. Osoby reprezentujące SKO lub PKZP ubiegające się o otwarcie rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz dokument tożsamości.

§ 12

 1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku – wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
 2. Otwarcie rachunku, następuje zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku na warunkach określonych w ofercie Banku oraz poprzez wydanie przez Bank potwierdzenia, stanowiącego integralną część umowy.
 3. Potwierdzenie, o których mowa w ust. 2, może mieć:
  1. formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w placówce Banku; Bank natychmiast po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi rachunku;
  2. postać elektroniczną – złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem któregokolwiek z elektronicznych kanałów dostępu; Bank po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji potwierdza posiadaczowi rachunku otwarcie rachunku i warunki jego prowadzenia za pośrednictwem tego samego kanału dostępu i w sposób dla niego właściwy ( pod warunkiem udostepnienia usługi przez Bank ).
 4. Na dowód zawarcia umowy i otwarcia rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje:
  1. jeden egzemplarz umowy;
  2. potwierdzenie;
  3. kopię karty wzorów podpisów.
 5. Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, Bank może wydać posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie danego rachunku i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej danego rachunku.
 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, wystawiany jest jako dokument imienny, dla jednej osoby, bądź więcej osób, w przypadku rachunku wspólnego lub dla SKO lub PKZP.
 7. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zwalnia Bank z obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
 8. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 5.

§ 13

 1. Potwierdzenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, zawiera:
  1. oznaczenie posiadacza rachunku i Banku;
  2. rodzaj rachunku;
  3. walutę rachunku;
  4. oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę rachunku;
  5. wysokość i rodzaj oprocentowania rachunku;
  6. terminy kapitalizacji lub płatności odsetek.
 2. W sprawach nieokreślonych w potwierdzeniu mają zastosowanie postanowienia umowy oraz regulaminu.
 3. W razie korzystania przez posiadacza rachunku z elektronicznych kanałów dostępu, Bank może wystawić potwierdzenie otwarcia rachunku i udostępnić je posiadaczowi w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać potwierdzenie za pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własnym zakresie.

§ 14

 1. Bank może dokonać otwarcia rachunku dla klienta indywidualnego, w imieniu którego przy zawarciu umowy działa pełnomocnik.
 2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi być sporządzone w formie pisemnej

  w obecności pracownika Banku albo w  formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z poświadczonym podpisem, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest:

  1. w kraju przez notariusza;
  2. za granicą przez:
   1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika zgodnie z obowiązującymi przepisami),
   2. przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, chyba że umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską i innym państwem zwalnia z obowiązku legalizacji dokumentów.
 3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zawierać dane osobowe wymagane przez Bank.
 4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

§ 15

 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem małoletniego jest niedopuszczalne.
 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie.

§ 16

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 17

 1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego.
 2. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnia pełnomocnika do działania w zakresie zastrzeżonym dla posiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w tym również otwarte przed i po udzieleniu pełnomocnictwa, chyba że wprost z treści pełnomocnictwa lub innej, późniejszej dyspozycji posiadacza, wynikać będzie inny zamiar.
 3. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi na danym rachunku, w tym do składania zleceń lub dyspozycji określonego rodzaju, wskazanych w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Pełnomocnictwo stałe lub rodzajowe, może uprawniać do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o kartę oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza karty oraz innego użytkownika karty;
  6. odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla innego użytkownika systemu;
  7. do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym;
  8. do wypowiedzenia umowy ramowej.
 5. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

§ 18

 1. Pełnomocnictwo jest udzielane na formularzu obowiązującym w Banku.
 2. Złożenie podpisu przez posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje, w obecności pracownika Banku.
 3. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić bez zachowania wymogu, o którym mowa

  w ust. 2; w takim przypadku oświadczenie woli posiadacza rachunku określające zakres umocowania pełnomocnika powinno być podpisane przez posiadacza rachunku a jego tożsamość i własnoręczność podpisu – potwierdzone w sposób określony w § 14 ust. 2.

 4. Pełnomocnictwo udzielone z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3, może zostać doręczone Bankowi drogą pocztową.
 5. Pełnomocnictwo wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia go Bankowi i złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od wymogu złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku; w takim przypadku postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do potwierdzenia tożsamości i własnoręczności podpisu pełnomocnika oraz jego doręczenia Bankowi.
 7. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa łącznego, tj. pełnomocnictwa, na podstawie którego skuteczność czynności podejmowanych przez pełnomocnika uzależniona będzie od współdziałania z inną osobą, w tym z drugim pełnomocnikiem, za wyjątkiem SKO i PKZP.

§ 19

 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji.
 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach, o których mowa w § 18 regulaminu.
 3. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Bank pisemnego oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.

§ 20

 1. Pełnomocnictwo wygasa wskutek:
  1. śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
  2. upływu terminu, na jaki zostało udzielone;
  3. zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone;
  4. odwołania pełnomocnictwa;
  5. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku,

   do którego pełnomocnictwo zostało udzielone.

 2. Za skuteczne uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
 3. Oprocentowanie środków

§ 21

 1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu według:
  1. stałej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku,
  2. zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku;
  3. zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00%,

obowiązującej dla danego rodzaju rachunku.

 1. Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stopa referencyjna oraz wysokość współczynnika dla danego rodzaju rachunku określa uchwała Zarządu Banku.
 2. Stała stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie umowy dla danego rodzaju rachunku nie ulegnie zmianie.
 3. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, przy czym:
  1. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany; w trybie określonym w § 131;
  2. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 3 następuje:
   1. automatycznie z dniem zmiany wysokości stopy referencyjnej,
   2. z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku zmieniającej rodzaj stopy referencyjnej lub wysokości współczynnika dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany w trybie określonym w § 131.
 4. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo w wyciągach z rachunku; w stosunku do określenia przesłanek i trybu zmiany oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym stosuje się § 127 ust. 1 pkt 4, § 129 i § 131 regulaminu.
 5. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty.
 7. Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego – na dzień zamknięcia rachunku, chyba, że umowa lub regulamin stanowi inaczej.

§ 22

 1. Bank może określić zróżnicowane oprocentowanie dla tych samych rodzajów rachunków, w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku, okresu ich deponowania lub zakresu usług powiązanych z rachunkiem.
 2. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Bank może ustalać wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku jako oprocentowanie podstawowe dla określonego pakietu usług świadczonych łącznie z prowadzeniem rachunku danego rodzaju; w takim przypadku oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na konkretnym rachunku może być wyższe od oprocentowania podstawowego.
 3. Wyciągi z rachunku bankowego

§ 23

 1. O wysokości salda rachunku i dokonanych na rachunku operacjach, Bank informuje posiadacza sporządzając wyciągi z rachunku raz w miesiącu lub w innych terminach, uzgodnionych z posiadaczem i w sposób z nim uzgodniony przy otwarciu rachunku, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Wyciąg zawiera informacje:
  1. umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej oraz w określonych przypadkach odbiorcę i w stosownych przypadkach płatnika;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono / uznano rachunek lub walucie w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
  3. kwotę opłat i prowizji, informacje o naliczonych odsetkach;
  4. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez Bank oraz kwotę transakcji przed / po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. datę transakcji oraz datę waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku;
  6. czy środki zgromadzone na rachunku chronione są przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
 3. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w placówce Banku, nieodebrane wyciągi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty ich sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone.
 4. W razie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Bank może udostępnić wyciągi z rachunku w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 5. Bank może udostępniać wyciągi z rachunku w postaci elektronicznej, przesyłając je

  na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg przesłany przez Bank i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.

 6. Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda rachunku.
 7. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz rachunku może złożyć reklamację na zasadach określonych w § 116.

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym

 1. Osoby uprawnione

§ 24

 1. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku uprawnieni są:
  1. posiadacz rachunku, a w przypadku rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy;
  2. pełnomocnik – w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku małoletniego który nie ukończył 13 roku życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego.
 3. Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który ukończył 13 rok życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu:
   1. małoletni, o ile przedstawiciel małoletniego nie złoży sprzeciwu,
   2. przedstawiciel ustawowy małoletniego;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego.
 4. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje:
  1. otwarcia rachunku;
  2. wpłaty na rachunek;
  3. wypłat z rachunku do wysokości nieprzekraczającej w miesiącu równowartości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  4. likwidacji rachunku.
 5. Miesięczny limit wypłat ustalony w granicach zwykłego zarządu, o którym mowa

  w ust. 4 pkt 3 nie dotyczy:

 6. środków pochodzących z zarobków małoletniego posiadacza, o ile nie zostało wydane postanowienie sądu opiekuńczego zakazujące małoletniemu samodzielnego dysponowania własnymi zarobkami;
 7. przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego posiadacza.
 8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym:
 9. rachunki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który nie ukończył 13 lat,
 10. rachunki osób ubezwłasnowolnionych częściowo są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który ukończył 13 lat, chyba że

  z postanowienia sądu o ustanowieniu kurateli wynikają inne zasady.

 11. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu.
 12. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych)

§ 25

 1. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat, w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu karty lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z uwzględnieniem limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów do usługi BLIK, określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
 2. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.
 3. Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.

§ 26

 1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń płatniczych:
  1. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. przelewu,
   2. przy użyciu karty,
   3. zlecenia stałego,
   4. polecenia zapłaty,
   5. przy użyciu usługi BLIK;
  2. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,
   2. przy użyciu karty.
   3. Przy użyciu usługi BLIK.
 2. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji) w następujący sposób:
 3. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu zgodnego ze wzorem złożonym w Banku albo
 4. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej

  za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w § 105, z zastrzeżeniem, iż autoryzacja transakcji

 5. z wykorzystaniem usługi BLIK dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu[2].
 6. dokonywanych kartami płatniczymi dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 84.
 7. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem podania

  w zleceniu danych niezbędnych do realizacji zlecenia, o których mowa w § 29 ust. 1 oraz kwoty i daty zlecenia płatniczego – o ile to wynika z charakteru zlecenia – z zastrzeżeniem postanowień § 32.

 8. Wszelkie opłaty i prowizje należne Bankowi z tytułu zleceń płatniczych określone są

  w taryfie.

§ 27

 1. Zlecenia płatnicze, o których mowa w § 26, realizowane są w złotych, a ponadto:
  1. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a i b– również w walutach wymienialnych określonych w tabeli kursów walut Banku;
  2. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i b – również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest rachunek.

z zastrzeżeniem, że zlecenia płatnicze, o których mowa § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w § 89 – 90.

 1. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje przewalutowania tych środków na walutę rachunku według zasad określonych w § 28.
 2. W przypadku wypłaty środków z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje wypłaty w kwocie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 28.

§ 28

 1. W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut SGB-Banku S.A. określonymi w ust. 2–6, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu określających zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty.
 2. W przypadku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza jako beneficjenta płatności:
  1. otrzymanej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania otrzymanych środków na rachunku, bez dokonywania przewalutowania;
  2. otrzymanej w walucie wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, ale innej niż waluta rachunku:
   1. Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych w walucie wymienialnej bezpośrednio na złote po aktualnie obowiązującym w Banku kursie kupna tej waluty i uznaje kwotą w złotych rachunek – jeżeli rachunek jest prowadzony w złotych, albo
   2. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w walucie znajdującej się w ofercie Banku innej niż złoty, Bank wszczyna postępowanie wyjaśniające, mające na celu uzyskanie decyzji klienta co do sposobu rozliczenia otrzymanej płatności.
 3. W przypadku operacji polegających na obciążeniu rachunku w wyniku realizacji obciążeniowej dyspozycji płatniczej posiadacza rachunku, Bank księguje w ciężar rachunku:
  1. kwotę wskazaną w dyspozycji – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji płatniczej jest jednocześnie walutą rachunku;
  2. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty wskazanej w dyspozycji przeliczonej po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty wobec złotych – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji jest walutą wymienialną znajdującą się w ofercie Banku;
  3. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty w walucie wymienialnej, po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty u korespondenta Banku – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji nie jest walutą rachunku i nie znajduje się w ofercie Banku.
 4. Przy operacjach bezgotówkowych Bank stosuje kursy kupna / sprzedaży walut dla dewiz, a przy operacjach gotówkowych – kursy kupna / sprzedaży dla pieniędzy.
 5. W przypadku, gdy realizacja przez Bank złożonej dyspozycji odbywa się za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej instytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu przewalutowań, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje kursy walut obowiązujące odpowiednio u korespondenta Banku lub w instytucji pośredniczącej.
 6. Referencyjne kursy walutowe ustalane są wg następujących zasad:
  1. referencyjny kurs walutowy Banku ustalany jest w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym – obowiązujące w momencie tworzenia tabeli kursów walut powiększany lub pomniejszany o marżę Banku obowiązującą w momencie tworzenia tabeli;
  2. Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji bezgotówkowych

   i gotówkowych wraz z kursami średnimi NBP;

  3. tabela kursów walut zawiera informację o minimalnej kwocie uprawniającej

   do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i godzinę, od której obowiązuje;

  4. kursy walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut Banku, dostępnej w placówkach Banku.

§ 29

 1. Osoba dokonująca wpłaty na rachunek, zobowiązana jest podać numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN, imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz tytuł wpłaty na wypełnionym przez siebie dokumencie lub w formie dyspozycji ustnej na podstawie której pracownik Banku generuje z systemu dowód wpłaty,
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać wpłaty gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta, we wpłatomacie Banku[3] za pomocą użytkowanej karty; identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się poprzez numer używanej karty.
 3. W przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku posiadacz karty/użytkownik karty otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty na wydruku z wpłatomatu.
 4. Dokument, o którym mowa w ust.1, wystawiony przez osobę dokonującą wpłaty nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
 5. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datę waluty z chwilą wpłaty.
 6. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, do którego została wydana karta, niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym.

§ 30

 1. Bank uznaje rachunek płatniczy beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania w zakresie transakcji płatniczych polegających na transferze środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz do zleceń płatniczych dotyczących należności, do których stosuje się przepisy:
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny;
 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej.
 6. W przypadkach określonych w § 25 ust. 2 oraz w § 29 ust. 4, Bank informuje posiadacza o odmowie wykonania zlecenia płatniczego i jeśli to jest możliwe o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania błędów które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie nie jest dopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 7. Powiadomienie o odmowie może zostać dokonane przez Bank w następujący sposób:
  1. bezpośrednio posiadaczowi bądź osobie składającej zlecenie płatnicze w przypadku, kiedy zlecenie składane jest w Banku;
  2. w postaci komunikatu w systemie po złożeniu zlecenia płatniczego, w przypadku złożenia zlecenia płatniczego w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  3. w inny sposób uzgodniony pomiędzy posiadaczem a Bankiem,
  4. w inny sposób wskazany przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania płatności.
 8. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecenia płatniczego lub odpowiedzialności Banku.

§ 31

 1. Dokonanie wypłaty środków pieniężnych z rachunku, w wysokości przekraczającej 30.000 złotych dla rachunku prowadzonego w złotych oraz 5.000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie wymienialnej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku zamiaru wypłaty na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
 2. Zaawizowanie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej

  albo w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeżeli czynność ta mieści się w zakresie funkcjonalności aktywowanych elektronicznych kanałów dostępu.

§ 32

Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i / lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

§ 33

 1. Za dzień wpłaty lub wypłaty z rachunku uważa się dzień księgowania środków pieniężnych na rachunku.
 2. Za dzień wpłaty środków na rachunek uważa się dzień:
  1. dokonania wpłaty gotówkowej w Banku na rachunek;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji uznania rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację,
  3. dokonania wpłaty we wpłatomacie Banku zgodnie z § 29 ust.6
 3. Za dzień wypłaty środków z rachunku uważa się dzień:
  1. dokonania wypłaty gotówkowej z rachunku;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji obciążenia rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację;
  3. realizacji dyspozycji obciążeniowej wskazany przez zleceniodawcę, jeżeli termin realizacji dyspozycji przypada na dzień późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank;
  4. realizacji dyspozycji obciążeniowej późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank ze względu na brak dostępnych środków wystarczających do jej realizacji w terminie jej otrzymania (dotyczy dyspozycji z odroczonym terminem realizacji).
 4. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich otrzymania, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 30 ust. 1. Gdy Bank otrzymuje zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 5. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu

  o następujące godziny graniczne:

  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 6. w placówce Banku – w godzinach otwarcia placówki, nie później niż do godziny 16:55 lub
 7. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 16:55;
 8. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 16:55;
 9. w przypadku realizacji rozliczeń w formie przelewów natychmiastowych – w oparciu o godziny graniczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
 10. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 11. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzowane zlecenie płatnicze realizowane w systemie płatności nie może być odwołane, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 34 ust. 6 i § 39 ust. 3. Jeśli płatnik udzielił wcześniej zgody na realizację kolejnych transakcji płatniczych, odwołanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że posiadacz rachunku zastrzegł inaczej.
 12. Przekazanie dyspozycji przez Bank do rozrachunku oznacza:
  1. w przypadku dyspozycji realizowanej w krajowym obrocie płatniczym – wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, do systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną są banki krajowe;
  2. w przypadku dyspozycji realizowanej w obrocie dewizowym – wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, samodzielnie lub za pośrednictwem banku – korespondenta, do międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną jest Bank lub bank beneficjenta dyspozycji.

§ 34

 1. Posiadacz rachunku może zlecić dokonywanie przez Bank cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe) lub jednorazowych przelewów z datą przyszłą (przelew z odroczonym terminem realizacji).
 2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wykonania zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym w Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. W celu realizacji przez Bank zleceń, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu poprzedzającym realizację zleconych dyspozycji, w wysokości co najmniej równej kwocie złożonych dyspozycji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat za wykonanie zleconych czynności.
 4. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 3, w dniu wyznaczonym na realizację operacji, zlecenie stałe lub przelew z odroczonym terminem realizacji nie podlega realizacji.
 5. Realizacja zaległego zlecenia, w sytuacji o której mowa w ust. 4, nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wymaganych środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego jako data jego realizacji; w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 6. Złożona dyspozycja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę jej realizacji wskazaną w dyspozycji i przed jej realizacją przez Bank.
 7. W celu odwołania dyspozycji opisanej w ust. 6 posiadacz składa Bankowi stosowne oświadczenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6.
 8. Czynność odwołania dyspozycji uważa się za dokonaną w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach pracy Banku; czynność dokonana poza godzinami pracy Banku uważa się za dokonaną w najbliższym dniu roboczym.
 9. Odwołanie dyspozycji z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za niedokonane.
 10. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3.

§ 35

 1. Uznanie rachunku posiadacza następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim rachunku.
 2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.
 3. Bank udostępnia posiadaczowi kwotę transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku, w przypadku gdy:

1) nie następuje przeliczenie waluty albo

2) następuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich.

 1. Polecenie zapłaty

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty

§ 36

 1. Bank realizuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty wyłącznie w ciężar ROR / PRP.
 2. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są: odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, posiadacz rachunku, bank odbiorcy i Bank.
 3. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych poprzez rachunki prowadzone w złotych.
 4. Podstawą realizacji poleceń zapłaty jest udzielenie zgody przez posiadacza rachunku, stanowiącej jednocześnie zgodę dla Banku na obciążenie jego rachunku.
 5. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący sposób:
  1. egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy – w sposób wskazany przez odbiorcę;
  2. egzemplarz przeznaczony dla Banku:
   1. za pośrednictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy – w sposób określony przez odbiorcę,
   2. osobiście lub korespondencyjnie do Banku,
   3. z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką usługę.
 6. Bank rejestruje otrzymaną zgodę w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, iż dokument zgody będzie wypełniony prawidłowo; w przypadku stwierdzenia błędów, Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego otrzymania.
 7. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę, przekazując dokument cofnięcia zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie dotyczy poleceń zapłaty, które mają być zrealizowane w dniu złożenia cofnięcia zgody.
 8. Bank rejestruje cofnięcie zgody w sposób określony w ust. 6; cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku – w przypadku wpływu polecenia zapłaty do Banku po zarejestrowaniu zgody, nie zostanie ono zrealizowane.

§ 37

Otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty Bank realizuje w dniu jego otrzymania, obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 38.

Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych umożliwiających wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty.

W przypadku otrzymania kilku poleceń zapłaty, dotyczących tego samego rachunku do realizacji w jednym terminie, Bank obciąża rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpływu tych poleceń zapłaty; polecenie przekraczające wysokość dostępnych środków nie zostanie zrealizowane, a Bank zrealizuje wtedy następne polecenie zapłaty nieprzekraczające wysokości dostępnych środków, zgodnie z kolejnością wpływu.

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty

§ 38

Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach:

  1. brak jest zgody lub zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta;
  2. kwota dostępnych środków na rachunku jest mniejsza niż suma kwot polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat;
  3. rachunek posiadacza został zamknięty;
  4. posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty.

Posiadacz rachunku może złożyć w Banku żądanie zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, na rachunek z którego została udzielona zgoda, w terminie do 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku.

Żądanie zwrotu polecenia zapłaty posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku podając następujące dane:

  1. numer rachunku, z którego zrealizowano polecenie zapłaty;
  2. dane posiadacza rachunku (imię i nazwisko);
  3. unikatowy identyfikator płatności (IDP-tytuł płatności);
  4. kwotę polecenia zapłaty;
  5. unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy, jeśli jest w jego posiadaniu, lub NIW)

wraz z adnotacją „zwrot”.

Bank niezwłocznie, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu, przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o odsetki należne posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.

W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

§ 39

Przed otrzymaniem przez Bank dyspozycji polecenia zapłaty posiadacz rachunku może,

w uzgodniony z Bankiem sposób, złożyć w placówce Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty, co powoduje wstrzymanie obciążenia rachunku, wskazanym wcześniej, przyszłym poleceniem zapłaty.

Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz rachunku podaje:

  1. dane wymienione w § 38 ust. 3 oraz
  2. termin realizacji polecenia zapłaty;
  3. termin, do którego posiadacz rachunku zleca wstrzymanie obciążania jego rachunku;

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty może być złożone w Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty określonego na fakturze (rachunku).

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku

 1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

§ 40

 1. Posiadacz rachunku może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
 7. W razie powzięcia informacji o śmierci posiadacza rachunku Bank informuje osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty, przesyłając zawiadomienie na podany przez posiadacza adres beneficjenta.
 8. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku

§ 41

 1. Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:
 2. zwrotu, na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia

  i zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, kwot które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków;

 3. zwrotu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów –

  w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku;

 4. dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci zgodnie z § 40;
 5. wypłaty środków spadkobiercom posiadacza rachunku.
 6. W przypadku jedynego spadkobiercy Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 7. W przypadku, gdy uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest

  co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków – zgodnie

  z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; w formie aktu notarialnego. Jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

.

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków

 1. Rachunek wspólny

§ 42

 1. Bank prowadzi rachunek wspólny dla współposiadaczy w formie rachunku rozłącznego.
 2. Współposiadacze przez zawarcie umowy stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wobec Banku w trakcie trwania umowy.
 3. Współposiadacze samodzielnie dysponują bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz samodzielnie dokonują wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem środków pieniężnych z rachunku z dniem rozwiązania umowy, ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
 4. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji złożonych przez pełnomocników.
 5. Bank realizuje dyspozycje współposiadaczy według kolejności ich złożenia.
 6. W przypadku złożenia dyspozycji przewyższających kwotę dostępnych środków na rachunku, Bank nie zrealizuje żadnej dyspozycji.
 7. W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy, pozostali współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku.
 8. W przypadku śmierci jednego z dwóch współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci współposiadacza – przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego współposiadacza, chyba że ten złoży dyspozycję zamknięcia rachunku.
 9. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.
 10. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

§ 43

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na ROR wynosi:
  1. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych – 20,00 złotych,
  2. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walutach wymienialnych – równowartość tej kwoty w walucie rachunku.
 3. ROR umożliwia w szczególności:
  1. przechowywanie środków pieniężnych;
  2. otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu;
  3. otrzymanie innych instrumentów płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu, w tym usługi BLIK;
  4. uzyskanie kredytu w rachunku płatniczym ( prowadzonym w złotych);
  5. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach pakietów usług powiązanych z ROR, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.
 4. Umowa w części dotyczącej ROR jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że

  co innego wynika z potwierdzenia.

§ 44

Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR w złotych oraz po jednym ROR w każdym rodzaju waluty wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, jako rachunek indywidualny, a ponadto może być współposiadaczem rachunków wspólnych.

§ 45

Do otwarcia ROR nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

§ 46

W przypadku, gdy zakres świadczonych przez Bank usług, sposób ich świadczenia lub wysokość należnych Bankowi prowizji lub opłat za te usługi uzależniona jest od okresu posiadania przez posiadacza ROR w Banku; Bank może zaliczyć do tego okresu czas posiadania ROR w innym banku, po przedłożeniu przez niego udokumentowanej historii tego rachunku.

Kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR

§ 47

Na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku Bank może udzielić kredytu w rachunku płatniczym, na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.

 1. Podstawowy rachunek płatniczy

§ 48

 1. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.
 2. Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest wyłącznie w złotych.
 3. Do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków pieniężnych, zadeklarowanie określonej kwoty wpływu środków na ten rachunek, ani też zawarcie jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług dodatkowych.
 4. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
 5. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 6. dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 7. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 8. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 9. przechowywanie środków pieniężnych;
 10. dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

§ 49

 1. Bank otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy na podstawie zawartej

  z posiadaczem umowy podstawowego rachunku płatniczego.

 2. Klient indywidualny występujący o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego składa w Banku wniosek o jego otwarcie.
 3. Bank udostępnia wnioski o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego

  w postaci papierowej w swoich placówkach, a wzór wniosku – na swojej stronie internetowej.

 4. Bank niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, zawiera z klientem umowę albo informuje o odmowie jej zawarcia.
 5. Umowa w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 6. Bank odmawia zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego w przypadku:
 7. gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny;
 8. gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale klienta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą

  z przestępstwa.

 9. Bank może odmówić zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego

  w przypadku gdy:

 10. klient jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z dostawcą,

  o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych,

  z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4;

 11. dane identyfikacyjne klienta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 12. klient nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 13. umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a klientem została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez klienta;
 14. klient nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w ust. 4;
 15. klient nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 16. klient nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Bank niezwłocznie informuje klienta, nieodpłatnie o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba że przekazanie takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 18. Rachunek oszczędnościowy

§ 50

Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych.

§ 51

 1. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych wynosi 1.000,00 złotych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych dla którego wydano książeczkę oszczędnościową a’vista, wynosi 20,00 zł
 3. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w walutach wymienialnych wynosi 100,00 euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 52

 1. Umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 2. Jeśli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego zawarta została po 30 czerwca 2016 r., na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia po 30 czerwca 2016 r. umowa rachunku oszczędnościowego, wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie rachunku takiej dyspozycji przez posiadacza.

§ 53

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być wnoszone w dowolnej wysokości, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż wymagana minimalna kwota środków na rachunku oszczędnościowym określona w § 51.

§ 54

 1. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są do wysokości stanu oszczędności pomniejszonego o kwotę minimalną, o której mowa w § 51, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku likwidacji rachunku oszczędnościowego, Bank dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności.
 3. Bank realizuje dyspozycje wypłaty z rachunku oszczędnościowego po okazaniu dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku rachunku oszczędnościowego, do którego wydany został dokument, o którym mowa w § 12 ust. 5, osoba dokonująca wypłaty środków z tego rachunku zobowiązana jest – poza spełnieniem wymogu określonego w ust. 3 – przedłożyć ten dokument.
 5. W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego Bank nalicza oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunku do dnia ich wypłaty spadkobiercom zmarłego, chyba że stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w § 51.
 6. Rachunki lokat

§ 55

Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 56

Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  1. dla rachunków prowadzonych w złotych  500,- złotych;
  2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 100,- euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 57

Przez zawarcie umowy rachunku lokaty:

 1. Bank zobowiązuje się do:
  1. prowadzenia rachunku lokaty,
  2. przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty,
  3. zapłaty odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty zgodnie z postanowieniami umowy i / lub regulaminu;
 2. posiadacz rachunku zobowiązuje się do wpłaty na rachunek lokaty kwoty nie niższej niż określona w umowie lub regulaminie.

§ 58

 1. Odsetki należne są naliczane:
  1. na koniec okresu odsetkowego  za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty, jeżeli umowa w części dotyczącej lokaty nie stanowi inaczej.
 2. Po naliczeniu odsetek Bank może dokonać ich wypłaty albo dopisuje je do rachunku lokaty, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
 3. Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty odnawialnej – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 59

W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej:

 1. dla rachunków lokat prowadzonych w złotych – równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard, lub nie są naliczane jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę,
 2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – nie są naliczane.

§ 60

 1. Z rachunku lokaty nie dokonuje się wypłat częściowych, z wyjątkiem wypłat dokonywanych po śmierci posiadacza:
  1. z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  2. z tytułu kosztów pogrzebu;
  3. dokonywanych uprawnionym spadkobiercom.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty

   na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, a naliczone odsetki zostaną wypłacone albo

  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty pozostaną na tym lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 i 3, w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, lokata odnawia się do czasu zgłoszenia się spadkobierców.
 4. Jeśli umowa rachunku lokaty została zawarta po 30 czerwca 2016 r., na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku lokaty zawartej po 30 czerwca 2016 r., wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.
 5. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka”

§ 61

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto rachunek, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 62

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 63

Wpłaty na rachunki oszczędnościowe systematycznego oszczędzania „Skarbonka” wnoszone są systematycznie w okresach miesięcznych, w dowolnej wysokości, jednak nie niższej niż 20,00 zł miesięcznie.

§ 64

 1. Z rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” nie dokonuje się częściowych wypłat.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku pozostaną na rachunku na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji, a naliczone odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo
  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji.
  4. w razie rozwiązania umowy z powodu śmierci posiadacza – odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na rachunku do dnia wypłaty spadkobiercom zmarłego.

Jeśli jednak w wyniku odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwarta po 30 czerwca 2016 r. wiązałaby dłużej niż 10 lat, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.

 1. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego, rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według stopy procentowej równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard.

§ 65

W sprawach nieuregulowanych w § 61-64 do rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków, z wyłączeniem postanowień dotyczących rachunków lokat promocyjnych i sezonowych.

 1. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych

§ 66

Postanowienia § 67-71 stosuje się do rachunków lokat sezonowych oraz lokat promocyjnych oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową, w ramach prowadzonej przez Bank promocji.

§ 67

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji lub w uchwale Zarządu.

§ 68

Rachunek lokaty otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 69

 1. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto.
 2. Zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank:
  1. przeksięgowywane na wskazany rachunek prowadzony w Banku albo
  2. wypłacane w placówce Banku.
 3. W przypadku niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2, przed upływem okresu umownego, Bank przeksięgowuje środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami na ROR, a jeżeli posiadacz nie ma ROR w Banku – na nieoprocentowany rachunek techniczny, w dniu następującym po upływie tego okresu.

§ 70

Odsetki są naliczane:

  1. na koniec okresu odsetkowego za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty promocyjnej / sezonowej;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla ROR Standard, lub nie są naliczane, jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę.
  3. w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza rachunku – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 71

W sprawach nieuregulowanych w § 66-70, do rachunków lokat promocyjnych i sezonowych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące rachunków lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków.

Rozdział 5. Karty

 1. Wydawanie i wznawianie kart i innych instrumentów płatniczych

§ 72

 1. Bank Bank wydaje karty: z funkcją zbliżeniową i karty mobilne.
 2. Karty mogą być wydawane do:
  1. ROR / PRP
  2. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR, GBP, USD lub innych rachunków wskazanych przez Bank,

z zastrzeżeniem ustępu 3.

 1. Karta mobilna może być wydawana tylko do ROR w walucie polskiej.
 2. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę/kartę mobilną tego samego typu dla jednej osoby do tego samego rachunku.
 3. Posiadacz rachunku, może zwrócić się o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, udzielając pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty, które może być ustanowione na rzecz osób, które ukończyły 13 lat.
 4. Karta młodzieżowa może być wydana osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 26 roku życia, posiadającej w Banku ROR; do tego rachunku, może być wydana tylko jedna karta młodzieżowa.
 5. Posiadacz karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie, z zastrzeżeniem ust.10; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.
 6. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie będzie możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
 7. Możliwość ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.
 8. Wyłączenie funkcji zbliżeniowej nie jest możliwe na karcie mobilnej.
 9. Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo zablokowania i ponownego odblokowania na karcie możliwości dokonywania transakcji w walutach innych niż PLN; warunkiem zablokowania/odblokowania jest wyłączenie/włączenie w Portfelu SGB tej funkcjonalności[4].

§ 73

 1. Dla każdej karty ustalane są limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych; standardowe wartości ww. limitów obowiązujące w Banku podane są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Posiadacz rachunku może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1

  (z wyłączeniem limitu transakcji zbliżeniowych) oraz ustalić indywidualną wysokość limitu dla transakcji internetowych.

§ 74

Decyzję o wydaniu karty oraz przyznaniu limitów dziennych karty podejmuje Bank.

§ 75

Bank udostępnia dla posiadaczy karty/użytkowników kart Portfel SGB w celu:

  1. instalacji karty mobilnej;
  2. korzystania z usługi BLIK[5],
  3. korzystania z usług dla posiadaczy kart/użytkowników kart.

Warunkiem zainstalowania Portfela SGB jest posiadanie urządzenia mobilnego pozwalającego na jego instalację oraz włączonego dostępu do bezprzewodowego Internetu.

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB określa załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usługi BLIK określa załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu[6].

Warunkiem wydania i zainstalowania karty mobilnej jest posiadanie urządzenia mobilnego:

  1. pozwalającego na instalację mobilnej karty;
  2. z włączonym dostępem do bezprzewodowego internetu;
  3. z zainstalowanym Portfelem SGB;

oraz otrzymanie w placówce Banku identyfikatora użytkownika i kodu aktywacyjnego.

Bank udostępnia informacje o sposobie instalacji Portfela SGB oraz karty mobilnej w Przewodniku po Portfelu SGB, na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.

W przypadku zmiany urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana karta mobilna, posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w Banku w celu uzyskania nowego kodu aktywacyjnego do aplikacji.

Na jednym urządzeniu mobilnym powiązanym ze wskazanym na wniosku o wydanie karty przez posiadacza karty/użytkownika karty numerem urządzenia mobilnego, może zostać zainstalowana tylko jedna karta mobilna Banku.

Wymagania techniczne określone przez Bank i operatora, w tym uwzględnienie dostępu do bezprzewodowego internetu, co może mieć wpływ na wykorzystanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu, warunkują prawidłową instalację i funkcjonowanie Portfela SGB.

Zaleca się instalację na urządzeniu mobilnym aktualnego oprogramowania antywirusowego.

§ 76

Wznowienie karty następuje automatycznie, jeżeli na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty, posiadacz karty/użytkownik karty nie złoży oświadczenia

o rezygnacji ze wznowienia karty, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi posiadacza karty / użytkownika karty o dokonanej zmianie.

Wznowione karty są wyposażone w funkcję zbliżeniową; w przypadku wznowienia tej karty w miejsce karty bez funkcji zbliżeniowej, Bank powiadomi posiadacza karty o dokonanej zmianie, a posiadacz karty/użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.

W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, posiadacz karty/użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny lub mikroprocesor oraz numer karty.

Karta mobilna nie jest wznawiana automatycznie.

§ 77

W przypadku rezygnacji z użytkowania karty lub karty mobilnej w okresie jej ważności, posiadacz karty/użytkownik karty zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej do Banku, który po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje zastrzeżenia karty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 kartę należy zniszczyć.

§ 78

Bank może wydawać do ROR inne karty niż określone w niniejszym regulaminie, w oparciu o odrębne regulacje.

 1. Wysyłka PIN i karty

§ 79

 1. PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/użytkownikowi karty SMS-em na wskazany przez niego numer telefonu lub na adres do korespondencji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
 3. W przypadku karty mobilnej PIN wydawany jest w placówce Banku posiadaczowi karty /użytkownikowi karty.
 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN, z zastrzeżeniem § 84 ust. 10.
 5. Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują zatrzymanie karty lub blokadę karty mobilnej.
 6. W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku dokonuje zastrzeżenia karty i może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie nowej karty; w przypadku blokady karty mobilnej wprowadzenie w następnym dniu poprawnego PIN, powoduje odblokowanie karty.
 7. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą/kartą mobilną lub podawany do wiadomości osób nieuprawnionych.
 8. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
 10. Zmiany PIN można dokonać w bankomatach umożliwiających dokonanie takiej operacji, z zastrzeżeniem ust.11.
 11. Do karty mobilnej nie można dokonać zmiany numeru PIN.

§ 80

 1. Karta Karta (w tym karta wznowiona) jest wysyłana przesyłką pocztową na adres korespondencyjny posiadacza karty/użytkownika karty; istnieje możliwość odbioru karty w placówce Banku w przypadku złożenia takiej dyspozycji przez posiadacza karty.
 2. Posiadacz Posiadacz karty / użytkownik karty, odbierając kartę, jest zobowiązany ją podpisać. .
 3. Wysłana/wydana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji karty przekazywana jest przez Bank wraz z kartą, aktywacja karty może być dokonana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu[7].
 4. Zasady wydawania karty mobilnej opisane są w § 75.
 5. Karta mobilna jest aktywna najpóźniej w następnym dniu po prawidłowym zainstalowaniu karty mobilnej w urządzeniu mobilnym posiadacza karty/użytkownika karty.
 6. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie; informacja o okresie ważności karty mobilnej dostępna jest w Banku.

§ 81

W przypadku uszkodzenia karty posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN; uszkodzoną kartę należy zniszczyć.

 1. Zasady użytkowania kart

Posługiwanie się kartą

§ 82

Posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany do:

  1. przechowywania i ochrony karty/karty mobilnej hasła używanego w usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
  2. ochrony karty/karty mobilnej i PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  3. nieprzechowywania karty/karty mobilnej razem z PIN i hasłem osobistym używanym w usłudze 3D-Secure;
  4. nieudostępniania karty/karty mobilnej/urządzenia mobilnego, PIN i hasła używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
  5. nieudostępniania urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną lub Portfelem SGB osobom nieupoważnionym;
  6. niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty;
  7. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej/urządzenia mobilnego, lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 94;
  8. przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu;
  9. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu karty/karty mobilnej i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.
  10. Aktualizowania aplikacji mobilnej karty na urządzeniu mobilnym, na którym została zainstalowana karta mobilna.

§ 83

 1. Operacje mogą być dokonywane w okresie ważności karty/karty mobilnej wyłącznie w przypadku:
 2. Karty – przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie;
 3. karty mobilnej – posiadacza karty/użytkownika karty, który jest użytkownikiem urządzenia mobilnego.
 4. Dokonanie operacji kartą mobilną możliwe jest pod warunkiem posiadania na urządzeniu mobilnym aktywnej aplikacji mobilnej karty i włączonej komunikacji NFC oraz ważnych kluczy w aplikacji karty mobilnej, umożliwiających dokonanie operacji.
 5. Klucze, o których mowa w ust. 2 aktualizowane są automatycznie pod warunkiem, że urządzenie mobilne posiada włączony dostęp do bezprzewodowego internetu i jest w jego zasięgu.
 6. Klucze do aplikacji mobilnej mogą zostać zaktualizowane przed ich upływem ważności przez posiadacza/użytkownika karty.

Dokonywanie operacji

§ 84

 1. Karta/karta mobilna umożliwia posiadaczowi karty lub użytkownikowi karty dysponowanie środkami na rachunku poprzez wykonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą, wymagających autoryzacji przez posiadacza karty/użytkownika karty, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania.
 2. Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w umowie lub regulaminie – w punktach akceptujących kartę oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty lub karty mobilnej, o których mowa w ust. 4 – 7.
 3. Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków pieniężnych przy użyciu karty lub karty mobilnej, dokonuje się w:
  1. kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
  2. innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków pieniężnych;
  3. punktach handlowo – usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank;

pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji gotówkowej kartą lub kartą mobilną.

 1. Operacji gotówkowych, polegających na wpłacie środków pieniężnych przy użyciu karty dokonuje się we wpłatomatach Banku pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wpłaty gotówkowej kartą.
 2. Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:
  1. terminalach POS;
  2. bankomatach;
  3. innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
  4. internecie.
 3. Operacji bezgotówkowych, polegających na dokonaniu przelewu na dowolny rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektronicznych terminalach samoobsługowych, akceptujących karty i umożliwiających dokonywanie przelewu.
 4. Kartą/kartą mobilną można realizować:

1) operacje z użyciem karty/karty mobilnej w celu dokonania:

   1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-

    usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,

   2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
   3. korzystania z usługi cash back w punktach handlowo – usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 15;

  1. operacje na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności przy zakupach za pośrednictwem telefonu, dokonanych drogą pocztową lub poprzez internet, chyba że regulamin stanowi inaczej; w przypadku karty mobilnej będzie to możliwe jeżeli Bank udostępni numer karty wraz datą ważności i wartość CVV2 / CVC2.
 1. W przypadku dokonywania kartą/kartą mobilną operacji z użyciem karty, o których mowa w ust. 7 pkt 1, autoryzacja dokonywana jest poprzez:
  1. złożenie własnoręcznego podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji, albo
  2. poprzez wprowadzenie prawidłowego PINu.
 2. W przypadku dokonywania kartą/kartą mobilną operacji na odległość, o których mowa w ust. 7 pkt 2, następujących operacji:
  1. zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacji typu mail order/telephone order – MOTO);
  2. zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem internetu,

autoryzacja dokonywana jest poprzez podanie prawidłowego numeru karty i daty jej ważności oraz trzycyfrowego kodu CVC2/CVV2, znajdującego się na rewersie karty (trzy cyfry nadrukowane na pasku do podpisu), w sposób opisany w załączniku nr 2 do regulaminu;.

 1. Autoryzacja dokonana jest odpowiednio z chwilą złożenia przez posiadacza rachunku/użytkownika karty własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym zgodnego z wzorem podpisu na karcie, wprowadzenia PIN-u albo podania wymaganych przez Bank informacji.
 2. Metody uwierzytelniania posiadacza karty/użytkownika karty lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego określone są na stronie internetowej Banku.
 3. Bank stosuje silne uwierzytelnianie posiadacza karty/użytkownika karty, w przypadku gdy :
  1. uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line,
  2. posiadacz karty/użytkownik karty inicjuje transakcję płatniczą,
  3. przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć, z zastrzeżeniem ust. 13.
 4. Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania posiadacza karty/użytkownika karty w następujących przypadkach:
  1. inicjowania transakcji w terminalu służącym do regulowania opłat za przejazd lub opłat za postój;
  2. inicjowania transakcji, której odbiorca znajduje się na liście zaufanych odbiorców utworzonej uprzednio przez posiadacza karty/użytkownika karty;
  3. inicjowania kolejnych transakcji należących do serii transakcji cyklicznych, opiewających na tę samą kwotę na rzecz tego samego odbiorcy;
  4. inicjowania zdalnej transakcji spełniającej następujące warunki:
   1. kwota transakcji nie przekracza 30 EUR oraz
   2. łączna kwota poprzednich transakcji zainicjowanych przez posiadacza karty/użytkownika karty od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelniania nie przekracza 100 EUR lub
   3. liczba poprzednio wykonanych zdalnych transakcji zainicjowanych przez posiadacza karty /użytkownika karty od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelniania nie przekracza pięciu następujących po sobie, pojedynczych zdalnych transakcji;
  5. transakcji dokonywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);
  6. inicjowania zdalnej transakcji, którą Bank uzna za charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka zgodnie z mechanizmami monitorowania transakcji;
  7. inicjowania transakcji zbliżeniowej spełniającej następujące warunki:
   1. kwota transakcji nie przekracza 50 EUR oraz
   2. łączna kwota poprzednich transakcji zainicjowanych przez posiadacza karty/użytkownika karty od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelniania nie przekracza 150 EUR lub
   3. liczba poprzednio wykonanych zbliżeniowych transakcji zainicjowanych przez posiadacza karty/użytkownika karty od dnia ostatniego zastosowania silnego uwierzytelniania nie przekracza pięciu następujących po sobie, pojedynczych zbliżeniowych transakcji.
 5. W przypadku dokonywania przez posiadacza/użytkownika karty transakcji internetowych:
 6. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 7. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych,
 8. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.
 9. W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty lub karty mobilnej do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy czym do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, nie jest wymagany podpis ani PIN.
 10. Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo do zablokowania i ponownego odblokowania na karcie transakcji dokonywanych w walutach innych niż PLN; warunkiem zablokowania/odblokowania jest wyłączenie/włączenie w Portfelu SGB tej funkcjonalności .
 11. Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza karty/użytkownika karty do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.
 12. Karta może posiadać dodatkowe funkcje; rodzaj karty oraz opis dodatkowych funkcji zawarte zostały w załączniku nr 4 do regulaminu.
 13. Bank stosuje uwierzytelnianie posiadacza karty/użytkownika karty, a następnie zlecona przez posiadacza karty/użytkownika karty transakcja płatnicza jest przez niego autoryzowana.
 14. Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.

§ 85

 1. W danym dniu posiadacz karty / użytkownik karty może dokonać kartą /kartą mobilną operacji do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych, a w przypadku kart/kart mobilnych umożliwiających dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcje zbliżeniowe mogą być transakcjami dokonywanymi bez weryfikacji salda, niepowodującymi obniżenia dostępnych środków.
 3. Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przypadku wymaga potwierdzenia podpisem lub PIN i powoduje blokadę środków dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem PIN, z wyjątkiem karty mobilnej.
 5. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
 6. W przypadku kilku kart/kart mobilnych wydanych do tego samego rachunku, funkcjonują one w ramach dostępnych środków.
 7. Każdorazowe dokonanie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust. 2, blokadę dostępnych środków w wysokości odpowiadającej kwocie autoryzowanych transakcji na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Bank zleconej transakcji płatniczej.
 8. W przypadku, gdy transakcja jest realizowana w oparciu o kartę płatniczą, a jej dokładna kwota nie jest znana w momencie, w którym posiadacz karty/użytkownik karty wyraża zgodę na wykonanie transakcji płatniczej, Bank może dokonać blokady środków pieniężnych na rachunku, jeżeli posiadacz karty/użytkownik karty wyraził zgodę na blokadę określonej kwoty środków pieniężnych.
 9. Posiadacz powinien zwracać uwagę na rzeczywisty poziom dostępnych środków na rachunku, tak aby dokonywać transakcji kartą tylko do ich wysokości.
 10. Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę/kartę mobilną, kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.
 11. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji Bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

§ 86

Podczas dokonywania płatności kartą/kartą mobilną, akceptant może żądać od posiadacza karty / użytkownika karty okazania dokumentu tożsamości, a posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany okazać taki dokument.

§ 87

 1. W przypadku dokonywania transakcji przy użyciu kart/kart mobilnych wydawanych w systemie Visa i MasterCard, akceptant może pobrać od posiadacza karty dodatkową opłatę lub prowizję (tzw. surcharge); warunkiem jej pobrania jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości pobieranej opłaty lub prowizji przed rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie opłaty lub prowizji oraz jej wysokość są niezależne od Banku.
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej MasterCard może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi MoneySend, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Visa może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi Visa Direct, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/ użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty[8].

§ 88

Bank ma prawo kontaktować się z posiadaczem karty / użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty/karty mobilnej.

Posiadacz karty / użytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie realizacji transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny, za pomocą którego dokonuje transakcji lub przez akceptanta oraz, o ile to możliwe, o przyczynie odmowy i procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.

 1. Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu karty

§ 89

    1. Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę/kartę mobilną, kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart/kart mobilnych wydanych na podstawie umowy  w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.
    2. Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych z używaniem karty/karty mobilnej, dokonywane jest w walucie rachunku do którego jest wydana karta.
    3. W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart/kart mobilnych wydanych do jego rachunku, a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania kart/kart mobilnych.
    4. W przypadku przekroczenia dostępnych środków na rachunku, posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie dokonać spłaty zadłużenia.
    5. Bank wzywa posiadacza do spłaty zadłużenia, o którym mowa z ust. 4 utrzymującego się powyżej 7 dni.
    6. Bank wykonuje transakcje w pełnej kwocie bez pomniejszania ich o należne prowizje

     i opłaty.

    7. Po otrzymaniu zlecenia płatniczego Bank wykonuje transakcję poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych akceptanta w terminie uzgodnionym między Bankiem

     a dostawcą usług płatniczych akceptanta, a w przypadku wypłaty gotówki w bankomatach –udostępnia środki niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia wypłaty środków.

§ 90

 1. Rozliczanie operacji dokonanych w walutach innych niż złoty kartami wydanymi do ROR/PRP w walucie polskiej, odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad:
 2. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard operacje:
   1. w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro;
   2. w walucie innej niż euro, przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w  SGB-Banku  S.A. w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro, wg tabeli kursowej aktualnej tego dnia na godzinę 15.00;
  1. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa operacje dokonane

   w walucie innej niż złoty, są przeliczane na złote przez i według kursów Visa; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.visaeurope.com

 3. Rozliczanie operacji dokonanych kartami wydanymi do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walutach wymienialnych, dokonanych w:walucie:
  1. rachunku – obciążenie rachunku dokonywane jest w walucie rachunku;
  2. innej niż waluta rachunku – kwota transakcji przeliczana jest na walutę rachunku przez i według kursów organizacji płatniczej Mastercard; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.mastercard.com.
 4. W przypadku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie wyboru waluty transakcji, posiadacz karty / użytkownik karty zostanie poproszony przez akceptanta o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut.
 5. W przypadku skorzystania przez posiadacza karty/użytkownika karty z wyboru waluty, o którym mowa w ust. 3, transakcja dokonana w walucie innej niż waluta rachunku,

  do którego została wydana karta, zostanie przeliczona po kursie stosowanym przez sieć akceptanta obsługującego punkt handlowo-usługowy lub bankomat, a następnie na walutę rachunku według zasady zgodnej odpowiednio z ust.1 lub 2.

 6. Przed autoryzacją transakcji, o której mowa w ust.3, akceptant zaprezentuje posiadaczowi karty/użytkownikowi karty kwotę transakcji w walucie przez niego wybranej, a także zastosowany kurs oraz prowizje związane ze skorzystaniem z wyboru waluty transakcji.
 7. W przypadku, gdy posiadacz karty/użytkownik karty skorzysta z wyboru waluty transakcji, jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji, o których mowa w ust.5; Bank nie dysponuje informacją o prowizjach i kursie walutowym, zastosowanych przez akceptanta.

§ 91

 1. Posiadacz karty może złożyć w Banku wniosek o dokonanie przez Bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeżeli:
  1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz
  2. kwota transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków o których mowa w ust. 1, przy czym podstawą zwrotu nie może być wymiana waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony na zasadach określonych w regulaminie lub umowie.
 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej; zwrot nie obejmuje opłat i prowizji związanych z wykonaną transakcją płatniczą.
 4. Posiadacz karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy:
  1. posiadacz karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio Bankowi lub
  2. informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty może złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie, jak dla składania reklamacji, o której mowa w § 116 ust. 5.
 6. Bank w terminie 10 dni od otrzymania wniosku:
  1. zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji albo
  2. podaje uzasadnienie odmowy zwrotu.
 7. Uzasadnienie odmowy zwrotu Bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia reklamacji zgodnie z § 116.

§ 92

 1. Bank udostępnia miesięczne zestawienia operacji, dokonanych przy użyciu karty na wyciągu z rachunku ‑ posiadaczowi rachunku;
 2. SGB-Bank S.A. udostępnia posiadaczowi rachunku/ użytkownikowi karty miesięczne zestawienie operacji, dokonanych przy użyciu karty, jako odrębne zestawienie.
 3. Zastrzeganie i blokowanie kart

§ 93

 1. Karta/karta mobilna może zostać zastrzeżona przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 96;
  2. posiadacza rachunku lub użytkownika karty.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty/karty mobilne wydane do rachunku.

§ 94

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej, lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty mobilnej, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę/kartę mobilną w placówce banku, podając hasło do telefonicznej identyfikacji klienta lub w wyjątkowych przypadkach kiedy hasło nie zostało jeszcze przez klienta ustanowione swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia można również dokonać:
  1. u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:
   1. z kraju – tel. (22) 515-31-50;
   2. z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

 1. w aplikacji Portfel SGB oraz poprzez serwis internetowy[9];
 2. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2 punkt 1, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane jest do końca terminu ważności karty/karty mobilnej, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą/ kartą mobilną.
 4. Zastrzeżenie karty/karty mobilnej nie może być odwołane.
 5. Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty/karty mobilnej, posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty/karty mobilnej.

§ 95

Posiadacz karty/użytkownik karty nie może posługiwać się kartą/kartą mobilną zastrzeżoną, o utracie której powiadomił Bank, a odzyskaną kartę należy zniszczyć.

§ 96

 1. Bank ma prawo zastrzec kartę/kartę mobilną w przypadku:
  1. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ;
  2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty/karty mobilnej, tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na karcie/karcie mobilnej zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje telefonicznie lub pisemnie posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty/karty mobilnej z powodów określonych w ust. 1 pkt 2) i 3), przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zastrzeżeniu.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), na wniosek posiadacza, Bank wydaje nową kartę/kartę mobilną.
 5. Bank ma prawo zablokować kartę/kartę mobilną z przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 6. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o zamiarze zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
 7. W przypadku potwierdzenia transakcji przez klienta, Bank odblokowuje kartę, o czym informuje niezwłocznie posiadacza karty/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie; oświadczenie klienta, że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie blokady w zastrzeżenie karty.

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu

 1. Udostępnienie i warunki korzystania z elektronicznych kanałów dostępu

§ 97

 1. Bank może świadczyć usługi w zakresie obsługi produktów i usług za pośrednictwem następujących elektronicznych kanałów dostępu:
  1. bankowość elektroniczna (serwis internetowy)– dostęp do rachunku poprzez sieć Internet;
  2. powiadamianie SMS (serwis SMS) – dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku i składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego (jeśli bank udostępni takie usługi), w formie wiadomości SMS;
 2. Wykaz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz warunki korzystania z usług określa Przewodnik dla klienta publikowany na stronie internetowej Banku.

§ 98

 1. Bank udostępnia elektroniczne kanały dostępu na wniosek posiadacza ROR lub PRP. Bank może udostępnić elektroniczne kanały dostępu dla innych rachunków bez wymogu posiadania wyżej wymienionych produktów, o czym poinformuje na stronie internetowej Banku.
 2. Użytkownikiem systemu może być posiadacz, współposiadacz rachunku oraz pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa stałego.
 3. Posiadacz rachunku może wnioskować o udostępnienie kolejnych usług i zawierać umowy za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu o ile taki sposób zawierania umów został udostępniony przez Bank; informacja o ofercie oraz dostępnych sposobach zawierania umów określa Przewodnik dla klienta.

§ 99

 1. Bank może umożliwić korzystanie z usługi przy użyciu tych samych środków identyfikacji elektronicznej:
  1. klientowi indywidualnemu, który jest posiadaczem rachunku i posiada pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta indywidualnego;
  2. posiadaczowi rachunku prowadzącemu jednoosobowo działalność gospodarczą, który jest równocześnie posiadaczem rachunku jako klient indywidualny lub posiada pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta indywidualnego.
 2. Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia podane są w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 2.
 4. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 2.

§ 100

 1. Posiadacz rachunku określa we wniosku zakres usług udostępniany przez Bank; zakres usługi może ulec zmianie na wniosek posiadacza rachunku.
 2. Zmiana zakresu usługi przez Bank, wymaga zachowania warunków i trybu przewidzianego dla zmiany regulaminu.

§ 101

Wszelkie oświadczenia woli składane wobec Banku przez użytkownika systemu w postaci elektronicznej będą ważne i wiążące pod względem prawnym dla posiadacza rachunku, jeżeli przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej dokonana została poprawna identyfikacja użytkownika systemu składającego oświadczenie woli, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania, przy uwzględnieniu wymogów silnego uwierzytelniania, o którym mowa w § 105 ust. 3 oraz § 105 ust. 5.

§ 102

 1. Bank uruchamia usługę i aktywuje odpowiedni elektroniczny kanał dostępu w terminie określonym w umowie.
 2. Korzystanie przez użytkownika systemu z usługi możliwe jest po aktywowaniu elektronicznych kanałów dostępu.

 3. Wymagania techniczne dla każdego z kanałów określone są w Przewodniku dla klienta udostępnionym na stronie internetowej Banku; w zakresie korzystania z usługi zastosowanie mają również postanowienia § 84 ust. 9, dotyczące bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w internecie.
 4. Warunkiem korzystania z usługi przez użytkownika systemu jest obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej, które są konieczne do utrzymania aktywnej sesji po zalogowaniu do systemu; szczegółowe informacje dotyczące wszystkich stosowanych przez Bank rodzajów plików cookies oraz celu ich wykorzystywania dostępne są na stronie internetowej Banku.

§ 103

 1. Użytkownik systemu ma obowiązek korzystać z elektronicznych kanałów dostępu zgodnie z umową i regulaminem oraz zabezpieczyć otrzymane środki identyfikacji elektronicznej przed dostępem osób nieuprawnionych i zapewnienia poufności tych środków lub danych zawartych w tych środkach identyfikacji elektronicznej.
 2. Z chwilą otrzymania środków identyfikacji elektronicznej, użytkownik systemu przyjmuje do wiadomości, że ze względów bezpieczeństwa poszczególnych środków identyfikacji elektronicznej nie wolno przechowywać razem ze sobą. Użytkownik systemu uzyskuje dostęp on-line do rachunku za pomocą udostępnionych mu środków identyfikacji elektronicznej.
 3. Bank zapewnia użytkownikowi systemu należytą ochronę indywidualnych danych uwierzytelniających, o których mowa w § 105 ust. 7. Indywidualne dane uwierzytelniające są dostępne wyłącznie dla użytkownika systemu uprawnionego do korzystania z nich.
 4. Dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

§ 104

 1. Użytkownikowi systemu może składać w systemie dyspozycje z rachunków.
 2. Do dysponowania rachunkami za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu mają zastosowania ogólne zasady dotyczące dysponowania rachunkami, określone w Rozdziale 2 oraz postanowienia odrębne, dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków zawarte w Rozdziale 4, z zastrzeżeniem postanowień § 105-108 oraz sposobu posługiwania się danym elektronicznym kanałem dostępu opisanym w Przewodniku dla klienta.
 3. Bank umożliwia w elektronicznych kanałach dostępu:
  1. składanie wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ oraz Dobry start wraz z załącznikami – dostępność usługi uzależniona od współpracy

   z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

  2. składanie innych wniosków udostępnionych przez Bank,
 4. Bank świadczy usługę oferowaną przez integratorów płatności internetowych, którzy inicjują płatności w formie przelewów typu pay by link we współpracy z Bankiem.
 5. Bank realizuje zlecenie płatnicze inicjowane przez innych dostawców świadczących usługę inicjowania transakcji płatniczej zgodnie z zapisami przypisu nr 10[10].
 6. Zgody na wykonanie transakcji płatniczej użytkownik systemu może udzielić również za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
 7. W przypadku inicjowania transakcji przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji lub przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji zgody na zainicjowanie transakcji albo po udzieleniu odbiorcy zgody na wykonanie transakcji.

§ 105

 1. Wszelkie dyspozycje i zlecenia płatnicze w systemie, użytkownik systemu składa Bankowi w postaci elektronicznej po jego uwierzytelnieniu, w sposób umożliwiający Bankowi jego identyfikację

  i zapoznanie się z treścią dyspozycji; wyżej wymienione dyspozycje spełniają wymagania formy pisemnej w zakresie, w jakim mają związek z czynnościami bankowymi.

 2. Po złożeniu dyspozycji lub zlecenia płatniczego w systemie, użytkownik systemu dokonuje jego autoryzacji przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelnienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Bank stosuje silne uwierzytelnianie[11] w przypadku, gdy użytkownik systemu:
  1. uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line,
  2. inicjuje transakcję płatniczą,
  3. przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć,

za wyjątkiem sytuacji nie wymagających silnego uwierzytelnienia wskazanych w ust 4.

 1. Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania w następujących przypadkach:
 2. dostępu użytkownika systemu do jednej z wymienionych niżej pozycji w trybie online lub do obu tych pozycji bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności:
   1. salda rachunku;
   2. transakcji płatniczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 90 dni za pośrednictwem rachunku, z zastrzeżeniem ust. 5;
 3. inicjowania transakcji, której odbiorca znajduje się na liście zaufanych odbiorców utworzonej uprzednio przez użytkownika systemu;
 4. inicjowania kolejnych transakcji należących do serii transakcji cyklicznych, opiewających na tę samą kwotę na rzecz tego samego odbiorcy;
 5. jeżeli użytkownik systemu inicjuje transakcję płatnicza w sytuacji, gdy płatnik

  i odbiorca są tą samą osobą fizyczną lub prawną i oba rachunki płatnicze są prowadzone przez tego samego dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek,

 6. inicjowania zdalnej transakcji, którą Bank uzna za charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka zgodnie z mechanizmami monitorowania transakcji,
 7. Bank stosuje silne uwierzytelnianie użytkownika systemu, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
 8. użytkownik systemu uzyskuje dostęp do informacji określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a)

  w trybie on-line po raz pierwszy;

 9. minęło więcej niż 90 dni odkąd użytkownik systemu po raz ostatni uzyskał dostęp do informacji określonych w ust. 4 pkt 1 lit. b) w trybie online oraz odkąd ostatni raz zastosowano silne uwierzytelnianie użytkownika systemu.
 10. Bank zastrzega sobie prawo skontaktowania się

  z Posiadaczem rachunku w celu realizacji zlecenia płatniczego.

 11. Autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się poprzez podanie następujących indywidualnych danych uwierzytelniających:
  1. za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (serwisu internetowego) po zalogowaniu udostępnionym przez Bank środkiem identyfikacji elektronicznej:
   1. hasła do tokena, aktualnego wskazania tokena[12] lub
   2. kodu SMS,
  2. za pośrednictwem serwisu SMS ( powiadomienia SMS ),

chyba, że Bank udostępni inne środki identyfikacji elektronicznej, które są opisane

w Przewodniku dla klienta.

 1. Autoryzacja dokonana przez użytkownika jest równoznaczna z poleceniem Bankowi dokonania określonej czynności i stanowi podstawę jej dokonania.
 2. Bank przesyła kody autoryzacyjne wykorzystywane przy stosowanych metodach uwierzytelnienia na numer telefonu komórkowego, który użytkownik systemu wskazał w umowie, karcie informacyjnej lub druku pełnomocnictwa.
 3. Bank może wprowadzić, wycofać oraz zmienić rodzaj stosowanych środków identyfikacji elektronicznej poprzez udostępnienie ich użytkownikowi systemu oraz zawiadomienie użytkownika systemu o dokonanej zmianie; informacja o stosowanych środkach identyfikacji elektronicznej jest zamieszczona w Przewodniku dla klienta oraz na stronie internetowej Banku.

§ 106

Jeżeli z postanowień umowy lub regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, chwilą złożenia przez użytkownika systemu oświadczenia w postaci elektronicznej, w szczególności złożenia dyspozycji lub dokonania jakiejkolwiek czynności faktycznej, jest moment zarejestrowania odpowiednich danych w systemie i przyjęcia tego oświadczenia przez serwer Banku.

§ 107

 1. Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się na drodze elektronicznej, przy czym użytkownik systemu zobowiązuje się do stosowania zasad autoryzacji obowiązujących dla danego elektronicznego kanału dostępu.
 2. Autoryzowane zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 34 ust. 6-9.

§ 108

 1. Przyjęcie do realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Bank potwierdza w formie informacji wysyłanej za pośrednictwem tego kanału.
 2. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z powodu:
 3. jej niekompletności;
 4. złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą;
 5. podania nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy;
 6. braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub
 7. innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank,

użytkownik systemu otrzyma za pośrednictwem danego kanału dostępu informację o fakcie i przyczynie niezrealizowania dyspozycji w formie właściwej dla danego elektronicznego kanału dostępu lub od pracownika placówki Banku.

 1. Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu

§ 109

W celu korzystania z usługi w ramach danego elektronicznego kanału dostępu, użytkownik systemu zobowiązany jest postępować zgodnie z Przewodnikiem dla klienta.

§ 110

 1. Za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do wszystkich rachunków otwartych przed dniem aktywowania usługi oraz do rachunków otwartych w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Bank, na wniosek posiadacza rachunku, może ograniczyć dostęp do rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
 3. Ograniczenia w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu

§ 111

 1. Bank jest zobowiązany zablokować dostęp do systemu w  następujących przypadkach:
  1. złożenia przez użytkownika systemu dyspozycji zablokowania dostępu do systemu;
  2. zastrzeżenia przez użytkownika systemu środka identyfikacji elektronicznej;
  3. kolejnego trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła dostępu, kodu PIN.
 2. Bank ma prawo częściowo ograniczyć lub zablokować dostęp do systemu i/lub czasowo zablokować wykonanie dyspozycji w następujących przypadkach:
  1. Uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej tzn.: uzyskania informacji, iż dyspozycje w systemie składane są przez osoby nieuprawnione, z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych użytkownikowi systemu;
  2. podejrzenia nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  3. powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa dyspozycji;
  4. dokonywania czynności konserwacyjnych systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonywaniem umowy, o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje klienta na stronie internetowej Banku;
  5. dokonywania czynności mających na celu usunięcie awarii, usterek lub nieprawidłowości działania systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonywaniem umowy;
  6. wymiany stosowanych środków identyfikacji elektronicznej o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje klienta pisemnie lub na stronie internetowej Banku.
 3. Bank może uchylić ograniczenie albo blokadę dostępu do systemu w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli na wniosek złożony przez posiadacza rachunku, Bank wyda użytkownikowi systemu nowe środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające bezpieczne korzystanie z usługi.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6, ograniczenie lub blokada dostępu do systemu i/lub czasowa blokada dyspozycji następuje przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny ograniczenia lub blokady.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 uchylenie:
  1. Ograniczenia lub blokady dostępu do systemu następuje na podstawie telefonicznej lub złożonej w siedzibie lub dowolnej placówce Banku dyspozycji klienta;
  2. Czasowej blokady dyspozycji pracownik Banku kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie z klientem i po potwierdzeniu przez klienta złożonej dyspozycji dokonuje jej odblokowania.
 6. Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

§ 112

 1. Środek identyfikacji elektronicznej może zostać zastrzeżony przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 114;
  2. użytkownika systemu.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie wydane środki identyfikacji elektronicznej.

§ 113

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej, lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej jego użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać w placówce Banku

  lub pod numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.

 3. Bank ma prawo zmiany numerów telefonów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej, o czym Bank powiadomi użytkownika systemu drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku lub w formie komunikatu przekazanego za pośrednictwem właściwego elektronicznego kanału dostępu.
 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być odwołane i powoduje niemożność dalszego posługiwania się środkiem identyfikacji elektronicznej.
 5. W przypadku utraty środka identyfikacji elektronicznej oraz jego zastrzeżenia, posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego środka identyfikacji elektronicznej.

§ 114

 1. Bank ma prawo do zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej:
  1. w przypadku wygaśnięcia lub po upływie okresu wypowiedzenia umowy;
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej tzn. powzięciem informacji o wejściu w posiadanie środków identyfikacji elektronicznej osób nieuprawnionych;
  3. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej

  w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, przed jego zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zastrzeżeniu, telefonicznie lub faksem.

 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

F. Udostępnianie informacji na potrzeby świadczenia usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku[13]

§ 115

Bank może udostępnić dostawcy świadczącemu usługi dostępu do informacji o rachunku, na podstawie wyrażonej przez użytkownika systemu korzystającego z serwisu internetowego zgody na dostęp do informacji o rachunku oraz transakcjach na tym rachunku w zakresie nie mniejszym niż przez serwis internetowy.

Dostęp do informacji na rachunku, o którym mowa w ust. 1 jest również możliwy

w przypadku dostawców inicjujących transakcję płatniczą dla użytkowników systemu korzystających z serwisu internetowego.

Bank na wniosek dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej, niezwłocznie potwierdza dostępność na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jeżeli:

   1. rachunek płatniczy płatnika (użytkownika systemu) jest dostępny on-line

    w momencie występowania z wnioskiem oraz

   2. płatnik (użytkownik systemu) udzielił Bankowi zgody na udzielanie odpowiedzi na wnioski dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej, dotyczące potwierdzenia, że kwota odpowiadająca kwocie określonej w transakcji płatniczej, realizowanej w oparciu o tę kartę, jest dostępna na rachunku płatniczym płatnika (użytkownika systemu) oraz
   3. zgoda, o której mowa w pkt b, została udzielona przed wystąpieniem z pierwszym wnioskiem dotyczącym potwierdzenia.

4. Dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej może wystąpić

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1) płatnik (użytkownik systemu) udzielił temu dostawcy zgody na występowanie

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, oraz

2) płatnik (użytkownik systemu) zainicjował transakcję płatniczą realizowaną w oparciu

o kartę płatniczą na daną kwotę przy użyciu instrumentu płatniczego opartego na tej karcie, wydanego przez danego dostawcę, oraz

3) dostawca uwierzytelni siebie wobec Banku przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, oraz w sposób bezpieczny porozumiewa się z Bankiem.

 1. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, polega na udzieleniu odpowiedzi „tak” albo „nie” i nie obejmuje podania salda rachunku. Odpowiedzi nie przechowuje się ani nie wykorzystuje do celów innych niż wykonanie transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie umożliwia Bankowi dokonania blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika.
 3. Płatnik (użytkownik systemu) może zwrócić się do Banku o przekazanie mu danych identyfikujących dostawcę, o którym mowa w ust. 4, oraz udzielonej odpowiedzi, o której mowa w ust. 5.
 4. Bank może odmówić dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostępu do danego rachunku płatniczego z obiektywnie uzasadnionych i należycie udokumentowanych przyczyn związanych z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do rachunku przez takiego dostawcę, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem transakcji płatniczej. W takim przypadku Bank w uzgodniony sposób informuje płatnika o odmowie dostępu do rachunku i jej przyczynach. Informacja ta, o ile jest to możliwe, jest przekazywana płatnikowi przed odmową dostępu, a najpóźniej bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później jednak niż

  w dniu roboczym następującym po dniu takiej odmowy, chyba że jej przekazanie nie byłoby wskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest sprzeczne z odrębnymi przepisami. Dostawca prowadzący rachunek umożliwia dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku oraz dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostęp do rachunku płatniczego niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających odmowę.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje, skargi i wnioski

§ 116

Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji, w tym transakcji płatniczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym regulaminem, posiadacz rachunku / użytkownik karty może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

Reklamacja może być złożona:

 1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 2. telefonicznie na numery placówek Banku, które podane są na stronie internetowej Banku;
 3. listownie na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
 5. faksem na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku;

przy czym w razie złożenia reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą w formie ustnej, Bank wezwie pisemnie składającego reklamację, do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację, z zastrzeżeniem ust. 8.
 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 7 powinna dodatkowo zawierać:
  1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2. numer karty/karty mobilnej;
  3. numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;
  4. datę reklamowanej transakcji;
  5. kwotę reklamowanej transakcji;
  6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo).
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 13, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 14.
 5. Fakt przyjęcia reklamacji potwierdzany jest pisemnie przez Bank.
 6. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 13, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą/kartę mobilną poza granicami kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 8. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 13, Bank, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
  3. wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 14.
 9. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 13 i 14 jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.).
 10. Udzielając odpowiedzi na reklamację, Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący

  w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację– chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

 11. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 12. W przypadku niedotrzymania przez Bank terminu określonego w ust. 13, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 14, reklamacje uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 13. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 14. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem

   pkt 2;

  2. wyłącznie na wniosek klienta – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda

   w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 117

 1. Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
 2. zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
 3. zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
 4. zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
 5. dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,
 6. rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub towar, które nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza karty/użytkownika karty.

2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/ użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.

3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w § 116 ust. 1-13 oraz § 116 ust. 15-21.

4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
 2. pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 116 ust. 8;
 3. szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
 4. informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
 5. informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
 6. informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu

  z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

 7. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 8. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.
 9. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
 10. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się postanowień niniejszego rozdziału zawartych w § 119 ust. 2-4.

§ 118

Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami –

w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

 1. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału

  za wyjątkiem § 116 ust. 19 oraz § 119 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego) .

§ 119

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego

  lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację posiadacz rachunku/użytkownik karty może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. skierować sprawę do sądu powszechnego.
  6. skierować sprawę do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej to https://www.rf.gov.pl
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej to https://www.knf.gov.pl.
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej to https://www.zbp.pl.
 5. Taryfa prowizji i opłat

§ 120

 1. Za czynności związane ze świadczeniem usług określonych w umowie, Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, z której wyciąg Bank wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu umowy.
 2. Aktualna taryfa jest udostępniania w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
 3. Zasady odpowiedzialności Banku

§ 121

 1. Niezależnie od odpowiedzialności Banku ponoszonej na zasadach ogólnych, w razie przekroczenia przez Bank terminów realizacji transakcji płatniczych określonych w umowie, Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych, obowiązujących w okresie opóźnienia w realizacji transakcji, za każdy dzień opóźnienia.
 2. Z zastrzeżeniem § 124, Bank odpowiada w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca.
 3. W przypadku wystąpienia transakcji płatniczej, której posiadacz karty /użytkownik /posiadacz rachunku/użytkownik systemu nie autoryzował, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca, z zastrzeżeniem ust. 5; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 4. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 5. Obowiązek Banku, o którym mowa w ust. 2-3 nie dotyczy:
  1. sytuacji, o których mowa w § 124,
  2. sytuacji, gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 6. Jeżeli w zleceniu płatniczym został wskazany nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej.
 7. Na zgłoszenie posiadacza rachunku (płatnika), w przypadku o którym mowa w ust. 6, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w celu odzyskania kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.
 8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno zostać złożone w sposób określony

  w § 116 ust. 5 i zawierać:

 9. imię i nazwisko posiadacza rachunku (płatnika);
 10. adres korespondencyjny;
 11. dokładny opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 (datę, walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy zlecenia, nieprawidłowy numer rachunku);
 12. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało złożone pisemnie lub za pomocą dokumentu.
 13. W terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, Bank:
 14. jeżeli jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy transakcji płatniczej pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
   1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji, o której mowa w ust. 6

    i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od odbiorcy opłat,

   2. obowiązku udostępnienia danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia kwoty zwrotu transakcji, o której mowa w ust. 6, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 10,
   3. dniu upływu terminu do dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 10,
   4. numerze rachunku zwrotu Banku;
 15. nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy

  o podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa

  w ust. 6, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia.

 16. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa

  w ust. 6, posiadacz rachunku (płatnik) może złożyć do Banku pisemny wniosek (listownie lub osobiście w Banku) o udostępnienie danych odbiorcy tej transakcji płatniczej; wniosek powinien zawierać informacje wskazane w ust. 8 oraz informację o złożeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.

 17. Jeżeli Bank jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy, w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 10, udostępnia posiadaczowi rachunku (płatnikowi):
 18. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy;
 19. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy.
 20. Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku odbiorcy kieruje żądanie o udostępnienie danych do dostawcy odbiorcy i przekazuje je posiadaczowi rachunku (płatnikowi) nie później niż

  w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od dostawcy odbiorcy.

 21. Po otrzymaniu danych posiadacz rachunku (płatnik) może dochodzić zwrotu kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 bezpośrednio od jej obiorcy.
 22. Informacje o sposobie załatwienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 oraz wniosku,

  o którym mowa w 10, Bank przesyła pisemnie.

 23. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 7, Bank pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z taryfą.

 

§ 122

 1. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu/ użytkownika lub za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bank może zwolnić się z odpowiedzialności:
 3. jeżeli wykaże brak powiadomienia przez posiadacza rachunku, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana o nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych;
 4. jeżeli wykaże nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora – numeru rachunku

  w standardzie NRB lub IBAN;

 5. w przypadku zaistnienia siły wyższej lub postępowania zgodnie z odrębnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 6. jeżeli udowodni, iż rachunek banku odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz

  w terminie.

 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, odpowiedzialność ponosi bank odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

§ 123

 1. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złożone za jego pośrednictwem, bank odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do Banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.
 2. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata dokonana w Banku na rachunek nie zostanie udostępniona na rachunku w tym samym dniu roboczym.
 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej za którą bank odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1; w takim przypadku Bank niezwłocznie zwraca posiadaczowi rachunku / płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.

§ 124

 1. Posiadacz rachunku odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego unikatowego identyfikatora, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciążony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe.
 2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przez:
  1. użytkowników kart/kart mobilnych oraz osoby, którym posiadacz karty / użytkownik karty udostępnił kartę/kartę mobilną lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure;
  2. użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej.
 3. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub
  2. przywłaszczenia instrumentu płatniczego.
 4. Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy:
  1. posiadacz rachunku/posiadacz karty/użytkownik karty nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy posiadacz karty/użytkownik karty działał umyślnie, lub
  2. utrata karty/instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych.
 5. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli posiadacz karty / użytkownik karty / użytkownik systemu/użytkownik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu jednego z obowiązków określonych odpowiednio w § 82, § 103 ust. 1-2 oraz § 113 ust. 1.
 6. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze, dokonane

  po zastrzeżeniu karty/karty mobilnej/ środków identyfikacji elektronicznej/instrumentu płatniczego, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu.

 7. Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie umożliwi mu dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa odpowiednio w § 94 ust. 1 oraz § 113 ust. 1, w każdym czasie, chyba że doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu/użytkownika.

§ 125

 1. Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane kartą/kartę mobilną, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty/karty mobilnej/środków identyfikacji elektronicznej/instrumentu płatniczego, z zastrzeżeniem § 124 ust. 7.
 2. Jeżeli Bank nie wymaga silnego uwierzytelniania[14] posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika systemu/użytkownika, posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik systemu/użytkownik działał umyślnie.

§ 126

W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej:

 1. zainicjowanej przez posiadacza rachunku ‑ Bank, bez względu na odpowiedzialność, na wniosek posiadacza rachunku, podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza rachunku o ich wyniku;
 2. zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – bank odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i o ich wyniku powiadamia odbiorcę.
 3. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy

§ 127

 1. Wszelkie zmiany umowy lub oświadczenia kierowane do drugiej strony umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem:
  1. zmiany taryfy;
  2. zmiany wysokości opłaty za usługę świadczoną przez Bank, wymienioną

   w dokumencie dotyczącym opłat, o którym mowa w § 131 ust. 1 pkt 5;

  3. zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
  4. zmiany wysokości oprocentowania środków na rachunku;
  5. zmiany regulaminu,

dla skuteczności których, umowa lub regulamin dopuszcza złożenie oświadczeń w trybie lub w postaci określonej w regulaminie oraz za wyjątkiem zmian wymienionych w ust. 2.

 1. Nie wymagają aneksu:
  1. zmiany danych osobowych posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu podanych przez te osoby w odpowiedniej umowie lub karcie informacyjnej, w tym:
   1. zmiany imion lub nazwisk,
   2. zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, dokumentu tożsamości,
   3. zmiany numeru telefonu;
  2. zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych obowiązujące posiadacza karty / użytkownika karty;
  3. zmiany wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu;
  4. zmiany sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych

   przy użyciu karty;

  5. zmiany formy i częstotliwości otrzymywania wyciągów;
  6. przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia;
  7. zmiany zakresu usług w ramach pakietu SMS;
  8. zmiany rodzajów i zakresu ubezpieczeń;
  9. zmiany numeracji rachunków;
  10. zmiany czasu pracy placówek Banku,
  11. zmiany adresu siedziby lub placówek Banku,
  12. inne zmiany czy dyspozycje udostępnione za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu wskazane w Przewodniku dla klienta.
 2. Zmiany wprowadzone przez posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-8, wymagają złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w karcie wzorów podpisów i dostarczenie go do placówki Banku lub złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku udostępnienia przez Bank takiej możliwości[15].
 3. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 2 pkt 1-8, złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, Bank informuje posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez te osoby.
 4. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2 pkt 9-11, Bank zawiadamia posiadacza rachunku:
  1. w formie pisemnej – na adres do korespondencji podany przez posiadacza w karcie informacyjnej klienta lub w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej – na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.

§ 128

 1. Bank ma prawo do zmiany terminów realizacji dyspozycji płatniczych, o których mowa w § 33-34, w następujących przypadkach:
  1. zmiany czasu pracy placówek Banku;
  2. zmiany harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczych w systemie rozliczeń międzybankowych.
 2. Bank ma prawo do zmiany numeracji rachunków z przyczyn technicznych oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych, zgodnych ze standardami międzynarodowymi.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla zmiany regulaminu.

§ 129

 1. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania umowy, w terminie do 6 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;
  2. w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – zmiany

   o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centralny emitujący daną walutę;

  3. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp WIBID 3M,

   WIBID 6M,

w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. Bank zmienia stopę referencyjną, w trakcie trwania umowy, w razie:
  1. rezygnacji właściwej instytucji ze stosowania lub publikowania stopy referencyjnej będącej częścią składową stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku;
 2. zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki przekazu stopy referencyjnej stosowanej przez Bank.
 3. Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy), w trakcie trwania umowy, w terminie do 3 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. podwyższenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  2. podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% liczonego rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
  3. podwyższenia wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy podwyższona opłata lub prowizja, wzrost wysokości tych kosztów może spowodować wzrost wysokości opłat i prowizji proporcjonalnie do wzrostu ww. kosztów.

§ 130

 1. Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  2. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  3. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczących kart płatniczych;
  4. dostosowania do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  5. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  6. zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych kanałów dostępu lub karty płatniczej, którą posiadacz/użytkownik karty/użytkownik systemu nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem.
 2. Przewodnik dla klienta stanowi instrukcję użytkowania systemu i nie wymaga powiadamiania klienta o wprowadzanych zmianach w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika dla klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.

§ 131

 1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy zmianie:
  1. oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku;
  2. rodzaju stawki bazowej;
  3. wysokości marży;
  4. taryfy;
 2. opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
 3. regulaminu, z zastrzeżeniem iż wprowadzenie do oferty Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie,

na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadamiania posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty nie stosuje się dwumiesięcznego okresu zawiadamiania; bank zawiadamia posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania na co najmniej 14 dni przed zmianą oprocentowania.

 1. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1 oraz uaktualniony dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Bank wysyła:
  1. w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza rachunku lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.
 2. Bank wysyła zawiadomienie o zmianach, w postaci elektronicznej, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi zgodę na taki sposób powiadamiania.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Bank może zamieścić informację o zmianach,

  w postaci komunikatu wywieszanego w placówkach Banku lub zamieszczanego na stronie internetowej Banku.

 4. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 5. Zawiadamiając o zmianach Bank powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:

jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1,

i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia

w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;

 1. Posiadacz może złożyć oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie

  lub wygaśnięcie umowy rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę ramową.

 3. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, złożonego przez posiadacza,

  w odniesieniu do rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

 4. Wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest

  do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

 5. W przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, lub niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 10, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 6. Postanowień ust. 1-11 nie stosuje się do zmiany oprocentowania rachunków, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, jeżeli zgodnie z umową wysokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze zmianą wskazanej stopy referencyjnej, a nie ulega zmianie wysokość współczynnika.
 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

§ 132

 1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przypadku:
  1. wypowiedzenia jej przez posiadacza z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia,
  2. pisemnego porozumienia – w terminie uzgodnionym przez Bank i posiadacza;
  3. wypowiedzenia umowy przez posiadacza lub złożenia przez niego sprzeciwu w trybie i terminie określonym w § 131;
  4. z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku/rachunków prowadzonych w ramach umowy, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat;
  5. śmierci Posiadacza – z dniem śmierci Posiadacza;
  6. jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – z dniem śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego,
  7. jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzył żadnego rachunku – z upływem tego terminu.
 2. Wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem i rozwiązanie na skutek złożenia sprzeciwu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 może dotyczyć określonej umowy rachunku prowadzonego w ramach umowy ramowej; w takim przypadku umowa ramowa i pozostałe umowy rachunku prowadzone w jej ramach nie ulegają rozwiązaniu.
 3. Umowa rachunku lokaty ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia środków pieniężnych

  z rachunku – w razie wypłaty przez posiadacza rachunku środków zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego.

 4. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty, niezależnie od przyczyn określonych

  w ust. 1 i 2, ulega rozwiązaniu jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie lub regulaminie – z upływem ostatniego dnia drugiego roku.

 5. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub umów rachunków otwartych na czas określony, rachunki te nie ulegają odnowieniu w okresie wypowiedzenia.

§ 133

Umowa rachunku wygasa ponadto w przypadku którejkolwiek z niżej opisanych przyczyn, w przypadku:

  1. gdy rachunek otwarto na czas określony – z upływem okresu umownego;
  2. gdy posiadacz rachunku lokaty nie złoży dyspozycji odnowienia w przypadkach określonych w § 60 ust. 4[16];
  3. gdy posiadacz rachunku oszczędnościowego nie złoży dyspozycji odnowienia – w przypadkach określonych w § 52 ust. 2[17] ;

§ 134

Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega karty/karty mobilne, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu.

§ 135

 1. Bank może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia umowy, uważa się:
  1. podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy,
  2. naruszenie przez posiadacza postanowień umowy, postanowień niniejszego regulaminu lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności;
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wykorzystuje lub ma zamiar wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym;
  4. niedostarczenie przez posiadacza/pełnomocnika informacji lub dokumentów umożliwiających Bankowi zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  5. wykorzystanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;
  6. objecie posiadacza/pełnomocnika bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych;
  7. udostępnianie założonych rachunków osobom trzecim, bez zgody i wiedzy Banku;
  8. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa karty/karty mobilnej/instrumentu płatniczego, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania;
  9. udostępnianie karty i PIN osobom nieuprawnionym;
  10. udostępnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;
  11. udostępnianie środków identyfikacji elektronicznej osobom nieuprawnionym;
  12. brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy;
  13. dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 i 3 – 6 Bank może wypowiedzieć umowę

  w terminie natychmiastowym.

 4. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wypowiedzieć tylko umowę rachunku, nie wypowiadając umowy ramowej, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
 5. określonym w ust. 2 pkt 7– 13;
 6. niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na tym rachunku należności przeterminowanej wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie.
 7. O powstaniu wymagalnej należności i obowiązku jej spłaty bank informuje posiadacza pisemnie listem zwykłym nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty; w przypadku dalszego utrzymywania się niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty, Bank wysyła posiadaczowi wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Brak spłaty należności, o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku.
 9. Bank może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia – z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku gdy:
 10. posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych z prawem;
 11. istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością;
 12. na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych;
 13. posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku;
 14. posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 15. posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1,2 i 4 następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Posiadacz może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego

  z zachowaniem 1– miesięcznego okresu wypowiedzenia

 18. Po wypowiedzeniu umowy podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z ust. 7 lub 9 posiadacz wskazuje Bankowi sposób, w jaki chce uzyskać zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.
 19. Wypowiedzenie umowy Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do korespondencji.
 20. Wypowiadając umowę Bank wzywa posiadacza rachunku odpowiednio do:
  1. uregulowania należności wobec Banku, tzn. wszelkich należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu karty – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
  2. wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 21. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
 22. W przypadku rozwiązania umowy z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów płatniczych; powyższe informacje Bank może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe.

§ 136

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku.
 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz

  nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

§ 137

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną lub karty/karty mobilne, Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty/karty mobilne w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.

§ 138

 1. Bank blokuje dostęp użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu oraz zastrzega ich środki identyfikacji elektronicznej w przypadku:
  1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
  2. śmierci posiadacza rachunku – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku.
 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, użytkownik systemu zobowiązany jest zniszczyć wydane mu środki identyfikacji elektronicznej.

Przeniesienie rachunku płatniczego

§ 139

 1. Przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
 2. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
 3. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
 4. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 5. W sytuacji, gdy Bank, jako dostawca przyjmujący, nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla klienta w ramach przeniesienia rachunku.

§ 140

 1. Po złożeniu przez klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego

  – w zakresie w nim określonym, Bank, jako dostawca przyjmujący, podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez klienta w zakresie, w jakim Bank świadczy takie usługi; w przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej klientów, upoważnienia udzielają wszyscy klienci.
 2. Upoważnienie jest składane w postaci papierowej, w języku polskim.
 3. W upoważnieniu klient może w szczególności:
 4. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić Bankowi, jako dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
 5. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
 6. Datę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc

  od dnia otrzymania przez Bank, jako dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych;

  w przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty Bank wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów.

§ 141

 1. Bank, jako dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dostawcy przekazującego, o:
 2. istniejących zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione, oraz
 3. regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu

  13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,

wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

 1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił klient, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 3. w stosownych przypadkach informuje klienta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe

  w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;

 4. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
 5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 6. Bank, jako dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1,

  w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub klienta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.

 7. W przypadku gdy klient osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 lit.

  d i e, płatnikom lub odbiorcom, Bank, jako dostawca przyjmujący przekazuje klientowi,

  w terminie, o którym mowa w ust. 1, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty będą wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.

 8. Obowiązki informacyjne

§ 142

 1. Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, nieodpłatnie co najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku udzielenia kredytu w rachunku płatniczym – także informację o stopie oprocentowania kredytu w tym rachunku oraz całkowitej kwocie odsetek pobranych z tego tytułu w tym okresie, a także informację o stopie oprocentowania środków pieniężnych na rachunku płatniczym oraz całkowitej kwocie odsetek należnych za dany okres.
 2. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank przekazuje posiadaczowi, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 3. Bank uzgadnia w umowie z klientem sposób przekazywania zestawienia opłat; na żądanie klienta Bank przekazuje mu zestawienie opłat w postaci papierowej.
 4. Zestawienie zawiera następujące informacje:
 5. jednostkową opłatę pobieraną od posiadacza za daną usługę, liczbę przypadków skorzystania przez posiadacza z danej usługi w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku gdy usługi są połączone w pakiet usług – opłatę za cały pakiet, liczbę przypadków pobrania opłaty za pakiet w okresie objętym zestawieniem oraz dodatkową opłatę pobraną za każdą usługę, która przekracza liczbę usług objętych opłatą za pakiet;
 6. całkowitą kwotę opłat pobranych od posiadacza za daną usługę, pakiet usług oraz za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych opłatą za pakiet w okresie objętym zestawieniem;
 7. w przypadku świadczenia usługi kredytu w rachunku płatniczym – stopę oprocentowania tego kredytu oraz całkowitą kwotę odsetek pobranych z tytułu kredytu w okresie objętym zestawieniem;
 8. w przypadku oprocentowania środków na rachunku – stopę ich oprocentowania stosowaną dla danego rachunku płatniczego oraz całkowitą kwotę odsetek należnych za okres objęty zestawieniem;
 9. całkowitą kwotę opłat pobranych za wszystkie usługi powiązane z rachunkiem płatniczym świadczone w okresie objętym zestawieniem.

§ 143

Bank udostępnia na żądanie klienta, nieodpłatnie, informacje o podstawowym rachunku płatniczym dostępnym w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunku, oraz opłatach z tym związanych.

 

 1. Inne postanowienia


§ 144

 1. Wierzytelność z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku może być przedmiotem przelewu, z wyłączeniem wkładów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych dla SKO i PKZP.
 2. Przelew wierzytelności obejmuje kwotę wkładu wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień dokonania cesji.
 3. W celu dokonania przelewu posiadacz rachunku – cedent i cesjonariusz zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o przelewie wierzytelności w placówce Banku prowadzącej rachunek.
 4. Oświadczenie o przelewie wierzytelności może zostać złożone przez posiadacza rachunku, po uprzednim odwołaniu pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem.
 5. Przelew wierzytelności z tytułu wkładu, którego posiadaczem rachunku jest małoletni który ukończył 13 lat oraz w przypadku, kiedy kwota wkładu przekracza kwotę wskazaną w § 24 ust. 4 pkt 3 regulaminu, wymaga zgody sądu opiekuńczego.

§ 145

 1. Użytkownik systemu zobowiązany jest do nieprzekazywania za pośrednictwem systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie systemu do popełniania, pomagania w popełnianiu lub podżegania do popełniania czynów zabronionych, w szczególności do wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 146

 1. Bankowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Banku.
 2. Informacje lub materiały, o których mowa w ust. 1, o ile wyraźnie nie stwierdzono w nich inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wykorzystywanie przez posiadacza rachunku lub użytkownika systemu informacji lub materiałów, o których mowa w ust. 1, w innym celu niezwiązanym z zawarciem lub wykonywaniem umowy wymaga zgody Banku.

§ 147


 1. Wszelkie dane osobowe, w szczególności:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. PESEL;
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
  5. data urodzenia;
  6. stan cywilny;
  7. adres do korespondencji;
  8. obywatelstwo;
  9. dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej;
  10. adres elektroniczny;
  11. sposób doręczania korespondencji,

a także inne dane wskazane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, posiadacza karty / użytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez Bank jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z Bankiem, których stroną są lub będą te osoby.

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie danych osobowych – w tym danych dotyczących beneficjentów z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające zmianę.

§ 148

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest:
  1. w placówce Banku:
   1. pisemnie,
   2. telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy, potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu tożsamości;
  2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – w formie i w sposób właściwy dla danego elektronicznego kanału dostępu, jeżeli aktualny zakres funkcjonalności danego kanału umożliwia dokonywanie lub odwoływanie zastrzeżeń.

§ 149

Po zgłoszeniu zastrzeżenia rachunku lub dokumentu tożsamości, Bank ponosi odpowiedzialność za wypłaty z rachunku dokonane w placówkach Banku od momentu przyjęcia zastrzeżenia.

§ 150

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, regulaminie lub Przewodniku dla klienta, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia i wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy wskazanej w ust. 1 zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 151

Niniejszy regulamin jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego.

Załącznik nr 1

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

( po wprowadzeniu do oferty Banku )

§ 1

Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express ELIXIR oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.).

Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

§ 2

 1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest

  na poziomie 50 000 złotych.

 2. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl).

§ 3

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile:

 1. wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej transakcji;
 2. w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego

  do realizacji, bank odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie.

W przypadku, gdy:

 1. bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie;
 2. prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,

Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia

do realizacji dyspozycji przelewu natychmiastowego.

Bank dopuszcza przerwy techniczne w czasie których usługa nie będzie dostępna; komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczany będzie

z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku.

Załącznik nr 2

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

dla klientów indywidualnych”

Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

§ 1

Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych kartą

w serwisach internetowych, które wdrożyły usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą Mastercard Secure Code lub Verified by Visa

i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i Mastercard.

Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości dokonywania kartą operacji

na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem internetu, autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy w przypadku sklepów internetowych:

  1. oferujących usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w § 2 ust. 4;
  2. które nie udostępniły usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

Rejestracja i korzystanie 3D-Secure

§ 2

Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po aktywacji usługi.

Osoba posługująca się kartą aktywuje usługę przed dokonaniem pierwszej transakcji w internecie.

Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od osoby, która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank, z zastrzeżeniem ust. 5.

W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w internecie;

Dla wskazanych na stronie internetowej Banku kart aktywacja usługi 3D-Secure i autoryzacja transakcji następuje za pomocą hasła SMS przesłanego na numer telefonu wskazany w Banku; Bank może zastosować inne metody autoryzacji transakcji dokonanych w internecie, o czym poinformuje osobę posługującą się kartą.

Dla karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure wymagane jest podanie dodatkowego hasła tymczasowego.

§ 3

 1. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o którym mowa § 2 ust. 5, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Message).
 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której dokonywana jest autoryzacja przeprowadzanej transakcji.

Załącznik nr 3

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

dokonywanych przy użyciu kart debetowych

Rodzaj karty Dzienny limit

wypłat gotówki

Dzienny limit

transakcji bezgotówkowych

Karty do rachunków w złotych
Karty z funkcją zbliżeniową oraz karta mobilna 1.500 złotych 3.000 złotych
Karta młodzieżowa 500 złotych 500 złotych
Karty do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych
Karty z funkcja zbliżeniową 350EUR/300GBP/400USD 700EUR/600GBP/850USD

Limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowej wynosi 50 złotych. Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Załącznik nr 4

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Dodatkowe funkcje karty

Zasady funkcjonowania karty Mastercard KKS Lech

 1. Karta Mastercard KKS Lech:
 2. może posiadać dodatkowo funkcję identyfikacyjną (karty kibica) na meczach piłki nożnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. funkcja karty kibica może być udostępniona na karcie w klubie piłkarskim KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań (partner);
 4. pełni funkcje karnetu na mecze KKS Lech Poznań, po wcześniejszym jego wykupieniu w kasach partnera, internecie lub punktach obsługi klienta partnera.
 5. Celem udostępnienia funkcji karty kibica partner umieszcza na karcie Mastercard KKS Lech wizerunek twarzy posiadacza karty oraz numer PESEL; warunkiem powyższego jest przedłożenie przez posiadacza karty aktualnego zdjęcia.

Załącznik nr 5 do „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

 

 

 

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

 

 

Limit pojedynczej operacji Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
10.000 złotych 100.000 złotych

Limity dotyczące operacji na rachunku. W przypadku operacji dokonywanych z rachunków w walucie obcej, kwota limitu przeliczana jest wg kursu średniego z dnia wykonania operacji.

Załącznik nr 6

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych
za pośrednictwem Portfela SGB

Portfel SGB

§ 1

 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB dla posiadaczy kart/użytkowników kart/użytkowników.
 2. Portfel SGB jest udostępniany przez wydawcę licencjonowanego.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portfela SGB zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po Portfelu SGB.
 4. W celu umożliwienia funkcjonowania Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne określone przez Bank w Przewodniku po Portfelu SGB, z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do internetu, co może mieć wpływ na wykorzystywanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji są pokrywane przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcą internetu.
 6. Bank udostępnia informacje o wymogach technicznych, jak i o sposobie instalacji i obsługi Portfela SGB w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 7. Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownika jest zobowiązany do korzystania z Portfela SGB w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i przewodnikiem po Portfelu SGB.

Usługi dostępne w Portfelu SGB

§ 2

 1. Portfel SGB stanowi dodatkowy elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik może aktywować:
  1. dostęp do informacji w zakresie posiadanych kart: m.in. o dostępnych środkach i historii operacji dokonanych kartą,
  2. kartę mobilną w celu dokonywania transakcji,

z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portfelu SGB wymagające autoryzacji klienta kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika; Bank może udostępnić posiadaczom kart/użytkownikom kart/użytkownikom inne środki autoryzacji opisane w Przewodniku po Portfelu SGB.
 2. Szczegółowy zakres usług dostępnych w aplikacji mobilnej określa Przewodnik po Portfelu SGB.
 3. Przewodnik, o którym mowa w ust. 3 stanowi instrukcję użytkowania Portfela SGB i zmiany w nim wprowadzone nie wymagają powiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika po Portfelu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.
 4. Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępnych w Portfelu SGB przekazywana jest posiadaczowi karty/użytkownikowi karty/użytkownikowi w Portfelu SGB.

Aktywacja usług

§ 3

Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik wnioskuje o usługi poprzez wprowadzenie do Portfela SGB wymaganych danych dotyczących karty: nr karty, data ważności, kod CVC/CVV, a w przypadku karty mobilnej Visa identyfikatora użytkownika i kodu aktywacyjnego.

Celem aktywacji usług Portfel SGB, Bank wysyła kod SMS na numer telefonu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust 2, który klient wprowadza do Portfela SGB.

Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2, Bank w Portfelu SGB wskazuje numer, pod którym można dokonać telefonicznej aktywacji Portfela SGB.

Zabezpieczenie dostępu do Portfela SGB

§ 4

Podczas aktywacji Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik nadaje kod dostępu do Portfela SGB, który może zostać przez niego zmieniony.

Dostęp do Portfela SGB może być zablokowany przez posiadacza karty lub użytkownika karty/użytkownika – w sposób analogiczny dla zastrzeżeń kart opisany w § 94 niniejszego regulaminu.

W przypadku zablokowania Portfela SGB przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika informacje o sposobie postępowania w takiej sytuacji zawarte są w przewodniku, o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszego załącznika.

 1. Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)
 2. Załącznik zostanie udostępniony po wprowadzeniu usługi BLIK przez Bank
 3. Usługa dostępna po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank
 4. Usługa dostępna po wdrożeniu funkcjonalności przez Bank
 5. Usługa dostępna po wdrożeniu jej przez Bank
 6. Załącznik zostanie udostępniony po wprowadzeniu usługi BLIK przez Bank
 7. Usługa dostępna po wdrożeniu jej przez Bank
 8. Usługa zostanie wdrożona po udostępnieniu przez Bank
 9. Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank
 10. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą

  z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 11. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą

  z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 12. Token dostępny jest wyłącznie dla dotychczasowych klientów do dnia 13 września 2019 r.. W miejsce utraconego/zniszczonego tokena Bank udostępnia środki identyfikacji elektronicznej dostępne w ofercie Banku.
 13. Usługa dostępna po wdrożeniu jej przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą

  z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 14. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, , tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą

  z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 15. O udostępnieniu usługi Bank powiadomi posiadacza rachunku /  użytkownika karty /  użytkownika systemu w odrębnym komunikacie.
 16. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r.
 17. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

 

Regulamin
świadczenia usług w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych

dla klientów indywidualnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku

Drezdenko, sierpień 2018 r.

Spis treści

Spis treści 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 4

A. Definicje i postanowienia wstępne 4

B. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku 11

C. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 13

D. Oprocentowanie środków 14

E. Wyciągi z rachunku bankowego 15

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym 15

A. Osoby uprawnione 15

B. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych) 16

C. Polecenie zapłaty 21

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku 22

A. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 22

B. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku 23

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków 23

A. Rachunek wspólny 23

B. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 24

D. Rachunek oszczędnościowy 26

E. Rachunki lokat 27

F. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” 28

G. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych 29

Rozdział 5. Karty 30

H. Wydawanie i wznawianie kart 30

K. Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu karty 35

L. Zastrzeganie i blokowanie kart 37

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 38

M. Udostępnienie i warunki korzystania z elektronicznych kanałów dostępu 38

N. Dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 40

O. Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 41

P. Ograniczenia w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu 41

Rozdział 7. Postanowienia końcowe 43

R. Reklamacje, skargi i wnioski 43

S. Taryfa prowizji i opłat 45

T. Zasady odpowiedzialności Banku 45

U. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy 48

V. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 51

Przeniesienie rachunku płatniczego 54

G. Inne postanowienia 56

Wykaz załączników

Załącznik nr 1  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

Załącznik nr 2  Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

Załącznik nr 3  Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart debetowych

Załącznik nr 4  Dodatkowe funkcje karty

Załącznik nr 5 – Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Załącznik nr 6 – Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje i postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy ramowej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP, w tym:

 1. warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków (w złotych lub w walutach wymienialnych) ;
 2. zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
 3. zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy ich użyciu;
 4. zasady świadczenia przez Bank usług w zakresie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu.
 5. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z obowiązującym w Banku regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
 6. Aktualna treść regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępna jest w placówkach Banku.
 7. W okresie obowiązywania umowy na wniosek posiadacza rachunku Bank, zobowiązany jest do udostępnienia:
 8. postanowień zawartych umów, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku;
 9. aktualnej treści regulaminu, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, poza trybem określonym w § 129 niniejszego regulaminu oraz
 10. informacji dotyczących rachunku i wykonanych transakcji płatniczych, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej e-mail w sieci internet;
 2. agent rozliczeniowy – Bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej polegającej na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751)
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant –  odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą;
 5. autoryzacja – zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną odpowiednio przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty, użytkownika karty oraz użytkownika systemu, w sposób określony w regulaminie lub umowie;
 6. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 7. bank beneficjenta (odbiorcy) – bank, prowadzący rachunek beneficjenta, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z beneficjentem;
 8. bank płatnika  – bank prowadzący rachunek posiadacza rachunku będącego płatnikiem, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z płatnikiem;
 9. bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające posiadaczowi karty / użytkownikowi karty płatniczej wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu karty płatniczej;
 10. Bell ID – Bell Identification B.V. z siedzibą w Rotterdamie ( Holandia ), właściciel oprogramowania mWallet SDK;
 11. cedent – posiadacza rachunku dokonującego przelewu wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 12. cesjonariusz – osobę, na rzecz której dokonywany jest przelew wierzytelności z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku;
 13. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek;
 14. dodatkowy dokument tożsamości – inny niż określony w pkt 15 ważny dokument, pozwalający na dodatkową weryfikację tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w szczególności: prawo jazdy, legitymację emeryta lub rencisty, ;
 15. dokument tożsamości – ważny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej,
 16. dostawca przekazujący – dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 17. dostawca przyjmujący – dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
 18. dostępne środki – saldo rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym/kredytu odnawialnego w ROR, pomniejszone o sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczących tych środków (w tym wymagalnych należności Banku powstających w związku ze złożeniem takich dyspozycji) lub zablokowanych na wniosek posiadacza rachunku w innym celu;
 19. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy;
 20. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem
  lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych obejmujący w szczególności: usługi bankowości elektronicznej (serwis internetowy), powiadamianie SMS (serwis SMS),
 21. Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir – po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank;
 22. godzina graniczna – godzinę podaną w regulaminie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym;
 23. hasło do telefonicznej identyfikacji klienta – służy do telefonicznej weryfikacji posiadacza rachunku przez pracownika placówki Banku i uzyskania przez posiadacza rachunku: informacji o saldzie i historii obrotów na rachunku, możliwości telefonicznego dokonania blokady i odblokowania dostępu do usługi IB (hasło i identyfikator), możliwości telefonicznego zastrzeżenia karty płatniczej,
 24. IBAN / unikatowy identyfikator – unikalny numer rachunku bankowego zgodny z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych ustanowionym przez European Committee for Bank Standardisation;
 25. integrator płatności internetowych – podmiot świadczący usługi sklepom internetowym lub innym podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przyjmowania płatności od ich klientów za pomocą przelewów typu pay by link;
 26. karta informacyjna – dokument zawierający dane wymagane przez Bank, podane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, posiadacza karty / użytkownika karty;
 27. karta – (karta debetowa) instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę licencjonowanego i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty i umożliwiającą dokonywanie operacji gotówkowych, operacji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 28. karta młodzieżowa – kartę wydawaną osobom w wieku od 13-ego do 26-ego roku życia, posiadającym ROR;
 29. karta mobilna – karta debetowa Visa, wydawana w postaci aplikacji płatniczej instalowanej na urządzeniu mobilnym posiadacza karty/użytkownika karty, pozwalająca na dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i umożliwiająca dokonanie w ciężar rachunku transakcji zbliżeniowych do wysokości dostępnych środków w ramach obowiązujących limitów;
 30. karta wzorów podpisów – ewidencję wzorów podpisów osób uprawnionych;
 31. klient – klienta indywidualnego, SKO lub PKZP;
 32. klient indywidualny – osobę fizyczną zawierającą umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 33. kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 34. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalane przez SGB-Bank S.A. w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach między klientami i Bankiem, publikowane w stosownej tabeli kursów walut;
 35. limit operacji bezgotówkowych – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane odpowiednio przy użyciu karty w placówkach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze lub za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w tym transakcje wypłaty gotówki w ramach usługi cash back;
 36. limit transakcji zbliżeniowej – ustalony przez Bank limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez PIN; wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 37. limit wypłat gotówki – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane przy użyciu karty w bankomatach, innych urządzeniach samoobsługowych lub placówkach banków akceptujących karty płatnicze;
 38. małoletni – osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
 39. Mastercard International (Mastercard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro / Cirrus / Mastercard;
 40. nierezydent – osobę fizyczną będącą nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 41. NRB / unikatowy identyfikator – unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego zgodny ze standardem obowiązującym banki prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 42. obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 43. odbiorca (beneficjent) – posiadacza rachunku wskazanego w zleceniu płatniczym,
  bądź w odpowiednich przypadkach określonych w regulaminie inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną będącego odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
 44. okres odsetkowy – okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczane są odsetki;
 45. okres umowny – okres na jaki została zawarta umowa ramowa lub umowa rachunku (potwierdzenie);
 46. organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa lub Mastercard);
 47. oprogramowanie – należąca do Bell ID wtyczka mWallet SDK do obsługi transakcji dokonywanych kartą mobilną, stanowiącą integralną część aplikacji mobilnej karty;
 48. pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
 49. pay by link – system, który automatycznie generuje w bankowości elektronicznej gotową dyspozycję przelewu, która po zatwierdzeniu przez Klienta jest realizowana przez Bank
 50. pełnomocnik – osobę lub osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – na zasadach określonych w regulaminie – do dysponowania rachunkiem w imieniu posiadacza, chociażby w ograniczonym zakresie;
 51. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny indywidualny numer identyfikacyjny, przypisany odpowiednio posiadaczowi karty / użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty / użytkownika karty lub użytkownikowi systemu, który samodzielnie lub łącznie z innymi danymi służy do elektronicznej identyfikacji użytkownika systemu podczas posługiwania się właściwymi elektronicznymi kanałami dostępu;
 52. PKZP – pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową;
 53. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 54. placówka Banku prowadząca rachunek – placówkę Banku, w której zawarta została przez klienta umowa ramowa;
 55. płatnik – posiadacza rachunku lub inną osobę, upoważnioną przez posiadacza, składającą zlecenie płatnicze;
 56. podstawowy rachunek płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy dedykowany dla klienta indywidualnego, dla którego żaden z dostawców wskazanych w § 48 regulaminu nie prowadzi innego rachunku płatniczego, umożliwiający wykonywanie wyłącznie transakcji, o których mowa w § 48 regulaminu, który Bank jest zobowiązany prowadzić na zasadach wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych;
 57. polecenie przelewu – usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika;
 58. polecenie zapłaty – inicjowane przez odbiorcę zlecenie płatnicze, polegające na obciążeniu określoną kwotą rachunku posiadacza rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy, na podstawie zgody, której posiadacz rachunku udzielił odbiorcy;
 59. porozumienie międzybankowe – Porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca
  1998 roku w sprawie stosowania polecenia zapłaty;
 60. Portfel SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną przez posiadacza karty/użytkownika karty na urządzeniu mobilnym, umożliwiającą korzystanie z udostępnionych usług, instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Portfela SGB; wzory umowy licencyjnej na korzystanie z; Portfela SGB oraz z Bell ID znajdują się na stronie internetowej Banku;
 61. posiadacz karty – posiadacza rachunku, który – na podstawie zawartej z Bankiem umowy – dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz określonych w tej umowie operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 62. posiadacz / posiadacz rachunku – klienta, z którym Bank zawarł umowę ramową; w przypadku rachunku wspólnego – każdego ze współposiadaczy;
 63. potwierdzenie – umowa danego rodzaju rachunku;
 64. Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 65. Prawo dewizowe – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe;
 66. przedstawiciel ustawowy – rodzica, którego sąd nie pozbawił lub któremu nie ograniczył praw rodzicielskich, albo opiekuna, albo kuratora ustanowionego przez sąd;
 67. przelew typu pay by link – przelew realizowany przez klienta dokonującego zapłaty
  z tytułu zakupów w sklepach internetowych lub u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych,
  w taki sposób, że klient wybiera jako formę płatności z tytułu zakupu przelew ze swojego rachunku bankowego, a następnie po przekierowaniu do usług bankowości elektronicznej Banku i zalogowaniu się otrzymuje wypełniony (kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy) formularz przelewu po czym po dokonaniu autoryzacji przelewu powraca na strony internetowe sklepu lub Integratora płatności internetowych;
 68. przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przekazanie, z upoważnienia klienta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla klienta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla klienta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla klienta przez dostawcę przekazującego;
 69. Przewodnik dla klienta – dokument, w tym także w postaci elektronicznej, zawierający opis poszczególnych elektronicznych kanałów dostępu i instrukcje dotyczące prawidłowego posługiwania się tymi kanałami przez klienta;
 70. Przewodnik po Portfelu SGB – instrukcja użytkowania Portfela SGB, zawierająca szczegółowy opis aktywacji i opcji dostępnych w aplikacji Portfel SGB oraz instrukcję korzystania z aplikacji,
 71. rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
 72. rachunek lokaty lub lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonej przez Bank dla posiadacza rachunku;
 73. rachunek oszczędnościowy – prowadzony przez Bank rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych posiadacza, płatnych na każde żądanie;
 74. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub ROR – rachunek płatny na każde żądanie, za pośrednictwem którego posiadacz dokonuje rozliczeń międzybankowych;
 75. rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby posiadaczy służący do wykonywania transakcji płatniczych,
 76. reklamacja –  każde wystąpienie klienta skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 77. rezydent – osobę fizyczną będącą rezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 78. saldo rachunku – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku na koniec dnia operacyjnego;
 79. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 80. SKO – szkolną kasę oszczędności;
 81. stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy;
 82. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 83. system – system teleinformatyczny służący Bankowi do przekazywania posiadaczowi rachunku informacji związanych z obsługą jego rachunków oraz tworzenia i wymiany elektronicznych komunikatów pozwalających posiadaczowi rachunku na przygotowanie dyspozycji oraz przesłanie ich do Banku;
 84. środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenia, przy użyciu których Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym (np. identyfikatory, hasła, tokeny itp.);
 85. taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
 86. technologia NFC – (skrót od angielskiego Near Field Communication) technologia umożliwiająca bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość; przy użyciu urządzenia mobilnego posiadającego antenę NFC, komunikującą się z terminalem POS lub bankomatem i umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowej;
 87. terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; wymagających potwierdzenia przez posiadacza karty / użytkownika karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;
 88. transakcja płatnicza (operacja / transakcja) – zainicjowaną przez posiadacza rachunku lub upoważnioną przez niego osobę wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych;
 89. transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty, karty mobilnej w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty, lub urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego; warunkiem dokonywania transakcji zbliżeniowych jest posiadanie karty wyposażonej w taką funkcjonalność;
 90. umowa / umowa ramowa – umowę, na podstawie której Bank otwiera i prowadzi dla posiadacza rachunki, wydaje karty oraz udostępnia elektroniczne kanały dostępu;
 91. urządzenie mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym dostępem do internetu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 4.4, posiadający antenę zbliżeniową NFC, umożliwiające zainstalowanie i obsługę karty mobilnej;;
 92. urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dokonywać czynności określonych w regulaminie w ciężar lub na dobro rachunku, np. wpłatomat, bankomat z modułem depozytu gotówkowego, umożliwiające w szczególności dokonywanie wpłat na rachunek lub wypłat z rachunku lub zakładanie lokat ( usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku );
 93. usługa – usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy ramowej , w zakresie określonym w regulaminie, w ramach których Bank zapewnia posiadaczowi rachunku / użytkownikowi systemu dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz zobowiązuje się do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza rachunku / użytkownika systemu za pośrednictwem tych kanałów;
 94. usługa 3D-Secure / 3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty / użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze;
 95. usługa cash back (cash back) – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; maksymalna wysokość wypłaty w usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo MasterCard / Maestro Płać kartą i wypłacaj lub Visa cash back;
 96. usługi powiązane z rachunkiem płatniczym – usługi świadczone w ramach otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, w tym usługi płatnicze, które wiążą się z korzystaniem z rachunku płatniczego, transakcje płatnicze oparte na jednym z następujących dokumentów w postaci papierowej, wystawionych na Bank w celu postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy:
  1. czeku zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o czekach (Dz.U. z 1937 r. poz. 181),
  2. czeku podobnego do czeku, o którym mowa w lit. a, który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa w lit. a,
  3. weksla trasowanego zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. poz. 175),
  4. weksla trasowanego podobnego do weksla, o którym mowa w lit. c, który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa
   w lit. c,
  5. znaku legitymacyjnego, w tym voucherów,
  6. czeku podróżnego,
  7. przekazu pocztowego w rozumieniu aktów Światowego Związku Pocztowego;

oraz kredyt w rachunku płatniczym i przekroczenie salda na rachunku;

 1. uwierzytelnienie – sprawdzenie, czy zlecenie płatnicze pochodzi od posiadacza rachunku lub upoważnionej przez niego osoby, a w przypadku transakcji dokonywanych kartą sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania transakcji przy jej użyciu;
 2. uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 3. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone
  na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu
  i na jego rzecz operacji przy użyciu karty,; w przypadku karty Mobilnej– osoba, która jest użytkownikiem urządzenia mobilnego
 4. użytkownik systemu – odpowiednio posiadacza rachunku lub współposiadacza rachunku, z którym Bank zawarł umowę lub pełnomocnika, który został przez posiadacza rachunku umocowany do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, i który otrzymał od Banku środki identyfikacji elektronicznej;
 5. Visa (Visa International) – organizację obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa;
 6. waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;
 7. waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokonywane jest rozliczenie transakcji krajowych lub zagranicznych przez organizację płatniczą;
 8. waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania Art. VIII Statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w jakich Bank prowadzi rachunki;
 9. wkład – kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
 10. wniosek – wniosek o udostępnienie lub zmianę usług w zakresie rachunku, karty
  i elektronicznych kanałów dostępu;
 11. wpłata – każdą dyspozycję powodującą uznanie rachunku;
 12. wpłatomat Banku – urządzenie działające on-line, umożliwiające posiadaczowi karty/użytkownikowi karty wpłacanie gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta ( usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku ); lista wpłatomatów banku dostępna jest na stronie internetowej Banku – po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank;
 13. wydawca karty – Bank;
 14. wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta lub karta mobilna;
 15. wypłata – każdą dyspozycję powodującą obciążenie rachunku;
 16. zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty lub karty mobilnej;
 17. zablokowanie karty – czynność polegająca na czasowym uniemożliwieniu dokonania operacji przy użyciu karty;
 18. zestawienie operacji – zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty oraz opłat i prowizji z tytułu tych operacji, rozliczone w danym okresie rozliczeniowym;
 19. zlecenie płatnicze – dyspozycję posiadacza skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej;
 20. zleceniodawca – posiadacza rachunku lub inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie zlecenia płatniczego;
 21. zgoda na obciążanie rachunku – zgodę posiadacza rachunku na obciążanie przez odbiorcę jego rachunku, kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec odbiorcy, na podstawie której odbiorca uprawniony jest do wystawienia polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań.

§ 3

 1. Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 2. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta, określone są w arkuszu informacyjnym – doręczonym klientowi przed zawarciem umowy, a następnie raz w roku w sposób określony w § 129 ust. 2-3.

§ 4

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach jednej osoby są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości i na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, Kodeksu postępowania cywilnego lub odpowiednio Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

.

§ 5

 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej umowy.
 2. Umowa  zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.
 3. Dokumenty i oświadczenia złożone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na żądanie Banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy.

§ 6

Przez zawarcie umowy Bank zobowiązuje się do otwierania i prowadzenia rachunków posiadacza oraz świadczenia innych usług określonych w umowie lub regulaminie, a posiadacz zobowiązuje się do korzystania z rachunków na zasadach określonych w regulaminie.

§ 7

 1. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Osoba ubezwłasnowolniona może być posiadaczem rachunku na odrębnie uzgodnionych z Bankiem warunkach.
 3. Posiadaczem rachunku może być małoletni.
 4. W imieniu małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia umowę zawiera jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Małoletni, który ukończył 13 rok życia może zawrzeć umowę, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 8

Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku oraz osobom upoważnionym
do reprezentowania posiadacza rachunku zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Otwarcie rachunku / zawarcie umowy rachunku

§ 9

 1. Rachunek może być otwarty jako:
  1. rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza;
  2. rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz ust. 4.
 2. Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:
  1. klienta indywidualnego;
  2. SKO;
  3. lub PKZP.
 3. Współposiadaczami rachunku mogą być tylko rezydenci albo tylko nierezydenci.
 4. Współposiadaczem rachunku nie może być osoba ubezwłasnowolniona, oraz osoba małoletnia.

§ 10

 1. Klient indywidualny oraz osoby reprezentujące SKO lub PKZP składają wzory podpisów na karcie wzorów podpisów.
 2. Osoby reprezentujące SKO lub PKZP, występujące o otwarcie rachunku, zobowiązane są nadto przedłożyć dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do zawarcia umowy.
 3. Zmiany wzorów podpisów klienta dokonywane są poprzez złożenie nowej karty wzorów podpisów.

§ 11

 1. Klient występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości; pracownik Banku może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości.
 2. Osoby reprezentujące SKO lub PKZP ubiegające się o otwarcie rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku dokumenty uprawniające do działania w imieniu i na rzecz tych organizacji oraz dokument tożsamości.

§ 12

 1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku  wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
 2. Otwarcie rachunku, następuje zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku na warunkach określonych w ofercie Banku oraz wydanie przez Bank potwierdzenia, stanowiącego integralną część umowy.
 3. Potwierdzenie, o których mowa w ust. 2, może mieć:
  1. formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w placówce Banku; Bank natychmiast po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi rachunku;
  2. postać elektroniczną – złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem któregokolwiek z elektronicznych kanałów dostępu; Bank po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji potwierdza posiadaczowi rachunku otwarcie rachunku i warunki jego prowadzenia za pośrednictwem tego samego kanału dostępu i w sposób dla niego właściwy ( pod warunkiem udostepnienia usługi przez Bank ).
 4. Na dowód zawarcia umowy i otwarcia rachunku, posiadacz rachunku otrzymuje:
  1. jeden egzemplarz umowy;
  2. potwierdzenie;
  3. kopię karty wzorów podpisów.
 5. Na dowód otwarcia rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, Bank może wydać posiadaczowi rachunku inny dokument potwierdzający otwarcie danego rachunku i obowiązujące warunki umowy w części dotyczącej danego rachunku.
 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, wystawiany jest jako dokument imienny, dla jednej osoby, bądź więcej osób, w przypadku rachunku wspólnego lub dla SKO lub PKZP.
 7. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zwalnia Bank z obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku wyciągów z rachunku.
 8. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w szczególności na podstawie wpisów dokonywanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 5.

§ 13

 1. Potwierdzenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, zawiera:
  1. oznaczenie posiadacza rachunku i Banku;
  2. rodzaj rachunku;
  3. walutę rachunku;
  4. oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę rachunku;
  5. wysokość i rodzaj oprocentowania rachunku;
  6. terminy kapitalizacji lub płatności odsetek.
 2. W sprawach nieokreślonych w potwierdzeniu mają zastosowanie postanowienia umowy oraz regulaminu.
 3. W razie korzystania przez posiadacza rachunku z elektronicznych kanałów dostępu, Bank może wystawić potwierdzenie otwarcia rachunku i udostępnić je posiadaczowi w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać potwierdzenie za pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własnym zakresie.

§ 14

 1. Bank może dokonać otwarcia rachunku dla klienta indywidualnego, w imieniu którego przy zawarciu umowy działa pełnomocnik.
 2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi być sporządzone w formie pisemnej
  w obecności pracownika Banku albo w  formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z poświadczonym podpisem, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest:

  1. w kraju przez notariusza;
  2. za granicą przez:
   1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika zgodnie z obowiązującymi przepisami),
   2. przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, chyba że umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską i innym państwem zwalnia z obowiązku legalizacji dokumentów.
 3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zawierać dane osobowe wymagane przez Bank.
 4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

§ 15

 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem małoletniego jest niedopuszczalne.
 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie.

§ 16

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 17

 1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego.
 2. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnia pełnomocnika do działania w zakresie zastrzeżonym dla posiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w tym również otwarte przed i po udzieleniu pełnomocnictwa, chyba że wprost z treści pełnomocnictwa lub innej, późniejszej dyspozycji posiadacza, wynikać będzie inny zamiar.
 3. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi na danym rachunku, w tym do składania zleceń lub dyspozycji określonego rodzaju, wskazanych w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Pełnomocnictwo stałe lub rodzajowe, może uprawniać do:
  1. udzielania dalszych pełnomocnictw;
  2. złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  3. przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. złożenia wniosku o kartę oraz wniosku o elektroniczne kanały dostępu;
  5. odbioru karty wydanej na rzecz posiadacza karty oraz innego użytkownika karty;
  6. odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla innego użytkownika systemu;
  7. do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku płatniczym.
 5. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

§ 18

 1. Pełnomocnictwo jest udzielane na formularzu obowiązującym w Banku.
 2. Złożenie podpisu przez posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje, w obecności pracownika Banku.
 3. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić bez zachowania wymogu, o którym mowa
  w ust. 2; w takim przypadku oświadczenie woli posiadacza rachunku określające zakres umocowania pełnomocnika powinno być podpisane przez posiadacza rachunku a jego tożsamość i własnoręczność podpisu – potwierdzone w sposób określony w § 14 ust. 2.
 4. Pełnomocnictwo udzielone z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3, może zostać doręczone Bankowi drogą pocztową.
 5. Pełnomocnictwo wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia go Bankowi i złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W uzasadnionych przypadkach, można odstąpić od wymogu złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności pracownika Banku; w takim przypadku postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do potwierdzenia tożsamości i własnoręczności podpisu pełnomocnika oraz jego doręczenia Bankowi.
 7. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa łącznego, tj. pełnomocnictwa, na podstawie którego skuteczność czynności podejmowanych przez pełnomocnika uzależniona będzie od współdziałania z inną osobą, w tym z drugim pełnomocnikiem, za wyjątkiem SKO i PKZP.

§ 19

 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji.
 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach, o których mowa w § 18 regulaminu.
 3. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Bank pisemnego oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.

§ 20

 1. Pełnomocnictwo wygasa wskutek:
  1. śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
  2. upływu terminu, na jaki zostało udzielone;
  3. zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone;
  4. odwołania pełnomocnictwa;
  5. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku,
   do którego pełnomocnictwo zostało udzielone.
 2. Za skuteczne uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
 3. Oprocentowanie środków

§ 21

 1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu według:
  1. stałej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku,
  2. zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku;
  3. zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00%,

obowiązującej dla danego rodzaju rachunku.

 1. Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stopa referencyjna oraz wysokość współczynnika dla danego rodzaju rachunku określa uchwała Zarządu Banku.
 2. Stała stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie umowy dla danego rodzaju rachunku nie ulegnie zmianie.
 3. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, przy czym:
  1. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany; w trybie określonym w § 129
  2. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 3 następuje:
   1. automatycznie z dniem zmiany wysokości stopy referencyjnej,
   2. z dniem wejścia w życie odpowiedniej uchwały Zarządu Banku zmieniającej rodzaj stopy referencyjnej lub wysokości współczynnika dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany w trybie określonym w § 129.
 4. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo w wyciągach z rachunku; w stosunku do określenia przesłanek i trybu zmiany oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym stosuje się § 125 ust. 1 pkt 4, § 127 i § 129 regulaminu.
 5. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty.
 7. Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego  na dzień zamknięcia rachunku, chyba, że umowa lub regulamin stanowi inaczej.

§ 22

 1. Bank może określić zróżnicowane oprocentowanie dla tych samych rodzajów rachunków, w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku, okresu ich deponowania lub zakresu usług powiązanych z rachunkiem.
 2. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Bank może ustalać wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku jako oprocentowanie podstawowe dla określonego pakietu usług świadczonych łącznie z prowadzeniem rachunku danego rodzaju; w takim przypadku oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na konkretnym rachunku może być wyższe od oprocentowania podstawowego.
 3. Wyciągi z rachunku bankowego

§ 23

 1. O wysokości salda rachunku i dokonanych na rachunku operacjach, Bank informuje posiadacza sporządzając wyciągi z rachunku raz w miesiącu lub w innych terminach, uzgodnionych z posiadaczem i w sposób z nim uzgodniony przy otwarciu rachunku, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Wyciąg zawiera informacje:
  1. umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej oraz w określonych przypadkach odbiorcę i w stosownych przypadkach płatnika;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono / uznano rachunek lub walucie w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
  3. kwotę opłat i prowizji, informacje o naliczonych odsetkach;
  4. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez Bank oraz kwotę transakcji przed / po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. datę transakcji oraz datę waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku;
  6. czy środki zgromadzone na rachunku chronione są przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
 3. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w placówce Banku, nieodebrane wyciągi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty ich sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone.
 4. W razie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Bank może udostępnić wyciągi z rachunku w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 5. Bank może udostępniać wyciągi z rachunku w postaci elektronicznej, przesyłając je
  na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać wyciąg przesłany przez Bank i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 6. Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda rachunku.
 7. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz rachunku może złożyć reklamację na zasadach określonych w § 115.

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym

 1. Osoby uprawnione

§ 24

 1. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku uprawnieni są:
  1. posiadacz rachunku, a w przypadku rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy;
  2. pełnomocnik – w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku małoletniego który nie ukończył 13 roku życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego.
 3. Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który ukończył 13 rok życia, uprawniony jest:
  1. w granicach czynności zwykłego zarządu:
   1. małoletni, o ile przedstawiciel małoletniego nie złoży sprzeciwu,
   2. przedstawiciel ustawowy małoletniego;
  2. ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego.
 4. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się dyspozycje:
  1. otwarcia rachunku;
  2. wpłaty na rachunek;
  3. wypłat z rachunku do wysokości nieprzekraczającej w miesiącu równowartości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  4. likwidacji rachunku.
 5. Miesięczny limit wypłat ustalony w granicach zwykłego zarządu, o którym mowa
  w ust. 4 pkt 3 nie dotyczy:
 6. środków pochodzących z zarobków małoletniego posiadacza, o ile nie zostało wydane postanowienie sądu opiekuńczego zakazujące małoletniemu samodzielnego dysponowania własnymi zarobkami;
 7. przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego posiadacza.
 8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym:
 9. rachunki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który nie ukończył 13 lat,
 10. rachunki osób ubezwłasnowolnionych częściowo są prowadzone na zasadach obowiązujących wobec małoletniego posiadacza, który ukończył 13 lat, chyba że
  z postanowienia sądu o ustanowieniu kurateli wynikają inne zasady.
 11. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu.
 12. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (wykonywanie transakcji płatniczych)

§ 25

 1. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat, w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu karty lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z uwzględnieniem limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
 2. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.
 3. Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.

§ 26

 1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń płatniczych:
  1. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. przelewu,
   2. przy użyciu karty,
   3. zlecenia stałego,
   4. polecenia zapłaty,
  2. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,
   2. przy użyciu karty.
 2. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji) w następujący sposób:
 3. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu zgodnego ze wzorem złożonym w Banku albo
 4. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej
  za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób opisany w § 105, z zastrzeżeniem, iż autoryzacja transakcji dokonywanych kartami płatniczymi dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 84.
 5. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem podania
  w zleceniu danych niezbędnych do realizacji zlecenia, o których mowa w § 29 ust. 1 oraz kwoty i daty zlecenia płatniczego – o ile to wynika z charakteru zlecenia – z zastrzeżeniem postanowień § 32.
 6. Wszelkie opłaty i prowizje należne Bankowi z tytułu zleceń płatniczych określone są
  w taryfie.

§ 27

 1. Zlecenia płatnicze, o których mowa w § 26, realizowane są w złotych, a ponadto:
  1. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a – również w walutach wymienialnych określonych w tabeli kursów walut Banku;
  2. dyspozycje, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 lit. a – również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest rachunek.

z zastrzeżeniem, że zlecenia płatnicze, o których mowa § 26 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w § 89 – 90.

 1. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje przewalutowania tych środków na walutę rachunku według zasad określonych w § 28.
 2. W przypadku wypłaty środków z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje wypłaty w kwocie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 28.

§ 28

 1. W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut SGB-Banku S.A. określonymi w ust. 2–6, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu regulujących zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty.
 2. W przypadku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza jako beneficjenta płatności:
  1. otrzymanej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania otrzymanych środków na rachunku, bez dokonywania przewalutowania;
  2. otrzymanej w walucie wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, ale innej niż waluta rachunku:
   1. Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych w walucie wymienialnej bezpośrednio na złote po aktualnie obowiązującym w Banku kursie kupna tej waluty i uznaje kwotą w złotych rachunek – jeżeli rachunek jest prowadzony w złotych, albo
   2. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w walucie znajdującej się w ofercie Banku innej niż złoty, Bank wszczyna postępowanie wyjaśniające, mające na celu uzyskanie decyzji klienta co do sposobu rozliczenia otrzymanej płatności.
 3. W przypadku operacji polegających na obciążeniu rachunku w wyniku realizacji obciążeniowej dyspozycji płatniczej posiadacza rachunku, Bank księguje w ciężar rachunku:
  1. kwotę wskazaną w dyspozycji – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji płatniczej jest jednocześnie walutą rachunku;
  2. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty wskazanej w dyspozycji przeliczonej po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty wobec złotych – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji jest walutą wymienialną znajdującą się w ofercie Banku;
  3. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty w walucie wymienialnej, po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty u korespondenta Banku – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji nie jest walutą rachunku i nie znajduje się w ofercie Banku.
 4. Przy operacjach bezgotówkowych Bank stosuje kursy kupna / sprzedaży walut dla dewiz, a przy operacjach gotówkowych – kursy kupna / sprzedaży dla pieniędzy.
 5. W przypadku, gdy realizacja przez Bank złożonej dyspozycji odbywa się za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej instytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu przewalutowań, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje kursy walut obowiązujące odpowiednio u korespondenta Banku lub w instytucji pośredniczącej.
 6. Referencyjne kursy walutowe ustalane są wg następujących zasad:
  1. referencyjny kurs walutowy Banku ustalany jest w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym – obowiązujące w momencie tworzenia tabeli kursów walut powiększany lub pomniejszany o marżę Banku obowiązującą w momencie tworzenia tabeli;
  2. Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji bezgotówkowych
   i gotówkowych wraz z kursami średnimi NBP;
  3. tabela kursów walut zawiera informację o minimalnej kwocie uprawniającej
   do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i godzinę, od której obowiązuje;
  4. kursy walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut Banku, dostępnej w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

§ 29

 1. Osoba dokonująca wpłaty na rachunek, zobowiązana jest podać numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN, imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz tytuł wpłaty na wypełnionym przez siebie dokumencie lub w formie dyspozycji ustnej na podstawie której pracownik Banku generuje z systemu dowód wpłaty,
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać wpłaty gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta, we wpłatomacie Banku za pomocą użytkowanej karty ( usługa dostępna po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank ); identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się poprzez numer używanej karty.
 3. W przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku posiadacz karty/użytkownik karty otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty na wydruku z wpłatomatu[1].
 4. Dokument, o którym mowa w ust.1, wystawiony przez osobę dokonującą wpłaty nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
 5. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datę waluty z chwilą wpłaty.
 6. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, do którego została wydana karta, niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym.

§ 30

 1. Bank uznaje rachunek płatniczy beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania w zakresie transakcji płatniczych polegających na transferze środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz do zleceń płatniczych dotyczących należności, do których stosuje się przepisy:
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 3. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;
 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej.
 6. W przypadkach określonych w § 25 ust. 2 oraz w § 29 ust. 4, Bank informuje posiadacza o odmowie wykonania zlecenia płatniczego i jeśli to jest możliwe o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania błędów które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie nie jest dopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 7. Powiadomienie o odmowie może zostać dokonane przez Bank w następujący sposób:
  1. informacja o odmowie przekazywana jest bezpośrednio posiadaczowi bądź osobie składającej zlecenie płatnicze w przypadku, kiedy zlecenie składane jest w Banku;
  2. informacja o odmowie przesyłana jest w postaci komunikatu w systemie po złożeniu zlecenia płatniczego, w przypadku złożenia zlecenia płatniczego w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  3. w inny sposób uzgodniony pomiędzy posiadaczem a Bankiem.
 8. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecenia płatniczego lub odpowiedzialności Banku.

§ 31

 1. Dokonanie wypłaty środków pieniężnych z rachunku, w wysokości przekraczającej 30.000 złotych dla rachunku prowadzonego w złotych oraz 5.000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie wymienialnej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku zamiaru wypłaty na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
 2. Zaawizowanie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej
  albo w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeżeli czynność ta mieści się w zakresie funkcjonalności aktywowanych elektronicznych kanałów dostępu.

§ 32

Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i / lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

§ 33

 1. Za dzień wpłaty lub wypłaty z rachunku uważa się dzień księgowania środków pieniężnych na rachunku.
 2. Za dzień wpłaty środków na rachunek uważa się dzień:
  1. dokonania wpłaty gotówkowej w Banku na rachunek;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji uznania rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację,
  3. dokonania wpłaty we wpłatomacie Banku zgodnie z § 29 ust.6
 3. Za dzień wypłaty środków z rachunku uważa się dzień:
  1. dokonania wypłaty gotówkowej z rachunku;
  2. otrzymania przez Bank dyspozycji obciążenia rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację;
  3. realizacji dyspozycji obciążeniowej wskazany przez zleceniodawcę, jeżeli termin realizacji dyspozycji przypada na dzień późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank;
  4. realizacji dyspozycji obciążeniowej późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank ze względu na brak dostępnych środków wystarczających do jej realizacji w terminie jej otrzymania (dotyczy dyspozycji z odroczonym terminem realizacji).
 4. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 30 ust. 1.
 5. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu
  o następujące godziny graniczne:

  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 6. w placówce Banku – w godzinach otwarcia placówki, nie później niż do godziny 16:55 lub
 7. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 16:55;
 8. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 16:55;
 9. w przypadku realizacji rozliczeń w formie przelewów natychmiastowych – w oparciu o godziny graniczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
 10. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 11. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzowane zlecenie płatnicze realizowane w systemie płatności nie może być odwołane, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 34 i § 39 ust. 3.
 12. Przekazanie dyspozycji przez Bank do rozrachunku oznacza:
  1. w przypadku dyspozycji realizowanej w krajowym obrocie płatniczym  wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, do systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną są banki krajowe;
  2. w przypadku dyspozycji realizowanej w obrocie dewizowym  wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, samodzielnie lub za pośrednictwem banku – korespondenta, do międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną jest Bank lub bank beneficjenta dyspozycji.

§ 34

 1. Posiadacz rachunku może zlecić dokonywanie przez Bank cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe) lub jednorazowych przelewów z datą przyszłą (przelew z odroczonym terminem realizacji).
 2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wykonania zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym w Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. W celu realizacji przez Bank zleceń, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu poprzedzającym realizację zleconych dyspozycji, w wysokości co najmniej równej kwocie złożonych dyspozycji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat za wykonanie zleconych czynności.
 4. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 3, w dniu wyznaczonym na realizację operacji, zlecenie stałe lub przelew z odroczonym terminem realizacji nie podlega realizacji.
 5. Realizacja zaległego zlecenia, w sytuacji o której mowa w ust. 4, nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wymaganych środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego jako data jego realizacji; w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 6. Złożona dyspozycja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę jej realizacji wskazaną w dyspozycji i przed jej realizacją przez Bank.
 7. W celu odwołania dyspozycji opisanej w ust. 6 posiadacz składa Bankowi stosowne oświadczenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6.
 8. Czynność odwołania dyspozycji uważa się za dokonaną w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach pracy Banku; czynność dokonana poza godzinami pracy Banku uważa się za dokonaną w najbliższym dniu roboczym.
 9. Odwołanie dyspozycji z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za niedokonane.
 10. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3.

§ 35

 1. Uznanie rachunku posiadacza następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim rachunku.
 2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.
 3. Polecenie zapłaty

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty

§ 36

 1. Bank realizuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty wyłącznie w ciężar ROR / PRP.
 2. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są: odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, posiadacz rachunku, bank odbiorcy i Bank.
 3. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych poprzez rachunki prowadzone w złotych.
 4. Podstawą realizacji poleceń zapłaty jest udzielenie zgody przez posiadacza rachunku, stanowiącej jednocześnie zgodę dla Banku na obciążenie jego rachunku.
 5. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący sposób:
  1. egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy  w sposób wskazany przez odbiorcę;
  2. egzemplarz przeznaczony dla Banku:
   1. za pośrednictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy – w sposób określony przez odbiorcę,
   2. osobiście lub korespondencyjnie do Banku,
   3. z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką usługę.
 6. Bank rejestruje otrzymaną zgodę w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, iż dokument zgody będzie wypełniony prawidłowo; w przypadku stwierdzenia błędów, Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego otrzymania.
 7. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę, przekazując dokument cofnięcia zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie dotyczy poleceń zapłaty, które mają być zrealizowane w dniu złożenia cofnięcia zgody.
 8. Bank rejestruje cofnięcie zgody w sposób określony w ust. 6; cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku – w przypadku wpływu polecenia zapłaty do Banku po zarejestrowaniu zgody, nie zostanie ono zrealizowane.

§ 37

Otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty Bank realizuje w dniu jego otrzymania, obciążając rachunek posiadacza rachunku z tą datą, z zastrzeżeniem § 38.

Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych umożliwiających wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty.

W przypadku otrzymania kilku poleceń zapłaty, dotyczących tego samego rachunku do realizacji w jednym terminie, Bank obciąża rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpływu tych poleceń zapłaty; polecenie przekraczające wysokość dostępnych środków nie zostanie zrealizowane, a Bank zrealizuje wtedy następne polecenie zapłaty nieprzekraczające wysokości dostępnych środków, zgodnie z kolejnością wpływu.

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty

§ 38

Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach:

  1. brak jest zgody lub zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta;
  2. kwota dostępnych środków na rachunku jest mniejsza niż suma kwot polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat;
  3. rachunek posiadacza został zamknięty;
  4. posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty.

Posiadacz rachunku może złożyć w Banku żądanie zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, na rachunek z którego została udzielona zgoda, w terminie do 8 tygodni (56 dni kalendarzowych).

Żądanie zwrotu polecenia zapłaty posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku podając następujące dane:

  1. numer rachunku, z którego zrealizowano polecenie zapłaty;
  2. dane posiadacza rachunku (imię i nazwisko);
  3. identyfikator płatności (tytuł płatności);
  4. kwotę polecenia zapłaty;
  5. identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy), jeśli jest w jego posiadaniu,

wraz z adnotacją „zwrot”.

Bank niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym, przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwrotu powiększoną o odsetki należne posiadaczowi z tytułu oprocentowania jego rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.

W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

§ 39

Przed otrzymaniem przez Bank dyspozycji polecenia zapłaty posiadacz rachunku może,
w uzgodniony z Bankiem sposób, złożyć w placówce Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty, co powoduje wstrzymanie obciążenia rachunku, wskazanym wcześniej, przyszłym poleceniem zapłaty.

Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz rachunku podaje:

  1. dane wymienione w § 38 ust. 3 oraz
  2. termin realizacji polecenia zapłaty;
  3. termin, do którego posiadacz rachunku zleca wstrzymanie obciążania jego rachunku;

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty może być złożone w Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty określonego na fakturze (rachunku).

Rozdział 3. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek lub w razie śmierci posiadacza rachunku

 1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

§ 40

 1. Posiadacz rachunku może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
 7. W razie powzięcia informacji o śmierci posiadacza rachunku Bank informuje osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty, przesyłając zawiadomienie na podany przez posiadacza adres beneficjenta.
 8. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku

§ 41

 1. Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:
 2. zwrotu, na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia
  i zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, kwot które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków;
 3. zwrotu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów –
  w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku;
 4. dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci zgodnie z § 40;
 5. wypłaty środków spadkobiercom posiadacza rachunku.
 6. W przypadku jedynego spadkobiercy Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 7. W przypadku, gdy uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest
  co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków – zgodnie
  z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; w formie aktu notarialnego. Jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

.

Rozdział 4. Postanowienia odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków

 1. Rachunek wspólny

§ 42

 1. Bank prowadzi rachunek wspólny dla współposiadaczy w formie rachunku rozłącznego.
 2. Współposiadacze przez zawarcie umowy stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wobec Banku w trakcie trwania umowy.
 3. Współposiadacze samodzielnie dysponują bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz samodzielnie dokonują wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem środków pieniężnych z rachunku z dniem rozwiązania umowy, ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
 4. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji złożonych przez pełnomocników.
 5. Bank realizuje dyspozycje współposiadaczy według kolejności ich złożenia.
 6. W przypadku złożenia dyspozycji przewyższających kwotę dostępnych środków na rachunku, Bank nie zrealizuje żadnej dyspozycji.
 7. W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy, pozostali współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku.
 8. W przypadku śmierci jednego z dwóch współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega  z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci współposiadacza przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego współposiadacza, chyba że ten złoży dyspozycję zamknięcia rachunku.
 9. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.
 10. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

§ 43

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na ROR wynosi:
  1. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych – 20,00 złotych,
  2. dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walutach wymienialnych – równowartość tej kwoty w walucie rachunku.
 3. ROR umożliwia w szczególności:
  1. przechowywanie środków pieniężnych;
  2. otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu ( ROR w walucie – po wprowadzeniu karty walutowej do oferty Banku);
  3. uzyskanie kredytu w rachunku płatniczym ( prowadzonym w złotych);
  4. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach pakietów usług powiązanych z ROR, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.
 4. Umowa w części dotyczącej ROR jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że
  co innego wynika z potwierdzenia.

§ 44

Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR w złotych oraz po jednym ROR w każdym rodzaju waluty wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, jako rachunek indywidualny, a ponadto może być współposiadaczem rachunków wspólnych.

§ 45

Do otwarcia ROR nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

§ 46

W przypadku, gdy zakres świadczonych przez Bank usług, sposób ich świadczenia lub wysokość należnych Bankowi prowizji lub opłat za te usługi uzależniona jest od okresu posiadania przez posiadacza ROR w Banku; Bank może zaliczyć do tego okresu czas posiadania ROR w innym banku, po przedłożeniu przez niego udokumentowanej historii tego rachunku.

Kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR

§ 47

Na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku Bank może udzielić kredytu w rachunku płatniczym, na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.

 1. Podstawowy rachunek płatniczy

§ 48

 1. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.
 2. Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest wyłącznie w złotych.
 3. Do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków pieniężnych, zadeklarowanie określonej kwoty wpływu środków na ten rachunek, ani też zawarcie jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług dodatkowych.
 4. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
 5. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 6. dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 7. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 8. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 9. przechowywanie środków pieniężnych;
 10. dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

§ 49

 1. Bank otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy na podstawie zawartej
  z posiadaczem umowy podstawowego rachunku płatniczego.
 2. Klient indywidualny występujący o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego składa w Banku wniosek o jego otwarcie.
 3. Bank udostępnia wnioski o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego
  w postaci papierowej w swoich placówkach, a wzór wniosku – na swojej stronie internetowej.
 4. Bank niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, zawiera z klientem umowę albo informuje o odmowie jej zawarcia.
 5. Umowa w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 6. Bank odmawia zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego w przypadku:
 7. gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny;
 8. gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale klienta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą
  z przestępstwa.
 9. Bank może odmówić zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
  w przypadku gdy:
 10. klient jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z dostawcą,
  o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych,
  z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4;
 11. dane identyfikacyjne klienta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 12. klient nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 13. umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a klientem została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez klienta;
 14. klient nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w ust. 4;
 15. klient nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 16. klient nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Bank niezwłocznie informuje klienta, nieodpłatnie o przyczynach odmowy zawarcia umowy, chyba że przekazanie takiej informacji zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 18. Rachunek oszczędnościowy

§ 50

Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych.

§ 51

 1. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych wynosi 1.000,00 złotych.
 2. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych dla którego wydano książeczkę oszczędnościową a’vista, wynosi 20,00 zł
 3. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w walutach wymienialnych wynosi 100,00 euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 52

 1. Umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.
 2. Jeśli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego zawarta została po 30 czerwca 2016 r., na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia po 30 czerwca 2016 r. umowa rachunku oszczędnościowego, wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie rachunku takiej dyspozycji przez posiadacza.

§ 53

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być wnoszone w dowolnej wysokości, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż wymagana minimalna kwota środków na rachunku oszczędnościowym określona w § 51.

§ 54

 1. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są do wysokości stanu oszczędności pomniejszonego o kwotę minimalną, o której mowa w § 51, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku likwidacji rachunku oszczędnościowego, Bank dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności.
 3. Bank realizuje dyspozycje wypłaty z rachunku oszczędnościowego po okazaniu dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku rachunku oszczędnościowego, do którego wydany został dokument, o którym mowa w § 12 ust. 5, osoba dokonująca wypłaty środków z tego rachunku zobowiązana jest  poza spełnieniem wymogu określonego w ust. 3 – przedłożyć ten dokument.
 5. W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego Bank nalicza oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunku do dnia ich wypłaty spadkobiercom zmarłego, chyba że stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w § 51.
 6. Rachunki lokat

§ 55

Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 56

Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi:

  1. dla rachunków prowadzonych w złotych  500,- złotych;
  2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 100,- euro lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

§ 57

Przez zawarcie umowy rachunku lokaty:

 1. Bank zobowiązuje się do:
  1. prowadzenia rachunku lokaty,
  2. przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty,
  3. zapłaty odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty zgodnie z postanowieniami umowy i / lub regulaminu;
 2. posiadacz rachunku zobowiązuje się do wpłaty na rachunek lokaty kwoty nie niższej niż określona w umowie lub regulaminie.

§ 58

 1. Odsetki należne są naliczane:
  1. na koniec okresu odsetkowego  za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty, jeżeli umowa w części dotyczącej lokaty nie stanowi inaczej.
 2. Po naliczeniu odsetek Bank może dokonać ich wypłaty albo dopisuje je do rachunku lokaty, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
 3. Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty odnawialnej – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 59

W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej:

 1. dla rachunków lokat prowadzonych w złotych – równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard, lub nie są naliczane jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę,
 2. dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – nie są naliczane.

§ 60

 1. Z rachunku lokaty nie dokonuje się wypłat częściowych, z wyjątkiem wypłat dokonywanych po śmierci posiadacza:
  1. z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  2. z tytułu kosztów pogrzebu;
  3. dokonywanych uprawnionym spadkobiercom.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty
   na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, a naliczone odsetki zostaną wypłacone albo
  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty pozostaną na tym lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 i 3, w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, lokata odnawia się do czasu zgłoszenia się spadkobierców.
 4. Jeśli umowa rachunku lokaty została zawarta po 30 czerwca 2016 r., na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku lokaty zawartej po 30 czerwca 2016 r., wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.
 5. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka”

§ 61

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych po upływie okresu umownego, na jaki otwarto rachunek, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.

§ 62

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 63

Wpłaty na rachunki oszczędnościowe systematycznego oszczędzania „Skarbonka” wnoszone są systematycznie w okresach miesięcznych, w dowolnej wysokości, jednak nie niższej niż 20,00 zł miesięcznie.

§ 64

 1. Z rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” nie dokonuje się częściowych wypłat.
 2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:
  1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku wraz z odsetkami zostaną wypłacone albo
  2. środki pieniężne zgromadzone na rachunku pozostaną na rachunku na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji, a naliczone odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo
  3. odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia, bez konieczności złożenia dodatkowej dyspozycji. Jeśli jednak w wyniku odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania „Skarbonka” otwarta po 30 czerwca 2016 r. wiązałaby dłużej niż 10 lat, to warunkiem odnowienia jest wydanie takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.
  4. w razie rozwiązania umowy z powodu śmierci posiadacza – odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku pozostaną na rachunku do dnia wypłaty spadkobiercom zmarłego.
 3. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego, rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania „Skarbonka” ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według stopy procentowej równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR Standard

§ 65

W sprawach nieuregulowanych w § 61-64 do rachunków oszczędnościowych systematycznego oszczędzania „Skarbonka” stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków, z wyłączeniem postanowień dotyczących rachunków lokat promocyjnych i sezonowych.

 1. Rachunki lokat promocyjnych i sezonowych

§ 66

Postanowienia § 67-71 stosuje się do rachunków lokat sezonowych oraz lokat promocyjnych oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową, w ramach prowadzonej przez Bank promocji.

§ 67

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji lub w uchwale Zarządu.

§ 68

Rachunek lokaty otwierany jest na okres wskazany w  potwierdzeniu.

§ 69

 1. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto.
 2. Zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank:
  1. przeksięgowywane na wskazany rachunek prowadzony w Banku albo
  2. wypłacane w placówce Banku.
 3. W przypadku niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2, przed upływem okresu umownego, Bank przeksięgowuje środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej wraz z należnymi odsetkami na ROR, a jeżeli posiadacz nie ma ROR w Banku – na nieoprocentowany rachunek techniczny, w dniu następującym po upływie tego okresu.

§ 70

Odsetki są naliczane:

  1. na koniec okresu odsetkowego za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty promocyjnej / sezonowej;
  2. w razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej / sezonowej przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla ROR Standard, lub nie są naliczane, jeśli tak określa uchwała Zarządu Banku wprowadzająca lokatę.
  3. w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza rachunku – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

§ 71

W sprawach nieuregulowanych w § 66-70, do rachunków lokat promocyjnych i sezonowych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące rachunków lokat, a następnie pozostałe postanowienia dotyczące rachunków.

Rozdział 5. Karty

 1. Wydawanie i wznawianie kart

§ 72

 1. Bank Bank wydaje karty: z funkcją zbliżeniową i karty mobilne.
 2. Karty mogą być wydawane do:
  1. ROR / PRP
  2. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR, GPB, USD[2] lub innych rachunków wskazanych przez Bank,

z zastrzeżeniem ustępu 3.

 1. Karta mobilna może być wydawana tylko do ROR w walucie polskiej.
 2. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę/kartę mobilną tego samego typu dla jednej osoby do tego samego rachunku.
 3. Posiadacz rachunku, może zwrócić się o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, udzielając pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty, które może być ustanowione na rzecz osób, które ukończyły 13 lat.
 4. Karta młodzieżowa może być wydana osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 26 roku życia, posiadającej w Banku ROR., do tego rachunku, może być wydana tylko jedna karta młodzieżowa.
 5. Posiadacz karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie, z zastrzeżeniem ust.10; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.
 6. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie będzie możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
 7. Możliwość ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.
 8. Wyłączenie funkcji zbliżeniowej nie jest możliwe na karcie mobilnej.

§ 73

 1. Dla każdej karty ustalane są limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych; standardowe wartości ww. limitów obowiązujące w Banku podane są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Posiadacz rachunku może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1
  (z wyłączeniem limitu transakcji zbliżeniowych) oraz ustalić indywidualną wysokość limitu dla transakcji internetowych.

§ 74

Decyzję o wydaniu karty oraz przyznaniu limitów dziennych karty podejmuje Bank.

§ 75

Bank udostępnia dla posiadaczy karty/użytkowników kart Portfel SGB w celu:

  1. instalacji karty mobilnej;
  2. korzystania z usług dla posiadaczy kart/użytkowników kart[3].

Warunkiem zainstalowania Portfela SGB jest posiadanie urządzenia mobilnego pozwalającego na jego instalację oraz włączonego dostępu do bezprzewodowego Internetu.

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB określa załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

Warunkiem wydania i zainstalowania karty mobilnej jest posiadanie urządzenia mobilnego:

  1. pozwalającego na instalację mobilnej karty;
  2. z włączonym dostępem do bezprzewodowego internetu;
  3. z zainstalowanym Portfelem SGB;

oraz otrzymanie w placówce Banku identyfikatora użytkownika i kodu aktywacyjnego.

Bank udostępnia informacje o sposobie instalacji Portfela SGB oraz karty mobilnej w Przewodniku po Portfelu SGB, na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.

W przypadku zmiany urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana karta mobilna, posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w Banku w celu uzyskania nowego kodu aktywacyjnego do aplikacji.

Na jednym urządzeniu mobilnym powiązanym ze wskazanym na wniosku o wydanie karty przez posiadacza karty/użytkownika karty numerem urządzenia mobilnego, może zostać zainstalowana tylko jedna karta mobilna Banku.

Wymagania techniczne określone przez Bank i operatora, w tym uwzględnienie dostępu do bezprzewodowego internetu, co może mieć wpływ na wykorzystanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu, warunkują prawidłową instalację i funkcjonowanie Portfela SGB.

Zaleca się instalację na urządzeniu mobilnym aktualnego oprogramowania antywirusowego.

§ 76

Wznowienie karty następuje automatycznie, jeżeli na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty, posiadacz karty/użytkownik karty nie złoży oświadczenia
o rezygnacji ze wznowienia karty, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi posiadacza karty / użytkownika karty o dokonanej zmianie.

Wznowione karty są wyposażone w funkcję zbliżeniową; w przypadku wznowienia tej karty w miejsce karty bez funkcji zbliżeniowej, Bank powiadomi posiadacza karty o dokonanej zmianie, a posiadacz karty/użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.

W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, posiadacz karty/użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny lub mikroprocesor oraz numer karty.

Karta mobilna nie jest wznawiana automatycznie.

§ 77

W przypadku rezygnacji z użytkowania karty lub karty mobilnej w okresie jej ważności, posiadacz karty/użytkownik karty zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej do Banku, który po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje zastrzeżenia karty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 kartę należy zniszczyć.

§ 78

Bank może wydawać do ROR inne karty niż określone w niniejszym regulaminie, w oparciu o odrębne regulacje.

 1. Wysyłka PIN i karty

§ 79

 1. PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/użytkownikowi karty SMS-em na wskazany przez niego numer telefonu [4] lub na adres do korespondencji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
 3. W przypadku karty mobilnej PIN wydawany jest w placówce Banku posiadaczowi karty /użytkownikowi karty.
 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN, z zastrzeżeniem § 84 ust. 10.
 5. Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują zatrzymanie karty lub blokadę karty mobilnej.
 6. W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku dokonuje zastrzeżenia karty i może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie nowej karty; w przypadku blokady karty mobilnej wprowadzenie w następnym dniu poprawnego PIN, powoduje odblokowanie karty.
 7. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą/kartą mobilną lub podawany do wiadomości osób nieuprawnionych.
 8. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
 10. Zmiany PIN można dokonać w bankomatach umożliwiających dokonanie takiej operacji, z zastrzeżeniem ust.11.
 11. Do karty mobilnej nie można dokonać zmiany numeru PIN.

§ 80

 1. Karta Karta (w tym karta wznowiona) jest wysyłana przesyłką pocztową na adres korespondencyjny posiadacza karty/użytkownika karty; istnieje możliwość odbioru karty w placówce Banku w przypadku złożenia takiej dyspozycji przez posiadacza karty
 2. Posiadacz Posiadacz karty / użytkownik karty, odbierając kartę, jest zobowiązany ją podpisać.
 3. Wysłana/wydana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji karty przekazywana jest wraz z kartą przez Bank.
 4. Zasady wydawania karty mobilnej opisane są w § 75.
 5. Karta mobilna jest aktywna najpóźniej w następnym dniu po prawidłowym zainstalowaniu karty mobilnej w urządzeniu mobilnym posiadacza karty/użytkownika karty.
 6. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie; informacja o okresie ważności karty mobilnej dostępna jest w Banku.

§ 81

W przypadku uszkodzenia karty posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN; uszkodzoną kartę należy zniszczyć.

 1. Zasady użytkowania kart

Posługiwanie się kartą

§ 82

Posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany do:

  1. przechowywania i ochrony karty/karty mobilnej hasła używanego w usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
  2. ochrony karty/karty mobilnej PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  3. nieprzechowywania karty/karty mobilnej razem z PIN i hasłem osobistym używanym w usłudze 3D-Secure;
  4. nieudostępniania karty/karty mobilnej, PIN i hasła używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
  5. nieudostępniania urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieupoważnionym
  6. niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty;
  7. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej, lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 94;
  8. przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu;
  9. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu karty/karty mobilnej i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.
  10. Aktualizowania aplikacji mobilnej karty na urządzeniu mobilnym, na którym została zainstalowana karta mobilna.

§ 83

 1. Operacje mogą być dokonywane w okresie ważności karty/karty mobilnej wyłącznie w przypadku:
 2. Karty – przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie;
 3. karty mobilnej – posiadacza karty/użytkownika karty, który jest użytkownikiem urządzenia mobilnego.
 4. Dokonanie operacji kartą mobilną możliwe jest pod warunkiem posiadania na urządzeniu mobilnym aktywnej aplikacji mobilnej karty i włączonej komunikacji NFC oraz ważnych kluczy w aplikacji karty mobilnej, umożliwiających dokonanie operacji.
 5. Klucze, o których mowa w ust. 2 aktualizowane są automatycznie pod warunkiem, że urządzenie mobilne posiada włączony dostęp do bezprzewodowego internetu i jest w jego zasięgu.
 6. Klucze do aplikacji mobilnej mogą zostać zaktualizowane przed ich upływem ważności przez posiadacza/użytkownika karty.

Dokonywanie operacji

§ 84

 1. Karta/karta mobilna umożliwia dokonywanie posiadaczowi karty lub użytkownikowi karty dysponowanie środkami na rachunku poprzez wykonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą.
 2. Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w umowie lub regulaminie – w punktach akceptujących kartę oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty lub karty mobilnej, o których mowa w ust. 4 – 7.
 3. Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków pieniężnych przy użyciu karty lub karty mobilnej, dokonuje się w:
  1. kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
  2. innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków pieniężnych;
  3. punktach handlowo – usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank;

pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji gotówkowej kartą lub kartą mobilną.

 1. Operacji gotówkowych, polegających na wpłacie środków pieniężnych przy użyciu karty dokonuje się we wpłatomatach Banku pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wpłaty gotówkowej kartą.
 2. Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:
  1. terminalach POS;
  2. bankomatach;
  3. innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
  4. internecie.
 3. Operacji bezgotówkowych, polegających na dokonaniu przelewu na dowolny rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektronicznych terminalach samoobsługowych, akceptujących karty i umożliwiających dokonywanie przelewu.
 4. Operacje dokonywane kartą/kartą mobilną:

1) wymagają autoryzacji posiadacza karty/użytkownika karty poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie:

   1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-
    usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,
   2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
   3. korzystania z usługi cashback w punktach handlowo – usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 10;

  1. mogą być używane przy dokonywaniu operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności przy zakupach za pośrednictwem telefonu, dokonanych drogą pocztową lub poprzez internet, chyba że regulamin stanowi inaczej; karty mobilne o ile Bank udostępni numer karty wraz datą ważności i wartość CVV2 / CVC2.
 1. W przypadku dokonywania kartą operacji na odległość, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przy:
  1. operacjach zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacji typu mail order/telephone order – MOTO);
  2. operacjach zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem internetu,

autoryzacja posiadacza karty/użytkownika karty polega na podaniu prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu, (tzw. wartości CVV2/CVC2), w przypadku serwisów internetowych obsługujących transakcje z usługą 3D-Secure, w sposób opisany w załączniku nr 2 do regulaminu;.

 1. Dokonując transakcji internetowych:
 2. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 3. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych,
 4. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.
 5. W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty lub karty mobilnej do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy czym do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, nie jest wymagany podpis ani PIN.
 6. Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza karty/użytkownika karty do dokonywania transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.
 7. Karta może posiadać dodatkowe funkcje; rodzaj karty oraz opis dodatkowych funkcji zawarte zostały w załączniku nr 4 do regulaminu.
 8. Po dokonaniu autoryzacji Bank dokonuje uwierzytelnienia transakcji.
 9. Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.

§ 85

 1. W danym dniu posiadacz karty / użytkownik karty może dokonać kartą /kartą mobilną operacji do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych, a w przypadku kart/kart mobilnych umożliwiających dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcje zbliżeniowe mogą być transakcjami dokonywanymi bez weryfikacji salda, niepowodującymi obniżenia dostępnych środków.
 3. Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przypadku wymaga potwierdzenia podpisem lub PIN i powoduje blokadę środków dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem PIN, z wyjątkiem karty mobilnej.
 5. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
 6. W przypadku kilku kart/kart mobilnych wydanych do tego samego rachunku, funkcjonują one w ramach dostępnych środków.
 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust. 2, blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Bank zleconej transakcji płatniczej.
 8. Posiadacz powinien zwracać uwagę na rzeczywisty poziom dostępnych środków na rachunku, tak aby dokonywać transakcji kartą tylko do ich wysokości.
 9. Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę/kartę mobilną, kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku  w dniu wpływu transakcji do Banku.
 10. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji Bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

§ 86

Podczas dokonywania płatności kartą/kartą mobilną, akceptant może żądać od posiadacza karty / użytkownika karty okazania dokumentu tożsamości, a posiadacz karty / użytkownik karty jest zobowiązany okazać taki dokument.

§ 87

 1. W przypadku dokonywania transakcji przy użyciu kart/kart mobilnych wydawanych w systemie Visa i MasterCard, akceptant może pobrać od posiadacza karty dodatkową opłatę lub prowizję (tzw. surcharge); warunkiem jej pobrania jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości pobieranej opłaty lub prowizji przed rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie opłaty lub prowizji oraz jej wysokość są niezależne od Banku.
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej MasterCard może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi MoneySend, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

§ 88

Bank ma prawo kontaktować się z posiadaczem karty / użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty/karty mobilnej.

Posiadacz karty / użytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie realizacji transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny, za pomocą którego dokonuje transakcji lub przez akceptanta oraz, o ile to możliwe, o przyczynie odmowy i procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.

Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Visa może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi Visa Direct, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/ użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

 1. Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu karty

§ 89

    1. Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę/kartę mobilną, kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart/kart mobilnych wydanych na podstawie umowy  w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.
    2. Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych z używaniem karty/karty mobilnej, dokonywane jest w walucie rachunku do którego jest wydana karta.
    3. W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart/kart mobilnych wydanych do jego rachunku, a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania kart/kart mobilnych.
    4. W przypadku przekroczenia dostępnych środków na rachunku, posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie dokonać spłaty zadłużenia.
    5. Bank wzywa posiadacza do spłaty zadłużenia, o którym mowa z ust. 4 utrzymującego się powyżej 7 dni.

§ 90

 1. Rozliczanie operacji dokonanych w walutach innych niż złoty kartami wydanymi do ROR w walucie polskiej, odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad:
 2. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard operacje:
   1. w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro;
   2. w walucie innej niż euro, przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w  SGB-Banku  S.A. w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro, wg tabeli kursowej aktualnej tego dnia na godzinę 15.00;
  1. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa operacje dokonane
   w walucie innej niż złoty, są przeliczane na złote przez i według kursów Visa; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.visaeurope.com
 3. Rozliczanie operacji dokonanych kartami wydanymi do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walutach wymienialnych, dokonanych w:walucie:
  1. rachunku – obciążenie rachunku dokonywane jest w walucie rachunku;
  2. innej niż waluta rachunku – kwota transakcji przeliczana jest na walutę rachunku przez i według kursów organizacji płatniczej Mastercard; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.mastercard.com.
 4. W przypadku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie wyboru waluty transakcji, posiadacz karty / użytkownik karty zostanie poproszony przez akceptanta o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut.
 5. W przypadku skorzystania przez posiadacza karty/użytkownika karty z wyboru waluty, o którym mowa w ust. 3, transakcja dokonana w walucie innej niż waluta rachunku,
  do którego została wydana karta, zostanie przeliczona po kursie stosowanym przez sieć akceptanta obsługującego punkt handlowo-usługowy lub bankomat, a następnie na walutę rachunku według zasady zgodnej odpowiednio z ust.1 lub 2.
 6. Przed autoryzacją transakcji, o której mowa w ust.3, akceptant zaprezentuje posiadaczowi karty/użytkownikowi karty kwotę transakcji w walucie przez niego wybranej, a także zastosowany kurs oraz prowizje związane ze skorzystaniem z wyboru waluty transakcji.
 7. W przypadku, gdy posiadacz karty/użytkownik karty skorzysta z wyboru waluty transakcji, jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji, o których mowa w ust.5; Bank nie dysponuje informacją o prowizjach i kursie walutowym, zastosowanych przez akceptanta.

§ 91

 1. Posiadacz karty może złożyć w Banku wniosek o dokonanie przez Bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeżeli:
  1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz
  2. kwota transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków o których mowa w ust. 1, przy czym podstawą zwrotu nie może być wymiana waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony na zasadach określonych w regulaminie lub umowie.
 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej; nie obejmuje odsetek za okres od daty waluty obciążenia do daty waluty uznania kwotą zwrotu oraz opłat i prowizji związanych z wykonaną transakcją płatniczą.
 4. Posiadacz karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy:
  1. posiadacz karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio Bankowi lub
  2. informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty może złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie, jak dla składania reklamacji, o której mowa w § 115 ust. 5.
 6. Bank w terminie 10 dni od otrzymania wniosku:
  1. zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji albo
  2. podaje uzasadnienie odmowy zwrotu.
 7. Uzasadnienie odmowy zwrotu Bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia reklamacji zgodnie z § 115.

§ 92

 1. Bank udostępnia miesięczne zestawienia operacji, dokonanych przy użyciu karty na wyciągu z rachunku ‑ posiadaczowi rachunku;
 2. SGB-Bank S.A. udostępnia posiadaczowi rachunku/ użytkownikowi karty miesięczne zestawienie operacji, dokonanych przy użyciu karty, jako odrębne zestawienie.
 3. Zastrzeganie i blokowanie kart

§ 93

 1. Karta/karta mobilna może zostać zastrzeżona przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 96;
  2. posiadacza rachunku lub użytkownika karty.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty/karty mobilne wydane do rachunku.

§ 94

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej, lub nieuprawnionego dostępu do karty/karty mobilnej, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę/kartę mobilną w placówce banku, podając hasło do telefonicznej identyfikacji klienta lub w wyjątkowych przypadkach kiedy hasło nie zostało jeszcze przez klienta ustanowione swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia można również dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:
 3. z kraju – tel. (22) 515-31-50;
 4. z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

 1. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane jest do końca terminu ważności karty/karty mobilnej, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą/ kartą mobilną.
 3. Zastrzeżenie karty/karty mobilnej nie może być odwołane.
 4. Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty/karty mobilnej, posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty/karty mobilnej.

§ 95

Posiadacz karty/użytkownik karty nie może posługiwać się kartą/kartą mobilną zastrzeżoną, o utracie której powiadomił Bank, a odzyskaną kartę należy zniszczyć.

§ 96

 1. Bank ma prawo zastrzec kartę/kartę mobilną w przypadku:
  1. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ;
  2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty/karty mobilnej, tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na karcie/karcie mobilnej zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia nieuprawnionego użycia karty/karty mobilnej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty/karty mobilnej z powodów określonych w ust. 1 pkt 2) i 3), przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zastrzeżeniu, telefonicznie lub pisemnie.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), na wniosek posiadacza, Bank wydaje nową kartę/kartę mobilną.
 5. Bank ma prawo zablokować kartę/kartę mobilną z przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 6. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o zamiarze zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
 7. W przypadku potwierdzenia transakcji przez klienta, Bank odblokowuje kartę, o czym informuje niezwłocznie posiadacza karty/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie; oświadczenie klienta, że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie blokady w zastrzeżenie karty.

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu

 1. Udostępnienie i warunki korzystania z elektronicznych kanałów dostępu

§ 97

 1. Bank może świadczyć usługi w zakresie obsługi produktów i usług za pośrednictwem następujących elektronicznych kanałów dostępu:
  1. bankowość elektroniczna (serwis internetowy)– dostęp do rachunku poprzez sieć Internet;
  2. powiadamianie SMS (serwis SMS) – dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku i składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego (jeśli bank udostępni takie usługi), w formie wiadomości SMS;
 2. Wykaz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz warunki korzystania z usług określa Przewodnik dla klienta publikowany na stronie internetowej Banku.

§ 98

 1. Bank udostępnia elektroniczne kanały dostępu na wniosek posiadacza ROR lub podstawowego rachunku płatniczego.
 2. Użytkownikiem systemu może być posiadacz, współposiadacz rachunku oraz pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa stałego.
 3. Posiadacz rachunku może wnioskować o udostępnienie kolejnych usług i zawierać umowy za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu o ile taki sposób zawierania umów został udostępniony przez Bank; informacja o ofercie oraz dostępnych sposobach zawierania umów określa Przewodnik dla klienta.

§ 99

 1. Bank może umożliwić korzystanie z usługi przy użyciu tych samych środków identyfikacji elektronicznej:
  1. klientowi indywidualnemu, który jest posiadaczem rachunku i posiada pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta indywidualnego;
  2. posiadaczowi rachunku prowadzącemu jednoosobowo działalność gospodarczą, który jest równocześnie posiadaczem rachunku jako klient indywidualny lub posiada pełnomocnictwo stałe do rachunku innego klienta indywidualnego.
 2. Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia podane są w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 3.
 4. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 2.

§ 100

 1. Posiadacz rachunku określa we wniosku zakres usług udostępniany przez Bank; zakres usługi może ulec zmianie na wniosek posiadacza rachunku.
 2. Zmiana zakresu usługi przez Bank, wymaga zachowania warunków i trybu przewidzianego dla zmiany regulaminu.

§ 101

Wszelkie oświadczenia woli składane wobec Banku przez użytkownika systemu w postaci elektronicznej będą ważne i wiążące pod względem prawnym dla posiadacza rachunku, jeżeli przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej dokonana została poprawna identyfikacja użytkownika systemu składającego oświadczenie woli.

§ 102

 1. Bank uruchamia usługę i aktywuje odpowiedni elektroniczny kanał dostępu w terminie określonym w umowie.
 2. Korzystanie przez użytkownika systemu z usługi możliwe jest po aktywowaniu elektronicznych kanałów dostępu.
 3. Wymagania techniczne dla każdego z kanałów określone są w Przewodniku dla klienta udostępnionym na stronie internetowej Banku; w zakresie korzystania z usługi zastosowanie mają również postanowienia § 84 ust. 9, dotyczące bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w internecie.
 4. Warunkiem korzystania z usługi przez użytkownika systemu jest obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej, które są konieczne do utrzymania aktywnej sesji po zalogowaniu do systemu; szczegółowe informacje dotyczące wszystkich stosowanych przez Bank rodzajów plików cookies oraz celu ich wykorzystywania dostępne są na stronie internetowej Banku.

§ 103

 1. Użytkownik systemu ma obowiązek korzystać z elektronicznych kanałów dostępu zgodnie z umową i regulaminem oraz zabezpieczyć otrzymane środki identyfikacji elektronicznej przed dostępem osób nieuprawnionych i zapewnienia poufności tych środków lub danych zawartych w tych środkach identyfikacji elektronicznej.
 2. Z chwilą otrzymania środków identyfikacji elektronicznej, użytkownik systemu przyjmuje do wiadomości, że ze względów bezpieczeństwa poszczególnych środków identyfikacji elektronicznej nie wolno przechowywać razem ze sobą.
 3. Bank zapewnia, że indywidualne zabezpieczenia środków identyfikacji elektronicznej do czasu przekazania środków użytkownikowi nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik systemu uprawniony do korzystania z tych środków.
 4. Dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

§ 104

 1. Użytkownikowi systemu może składać w systemie dyspozycje z rachunków.
 2. Do dysponowania rachunkami za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu mają zastosowania ogólne zasady dotyczące dysponowania rachunkami, określone w Rozdziale 2 oraz postanowienia odrębne, dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków zawarte w Rozdziale 4, z zastrzeżeniem postanowień § 105-108 oraz sposobu posługiwania się danym elektronicznym kanałem dostępu opisanym w Przewodniku dla klienta.
 3. Bank umożliwia w elektronicznych kanałach dostępu:
  1. składanie wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ oraz Dobry start wraz z załącznikami – dostępność usługi uzależniona od współpracy
   z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  2. składanie innych wniosków udostępnionych przez Bank,
  3. realizowanie przelewów typu pay by link inicjowanych przez integratora płatności internetowych[5]; w przypadku zaprzestania świadczenia takiej usługi przez integratora płatności usługa jest niedostępna.

§ 105

 1. Wszelkie dyspozycje i zlecenia płatnicze w systemie, użytkownik systemu składa Bankowi w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający Bankowi jego identyfikację
  i zapoznanie się z treścią dyspozycji; wyżej wymienione dyspozycje spełniają wymagania formy pisemnej w zakresie, w jakim mają związek z czynnościami bankowymi.
 2. Po złożeniu i autoryzacji dyspozycji w postaci elektronicznej w systemie, przy użyciu właściwych dla użytkownika systemu wydanych mu środków identyfikacji elektronicznej, Bank dokonuje uwierzytelnienia; Bank zastrzega sobie prawo skontaktowania się
  z Posiadaczem rachunku w celu realizacji zlecenia płatniczego.
 3. Autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się poprzez podanie:
  1. za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
   1. hasła do tokena, aktualnego wskazania tokena lub
   2. kodu SMS,
  2. za pośrednictwem serwisu SMS ( powiadomienia SMS ),

chyba, że Bank udostępni inne środki identyfikacji elektronicznej, które są opisane
w Przewodniku dla klienta.

 1. Autoryzacja dokonana przez użytkownika jest równoznaczna z poleceniem Bankowi dokonania określonej czynności i stanowi podstawę jej dokonania.
 2. Bank może umożliwić użytkownikowi systemu składanie dyspozycji bez konieczności autoryzacji środkiem identyfikacji elektronicznej w przypadku przelewu na zdefiniowane przez klienta rachunki, które zostały przez niego autoryzowane oraz w innych przypadkach jeśli zostaną wskazane w Przewodniku dla klienta.

 

§ 106

Jeżeli z postanowień umowy lub regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, chwilą złożenia przez użytkownika systemu oświadczenia w postaci elektronicznej, w szczególności złożenia dyspozycji lub dokonania jakiejkolwiek czynności faktycznej, jest moment zarejestrowania odpowiednich danych w systemie i przyjęcia tego oświadczenia przez serwer Banku.

§ 107

 1. Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się na drodze elektronicznej, przy czym użytkownik systemu zobowiązuje się do stosowania zasad autoryzacji obowiązujących dla danego elektronicznego kanału dostępu.
 2. Autoryzowane zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 34.

§ 108

 1. Przyjęcie do realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Bank potwierdza w formie informacji wysyłanej za pośrednictwem tego kanału.
 2. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z powodu:
 3. jej niekompletności;
 4. złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą;
 5. podania nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy;
 6. braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub
 7. innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank,

użytkownik systemu otrzyma za pośrednictwem danego kanału dostępu informację o fakcie i przyczynie niezrealizowania dyspozycji w formie właściwej dla danego elektronicznego kanału dostępu lub od pracownika placówki Banku.

 1. Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu

§ 109

W celu korzystania z usługi w ramach danego elektronicznego kanału dostępu, użytkownik systemu zobowiązany jest postępować zgodnie z Przewodnikiem dla klienta.

§ 110

 1. Za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do wszystkich rachunków otwartych przed dniem aktywowania usługi oraz do rachunków otwartych w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Bank, na wniosek posiadacza rachunku, może ograniczyć dostęp do rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
 3. Ograniczenia w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu

§ 111

 1. Bank jest zobowiązany zablokować dostęp do systemu w  następujących przypadkach:
  1. złożenia przez użytkownika systemu dyspozycji zablokowania dostępu do systemu;
  2. zastrzeżenia przez użytkownika systemu środka identyfikacji elektronicznej;
  3. kolejnego trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła dostępu, kodu PIN.
 2. Bank ma prawo częściowo ograniczyć lub zablokować dostęp do systemu i/lub czasowo zablokować wykonanie dyspozycji w następujących przypadkach:
  1. Uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej tzn.: uzyskania informacji, iż dyspozycje w systemie składane są przez osoby nieuprawnione, z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych użytkownikowi systemu;
  2. podejrzenia nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  3. powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa dyspozycji;
  4. dokonywania czynności konserwacyjnych systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonywaniem umowy, o czym Bank
   z wyprzedzeniem poinformuje klienta na stronie internetowej Banku;
  5. dokonywania czynności mających na celu usunięcie awarii, usterek lub nieprawidłowości działania systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonywaniem umowy;
  6. wymiany stosowanych środków identyfikacji elektronicznej o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje klienta pisemnie lub na stronie internetowej Banku.
 3. Bank może uchylić ograniczenie albo blokadę dostępu do systemu w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli na wniosek złożony przez posiadacza rachunku, Bank wyda użytkownikowi systemu nowe środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające bezpieczne korzystanie z usługi.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6, ograniczenie lub blokada dostępu do systemu i/lub czasowa blokada dyspozycji następuje przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny ograniczenia lub blokady.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 uchylenie:
  1. Ograniczenia lub blokady dostępu do systemu następuje na podstawie telefonicznej lub złożonej w siedzibie lub dowolnej placówce Banku dyspozycji klienta;
  2. Czasowej blokady dyspozycji pracownik Banku kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie z klientem i po potwierdzeniu przez klienta złożonej dyspozycji dokonuje jej odblokowania.
 6. Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

§ 112

 1. Środek identyfikacji elektronicznej może zostać zastrzeżony przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 114;
  2. użytkownika systemu.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie wydane środki identyfikacji elektronicznej.

§ 113

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej, lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej jego użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać w placówce Banku
  lub pod innymi numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.
 3. Bank ma prawo zmiany numerów telefonów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej, o czym Bank powiadomi użytkownika systemu drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku lub w formie komunikatu przekazanego za pośrednictwem właściwego elektronicznego kanału dostępu.
 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być odwołane i powoduje niemożność dalszego posługiwania się środkiem identyfikacji elektronicznej.
 5. W przypadku utraty środka identyfikacji elektronicznej oraz jego zastrzeżenia, posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego środka identyfikacji elektronicznej.

§ 114

 1. Bank ma prawo do zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej:
  1. w przypadku wygaśnięcia lub po upływie okresu wypowiedzenia umowy;
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej tzn. powzięciem informacji o wejściu w posiadanie środków identyfikacji elektronicznej osób nieuprawnionych;
  3. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej
  w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, przed jego zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zastrzeżeniu, telefonicznie lub faksem.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje, skargi i wnioski

§ 115

Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji, w tym transakcji płatniczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym regulaminem, posiadacz rachunku / użytkownik karty może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

Reklamacja może być złożona:

 1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 2. telefonicznie na numery placówek Banku, które podane są na stronie internetowej Banku;
 3. listownie na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
 5. faksem na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku;

przy czym złożenie reklamacji telefonicznie, dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank wezwie pisemnie składającego reklamację, do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację, z zastrzeżeniem ust. 8.
 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 7 powinna dodatkowo zawierać:
  1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2. numer karty/karty mobilnej;
  3. numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;
  4. datę reklamowanej transakcji;
  5. kwotę reklamowanej transakcji;
  6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo).
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od klienta oraz danych znanych bankowi, ze względu na niekompletność oświadczenia; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 13, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 14 na podstawie danych , o których mowa w zdaniu pierwszym..
 5. Fakt przyjęcia reklamacji potwierdzany jest pisemnie przez Bank.
 6. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.
 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 13 może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą/kartę mobilną poza granicami kraju lub wymagających uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 8. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 13, Bank, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 14.
 9. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 13 i 14 wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed ich upływem.
 10. Udzielając odpowiedzi na reklamację, Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący
  w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację– chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 11. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 12. W przypadku niedotrzymania przez Bank terminu określonego w ust. 13, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 14, reklamacje uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 13. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 14. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem
   pkt 2;
  2. wyłącznie na wniosek klienta – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda
   w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 116

Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami –
w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

 1. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału
  za wyjątkiem § 115 ust. 19 oraz § 117 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego) .

§ 117

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego
  lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej to https://www.rf.gov.pl
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej to https://www.knf.gov.pl.
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej to https://www.zbp.pl.
 5. Taryfa prowizji i opłat

§ 118

 1. Za czynności związane ze świadczeniem usług określonych w umowie, Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą, z której wyciąg Bank wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu umowy.
 2. Aktualna taryfa jest udostępniania w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
 3. Zasady odpowiedzialności Banku

§ 119

 1. Niezależnie od odpowiedzialności Banku ponoszonej na zasadach ogólnych, w razie przekroczenia przez Bank terminów realizacji transakcji płatniczych określonych
  w umowie, Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych, obowiązujących w okresie opóźnienia w realizacji transakcji, za każdy dzień opóźnienia.
 2. Z zastrzeżeniem § 122, Bank odpowiada w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca.
 3. Jeżeli w zleceniu płatniczym został wskazany nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatniczej.
 4. Na zgłoszenie posiadacza rachunku (płatnika), w przypadku o którym mowa w ust. 3, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w celu odzyskania kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.
 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zostać złożone w sposób określony
  w § 115 ust. 5 i zawierać:
 6. imię i nazwisko posiadacza rachunku (płatnika);
 7. adres korespondencyjny;
 8. dokładny opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 3 (datę, walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy zlecenia, nieprawidłowy numer rachunku);
 9. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało złożone pisemnie lub za pomocą dokumentu.
 10. W terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, Bank:
 11. jeżeli jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy transakcji płatniczej pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
   1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji, o której mowa w ust. 3
    i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od odbiorcy opłat,
   2. obowiązku udostępnienia danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia kwoty zwrotu transakcji, o której mowa w ust. 3, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 7,
   3. dniu upływu terminu do dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 7,
   4. numerze rachunku zwrotu Banku;
 12. nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy
  o podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa
  w ust. 3, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia.
 13. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa
  w ust. 3, posiadacz rachunku (płatnik) może złożyć do Banku pisemny wniosek (listownie lub osobiście w Banku) o udostępnienie danych odbiorcy tej transakcji płatniczej; wniosek powinien zawierać informacje wskazane w ust. 5 oraz informację o złożeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
 14. Jeżeli Bank jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy, w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 7, udostępnia posiadaczowi rachunku (płatnikowi):
 15. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy;
 16. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy.
 17. Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku odbiorcy kieruje żądanie o udostępnienie danych do dostawcy odbiorcy i przekazuje je posiadaczowi rachunku (płatnikowi) nie później niż
  w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od dostawcy odbiorcy.
 18. Po otrzymaniu danych posiadacz rachunku (płatnik) może dochodzić zwrotu kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 3 bezpośrednio od jej obiorcy.
 19. Informacje o sposobie załatwienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz wniosku,
  o którym mowa w 7, Bank przesyła pisemnie.
 20. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 4, Bank pobiera prowizję lub opłatę, zgodnie z taryfą.

 

§ 120

 1. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza rachunku / posiadacza karty/ użytkownika karty / użytkownika systemu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bank może zwolnić się z odpowiedzialności:
 3. jeżeli wykaże brak powiadomienia przez posiadacza rachunku, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana o nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych;
 4. jeżeli wykaże nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora – numeru rachunku
  w standardzie NRB lub IBAN;
 5. w przypadku zaistnienia siły wyższej lub postępowania zgodnie z odrębnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 6. jeżeli udowodni, iż rachunek banku odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz
  w terminie.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Bank niezwłocznie zwraca posiadaczowi rachunku kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, poprzez przywrócenie obciążonego rachunku do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, odpowiedzialność ponosi bank odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

§ 121

 1. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złożone za jego pośrednictwem, bank odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do Banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.
 2. Bank ponosi wobec posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata dokonana w Banku na rachunek nie zostanie udostępniona na rachunku w tym samym dniu roboczym.
 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej za którą bank odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1; w takim przypadku Bank niezwłocznie zwraca posiadaczowi rachunku / płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.

§ 122

 1. Posiadacz rachunku odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego unikatowego identyfikatora, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciążony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe.
 2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przez:
  1. użytkowników kart/kart mobilnych oraz osoby, którym posiadacz karty / użytkownik karty udostępnił kartę/kartę mobilną lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure;
  2. użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej.
 3. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro; w przypadku transakcji zbliżeniowych do kwoty 50 euro, obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
 4. posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub
 5. przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia, będącego wynikiem niedochowania obowiązków określonych odpowiednio w § 82, w § 103 ust. 1-2 oraz w § 113 ust. 1.
 6. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli posiadacz karty / użytkownik karty / użytkownik systemu doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu jednego z obowiązków określonych odpowiednio w § 82, § 103 ust. 1-2 oraz § 113 ust. 1.
 7. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze, dokonane
  po zastrzeżeniu karty/karty mobilnej/ środków identyfikacji elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty / użytkownika karty / użytkownika systemu.
 8. Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie umożliwi mu dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa odpowiednio w § 94 ust. 1 oraz § 113 ust. 1, w każdym czasie, chyba że doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu.

§ 123

Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane kartą/kartę mobilną, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty/karty mobilnej/środków identyfikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem § 122 ust. 6.

§ 124

W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej:

 1. zainicjowanej przez posiadacza rachunku ‑ Bank, bez względu na odpowiedzialność, na wniosek posiadacza rachunku, podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza rachunku o ich wyniku;
 2. zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – bank odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i o ich wyniku powiadamia odbiorcę.
 3. Zmiana umowy, regulaminu lub taryfy

§ 125

 1. Wszelkie zmiany umowy lub oświadczenia kierowane do drugiej strony umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem:
  1. zmiany taryfy;
  2. zmiany wysokości opłaty za usługę świadczoną przez Bank, wymienioną
   w dokumencie dotyczącym opłat, o którym mowa w § 129 ust. 1 pkt 5;
  3. zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
  4. zmiany wysokości oprocentowania środków na rachunku;
  5. zmiany regulaminu,

dla skuteczności których, umowa lub regulamin dopuszcza złożenie oświadczeń w trybie lub w postaci określonej w regulaminie oraz za wyjątkiem zmian wymienionych w ust. 2.

 1. Nie wymagają aneksu:
  1. zmiany danych osobowych posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu podanych przez te osoby w odpowiedniej umowie lub karcie informacyjnej, w tym:
   1. zmiany imion lub nazwisk,
   2. zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, dokumentu tożsamości,
   3. zmiany numeru telefonu;
  2. zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych obowiązujące posiadacza karty / użytkownika karty;
  3. zmiany wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu;
  4. zmiany sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych
   przy użyciu karty;
  5. zmiany formy i częstotliwości otrzymywania wyciągów;
  6. przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia;
  7. zmiany zakresu usług w ramach pakietu SMS;
  8. zmiany rodzajów i zakresu ubezpieczeń;
  9. zmiany numeracji rachunków;
  10. zmiany czasu pracy placówek Banku,
  11. zmiany adresu siedziby lub placówek Banku.
 2. Zmiany wprowadzone przez posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 8, wymagają złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w karcie wzorów podpisów lub umowie i dostarczenie go do placówki Banku lub złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku udostępnienia przez Bank takiej możliwości[6].
 3. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 2 pkt 1-8, złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, Bank informuje posiadacza rachunku / użytkownika karty / użytkownika systemu, w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez te osoby.
 4. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2 pkt 9 -11, Bank zawiadamia posiadacza rachunku:
  1. w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza w karcie informacyjnej klienta lub w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu,
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.

§ 126

 1. Bank ma prawo do zmiany terminów realizacji dyspozycji płatniczych, o których mowa w § 33-34, w następujących przypadkach:
  1. zmiany czasu pracy placówek Banku;
  2. zmiany harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczych w systemie rozliczeń międzybankowych.
 2. Bank ma prawo do zmiany numeracji rachunków z przyczyn technicznych oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych, zgodnych ze standardami międzynarodowymi.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla zmiany regulaminu.

§ 127

 1. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania umowy, w terminie do 6 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;
  2. w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – zmiany
   o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centralny emitujący daną walutę;
  3. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp WIBID 3M,
   WIBID 6M,

w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. Bank zmienia stopę referencyjną, w trakcie trwania umowy, w razie:
  1. rezygnacji właściwej instytucji ze stosowania lub publikowania stopy referencyjnej będącej częścią składową stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku;
 2. zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki przekazu stopy referencyjnej stosowanej przez Bank.
 3. Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy), w trakcie trwania umowy, w terminie do 3 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. podwyższenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  2. podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% liczonego rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
  3. podwyższenia wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy podwyższona opłata lub prowizja, wzrost wysokości tych kosztów może spowodować wzrost wysokości opłat i prowizji proporcjonalnie do wzrostu ww. kosztów.

§ 128

 1. Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  2. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  3. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczących kart płatniczych;
  4. dostosowania do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  5. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
  6. zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku, elektronicznych kanałów dostępu lub karty płatniczej, którą posiadacz/użytkownik karty/użytkownik systemu nie mógł dysponować w dacie zawarcia umowy w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem.
 2. Przewodnik dla klienta stanowi instrukcję użytkowania systemu i nie wymaga powiadamiania klienta o wprowadzanych zmianach w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika dla klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.

§ 129

 1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy zmianie:
  1. oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza na rachunku;
  2. rodzaju stawki bazowej;
  3. wysokości marży;
  4. taryfy;
 2. opłaty zawartej w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
 3. regulaminu, z zastrzeżeniem iż wprowadzenie do oferty Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie,

na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem iż do zawiadamiania posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty nie stosuje się dwumiesięcznego okresu zawiadamiania; bank zawiadamia posiadacza rachunku lokaty terminowej o zmianie oprocentowania na co najmniej 14 dni przed zmianą oprocentowania.

 1. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1 oraz uaktualniony dokument , o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Bank wysyła:
  1. w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza rachunku lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku.
 2. Bank wysyła zawiadomienie o zmianach, w postaci elektronicznej, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi zgodę na taki sposób powiadamiania.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Bank może zamieścić informację o zmianach,
  w postaci komunikatu wywieszanego w placówkach Banku lub zamieszczanego na stronie internetowej Banku.
 4. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 5. Zawiadamiając o zmianach Bank powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:

jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1,
i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;

 1. Posiadacz może złożyć oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie
  lub wygaśnięcie umowy rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę ramową.
 3. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, złożonego przez posiadacza,
  w odniesieniu do rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest
  do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 5. W przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, lub niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 10, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 6. Postanowień ust. 1-11 nie stosuje się do zmiany oprocentowania rachunków, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, jeżeli zgodnie z umową wysokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze zmianą wskazanej, stopy referencyjnej, a nie ulega zmianie wysokość współczynnika.
 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

§ 130

 1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przypadku:
  1. wypowiedzenia jej przez posiadacza z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia,
  2. pisemnego porozumienia – w terminie uzgodnionym przez Bank i posiadacza;
  3. wypowiedzenia umowy przez posiadacza lub złożenia przez niego sprzeciwu w trybie i terminie określonym w § 129;
  4. z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku/rachunków prowadzonych w ramach umowy, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat;
  5. śmierci Posiadacza – z dniem śmierci Posiadacza;
  6. jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego – z dniem śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego,
  7. jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzył żadnego rachunku – z upływem tego terminu.
 2. Wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem i rozwiązanie na skutek złożenia sprzeciwu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 może dotyczyć określonej umowy rachunku prowadzonego w ramach umowy ramowej; w takim przypadku umowa ramowa i pozostałe umowy rachunku prowadzone w jej ramach nie ulegają rozwiązaniu.
 3. Umowa rachunku lokaty ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia środków pieniężnych
  z rachunku – w razie wypłaty przez posiadacza rachunku środków zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego.
 4. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty, niezależnie od przyczyn określonych
  w ust. 1 i 2, ulega rozwiązaniu jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie lub regulaminie – z upływem ostatniego dnia drugiego roku.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub umów rachunków otwartych na czas określony, rachunki te nie ulegają odnowieniu w okresie wypowiedzenia.

§ 131

Umowa rachunku wygasa ponadto w przypadku którejkolwiek z niżej opisanych przyczyn:

  1. w przypadku gdy posiadacz rachunku oszczędnościowego nie złoży dyspozycji

odnowienia – w przypadkach określonych w § 52 ust. 2[7];

  1. w przypadku rachunku otwartego na czas określony – z upływem okresu umownego;
  2. w przypadku gdy posiadacz rachunku lokaty nie złoży dyspozycji odnowienia w przypadkach określonych w § 60 ust. 4[8];

§ 132

Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega karty/karty mobilne, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu.

§ 133

 1. Bank może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia umowy, uważa się:
  1. podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy,
  2. naruszenie przez posiadacza postanowień umowy, postanowień niniejszego regulaminu lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności;
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wykorzystuje lub ma zamiar wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym;
  4. niedostarczenie przez posiadacza/pełnomocnika informacji lub dokumentów umożliwiających Bankowi zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  5. wykorzystanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;
  6. objecie posiadacza/pełnomocnika bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych;
  7. udostępnianie założonych rachunków osobom trzecim, bez zgody
  8. i wiedzy Banku;
  9. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa karty/karty mobilnej, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania;
  10. udostępnianie karty i PIN osobom nieuprawnionym;
  11. udostępnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;
  12. udostępnianie środków identyfikacji elektronicznej osobom nieuprawnionym;
  13. brak obrotów na ROR przez okres 6 miesięcy;
  14. dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 i 3 – 6 Bank może wypowiedzieć umowę
  w terminie natychmiastowym.
 4. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wypowiedzieć tylko umowę rachunku, nie wypowiadając umowy ramowej, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
 5. określonym w ust. 2 pkt 7– 13;
 6. niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na tym rachunku należności przeterminowanej wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie.
 7. O powstaniu wymagalnej należności i obowiązku jej spłaty bank informuje posiadacza pisemnie listem zwykłym nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty; w przypadku dalszego utrzymywania się niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty, Bank wysyła posiadaczowi wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Brak spłaty należności, o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku.
 9. Bank może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej podstawowego rachunku płatniczego z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia – z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku gdy:
 10. posiadacz umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych z prawem;
 11. istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają związek z taką działalnością;
 12. na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych;
 13. posiadacz podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku;
 14. posiadacz nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 15. posiadacz zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa w § 48 ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1,2 i 4 następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Posiadacz może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego
  z zachowaniem 1– miesięcznego okresu wypowiedzenia
 18. Po wypowiedzeniu umowy podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z ust. 7 lub 9 posiadacz wskazuje Bankowi sposób, w jaki chce uzyskać zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.
 19. Wypowiedzenie umowy Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do korespondencji.
 20. Wypowiadając umowę Bank wzywa posiadacza rachunku odpowiednio do:
  1. uregulowania należności wobec Banku, tzn. wszelkich należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu karty – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
  2. wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 21. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
 22. W przypadku rozwiązania umowy z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów płatniczych; powyższe informacje Bank może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe.

§ 134

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku.
 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz
  nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

§ 135

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną lub karty/karty mobilne, Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty/karty mobilne w następnym dniu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu danej umowy.

§ 136

 1. Bank blokuje dostęp użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu oraz zastrzega ich środki identyfikacji elektronicznej w przypadku:
  1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy UBE z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy UBE;
  2. śmierci posiadacza rachunku z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku.
 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, użytkownik systemu zobowiązany jest zniszczyć wydane mu środki identyfikacji elektronicznej.

Przeniesienie rachunku płatniczego

§ 137

 1. Przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
 2. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
 3. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
 4. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 5. W sytuacji, gdy Bank, jako dostawca przyjmujący, nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla klienta w ramach przeniesienia rachunku.

§ 138

 1. Po złożeniu przez klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego
  – w zakresie w nim określonym, Bank, jako dostawca przyjmujący, podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez klienta w zakresie, w jakim Bank świadczy takie usługi; w przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej klientów, upoważnienia udzielają wszyscy klienci.
 2. Upoważnienie jest składane w postaci papierowej, w języku polskim.
 3. W upoważnieniu klient może w szczególności:
 4. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić Bankowi, jako dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
 5. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
 6. Datę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc
  od dnia otrzymania przez Bank, jako dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych;
  w przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty Bank wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów.

§ 139

 1. Bank, jako dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dostawcy przekazującego, o:
 2. istniejących zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione, oraz
 3. regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu
  13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,

wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

 1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił klient, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 3. w stosownych przypadkach informuje klienta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe
  w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
 4. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
 5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy klienta w Banku, jako dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 6. Bank, jako dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1,
  w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub klienta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 7. W przypadku gdy klient osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 lit.
  d i e, płatnikom lub odbiorcom, Bank, jako dostawca przyjmujący przekazuje klientowi,
  w terminie, o którym mowa w ust. 1, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty będą wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez Bank, jako dostawcę przyjmującego.
 8. Obowiązki informacyjne

§ 140

 1. Bank przekazuje posiadaczowi rachunku, nieodpłatnie co najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku udzielenia kredytu w rachunku płatniczym – także informację o stopie oprocentowania kredytu w tym rachunku oraz całkowitej kwocie odsetek pobranych z tego tytułu w tym okresie, a także informację o stopie oprocentowania środków pieniężnych na rachunku płatniczym oraz całkowitej kwocie odsetek należnych za dany okres.
 2. W przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego Bank przekazuje posiadaczowi, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 3. Bank uzgadnia w umowie z klientem sposób przekazywania zestawienia opłat; na żądanie klienta Bank przekazuje mu zestawienie opłat w postaci papierowej.
 4. Zestawienie zawiera następujące informacje:
 5. jednostkową opłatę pobieraną od posiadacza za daną usługę, liczbę przypadków skorzystania przez posiadacza z danej usługi w okresie objętym zestawieniem, a w przypadku gdy usługi są połączone w pakiet usług – opłatę za cały pakiet, liczbę przypadków pobrania opłaty za pakiet w okresie objętym zestawieniem oraz dodatkową opłatę pobraną za każdą usługę, która przekracza liczbę usług objętych opłatą za pakiet;
 6. całkowitą kwotę opłat pobranych od posiadacza za daną usługę, pakiet usług oraz za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych opłatą za pakiet w okresie objętym zestawieniem;
 7. w przypadku świadczenia usługi kredytu w rachunku płatniczym – stopę oprocentowania tego kredytu oraz całkowitą kwotę odsetek pobranych z tytułu kredytu w okresie objętym zestawieniem;
 8. w przypadku oprocentowania środków na rachunku – stopę ich oprocentowania stosowaną dla danego rachunku płatniczego oraz całkowitą kwotę odsetek należnych za okres objęty zestawieniem;
 9. całkowitą kwotę opłat pobranych za wszystkie usługi powiązane z rachunkiem płatniczym świadczone w okresie objętym zestawieniem.

§ 141

Bank udostępnia na żądanie klienta, nieodpłatnie, informacje o podstawowym rachunku płatniczym dostępnym w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunku, oraz opłatach z tym związanych.

 

 1. Inne postanowienia

§ 142

 1. Wierzytelność z tytułu wkładu zgromadzonego na rachunku może być przedmiotem przelewu, z wyłączeniem wkładów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych dla SKO i PKZP.
 2. Przelew wierzytelności obejmuje kwotę wkładu wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień dokonania cesji.
 3. W celu dokonania przelewu posiadacz rachunku – cedent i cesjonariusz zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o przelewie wierzytelności w placówce Banku prowadzącej rachunek.
 4. Oświadczenie o przelewie wierzytelności może zostać złożone przez posiadacza rachunku, po uprzednim odwołaniu pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem.
 5. Przelew wierzytelności z tytułu wkładu, którego posiadaczem rachunku jest małoletni który ukończył 13 lat oraz w przypadku, kiedy kwota wkładu przekracza kwotę wskazaną w § 24 ust. 4 pkt 3 regulaminu, wymaga zgody sądu opiekuńczego.

§ 143

 1. Użytkownik systemu zobowiązany jest do nieprzekazywania za pośrednictwem systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie systemu do popełniania, pomagania w popełnianiu lub podżegania do popełniania czynów zabronionych, w szczególności do wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 144

 1. Bankowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Banku.
 2. Informacje lub materiały, o których mowa w ust. 1, o ile wyraźnie nie stwierdzono w nich inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wykorzystywanie przez posiadacza rachunku lub użytkownika systemu informacji lub materiałów, o których mowa w ust. 1, w innym celu niezwiązanym z zawarciem lub wykonywaniem umowy wymaga zgody Banku.

§ 145

 1. Wszelkie dane osobowe, w szczególności:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. PESEL;
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
  5. data urodzenia;
  6. stan cywilny;
  7. adres do korespondencji;
  8. obywatelstwo;
  9. dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej;
  10. adres elektroniczny;
  11. sposób doręczania korespondencji,

a także inne dane wskazane przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, posiadacza karty / użytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez Bank jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z Bankiem, których stroną są lub będą te osoby.

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie danych osobowych – w tym danych dotyczących beneficjentów z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające zmianę.

§ 146

 1. Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest:
  1. w placówce Banku:
   1. pisemnie,
   2. telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy, potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu tożsamości;
  2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – w formie i w sposób właściwy dla danego elektronicznego kanału dostępu, jeżeli aktualny zakres funkcjonalności danego kanału umożliwia dokonywanie lub odwoływanie zastrzeżeń.

§ 147

Po zgłoszeniu zastrzeżenia rachunku lub dokumentu tożsamości, Bank ponosi odpowiedzialność za wypłaty z rachunku dokonane w placówkach Banku od momentu przyjęcia zastrzeżenia.

§ 148

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, regulaminie lub Przewodniku dla klienta, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia i wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy wskazanej w ust. 1 zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 149

Niniejszy regulamin jest wiążący dla stron, na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego.

Załącznik nr 1

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR

( po wprowadzeniu do oferty Banku )

§ 1

Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express ELIXIR oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.).

Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

§ 2

 1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest
  na poziomie 50 000 złotych.
 2. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl).

§ 3

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile:

 1. wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej transakcji;
 2. w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego
  do realizacji, bank odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie.

W przypadku, gdy:

 1. bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie;
 2. prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,

Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia
do realizacji dyspozycji przelewu natychmiastowego.

Bank dopuszcza przerwy techniczne w czasie których usługa nie będzie dostępna; komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczany będzie
z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku.

Załącznik nr 2

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

dla klientów indywidualnych”

Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

§ 1

Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych kartą
w serwisach internetowych, które wdrożyły usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą Mastercard Secure Code lub Verified by Visa
i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i Mastercard.

Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości dokonywania kartą operacji
na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem internetu, autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy w przypadku sklepów internetowych:

  1. oferujących usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w § 2 ust. 4;
  2. które nie udostępniły usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

Rejestracja i korzystanie 3D-Secure

§ 2

Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po aktywacji usługi.

Osoba posługująca się kartą aktywuje usługę przed dokonaniem pierwszej transakcji w internecie.

Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od osoby, która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank, z zastrzeżeniem ust. 5.

W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w internecie; dla wskazanych na stronie internetowej Banku kart aktywacja usługi 3D-Secure następuje za pomocą hasła SMS przesłanego na numer telefonu wskazany w Banku; Bank może zastosować inne metody autoryzacji transakcji dokonanych w internecie, o czym poinformuje osobę posługującą się kartą.

Dla karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure wymagane jest podanie dodatkowego hasła tymczasowego.

§ 3

 1. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o którym mowa § 2 ust. 5, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Message).
 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której dokonywana jest autoryzacja przeprowadzanej transakcji.

Załącznik nr 3

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

dokonywanych przy użyciu kart debetowych

Rodzaj karty Dzienny limit

wypłat gotówki

Dzienny limit

transakcji bezgotówkowych

Karty do rachunków w złotych
Karty z funkcją zbliżeniową oraz karta mobilna 1.500 złotych 3.000 złotych
Karta młodzieżowa 500 złotych 500 złotych
Karty do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych
Karty z funkcja zbliżeniową 350EUR/300GBP/400USD 700EUR/600GBP/850USD

Limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowej wynosi 50 złotych. Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Załącznik nr 4

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Dodatkowe funkcje karty

Zasady funkcjonowania karty Mastercard KKS Lech

 1. Karta Mastercard KKS Lech:
 2. może posiadać dodatkowo funkcję identyfikacyjną (karty kibica) na meczach piłki nożnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. funkcja karty kibica może być udostępniona na karcie w klubie piłkarskim KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań (partner);
 4. pełni funkcje karnetu na mecze KKS Lech Poznań, po wcześniejszym jego wykupieniu w kasach partnera, internecie lub punktach obsługi klienta partnera.
 5. Celem udostępnienia funkcji karty kibica partner umieszcza na karcie Mastercard KKS Lech wizerunek twarzy posiadacza karty oraz numer PESEL; warunkiem powyższego jest przedłożenie przez posiadacza karty aktualnego zdjęcia.

Załącznik nr 5 do „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

 

 

 

 

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

 

 

 

Limit pojedynczej operacji

 

Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
10.000 złotych 100.000 złotych

Limity dotyczące operacji na rachunku. W przypadku operacji dokonywanych z rachunków w walucie obcej, kwota limitu przeliczana jest wg kursu średniego z dnia wykonania operacji.

Załącznik nr 6

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Portfel SGB

§ 1

 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB dla posiadaczy kart/użytkowników kart.
 2. Portfel SGB jest udostępniany przez wydawcę licencjonowanego.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty jest uprawniony do korzystania z Portfela SGB zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po Portfelu SGB.
 4. W celu umożliwienia funkcjonowania Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty powinien spełnić wymagania techniczne określone przez Bank, z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do internetu, co może mieć wpływ na wykorzystywanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji są pokrywane przez posiadacza karty/użytkownika karty na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcą internetu.
 6. Bank udostępnia informacje o wymogach technicznych, jak i o sposobie instalacji i obsługi Portfela SGB w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 7. Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do korzystania z Portfela SGB w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i przewodnikiem po Portfelu SGB.

Usługi dostępne w Portfelu SGB

§ 2

 1. Portfel SGB stanowi dodatkowy elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego posiadacz karty/użytkownik karty może aktywować:
  1. dostęp do informacji w zakresie posiadanych kart: m.in. o dostępnych środkach i historii operacji dokonanych kartą,
  2. kartę mobilną w celu dokonywania transakcji,

z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portfelu SGB wymagające autoryzacji klienta kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty; Bank może udostępnić posiadaczom kart/użytkownikom kart inne środki autoryzacji opisane w Przewodniku po Portfelu SGB.
 2. Szczegółowy zakres usług dostępnych w aplikacji mobilnej określa Przewodnik po Portfelu SGB.
 3. Przewodnik, o którym mowa w ust. 3 stanowi instrukcję użytkowania Portfela SGB i zmiany w nim wprowadzone nie wymagają powiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika po Portfelu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.
 4. Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępnych w Portfelu SGB przekazywana jest posiadaczowi karty/użytkownikowi karty w Portfelu SGB.

Aktywacja usług

§ 3

Posiadacz karty/użytkownik karty wnioskuje o usługi poprzez wprowadzenie do Portfela SGB wymaganych danych dotyczących karty: nr karty, data ważności, kod CVC/CVV, a w przypadku karty mobilnej Visa identyfikatora użytkownika i kodu aktywacyjnego.

Celem aktywacji usług Bank wysyła kod SMS na numer telefonu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust 2, który klient wprowadza do Portfela SGB.

Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2, Bank w Portfelu SGB wskazuje numer, pod którym można dokonać telefonicznej aktywacji Portfela SGB.

Zabezpieczenie dostępu do Portfela SGB

§ 4

Podczas aktywacji Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty nadaje kod dostępu do Portfela SGB, który może zostać przez niego zmieniony.

Dostęp do Portfela SGB może być zablokowany przez posiadacza karty lub użytkownika karty – w sposób analogiczny dla zastrzeżeń kart opisany w § 94 niniejszego regulaminu.

W przypadku zablokowania Portfela SGB przez posiadacza karty/użytkownika karty informacje o sposobie jego odblokowania zawarte są w przewodniku, o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszego załącznika.

 1. Usługa dostępna po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank
 2. Po wdrożeniu produktu do oferty przez Bank
 3. Po wdrożeniu usługi przez Bank
 4. Usługa wysyłki PIN na SMS dostępna po wdrożeniu przez Bank
 5. Po wdrożeniu usługi przez Bank
 6. O udostępnieniu usługi Bank powiadomi posiadacza rachunku /  użytkownika karty /  użytkownika systemu w odrębnym komunikacie.
 7. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r.
 8. Dotyczy umów zawartych po 30 czerwca 2016 r.