Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu LWBS Drezdenko

nr 94/10/2019 z dnia 30.10.2019r.

Regulamin

świadczenia usług w zakresie

prowadzenia rachunków bankowych

dla klientów instytucjonalnych

w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym

z siedzibą w Drezdenku.

Drezdenko, październik 2019r.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 3

A. Definicje i postanowienia wstępne 3

B. Otwarcie rachunku 9

C. Wniosek 11

D. Umowa 12

E. Pełnomocnictwo 13

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku 14

A. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku 14

(wykonywanie transakcji płatniczych) 14

B. Czeki 20

C. Polecenie zapłaty 21

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty 21

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty 22

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty 23

D. Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku 23

E. Przedsiębiorstwo w spadku………………………………………………………………………24

Rozdział 3. Rachunki lokat 24

Rozdział 4. Kredyt w rachunku bieżącym 25

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze usługi mobilne 26

Rozdział 6 .Usługi Bankowosci mobilnej 26

Rozdział 7. Kantor SGB 26

Rozdział 8. Oprocentowanie środków, zmiana oprocentowania, naliczanie odsetek 26

Rozdział 9. Prowizje i opłaty bankowe 27

Rozdział 10. Reklamacje, skargi, wnioski 27

Rozdział 11. Zasady odpowiedzialności Banku 30

Rozdział 12. Zmiana umowy, regulaminu, taryfy lub Przewodnika dla klienta 35

Rozdział 13. Wyciągi z rachunku 38

Rozdział 14. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 39

Rozdział 15. Usługa płatności masowych 42

Rozdział 16. Postanowienia końcowe 42

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir

Załącznik nr 2 – Instrumenty płatnicze i płatności mobilne.

Załącznik nr 3 – Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu.

Załącznik nr 4 – Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej[1].

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Definicje i postanowienia wstępne

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych”, zwany w dalszej części regulaminem, określa prawa i obowiązki stron umowy o ramowej dla klientów instytucjonalnych w tym:
 2. warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków( w złotych lub w walutach wymienialnych);
 3. zakres i zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach;
 4. zasady wydawania przez Bank kart do rachunków i dokonywania operacji przy ich użyciu;
 5. zasady świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.
 6. Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 7. Zasady wydawania i funkcjonowania innych instrumentów płatniczych.
 8. Zasady świadczenia przez bank pozostałych usług w ramach prowadzonego rachunku.
 9. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z obowiązującym w Banku regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
 10. Aktualna treść regulaminów, o których mowa w ust 1 i 2, dostępna jest w placówkach Banku.
 11. W okresie obowiązywania umowy Bank, na wniosek posiadacza rachunku złożony w każdym czasie, zobowiązany jest do udostępnienia:
 12. postanowień zawartych umów w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku;
 13. aktualnej treść regulaminu, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, poza trybem określonym w § 106 oraz
 14. informacji dotyczących rachunku i wykonanych transakcji płatniczych, w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej e-mail w sieci internet;
 2. agent rozliczeniowy – bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za którego pośrednictwem Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant – odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą w tym możliwość zapłaty za usługę lub towar przy wykorzystaniu usługi BLIK[2];
 5. aktywacja usługi BLIK- czynności wykonywane w Portfelu SGB, mające na celu zdefiniowanie parametrów niezbędnych do realizacji w ramach usługi BLK,
 6. autoryzacja – zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną odpowiednio przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, użytkownika karty oraz użytkownika systemu w sposób określony w regulaminie;.
 7. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 8. bank beneficjenta (odbiorcy) – bank prowadzący rachunek beneficjenta, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z beneficjentem;
 9. bank płatnika – bank prowadzący rachunek posiadacza rachunku będącego płatnikiem, dokonujący rozliczenia kwoty zlecenia płatniczego z płatnikiem;
 10. bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu instrumentu płatniczego;
 11. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 12. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek;
 13. dodatkowy dokument tożsamości – inny niż określony w pkt 13, ważny dokument, pozwalający na dodatkową weryfikację tożsamości osoby dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w szczególności: legitymację emeryta lub rencisty, legitymację ubezpieczeniową;
 14. dokument tożsamości – ważny dokument, pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, dokonującej z Bankiem czynności prawnej lub faktycznej, w tym: dowód osobisty, paszport;
 15. dostępne środki – saldo rachunku, powiększone o kwotę niewykorzystanego kredytu
  w rachunku bieżącym, pomniejszone o sumę środków zablokowanych na rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotyczących tych środków
 16. dostawca świadczy usługę inicjowania transakcji płatniczej- dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług inicjowania transakcji płatniczej;
 17. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami, jako dzień wolny od pracy;
 18. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem
  lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych ;
 19. Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego system w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir;
 20. godzina graniczna – godzina podana w regulaminie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym;
 21. IBAN/unikatowy identyfikator – unikalny numer rachunku bankowego, zgodny z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych, ustanowionym przez European Committee for Bank Standardisation;
 22. Indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane użytkownikowi przez dostawcę usług płatniczych do celów uwierzytelnienia.
 23. Instrument płatniczy- zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i Bank zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego,
 24. integrator płatności internetowych – podmiot świadczący usługi sklepom internetowym lub innym podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przyjmowania płatności od ich klientów za pomocą przelewów typu pay by link;
 25. Kantor SGB- usługę oferowaną klientom za pośrednictwem systemu, umożliwiającą wymianę walut – usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku,
 26. karta – (karta debetowa) instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych;
 27. karta stokenzowana – kartę zbliżeniową, dla której został nadany token (klucz transakcyjny) w Portfelu SGB, umożliwiający dokonywanie transakcji za pomocą urządzenia mobilnego;
 28. karta wzorów podpisów – ewidencję wzorów podpisów osób upoważnionych przez posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem/środkami będącymi na rachunku oraz wzoru pieczątki stosowanej przez posiadacza;
 29. karta zbliżeniowa – karta umożliwiająca dokonywanie transakcji zbliżeniowych;
 30. klient/klient instytucjonalny – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym wspólników spółki cywilnej lub rolnika);
 31. kod BLIK – 6 cyfrowy kod, niezbędny do realizowania transakcji w ramach usługi BLIK, generowany w portfelu SGB.
 32. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalane przez SGB-Bank S.A. w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach między klientami i Bankiem limit BLIK- odpowiednio dzienny limit ilościowy lub kwotowy dla transakcji BLIK;
 33. limit operacji bezgotówkowych – ustaloną przez Bank maksymalną dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane odpowiednio przy użyciu karty w  placówkach handlowych – usługowych, akceptujących karty płatnicze lub za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w tym transakcje wypłaty gotówki w ramach usługi cash back;
 34. limit transakcji zbliżeniowych – ustalony przez Bank limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej; wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 35. limit wypłat gotówki – ustaloną przez Bank maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane przy użyciu instrumentów płatniczych w bankomatach, innych urządzeniach samoobsługowych lub placówkach banków akceptujących instrumenty płatnicze;
 36. mechanizm podzielonej płatności – sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu;
 37. MasterCard International (MasterCard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy

system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro/Cirrus/ MasterCard;

 1. nierezydent – posiadacza rachunku będącego nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego – niemającego miejsca zamieszkania/siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. NRB/unikatowy identyfikator – unikalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, zgodny ze standardem obowiązującym banki prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. obciążenie rachunku – zmniejszenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 4. odbiorca (beneficjent) – posiadacza rachunku wskazanego w zleceniu płatniczym
 5. okres odsetkowy – okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu, za jaki naliczane są odsetki;
 6. okres umowny – okres, na jaki została zawarta umowa ramowa lub umowa rachunku (potwierdzenie);
 7. organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa lub MasterCard lub Polski Standard Płatności);
 8. pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
 9. pasywny użytkownik systemu – osobę wskazaną przez posiadacza rachunku niebędącą pełnomocnikiem, posiadającą dostęp do systemu, bez prawa do autoryzacji operacji, która otrzymała od Banku środki identyfikacji elektronicznej;
 10. pay by link – system, który automatycznie generuje w bankowości elektronicznej gotową dyspozycję przelewu , która po zatwierdzeniu przez Klienta jest realizowana przez Bank;
 11. pełnomocnik – osobę lub osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – na zasadach określonych w regulaminie – do dysponowania rachunkiem w imieniu posiadacza, ;
 12. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny, indywidualny numer identyfikacyjny przypisany użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy
  do elektronicznej identyfikacji posiadacza rachunku/użytkownika karty lub użytkownikowi systemu,;
 13. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 14. placówka Banku prowadząca rachunek – placówkę Banku, w której zawarta została przez klienta umowa ramowa;
 15. płatnik – posiadacza rachunku lub inną osobę upoważnioną przez posiadacza rachunku składającego zlecenie płatnicze;
 16. polecenie zapłaty – inicjowane przez odbiorcę zlecenie płatnicze, polegające na obciążeniu określoną kwotą rachunku posiadacza rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku odbiorcy, na podstawie zgody, której posiadacz rachunku udzielił odbiorcy;
 17. Portfel SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną urządzeniu mobilnym, umożliwiającą korzystanie z udostępnionych usług; instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Portfela SGB, wzór umowy licencyjnej na korzystanie z Portfela SGB znajduje się na stronie internetowej Banku.
 18. posiadacz/posiadacz rachunku/ pełnomocnika rachunku ‑ klienta instytucjonalnego, z którym Bank zawarł umowę ramową;
 19. potwierdzenie – umowa danego rodzaju rachunku;
 20. Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 21. Prawo dewizowe – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe;
 22. przelew typu pay by link – przelew realizowany przez klienta dokonującego zapłaty
  z tytułu zakupów w sklepach internetowych lub u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych,
 23. Przewodnik dla klienta – dokument, w tym dokument w postaci elektronicznej, zawierający opis poszczególnych elektronicznych kanałów dostępu i instrukcje dotyczące prawidłowego posługiwania się tymi kanałami;
 24. Przewodnik po Portfelu SGB – instrukcję użytkowania Portfela SGB, zawierającą szczegółowy opis aktywacji i funkcjonalności dostępnych w aplikacji Portfel SGB oraz instrukcję korzystania z aplikacji;
 25. rachunek – każdego rodzaju rachunek otwierany i prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku na podstawie umowy, posiadający unikalny 26-cyfrowy numer NRB;
 26. rachunek lokaty lub lokata – rachunek terminowej lokaty prowadzonej przez Bank
  dla posiadacza rachunku;
 27. rachunek rozliczeniowy – rachunek bieżący oraz pomocniczy, służący do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza rachunku, o których mowa w regulaminie;
 28. rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na zasadach określonych w Prawie bankowym;
 29. reklamacja – każde wystąpienie skierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank
 30. rezydent – posiadacza rachunku, będącego rezydentem w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mającego miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 31. saldo rachunku – stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, zaksięgowanych
  na koniec dnia operacyjnego, stanowiący różnicę między sumą uznań a obciążeń rachunku
  na koniec dnia operacyjnego;
 32. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia;
 33. silne uwierzytelnianie[3] – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu
  o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
 34. wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik,
 35. posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik,
 36. cechy charakterystyczne użytkownika

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób,
że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

 1. status dewizowy – rezydent lub nierezydent w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego;
 2. SORBNET – system przelewów natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, umożliwiający wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 14:30;
 3. stawka bazowa – stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, która może być zweryfikowana przez obie strony umowy;
 4. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 5. system – system teleinformatyczny, służący do przekazywania posiadaczowi rachunku informacji związanych z obsługą jego rachunków oraz tworzenia i wymiany elektronicznych komunikatów pozwalających posiadaczowi rachunku na przygotowanie dyspozycji
  oraz przesłanie ich do Banku;
 6. system rozliczeń BLIK- międzynarodowy system służący do rozliczeń transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą BLIK; informacje o bankach, będących stronami systemu rozliczeń BLIK podane są na stronie internetowej prowadzonej przez Polski Standard Płatności Spółka z o.o., www.polskisandardpłatności.pl[4]
 7. środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenia, przy użyciu których Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym (np. identyfikatory, hasła, tokeny, itp.);
 8. tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz ;
 9. taryfa – taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującą w Banku;
 10. terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym do transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu usługi BLIK, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych;
 11. transakcja BLIK- transakcja zainicjowana przez Klienta i wykonana z wykorzystaniem usługi BLIK;
 12. transakcja płatnicza (operacja/transakcja) – zainicjowaną przez posiadacza rachunku lub upoważnioną przez niego osobę wpłatę, wypłatę lub transfer środków pieniężnych;
 13. transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty w punkcie handlowo-usługowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego;
 14. umowa ramowa/umowa– umowę, na podstawie której Bank otwiera i prowadzi dla posiadacza rachunki bankowe, wykonuje indywidualne transakcje płatnicze, wykonuje prowadzi rachunek lub rachunki, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 15. urządzenia mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym dostępem do Internetu umożlwiający obsługę Portfela SGB; w przypadku usług bankowości elektronicznej również tablet.
 16. urządzenie samoobsługowe – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego posiadacz rachunku może samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dokonywać czynności określonych w regulaminie w ciężar lub na dobro rachunku, (usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku);
 17. usługa – usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy ramowej, w zakresie określonym w regulaminie:
 18. usługa BLIK- usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji przy uzyciu kodów BLIK generowanych w Portfelu SGB;
 19. usługa 3D-Secure/3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę,
 20. usługa cash back (cash back) – usługę umożliwiającą wypłatę gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; maksymalna wysokość wypłaty w usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo MasterCard/Maestro Płać i wypłacaj lub Visa cash back;
 21. usługa chargeback – usługę świadczoną przez Bank na wniosek użytkownika karty, mającą
  na celu odzyskanie środków pieniężnych z tytułu transakcji kartowej kwestionowanej przez użytkownika karty, w przypadkach wskazanych w regulaminie;
 22. usługa inicjowania transakcji płatniczej – usługę polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę;
 23. usługa dostępu do informacji o rachunku – usługę on-line polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących rachunku płatniczego użytkownika ]a w przypadku, gdy rachunki płatnicze prowadzone są przez różnych dostawców – wszystkich rachunków płatniczych użytkownika, które są dostępne on-line;
 24. ustawa o zarządzie sukcesyjnym – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 25. ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 26. uwierzytelnianie – procedurę umożliwiającą Bankowi weryfikację tożsamości użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających[5]
 27. uznanie rachunku – powiększenie salda rachunku o kwotę zrealizowanej przez Bank dyspozycji;
 28. użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych
  w charakterze płatnika lub odbiorcy, w tym użytkownik BLIK, użytkownik Portfela SGB.
 29. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważnioną przez posiadacza rachunku do dokonywania operacji przy użyciu karty;
 30. użytkownik systemu odpowiednio posiadacza rachunku lub pełnomocnika, który został
  przez posiadacza rachunku umocowany do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i który otrzymał od Banku środki identyfikacji elektronicznej; użytkownik systemu może mieć ograniczone uprawnienia pełniąc funkcję pasywnego użytkownika systemu;
 31. Visa (Visa International) – organizację obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa;
 32. waluta rachunku – walutę, w której Bank prowadzi rachunek dla posiadacza;
 33. waluta rozliczeniowa – walutę, w której dokonywane jest rozliczanie transakcji krajowych
  lub zagranicznych przez organizację płatniczą;
 34. waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania Art. VIII Statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w jakich Bank prowadzi rachunki;
 35. wniosek – wniosek o otwarcie rachunku (część 1 wniosku), kartę wzorów podpisów
  (część 2 wniosku), dane osób reprezentujących posiadacza/pełnomocników (część 3 wniosku); w przypadku kart i usług bankowości elektronicznej – odpowiednio wniosek o udostępnienie lub zmianę usług w zakresie rachunku, karty i bankowości elektronicznej;
 36. wpłata- każdą dyspozycję powodującą uznanie rachunku;
 37. wpłatomat Banku – urządzenie działające on-line, umożliwiające wpłacanie gotówki na rachunek bankowy, do którego została wydana karta; lista wpłatomatów Banku dostępna jest na stronie internetowej Banku – po wprowadzeniu do oferty Banku;
 38. wydawca karty – Bank;
 39. wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta;

wypłata – każdą dyspozycję powodującą obciążenie rachunku;

 1. zablokowanie karty – czynność polegającą na czasowym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty;
 2. zarząd sukcesyjny – forma tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem w spadku oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym;
 3. zarządca sukcesyjny – osoba fizyczna wpisana do CEIDG jako zarządca sukcesyjny danego przedsiębiorstwa w spadku, której zasady ustanawiania i działania określa ustawa o zarządzie sukcesyjnym;
 4. zastrzeżenie karty – czynność, polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty;
 5. zestawienie operacji – zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty oraz opłaty i prowizje z tytułu tych operacji, rozliczone w danym okresie rozliczeniowym;
 6. zgoda na obciążanie rachunku – zgodę posiadacza rachunku na obciążanie przez odbiorcę jego rachunku kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec odbiorcy, na podstawie której odbiorca uprawniony jest do wystawienia polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań;
 7. zlecenie płatnicze – dyspozycję posiadacza skierowaną do Banku, zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej;
 8. zleceniodawca – posiadacza rachunku lub inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecającą Bankowi wykonanie zlecenia płatniczego.

§ 3

 1. Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016r.
  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 2. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów
  i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony BFG, w tym kwota określająca maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta określone są w arkuszu informacyjnym – doręczanym posiadaczowi rachunku przed zawarciem umowy a następnie co najmniej raz w roku w sposób określony w §65 ust. 2 – 4.

§ 4

 1. Bank zapewnia klientowi, posiadaczowi rachunku oraz osobom upoważnionym do reprezentowania posiadacza rachunku lub innym osobom uprawnionym do rachunku w przypadku śmierci osoby fizycznej zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do:
  1. niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Banku o wszelkich istotnych z punktu widzenia Umowy zmianach, a w szczególności o:
  2. zmianie adresu lub nazwy,
  3. zmianie przedmiotu prowadzonej działalności,
  4. zmianie statusu dewizowego posiadacza rachunku,
  5. zmianie osób reprezentujących posiadacza rachunku,
  6. ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku,
  7. likwidacji posiadacza rachunku;
  8. dostarczania do Banku aktualnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością – jeżeli w wyniku zmian w zakresie prowadzonej przez posiadacza rachunku działalności, dokumenty uprzednio złożone w Banku wymagają zmiany lub uzupełnienia;
  9. udzielania – na każdą prośbę Banku – pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach związanych z transakcjami dokonywanymi na rachunku.
 3. W przypadku zmiany adresu siedziby bez powiadomienia Banku, korespondencję wysłaną na ostatni znany Bankowi adres i zwróconą, załącza się do akt rachunku ze skutkiem doręczenia od dnia adnotacji poczty o zwrocie przesyłki.
 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez posiadacza rachunku w przypadku niewywiązania się przez niego z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
 5. Osoby:
  1. reprezentujące posiadacza rachunku;
  2. posiadające pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami posiadacza rachunku;
  3. dokonujące transakcji gotówkowych na zlecenie lub na rzecz posiadacza rachunku;
  4. składające w jednostce Banku w imieniu posiadacza rachunku dokumenty zawierające dyspozycje posiadacza rachunku;
  5. zarząd sukcesyjny;
  6. właściciel przedsiębiorstwa w spadku;

są zobowiązane do okazywania dokumentu tożsamości.

Otwarcie rachunku

§ 5

   1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:
 1. rachunek bieżący;
 2. rachunek pomocniczy;
 3. rachunki lokat.
 4. rachunek VAT
 5. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 , prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank;

informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

 1. Bank otwiera i prowadzi rachunki, o których mowa ust. 1, dla rezydentów i nierezydentów
  na podstawie zawartej umowy.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.
 3. Dokumenty i oświadczenia przedkładane przez posiadacza winny być:
 4. sporządzone w języku polskim;
 5. dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski; dokumenty wystawione za granicą, w tym również sporządzone za granicą ich tłumaczenia, winny być potwierdzone w sposób określony
  w ust. 6.
 6. Dokumenty nierezydenta sporządzone w języku obcym winny być poświadczone za zgodność z prawem miejscowym np. przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika, zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub przez notariusza danego kraju i opatrzone pieczęcią „apostille”, przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
 7. Rachunek bieżący umożliwia w szczególności:
 8. przechowywanie środków pieniężnych;
 9. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 10. uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym;
 11. korzystanie z kart;
 12. korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
 13. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku zgodnie z odrębnie określonymi warunkami.
 14. Usługi, o których mowa w ust. 7, mogą zostać udostępnione dla rachunku bieżącego prowadzonego w walucie wymienialnej, o ile oferta Banku na to pozwala.
 15. Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku
  na wyodrębnione cele, np. fundusz socjalny oraz przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych.
 16. Rachunek lokaty służy do przechowywania wolnych środków posiadacza przez czas określony w umowie.
 17. Rachunek VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest otwierany przez Bank automatycznie dla rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych.
 18. Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz do dokonywania płatności określonych przez przepisy prawa bankowego i wykonywania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
 19. Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek VAT. W przypadku prowadzenia dla posiadacza rachunku więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, na wniosek klienta, Bank otwiera kolejne rachunki VAT.
 20. Bank z rachunku VAT i na rachunek VAT realizuje wyłącznie przelewy zlecone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 21. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.
 22. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

Wniosek

§ 6

Klient wnioskujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz dokumentów wymaganych przez Bank, w szczególności określających status prawny klienta instytucjonalnego oraz wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w jego imieniu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

§ 7

 1. Wniosek stanowi integralną część umowy i jest dokumentem służącym do ewidencji:
 2. danych dotyczących posiadacza rachunku (część 1 wniosku);
 3. wzoru pieczątki używanej przez posiadacza rachunku oraz wzorów podpisów posiadacza rachunku i osób, którym posiadacz rachunku udzielił pełnomocnictwa (część 2 wniosku);
 4. danych osób reprezentujących posiadacza, w tym pełnomocników (część 3 wniosku).
 5. Nazwa posiadacza rachunku we wzorze pieczątki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, winna być zgodna z treścią przedstawionych dokumentów określających status posiadacza rachunku.
 6. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą (rolnicy indywidualni) nie wymaga się złożenia na wniosku wzoru pieczątki, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8

Na karcie wzorów podpisów, stanowiącej część 2 wniosku, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, posiadacz rachunku ustala sposób powiązań podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami będącymi na rachunku przez osoby w niej wymienione, zgodnie z wymogami obowiązującego w Banku formularza karty wzorów podpisów oraz określa zakres pełnomocnictwa udzielonego poszczególnym osobom upoważnionym do działania w jego imieniu.

§ 9

O ile umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności dyspozycji wystawianych z rachunku wymagane jest zamieszczenie na dokumencie, zawierającym taką dyspozycję, odcisku pieczątki (o ile posiadacz posługuje się pieczątką) oraz podpisów zgodnych z wzorami złożonymi w Banku na karcie wzorów podpisów, z wyjątkiem dyspozycji realizowanych przez elektroniczne kanały dostępu.

§ 10

 1. Zmiana danych zawartych we wniosku wymaga formy pisemnej poprzez złożenie przez posiadacza rachunku odpowiedniej części wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzanych zmian, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – ust. 4.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany danych zawartych w karcie wzorów podpisów posiadacz rachunku winien:
 3. złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek nową kartę wzorów podpisów lub
 4. w razie utraty uprawnień do dysponowania rachunkiem przez pełnomocnika/ów dokonać odpowiednich zmian poprzez przekreślenie, na karcie wzorów podpisów złożonej
  w placówce Banku prowadzącej rachunek, właściwej rubryki, zamieszczając obok przekreślonej rubryki własnoręczny podpis, datę oraz godzinę dokonania zmiany.
 5. Zapisy ust. 2 pkt 2 mają zastosowanie w sytuacji, gdy utrata uprawnień do dysponowania rachunkiem jednej lub kilku osób nie powoduje konieczności złożenia nowej karty wzorów podpisów, jeżeli pozostałe osoby – ze względu na wymaganą liczbę podpisów – mogą prawidłowo dysponować środkami będącymi na rachunku.
 6. Złożenie nowej karty wzorów podpisów nie jest konieczne w przypadku, o którym mowa
  w § 14 ust. 3.

Umowa

§ 11

 1. Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie umowy, a jeżeli umowa lub regulamin określa kwotę minimalną dla danego rodzaju rachunku – wpłata w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalna.
 2. Na podstawie podpisanej umowy, Bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku, na czas określony lub nieokreślony, do gromadzenia jego środków pieniężnych oraz w zależności
  od rodzaju rachunku, do przeprowadzania na jego zlecenie czynności związanych z jego funkcjonowaniem.
 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy oraz niniejszego regulaminu.
 4. Otwarcie rachunku następuje z dyspozycją rachunku danego typu na warunkach określonych w ofercie Banku oraz wydanie przez Bank potwierdzenia, stanowiącego integralną część umowy.
 5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4, może mieć:
  1. formę pisemną – złożenie dyspozycji następuje bezpośrednio w placówce Banku; Bank niezwłocznie po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji wystawia potwierdzenie i wydaje je posiadaczowi rachunku;
  2. postać elektroniczną – złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem któregokolwiek
   z elektronicznych kanałów dostępu; Bank po zrealizowaniu przyjętej dyspozycji potwierdza posiadaczowi rachunku otwarcie rachunku i warunki jego prowadzenia za pośrednictwem tego samego kanału dostępu i w sposób dla niego właściwy; w takim przypadku posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać potwierdzenie za pośrednictwem tego kanału i dokonać archiwizacji we własnym zakresie.
 6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
 7. oznaczenie posiadacza rachunku i Banku;
 8. rodzaj rachunku;
 9. walutę rachunku;
 10. oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę;
 11. wysokość i rodzaj oprocentowania rachunku;
 12. terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji odsetek;
 13. W sprawach nieokreślonych w potwierdzeniu mają zastosowanie postanowienia umowy
  oraz regulaminu.
 14. Na dowód zawarcia umowy i otwarcia rachunku klient otrzymuje:
 15. jeden egzemplarz umowy;
 16. regulamin;
 17. wniosek;
 18. potwierdzenie;
 19. taryfę.
 20. Na dowód otwarcia rachunku VAT klient otrzymuje:
  1. potwierdzenie;
  2. taryfę.
 21. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

Pełnomocnictwo

§ 12

 1. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego, rodzajowego lub szczególnego.
 2. Pełnomocnikiem posiadacza może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Pełnomocnictwo stałe, z zastrzeżeniem ust. 5, uprawnia pełnomocnika do działania w zakresie zastrzeżonym dla posiadacza i obejmuje swoim zakresem wszystkie rachunki, w tym również otwarte przed i po udzieleniu pełnomocnictwa, chyba, że wprost z treści pełnomocnictwa lub innej, późniejszej dyspozycji posiadacza wynikać będzie inny zamiar posiadacza.
 4. Pełnomocnictwo rodzajowe uprawnia pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi
  na danym rachunku, do którego zostało udzielone, w tym do składania zleceń lub dyspozycji określonego rodzaju wskazanych w treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, pełnomocnik nie jest uprawniony do:
 6. udzielania dalszych pełnomocnictw;
 7. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym,
 8. wypowiedzenia umowy ramowej,
 9. złożenia wniosku o kartę. Instrument płatniczy w tym usługę BLIK oraz usługi bankowości elektronicznej;
 10. odbioru karty wydanej na rzecz innego użytkownika karty;
 11. odbioru środków identyfikacji elektronicznej przeznaczonych przez Bank dla innego użytkownika systemu.
 12. Złożenia wniosku o udostępnienie usługi Kantor SGB.
 13. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

§ 13

 1. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 2. Pełnomocnictwo musi zawierać dane osobowe pełnomocników wymagane przez Bank.
 3. Pełnomocnictwo może być:
 4. złożone bezpośrednio w placówce Banku prowadzącej rachunek, poprzez:
 5. wypełnienie karty wzorów podpisów, zgodnie z formularzem obowiązującym w Banku,
 6. pisemne ustanowienie pełnomocnika do dokonania ściśle określonych czynności, podpisane przez posiadacza rachunku w obecności pracownika placówki Banku prowadzącej rachunek;
 7. doręczone drogą pocztową, poprzez przesłanie pełnomocnictwa opatrzonego pieczątką
  oraz podpisem posiadacza rachunku, zgodnie z wzorami znajdującymi się w dokumentacji placówki Banku prowadzącej rachunek, a jego tożsamość i własnoręczność podpisu poświadczone:
 8. w kraju – przez notariusza,
 9. za granicą przez:

– konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika, zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub

–  notariusza danego kraju i opatrzone pieczęcią „apostille”, przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 1. Pełnomocnictwo wywołuje skutki prawne wobec Banku od momentu określonego w treści dokumentu, nie wcześniej niż z chwilą złożenia karty wzorów podpisów bądź dokumentu pełnomocnictwa w placówce Banku prowadzącej rachunek.

§ 14

 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji.
 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określonych w § 13 regulaminu.
 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub pełnomocnictw niektórych osób nie powoduje konieczności sporządzenia nowej karty wzorów podpisów, o ile pozostałe pełnomocnictwa pozwalają
  na skuteczne dysponowanie rachunkiem.
 4. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku, od momentu określonego w treści dokumentu, nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez placówkę Banku prowadzącą rachunek pisemnego oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa.
 5. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
  1. śmierci posiadacza rachunku (będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub pełnomocnika;
  2. upływu terminu, na jaki zostało udzielone;
  3. zaistnienia zdarzenia, dla którego zostało udzielone;
  4. odwołania pełnomocnictwa;
  5. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku,
   do którego zostało udzielone.
  6. Utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych pełnomocnika.
 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji pełnomocnika z chwilą wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Rozdział 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku


A. Sposoby dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku

(wykonywanie transakcji płatniczych)

§ 15

 1. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze
  do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat,
  a w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dodatkowo z uwzględnieniem dziennych limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów dla usługi BLIK określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
 2. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.
 3. Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z ustawą o grach hazardowych
 4. Rachunek VAT może zostać obciążony lub uznany wartością odpowiadającą kwocie podatku VAT lub z innego tytułu, na zasadach i w przypadkach określonych w Prawie bankowym i Ustawie VAT.

§ 16

 1. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń:
 2. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
   1. przelewu,
   2. zlecenia stałego,
   3. polecenia zapłaty,
   4. przy użyciu instrument płatniczego i/lub urządzenia mobilnego w przypadku stokenizowanej karty,
   5. realizacji czeku rozrachunkowego;
   6. wyminie walut w Kantorze SGB za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej[6]
 3. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej:
 4. wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości,
 5. dyspozycji przy użyciu instrument płatniczego i/lub urządzenia mobilnego przypadku stokenizowanej karty,
 6. realizacji czeku gotówkowego, po okazaniu dokumentu tożsamości,
 7. Aby umożliwić Bankowi realizację dyspozycji, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest udzielić Bankowi zgody na realizację zlecenia płatniczego (autoryzacja transakcji) w następujący sposób:
 8. w przypadku zlecenia płatniczego składanego w formie pisemnej ‑ poprzez złożenie podpisów oraz odcisku pieczątki, zgodnie z wzorami złożonymi w Banku albo w przypadku zlecenia płatniczego składanego w postaci elektronicznej ‑ za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w sposób określony w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu;

z zastrzeżeniem, że autoryzacja transakcji dokonywanych:

   1. instrumentami płatniczymi płatniczymi dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 1. Bank realizuje zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-2, pod warunkiem podania w zleceniu danych, o których mowa w § 19 ust. 1 oraz kwoty, z zastrzeżeniem postanowień § 22.
 2. Wszelkie opłaty i prowizje należne Bankowi z tytułu zleceń płatniczych określone są w taryfie.

§ 17

 1. Zlecenia płatnicze, o których mowa w § 16, realizowane są w złotych, a ponadto:
 2. dyspozycje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i d – również w walutach wymienialnych znajdujących się w tabeli kursów walut Banku;
 3. dyspozycje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a i b – również w walutach wymienialnych, w których prowadzony jest rachunek, – dotyczy wyłącznie rachunków prowadzonych w walutach USD, GBP i EUR.

z zastrzeżeniem, że zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulamiu.

 1. W przypadku wpływu na rachunek środków w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje przewalutowania tych środków na walutę rachunku według zasad określonych w § 18.
 2. W przypadku wypłaty środków z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, Bank dokonuje wypłaty w kwocie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 18.

§ 18

 1. W przypadku dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych
  z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, Bank stosuje kursy kupna albo sprzedaży walut obowiązujące przy dokonywaniu wpłaty albo wypłaty, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut w SGB-Banku S.A., określonymi w ust. 2-6, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu regulujących zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty oraz wymiany walut realizowanych w Kantorze SGB.
 2. W przypadku operacji polegających na uznaniu rachunku posiadacza, jako beneficjenta płatności:
  1. otrzymanej w walucie rachunku – Bank dokonuje księgowania otrzymanych środków na rachunku, bez dokonywania przewalutowania;
  2. otrzymanej w walucie wymienialnej znajdującej się w ofercie Banku, ale innej niż waluta rachunku:
   1. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w złotych, Bank dokonuje przeliczenia otrzymanych środków pieniężnych w walucie wymienialnej bezpośrednio na złote po aktualnie obowiązującym w Banku kursie kupna tej waluty
    i uznaje kwotą w złotych rachunek, albo
   2. jeżeli wskazany w zleceniu rachunek jest prowadzony w walucie znajdującej się w ofercie Banku innej niż złoty, Bank wszczyna postępowanie wyjaśniające, mające na celu uzyskanie decyzji klienta co do sposobu rozliczenia otrzymanej płatności.
 3. W przypadku operacji polegających na obciążeniu rachunku w wyniku realizacji obciążeniowej dyspozycji płatniczej posiadacza rachunku, Bank księguje w ciężar rachunku:
  1. kwotę wskazaną w dyspozycji, jeżeli waluta wskazana w dyspozycji płatniczej jest jednocześnie walutą rachunku;
  2. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty wskazanej w dyspozycji przeliczonej
   po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty wobec złotych, jeżeli waluta wskazana w dyspozycji jest walutą wymienialną znajdującą się w ofercie Banku;
  3. kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty w walucie wymienialnej, po aktualnie obowiązującym w Banku kursie sprzedaży tej waluty u korespondenta Banku – jeżeli waluta wskazana w dyspozycji nie jest walutą rachunku i nie znajduje się w ofercie Banku.
 4. Przy operacjach bezgotówkowych Bank stosuje kursy kupna/sprzedaży walut dla dewiz,
  a przy operacjach gotówkowych – kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy.
 5. W przypadku, gdy realizacja przez Bank złożonej dyspozycji odbywa się za pośrednictwem korespondenta Banku lub innej pośredniczącej instytucji finansowej, Bank przy dokonywaniu
  przewalutowań, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje kursy walut obowiązujące odpowiednio u korespondenta Banku lub w instytucji pośredniczącej.
 6. Referencyjne kursy walutowe ustalane są wg następujących zasad:
  1. referencyjny kurs walutowy Banku ustalany jest w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym obowiązujące w momencie tworzenia tabeli kursów walut ‑ powiększany lub pomniejszany o marżę Banku obowiązującą w momencie tworzenia tabeli;
  2. Bank publikuje odrębne zestawienie kursów walut dla operacji bezgotówkowych
   i gotówkowych wraz kursami średnimi NBP;
  3. tabela kursów walut zawiera informację o minimalnej kwocie uprawniającej do negocjacji kursów, numer tabeli oraz dzień i godzinę, od której obowiązuje;
  4. kursy walut Banku mogą ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów walut Banku, dostępnej w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

§ 19

 1. Osoba dokonująca wpłaty na rachunek zobowiązana jest podać na wypełnionym przez siebie dokumencie lub wygenerowanym przez pracownika placówki Banku numer rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN, nazwę posiadacza rachunku oraz tytuł wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Posiadacz rachunku/ użytkownik karty może dokonać wpłaty gotówki na rachunek rozliczeniowy do którego został wydany instrument płatniczy we wpłatomacie Banku[7]; identyfikacja rachunku oraz autoryzacja transakcji przez użytkownika karty odbywa się poprzez numer używanej instrumentu płatniczego .
 3. W przypadku wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku użytkownik karty otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty na wydruku z wpłatomatu.
 4. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wystawiony przez osobę dokonującą wpłaty, nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania nazwy posiadacza rachunku oraz bez numeru NRB lub IBAN nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
 5. Wpłata gotówki w placówce Banku na rachunek posiadacza jest udostępniana na tym rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym, oraz otrzymuje datę waluty z chwilą wpłaty z zastrzeżeniem ust.6.
 6. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku jest udostępniana na rachunku, do którego została wydana karta, niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym.
 7. W przypadku złożenia dyspozycji, przekraczającej kwotę wskazaną w ustawie
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w przypadku wskazującym na postępowanie mające charakter wprowadzenia do obrotu finansowego pieniędzy pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł finansowania, Bank ma obowiązek, zgodnie z postanowienia ustawy, rejestracji transakcji oraz pozyskania od klienta informacji w zakresie źródeł pochodzenia środków finansowych.
 8. W przypadku przelewów zlecanych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, posiadacz zobowiązany jest podać dane wskazane w § 19 ust. 1, przy czym klient zobowiązany jest podać NRB rachunku rozliczeniowego odbiorcy oraz dodatkowo także:
 9. kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona,
 10. kwotę sprzedaży brutto albo kwotę przekazywanych środków w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku,
 11. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność albo słowa „przekazanie własne” w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku,
 12. numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT odbiorcy przelewu.
 13. Na rachunek VAT nie są realizowane wpłaty w formie gotówkowej.

§ 20

 1. Bank doprowadza do uznania rachunku płatniczego Banku beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy
  w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej; możliwość przedłużenia terminu nie znajduje zastosowania do transakcji płatniczych w całości wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w walucie polskiej dotyczących należności, do których stosuje się przepisy:
   1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
   2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiającego unijny kodeks celny;
   3. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Obciążenie rachunku kwotą transakcji płatniczej następuje z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej.
 3. W przypadkach określonych w § 15 ust. 2 oraz w § 19 ust. 4, Bank informuje posiadacza
  o odmowie wykonania zlecenia płatniczego i jeśli to jest możliwe o przyczynie odmowy
  oraz procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie nie jest dopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 4. Powiadomienie o odmowie może zostać dokonane przez Bank w następujący sposób:
  1. bezpośrednio posiadaczowi bądź osobie składającej zlecenie płatnicze ‑ w przypadku, kiedy zlecenie składane jest w placówce Banku;
  2. w postaci komunikatu w systemie po złożeniu zlecenia płatniczego ‑ w przypadku złożenia zlecenia płatniczego w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  3. w inny sposób uzgodniony pomiędzy posiadaczem a Bankiem.
  4. w inny sposób wskazany przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania płatności.
 5. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono, dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecenia płatniczego lub odpowiedzialności Banku uznaje się za nieotrzymane.

§ 21

 1. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pieniężnych w wysokości przekraczającej
  30.000 złotych (dla rachunków prowadzonych w złotych) oraz 5.000 euro lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej (dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych) w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku zamiaru wypłaty, na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
 2. Zaawizowanie operacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeżeli czynność ta mieści się w zakresie funkcjonalności aktywowanych elektronicznych kanałów dostępu.

§ 22

Podstawą identyfikacji posiadacza rachunku i/lub odbiorcy na zleceniu płatniczym jest numer rachunku w standardzie NRB lub w standardzie IBAN, z wyjątkiem wpłat dokonanych we wpłatomacie Banku, gdzie identyfikacja rachunku oraz użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru instrumentu płatniczego.

§ 23

 1. Za dzień wpłaty lub wypłaty z rachunku uważa się dzień księgowania środków pieniężnych
  na rachunku.
 2. Za dzień wpłaty środków na rachunek uważa się dzień:
 3. dokonania wpłaty gotówkowej na rachunek w placówce Banku;
 4. otrzymania przez Bank dyspozycji uznania rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację,
 5. dokonania wpłaty we wpłatomacie Banku, zgodnie z § 19 ust. 6.
 6. Za dzień wypłaty środków z rachunku uważa się dzień:
 7. dokonania wypłaty gotówkowej z rachunku;
 8. otrzymania przez Bank dyspozycji obciążenia rachunku, o ile spełnia ona wymagania określone w regulaminie, warunkujące jej realizację;
 9. realizacji dyspozycji obciążeniowej wskazany przez zleceniodawcę, jeżeli termin realizacji dyspozycji przypada na dzień późniejszy niż data otrzymania dyspozycji przez Bank;
 10. realizacji dyspozycji obciążeniowej późniejszy niż data otrzymania dyspozycji
  przez Bank ze względu na brak dostępnych środków wystarczających do jej realizacji
  w terminie jej otrzymania (dotyczy dyspozycji z odroczonym terminem realizacji).
 11. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 5-6 oraz § 20 ust. 1. Gdy bank otrzymuje zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla niego dniem roboczym, uznaje się że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 12. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 13. w placówce Banku – w godzinach otwarcia placówki,
 14. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, nie później niż do godziny 16:55;
  1. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
 15. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 16:55;
  1. w przypadku realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty ‑ w oparciu o godziny graniczne określone w odrębnej umowie zawartej z odbiorcą,
  2. w przypadku realizacji rozliczeń w formie przelewów natychmiastowych – w oparciu o godziny graniczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
 16. Zlecenie płatnicze niezrealizowane, w I sesji wychodzącej, można usunąć na podstawie pisma podpisanego przez klienta, do godz. 12:45, a niezrealizowane w II sesji, do godz. 16:45, za wyjątkiem przelewów Express Elixir oraz SORBNET.
 17. Zlecenia płatnicze niezrealizowane, wykonane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, można usunąć zgodnie z zapisem ust. 6, przesyłając skan pisma na adres: ksiegowosc@lwbsdrezdenko.pl, za wyjątkiem przelewów Express Elixir oraz SORBNET.
 18. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 19. Od momentu otrzymania zlecenia przez Bank autoryzowane zlecenie płatnicze realizowane w systemie płatności, nie może być odwołane, za wyjątkiem sytuacji opisanych
  w § 24 i § 35 ust. 3. Jeżeli płatnik udzielił wcześniej zgody na realizację kolejnych transakcji płatniczych odwołanie dotyczy wszystkich nie wykonanych transakcji płatniczych chyba że posiadacz rachunku zastrzegł inaczej.
 20. Przekazanie dyspozycji przez Bank do rozrachunku oznacza:
  1. w przypadku dyspozycji realizowanej w krajowym obrocie płatniczym – wysłanie
   przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji,
   do systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną są banki krajowe;
  2. w przypadku dyspozycji realizowanej w obrocie dewizowym – wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji, samodzielnie
   lub za pośrednictwem banku – korespondenta, do międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną jest Bank lub bank beneficjenta dyspozycji.

§ 24

 1. Posiadacz rachunku może zlecić dokonywanie przez Bank cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe) lub jednorazowych przelewów z datą przyszłą (przelew z odroczonym terminem realizacji).
 2. Termin płatności ustala posiadacz rachunku; jeżeli termin wykonania zlecenia przypada
  na dzień niebędący dniem roboczym Banku, Bank realizuje zlecenie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. W celu realizacji przez Bank zleceń, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu poprzedzającym realizację zleconych dyspozycji, w wysokości, co najmniej równej kwocie złożonych dyspozycji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat za wykonanie zleconych czynności.
 4. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 3, w dniu wyznaczonym na realizację operacji, zlecenie stałe lub przelew z odroczonym terminem realizacji nie podlega realizacji.
 5. Realizacja zaległego zlecenia, w sytuacji o której mowa w ust. 4, nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wymaganych środków na rachunek, z zastrzeżeniem, iż zlecenie może oczekiwać na realizację, nie więcej niż 30 dni od dnia wskazanego
  jako data jego realizacji; w razie upływu powyższego terminu zlecenie zostanie anulowane.
 6. Złożona dyspozycja przelewu z odroczoną datą realizacji oraz zlecenia stałego może zostać odwołana najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę jej realizacji wskazaną w dyspozycji i przed jej realizacją przez Bank.
 7. W celu odwołania dyspozycji opisanej w ust. 6 posiadacz składa Bankowi stosowne oświadczenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6.
 8. Czynność odwołania dyspozycji opisanej w ust. 6 uważa się za dokonaną wobec Banku w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach pracy Banku; czynność dokonana poza godzinami pracy Banku uważa się za dokonaną w najbliższym dniu roboczym.
 9. Odwołanie dyspozycji z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego po terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za niedokonane.
 10. Jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu przez posiadacza rachunku zgody odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3.

§ 25

 1. Uznanie rachunku następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim rachunku.
 2. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.
 3. Bank udostępnia posiadaczowi kwotę transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku, w przypadku gdy:
  1. Nie następuje przeliczenie waluty albo
  2. Następuje przeliczenie waluty między euro a waluta państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich.

B. Czeki

§ 26

Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych placówka Banku wydaje blankiety czekowe.

§ 27

 1. Posiadacz rachunku odbierając blankiety czekowe zobowiązany jest sprawdzić, w obecności pracownika placówki Banku, wydającego blankiety czekowe: ilość wydanych blankietów,
  ich numerację oraz prawidłowość ich oznaczenia (nazwy placówki Banku oraz numeru rachunku).
 2. Ryzyko związane z niesprawdzeniem blankietów czekowych w sposób, o którym mowa
  w ust. 1, obciąża posiadacza rachunku.

§ 28

 1. Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz opatrzony
  podpisami i pieczątką firmową, zgodnymi z wzorami złożonymi w placówce Banku; kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie; miejsce wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinno być zakreślone.
 2. Na czeku nie dokonuje się żadnych skreśleń ani przerobień.

§ 29

 1. Czek jest płatny za okazaniem i musi być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia czeku nie wlicza się do okresu 10-cio dniowego.
 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przedstawienia czeku do zapłaty przypada na dzień wolny
  od pracy, czek może być przedłożony do zapłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.
 3. Czeki, których termin przedstawienia do zapłaty upłynął, nie zostaną realizowane.

§ 30

Czek rozrachunkowy (czek, na którego pierwszej stronie umieszczono adnotację „do rozrachunku”, „przelać na rachunek”, bądź inne równoznaczne sformułowanie) służy do przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy posiadaczem rachunku i jego kontrahentami.

§ 31

 1. Posiadacz rachunku ma obowiązek starannego przechowywania blankietów czekowych i czeków, zapobiegając ich zagubieniu lub kradzieży.
 2. W przypadku zagubienia, kradzieży blankietów czekowych lub czeków, posiadacz rachunku zobowiązany jest niezwłocznie osobiście lub telefonicznie zawiadomić placówkę Banku, prowadzącą rachunek, podając liczbę i numery zagubionych bądź skradzionych blankietów czekowych lub czeków oraz ewentualne kwoty, na jakie zostały one wystawione.
 3. Zawiadomienie o zagubieniu, kradzieży blankietów czekowych lub czeków jest skuteczne w Banku od momentu złożenia wniosku bądź zawiadomienia telefonicznego placówki Banku.
 4. Zawiadomienie telefoniczne musi być potwierdzone na piśmie podczas najbliższej wizyty posiadacza rachunku w placówce Banku, prowadzącej rachunek rozliczeniowy.
 5. Blankiety czekowe lub czeki zgłoszone, jako zagubione lub skradzione, w przypadku ich odnalezienia winny zostać zniszczone.

C. Polecenie zapłaty

Zasady funkcjonowania oraz realizacji polecenia zapłaty

§ 32

 1. Bank realizuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty, jako:
  1. bank płatnika – na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  2. bank odbiorcy – na zasadach określonych w odrębnej umowie.
 2. Rozliczenia w formie polecenia zapłaty realizowane są w złotych poprzez rachunki prowadzone w złotych.
 3. Podstawą realizacji poleceń zapłaty dla posiadacza rachunku jest udzielenie przez niego zgody na obciążanie jego rachunku.
 4. Posiadacz rachunku przekazuje zgodę w następujący sposób:
  1. egzemplarz przeznaczony dla odbiorcy – w sposób wskazany przez odbiorcę;
  2. egzemplarz przeznaczony dla Banku:
 5. za pośrednictwem odbiorcy, wraz z egzemplarzem przeznaczonym dla odbiorcy – w sposób określony przez odbiorcę lub
 6. osobiście lub korespondencyjnie do Banku lub
 7. z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępni taką usługę.
 8. Bank rejestruje otrzymaną zgodę w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, iż dokument zgody będzie wypełniony prawidłowo; w przypadku stwierdzenia błędów Bank zwraca dokument zgody do nadawcy w terminie do trzech dni roboczych od jego otrzymania.
 9. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć zgodę, przekazując dokument cofnięcia zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4.
 10. Bank rejestruje cofnięcie zgody w sposób określony w ust. 5; cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu zarejestrowania w Banku– w przypadku wpływu polecenia zapłaty do Banku po zarejestrowaniu cofnięcia zgody, nie zostanie ono zrealizowane przez Bank.
 11. Posiadacz rachunku będący płatnikiem polecenia zapłaty może zlecić w Banku zablokowanie rachunku dla obciążeń w formie polecenia zapłaty, jeśli Bank udostępni taką możliwość.
 12. Blokada ustanowiona przez posiadacza rachunku będącego płatnikiem, może mieć charakter:
  1. ogólny mający zastosowanie do wszystkich odbiorców,
  2. szczególny wskazujący na konkretnych odbiorców.

 

§ 32a

 1. Bank podpisuje z odbiorcami polecenia zapłaty umowy o realizację rozliczeń w formie polecenia zapłaty i zobowiązuje się do realizowania dyspozycji rozliczeniowych odbiorcy, dotyczących płatników posiadających rachunki w placówkach Banku lub w innych bankach, które przystąpiły do „Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty”.
 2. Bank realizuje dyspozycję wynikające z umów o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych niniejszym regulaminem lub odrębną umową.
 3. W celu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, odbiorca zobowiązany
  jest do uzyskania od płatnika, ważnej zgody na obciążanie jego rachunku.
 4. Szczegółowe zasady i tryby przyjmowania zgód przez odbiorcę określa odrębna umowa zawierana z odbiorcą lub regulamin.
 5. Celem wykazania przed bankiem płatnika wykonania polecenia zapłaty na podstawie ważnej zgody, Odbiorca zobowiązany jest udostępnić Bankowi w terminie 2 dni roboczych od otrzymania żądania dokument zgody płatnika w formie elektronicznej (w tym w formie skanu) lub w formie papierowej, pod rygorem uznania transakcji przez Bank płatnika za nieautoryzowaną.

§ 33

1.Bank realizuje otrzymane z Banku odbiorcy polecenie zapłaty obciążając rachunek posiadacza rachunku w dniu jego otrzymania, z zastrzeżeniem § 34.

2.Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych umożliwiających wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji i opłat – w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty przez Bank.

3.Bank nie realizuje płatności częściowych z rachunku posiadacza z tytułu otrzymanego polecenia zapłaty.

4.W przypadku otrzymania kilku poleceń zapłaty, dotyczących rachunku tego samego posiadacza do realizacji w jednym terminie, Bank obciąża rachunek posiadacza rachunku w kolejności wpływu tych poleceń zapłaty; polecenie przekraczające wysokość dostępnych środków nie zostanie zrealizowane i Bank zrealizuje wtedy następne polecenie zapłaty nieprzekraczające wysokości dostępnych środków, zgodnie z kolejnością wpływu.

Odmowa realizacji polecenia zapłaty, zwrot polecenia zapłaty

§ 34

1.Bank nie zrealizuje otrzymanego polecenia zapłaty w następujących przypadkach:

  1. zgoda na realizację polecenia zapłaty została cofnięta lub braku takiej zgody;
  2. kwota dostępnych środków na rachunku jest niewystarczająca na pokrycie kwoty polecenia zapłaty i należnych Bankowi prowizji lub opłat;
  3. rachunek został zamknięty;
  4. posiadacz rachunku złożył odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty.
  5. posiadacz złożył dyspozycję zablokowania rachunku dla obciążeń w formie poleceń zapłaty
 1. Posiadaczowi rachunku będącego konsumentem, przysługuje prawo żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, bez podania przyczyny, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku; w stosunku do płatników nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego termin na złożenie żądania zwrotu polecenia zapłaty wynosi 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku
 2. Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty na żądanie złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwy.
 3. Dyspozycję zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz może złożyć w placówce Banku, podając następujące dane:
  1. imię i nazwisko, adres/nazwę i siedzibę posiadacza rachunku;
  2. NRB płatnika;
  3. unikatowy identyfikator płatności (IDP) (tytuł płatności);
  4. unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP odbiorcy), jeśli jest w jego posiadaniu lub NIW
   wraz z adnotacją „zwrot”;
  5. kwotę polecenia zapłaty.
 4. Bank w terminie niezwłocznie, a najpóźniej w następnym dniu roboczym dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu przywraca rachunek do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca realizacja polecenia zapłaty; Bank uznaje rachunek kwotą zwracanego polecenia zapłaty, powiększoną o odsetki należne posiadaczowi rachunku z tytułu oprocentowania jego rachunku za okres od dnia obciążenia rachunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez posiadacza rachunku żądania zwrotu.
 5. W sprawach spornych posiadacz rachunku kontaktuje się z odbiorcą.

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

§ 35

1.Przed otrzymaniem dyspozycji polecenia zapłaty przez Bank, posiadacz rachunku może w uzgodniony z Bankiem sposób złożyć w placówce Banku odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty, powodujące wstrzymanie obciążenia rachunku, wskazanym wcześniej, przyszłym poleceniem zapłaty.

2.Składając odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty posiadacz rachunku podaje:

  1. dane wymienione w § 34 ust. 4 oraz
  2. termin realizacji polecenia zapłaty;
  3. termin, do którego posiadacz rachunku zleca wstrzymanie obciążania jego rachunku.

3.Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty może być złożone w Banku najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień realizacji polecenia zapłaty określonego na fakturze (rachunku).

Wypłaty z rachunku po śmierci posiadacza rachunku

§ 36

 1. Po śmierci posiadacza rachunku (będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, rolnikiem indywidualnym) środki pieniężne zgromadzone na rachunku przysługują spadkobiercom, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, a w przypadku gdy konieczne jest dokonanie działu spadku – prawomocnego postanowienia o dziale spadku lub umowy, w wymaganej prawem formie, określającej zasady działu spadku pomiędzy spadkobiercami.
 3. W przypadku, gdy uprawnionym do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest
  co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków każdemu
  z uprawnionych spadkobierców – w kwocie lub proporcji przypadającej danemu spadkobiercy, określonej w postanowieniu o dziale spadku albo w umowie określającej zasady działu spadku pomiędzy spadkobiercami. . Jeżeli dział spadku nie został dokonany, Bank wypłaca środki pieniężne wszystkim spadkobiercom łącznie albo osobie upoważnionej przez spadkobierców przez udzielenie jej pełnomocnictwa, do którego stosuje się zasady określone w § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1b i pkt 2.
    1. Przedsiębiorstwo w spadku

§ 36a

Niniejszy rozdział ma zastosowanie wyłącznie do rachunków bankowych prowadzonych
dla osób fizycznych, które we własnym imieniu prowadziły działalność gospodarczą
na podstawie wpisu do CEIDG, a śmierć posiadacza rachunku nastąpiła w dniu 25 listopada 2018 r. lub po tym dniu.

§36b

 1. W przypadku śmierci osoby fizycznej, o której mowa w §36a:
  1. Bank nadal prowadzi rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą,
   z zastrzeżeniem § 111 ust. 2 pkt 7).
  2. Bank powstrzymuje się od udostępnienia usług świadczonych na podstawie umowy ramowej do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego

§36c

 1. W okresie od ustanowienia do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prawo do wydawania dyspozycji przysługują wyłącznie zarządcy sukcesyjnemu.
 2. Zarządca sukcesyjny zobowiązany jest przedłożyć w Banku:
 3. dokumenty potwierdzające ustanowienie zarządcy sukcesyjnego;
 4. wypełniony wniosek o zmianę danych, o którym mowa w § 10 regulaminu;
 5. wzór podpisu na karcie wzorów podpisów;
 6. informację o której mowa w ust. 3;
 7. inne dokumenty wymagane przez Bank.
 8. Zarządca sukcesyjny niezwłocznie informuje Bank o:
  1. osobach, które go powołały;

2) osobach, które uzyskały tytuł prawny do spadku po zmarłym posiadaczu rachunku.

 1. Zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika, na zasadach określonych w §12-14 regulaminu.
 2. Do zarządcy sukcesyjnego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do posiadacza rachunku, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub umowy stanowią inaczej przy czym Bank nie wydaje kart płatniczych, instrumentów płatniczych oraz środków identyfikacji.
 3. Od momentu zgłoszenia się zarządcy sukcesyjnego do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, Bank doręcza korespondencję zarządcy sukcesyjnemu.

§36d

Bank jest obowiązany udzielić osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, oraz zarządcy sukcesyjnemu, zbiorczej informacji o rachunkach i umowach rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Rozdział 3. Rachunki lokat

§ 37

 1. W ramach zawartej umowy Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat.
 2. Rachunek lokaty służy posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych
  przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami w terminach określonych w potwierdzeniu.
 3. Bank określa i podaje do wiadomości posiadacza rachunku rodzaj i zasady oprocentowania środków pieniężnych na lokatach prowadzonych na warunkach standardowych, w sposób określony w § 45; rodzaje walut oraz terminy, na jakie otwierane są poszczególne lokaty podawane są na stronie internetowej Banku oraz w formie komunikatu w placówce Banku.
 4. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty dla:
 5. lokaty w złotych wynosi 500 złotych;
 6. lokaty w walutach wymienialnych równowartość 100 euro lub równowartość tej kwoty
  w walucie rachunku;
 7. lokaty promocyjnej w złotych w wysokości nie niższej niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji.
 8. Bank może otwierać i prowadzić lokaty na warunkach niestandardowych, określonych w umowie.

§ 38

 1. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia realizacji dyspozycji przelewu/wpłaty środków pieniężnych na lokatę, a kończy się ostatniego dnia trwania lokaty.
 2. Środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej.
 3. Wysokość oprocentowania lokaty zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu umownego.

§ 39

 1. Po upływie zadeklarowanego okresu umownego kwota lokaty wraz z odsetkami:
  1. zostaje przeksięgowana na rachunek bankowy wskazany przez posiadacza rachunku bądź wypłacona w kasie placówki Banku lub
  2. zostaje przedłużona na taki sam okres umowny.
 2. Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania do lokat terminowych promocyjnych (nieodnawiających się), w przypadku których, po okresie umownym, środki wraz z odsetkami zostają przeksięgowane na wskazany przez posiadacza rachunek lub wypłacone w kasie placówki Banku; w przypadku braku jakiejkolwiek dyspozycji posiadacza rachunku, w dniu następującym po upływie okresu umownego, Bank przeksięguje środki wraz z należnymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek techniczny.

§ 40

Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego lokaty.

Likwidacja lokat prowadzonych w złotych przed upływem okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania rachunków bieżących w złotych.

Likwidacja lokaty w walucie wymienialnej przed upływem okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania rachunków bieżących w danej walucie rachunku lokaty.

Rozdział 4. Kredyt w rachunku bieżącym

§ 41

 1. Posiadacz rachunku, po spełnieniu określonych warunków, może ubiegać się o przyznanie kredytu w rachunku bieżącym.
 2. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest indywidualnie dla posiadacza rachunku
  i zależy w szczególności od:
 3. zdolności kredytowej posiadacza rachunku;
 4. okresu posiadania rachunku bieżącego.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania kredytu w rachunku bieżącym określa obowiązujący w Banku regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych.

Rozdział 5. Instrumentu płatnicze i usługi mobilne

§ 42

Zasady wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych i usług mobilnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej

§ 43

Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 7. Kantor SGB

§ 44

Zasady świadczenia usługi Kantor SGB za pośrednictwem bankowości elektronicznej stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 8. Oprocentowanie środków, zmiana oprocentowania,
naliczanie odsetek.

§ 45

 1. Środki gromadzone na rachunku mogą podlegać oprocentowaniu według:
    1. stałej lub zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku, obowiązującej dla danego rodzaju rachunku.
    2. zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stopy referencyjnej oraz współczynnika określonego uchwałą Zarządu Banku, obowiązującej dla danego rodzaju rachunku; rodzaj stopy uznawanej przez Bank jako stopa referencyjna oraz wysokość współczynnika dla danego rodzaju rachunku określa decyzja Zarządu Banku Rodzaj stopy procentowej uznawanej przez Bank jako stawka bazowa oraz wysokość marży Banku dla danego rodzaju rachunku określa decyzja Zarządu Banku.
 2. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, przy czym:
  1. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 1 następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniej decyzji Zarządu Banku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany;
  2. zmiana stopy określonej w ust. 1 pkt 2 następuje:
   1. automatycznie z dniem zmiany wysokości stawki bazowej,
   2. z dniem wejścia w życie odpowiedniej decyzji Zarządu Banku zmieniającej rodzaj stawki bazowej lub wysokość marży Banku dla danego rodzaju rachunku, o ile posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia zmiany.
 3. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w formie komunikatu w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, a do wiadomości posiadacza – dodatkowo na wyciągach z rachunku; w stosunku do określenia przesłanek i trybu zmiany oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku stosuje się zapisy,
  § 58 ust. 1 pkt 3, § 64 i § 68.
 4. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
 5. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty.
 6. Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego  na dzień zamknięcia rachunku, chyba że umowa lub regulamin stanowią inaczej.

§ 46

 1. Bank może określić zróżnicowane oprocentowanie dla tych samych rodzajów rachunków bankowych, w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku, terminu ich deponowania lub zakresu usług powiązanych z rachunkiem, z których korzysta posiadacz.
 2. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Bank może ustalać wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku jako oprocentowanie podstawowe dla określonego pakietu usług świadczonych łącznie z prowadzeniem rachunku danego rodzaju, w takim przypadku oprocentowanie środków pieniężnych posiadacza zgromadzonych na konkretnym rachunku może być wyższe od oprocentowania podstawowego.

Rozdział 9. Prowizje i opłaty bankowe

§ 47

 1. Za czynności związane z obsługą rachunków, wydawaniem i obsługą instrumentów płatniczych, w tym kart oraz świadczeniem usług bankowości elektronicznej, o których mowa w umowie, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą,
  z której wyciąg placówka Banku wydaje posiadaczowi rachunku przy zawieraniu stosownej umowy.
 2. Taryfa jest udostępniana posiadaczowi rachunku w placówkach Banku oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
 3. Bank pobiera należne opłaty i prowizje w ciężar rachunku bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku.

Rozdział 10. Reklamacje, skargi, wnioski

§ 48

Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania
przez Bank zleconych dyspozycji, w tym zleconych transakcji płatniczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym Regulaminem, posiadacz rachunku/użytkownik systemu/użytkownik karty może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności
w obciążeniu lub uznaniu rachunku lub powzięciu wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana roszczenia posiadacza rachunku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 
 2. Reklamacja klienta instytucjonalnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym wspólnikiem spółki cywilnej lub rolnikiem) może być złożona:
  1. osobiście, w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2. telefonicznie w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podane są na stronie internetowej Banku;
  3. listownie w formie pisemnej, na adres dowolnej placówki Banku – adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej banku;
  5. faksem, na numery placówek Banku, podane na stronach internetowych Banku.

przy czym w razie złożenia reklamacji telefonicznie, dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank pisemnie wezwie składającego reklamację do jej uzupełnienia poprzez złożenie podpisu na formularzu.

 1. Reklamacje klientów instytucjonalnych nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym wspólnikiem spółki cywilnej lub rolnikiem) – o ile nie dotyczą transakcji dokonanych kartami – mogą być składane w formie określonej w ust. 5; jeśli reklamacje tych klientów dotyczą transakcji dokonanych kartami, wówczas mogą być złożone:
  1. osobiście, w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2. listownie w formie pisemnej, na adres Centrali lub dowolnej placówki Banku; w formie pisemnej
  3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej banku;
  4. faksem, na numery placówek Banku, podane na stronach internetowych Banku.
 2. Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.
 3. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis klienta .
 4. Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 8 powinna dodatkowo zawierać:

1) imię i nazwisko użytkownika karty;

2) numer karty;

3) numer rachunku, do którego wydano kartę;

4) datę reklamowanej transakcji;

5) kwotę reklamowanej transakcji;

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

 1. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozparzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu
  na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozparzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 14, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 15.
 4. Fakt przyjęcia reklamacji przez Bank potwierdzany jest w formie pisemnej.
 5. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie o którym mowa w ust. 14, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 7. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 14, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
  3. wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 15.

Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 14 i ust. 15 jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art.3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe

Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący
w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację określonego w ust. 14, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 15, chyba że informacje ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

 1. W przypadku, gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 2. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:
  1. w formie pisemnej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
   na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 49

Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami – w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału
za wyjątkiem § 48ust. 20 oraz § 50 ust. 2 pkt 4 i ust. 3.

§ 50

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację posiadacz rachunku/użytkownik /użytkownik karty może:
 3. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
 4. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 5. skierować sprawę do sądu powszechnego;
 6. w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, (w tym wspólnikami spółki cywilnej) lub rolnikiem złożyć wniosek
  do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu.
 7. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów zaistniałych pomiędzy Bankiem a klientami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym wspólnikami spółki cywilnej) lub rolnikiem jest:
 8. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej:  www.rf.gov.pl;
 9. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp.

Rozdział 11. Zasady odpowiedzialności Banku

§ 51

Bank ponosi odpowiedzialność względem posiadacza rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, chyba że udowodni, że rachunek Banku odbiorcy zlecenia płatniczego został uznany zgodnie z § 20 ust. 1 bądź udowodni, że wpłata gotówki na rachunek posiadacza została dokonana zgodnie z § 19 ust. 4.

§ 52

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub nieterminowo zrealizowane dyspozycje w przypadku braku środków na rachunku w wysokości równej, co najmniej kwocie złożonej dyspozycji, powiększonej o należne Bankowi opłaty lub prowizje z tytułu realizacji dyspozycji.
 2. W przypadku wystąpienia transakcji płatniczej, której posiadacz rachunku/użytkownik karty/ użytkownik nie autoryzował, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż
  do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek karty, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 3. W przypadku, gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek karty, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 4. Obowiązek Banku, o którym mowa w ust. 2-3 nie dotyczy:

1) sytuacji, o których mowa w § 54 i § 56,

2) sytuacji, gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. termin, w jakim nastąpi uznanie rachunku bankowego odbiorcy w innym banku;
  2. złożenie przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika dyspozycji niezgodnej z intencją posiadacza.

Jeżeli w zleceniu płatniczym posiadacz rachunku wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy, o którym mowa w § 22, Bank nie ponosi odpowiedzialności
za niewykonanie lub wadliwe wykonanie zlecenia płatniczego.

Na zgłoszenie posiadacza rachunku (płatnika), w przypadku o którym mowa w ust. 6, Bank podejmuje działania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
w celu odzyskania kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno zostać złożone w sposób określony w § 91
i zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza rachunku (płatnika);
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 (datę, walutę i kwotę transakcji, dane odbiorcy zlecenia, nieprawidłowy numer rachunku)
  4. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie, jeżeli zostało złożone pisemnie lub
   za pomocą dokumentu.

9.W terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 7 i 8, Bank:

 1. jeżeli jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy transakcji płatniczej pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
   1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji, o której mowa w ust. 6
    i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu Banku bez pobierania od odbiorcy opłat,
   2. obowiązku udostępnienia danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia kwoty zwrotu transakcji, o której mowa w ust. 6, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 10,
   3. dniu upływu terminu do dokonania zwrotu, o którym mowa w ust.10,
   4. numerze rachunku zwrotu Banku;
 2. nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy
  o podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia.

10. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6, posiadacz rachunku (płatnik) może złożyć do Banku pisemny wniosek (listownie lub osobiście w Banku) o udostępnienie danych odbiorcy tej transakcji płatniczej; wniosek powinien zawierać informacje wskazane w ust. 8 oraz informację o złożeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.

11. Jeżeli Bank jednocześnie prowadzi rachunek odbiorcy, w ciągu 3 dni roboczych,
od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 7, udostępnia posiadaczowi rachunku (płatnikowi):

 1. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy;
 2. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy.

12. Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku odbiorcy kieruje żądanie o udostępnienie danych
do dostawcy odbiorcy i przekazuje je posiadaczowi rachunku (płatnikowi) nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od dostawcy odbiorcy.

13. Po otrzymaniu danych posiadacz rachunku (płatnik) może dochodzić zwrotu kwoty transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 6 bezpośrednio od jej odbiorcy.

 1. Informacje o sposobie załatwienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 oraz wniosku,
  o którym mowa w ust.10, Bank przesyła pisemnie.
 2. Za odzyskanie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 7, Bank pobiera prowizję
  lub opłatę, zgodnie z taryfą.

§ 53

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania
  lub nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku, pełnomocnika, użytkownika karty, użytkownika systemu/użytkownika pasywnego obowiązków określonych odpowiednio w umowie, umowie o kartę, regulaminie.
 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za czynności zarządcy sukcesyjnego lub właścicieli przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z:
 4. odmowy akceptacji karty przez punkt akceptujący lub odmowę wypłaty gotówki z przyczyn niezależnych od Banku;
 5. wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nienależących do Banku;
 6. niewłaściwą obsługą bankomatu przez użytkownika karty lub posługiwaniem się kartą przeterminowaną lub uszkodzoną;
 7. braku podpisu użytkownika na karcie lub podpisania karty niezgodne ze wzorem złożonym w umowie i/lub na wniosku kartę;
 8. udostępnienia karty lub ujawnienia PIN lub ujawnienia hasła używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym lub umożliwienia im wejścia w posiadanie karty lub PIN lub hasła używanego w usłudze 3D-Secure lub dokonania przez te osoby operacji;
 9. operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej użytkownika karty;
 10. zastrzeżenia karty przez użytkownika karty;
 11. operacji dokonanych po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do nich z winy umyślnej użytkownika karty;
 12. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty;
 13. nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu;
 14. niezgłoszenia przez użytkownika karty zmiany danych osobowych zawartych w umowie, w szczególności adresu do korespondencji;
 15. zmiany przez użytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer;
 16. nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę handlowo-usługową;
 17. zaniechania przez użytkownika karty postępowania określonego w § 78;
 18. posługiwania się kartą niezgodnie z umową, niniejszym regulaminem względnie odpowiednim, odrębnym regulaminem rachunku lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 54

 1. Bank nie odpowiada za skutki udostępnienia przez użytkownika systemu/użytkownika pasywnego wydanych mu środków identyfikacji elektronicznej osobom trzecim, w szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uzyskania dostępu do systemu i skorzystania z usługi przez osobę trzecią, jeżeli wskutek prawidłowej identyfikacji system zidentyfikował tę osobę, jako uprawnionego użytkownika systemu/użytkownika pasywnego.
 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonane operacje w przypadku:
  1. gdy do operacji doszło wskutek ujawnienia przez użytkownika systemu/pasywnego użytkownika systemu informacji o działaniu systemu, w szczególności informacji na temat instalacji i stosowanych środków identyfikacji elektronicznej, jeżeli ujawnienie tych informacji mogło spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo zlecanych operacji;
  2. gdy wykonana zostanie operacja zlecona przez osobę nieuprawnioną, której użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu udostępnił dane lub środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające dostęp do systemu;
  3. gdy do operacji doszło wskutek użycia przez osobę nieuprawnioną utraconych
   przez użytkownika systemu/użytkownika pasywnego środków identyfikacji elektronicznej wydanych mu przez Bank;
  4. gdy do operacji doszło z winy użytkownika systemu/użytkownika pasywnego,
   w szczególności w wyniku zaniedbania przez niego obowiązków w zakresie przechowywania wydanych mu środków identyfikacji elektronicznej;
  5. gdy do operacji doszło wskutek opóźnienia użytkownika systemu/użytkownika pasywnego w wykonaniu obowiązków określonych w § 84 ust. 1;
  6. gdy użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu doprowadził do operacji umyślnie, pomimo zgłoszenia dyspozycji zablokowania dostępu do systemu lub powiadomienia,
   o którym mowa w § 84 ust. 1;
  7. gdy do operacji doszło wskutek postępowania użytkownika systemu/użytkownika pasywnego w sposób sprzeczny ze sposobem postępowania opisanym w Przewodniku dla klienta.
 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe:
 4. z tytułu niewykonania dyspozycji, gdy osoba trzecia będąca beneficjentem dyspozycji złożonej w systemie odmówi przyjęcia w całości lub w części świadczenia stanowiącego przedmiot dyspozycji;
 5. z ograniczenia lub zablokowania dostępu do systemu, jeżeli ograniczenie lub zablokowanie dostępu nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy lub regulaminu.

§ 55

 1. Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, w tym
  w szczególności spowodowane:
 2. działaniem siły wyższej – obejmujące m. in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne lub
 3. decyzją organów władzy publicznej lub przepisem prawa ogólnie obowiązującym;
 4. opóźnieniem wynikającym z awarii nienależących do Banku: systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy lub sieci telekomunikacyjnych, w tym opóźnieniem wynikającym z działania podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub pocztowe;
 5. używaniem przez użytkownika systemu wadliwego sprzętu komputerowego lub oprogramowania, do używania którego nie posiadał on wymaganych uprawnień (licencji);
 6. nieuprawnionym działaniem osób trzecich w zakresie modyfikacji materiałów i informacji zamieszczanych na stronach internetowych Banku, w odniesieniu do których przysługują Bankowi autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania.
 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
 8. przerwy w świadczeniu usługi spowodowane wystąpieniem siły wyższej;
 9. legalność oprogramowania użytkowanego przez użytkownika systemu/pasywnego użytkownika.

§ 56

 1. Posiadacz rachunku nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane instrumentem płatniczym, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy użyciu czeków, od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej/czeków/ instrumentu płatniczego , z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.
 2. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane przez użytkowników:
 3. instrumentów płatniczych oraz osoby, którym użytkownik udostępnił instrument płatniczy lub ujawnił PIN lub ujawnił osobiste hasło używane w usłudze 3D-Secure lub hasło stałe;
 4. systemu/ pasywnych użytkowników systemu oraz osoby, którym użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu udostępnił środki identyfikacji elektronicznej;
 5. osobę uprawnioną przy użyciu czeków.
 6. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro ustalonej pry zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem :
 7. posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub
 8. przywłaszczenia instrumentu płatniczego
 9. Zasad odpowiedzialności posiadacza rachunku określonych w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy:
  1. posiadacz rachunku/ /użytkownik karty/użytkownik systemu nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty/instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy użytkownik działał umyślnie, lub
  2. utrata karty/instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych.
 10. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli użytkownik karty/użytkownik systemu/użytkownik pasywny doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 11. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane po zastrzeżeniu instrumentu płatniczego/środków identyfikacji elektronicznej, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio użytkownika karty /użytkownika systemu/użytkownika pasywnego.
 12. Posiadacza rachunku obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu czeków, jeśli doszło do nich z winy osoby uprawnionej do realizacji czeku.
 13. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za dokonane przy użyciu karty i autoryzowane zgodnie z postanowieniami w załązniku nr 2 do niniejszego regulaminu
 14. operacje gotówkowe;
 15. operacje bezgotówkowe;
 16. inne czynności określone w umowie o kartę lub regulaminie.
 17. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu jeszcze nierozliczonych przez Bank transakcji dokonanych wszystkimi instrumentami płatniczymi wydanymi do jego rachunku w przypadku zamknięcia przez niego rachunku.

§57

 1. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub udostępnienie przez niego
  lub użytkownika systemu/użytkownika pasywnego środków identyfikacji elektronicznej osobom trzecim.
 2. Posiadacz rachunku ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. ujawnienie osobom nieuprawnionym informacji o działaniu systemu, w szczególności informacji na temat instalacji i stosowanych środków identyfikacji elektronicznej w systemie;
  2. utratę lub udostępnienie osobom nieuprawnionym wydanych mu środków identyfikacji elektronicznej;
  3. niepowiadomienie Banku o utracie środków identyfikacji elektronicznej.
 3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką Bank poniesie, jeżeli wskutek postępowania posiadacza rachunku lub użytkownika systemu/użytkownika pasywnego sprzecznego z umową lub regulaminem:
 4. Bank zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią;
 5. Bank zobowiązany będzie – na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej – do poniesienia kosztów lub wydatków, których nie musiałby ponosić, gdyby odpowiednio posiadacz rachunku lub użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu;
 6. na Bank nałożony zostanie na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej obowiązek określonego działania lub zaniechania, który nie ciążyłby na Banku, gdyby odpowiednio posiadacz rachunku lub użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu.

Rozdział 12. Zmiana umowy, regulaminu, taryfy
lub Przewodnika dla klienta

§ 58

 1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem:
  1. zmiany taryfy;
  2. zmiany pakietów związanych z rachunkiem;
  3. zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  4. zmiany regulaminu;

dla skuteczności których umowa, lub regulamin dopuszcza, złożenie oświadczeń w innym trybie lub w innej formie .

 1. Nie wymagają aneksu:
  1. zmiany danych posiadacza rachunku, użytkownika karty lub użytkownika systemu podane przez te osoby w odpowiedniej umowie lub wniosku;
  2. zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i limitu operacji bezgotówkowych obowiązujące posiadacza rachunku/użytkownika karty;
  3. zmiany wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu;
  4. zmiany sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty;
  5. zmiany formy i częstotliwości otrzymywania wyciągów;
  6. zmiany zakresu usług w ramach pakietu SMS;
  7. deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacja z ubezpieczenia;
  8. zmiany rodzajów i zakresu ubezpieczeń.;
  9. inne zmiany czy dyspozycje udostępnione za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu wskazane w Przewodniku dla Klienta.
 2. Zmiany wprowadzone przez posiadacza rachunku/użytkownika karty/użytkownika systemu,
  o których mowa w ust. 2, wymagają złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w karcie wzorów podpisów lub umowie i dostarczenie go do placówki Banku lub złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku udostępnienia przez Bank takiej możliwości[8].
 3. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 2, Bank informuje posiadacza rachunku w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez posiadacza rachunku, użytkownika karty lub użytkownika systemu.

§ 59

 1. Bank ma prawo do zmiany czasu pracy placówek Banku a także zmiany siedziby lub dowolnej placówki Banku.
 2. O zmianie czasu pracy Bank powiadamia posiadacza rachunku w formie komunikatu w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku.
 3. W przypadku zmiany adresu siedziby lub dowolnej palcówki Banku stosuje się postanowienia ust. 2.

§ 60

 1. Bank ma prawo do zmiany, bez zgody posiadacza rachunku, limitów i ograniczeń dotyczących kwot dokonywanych operacji instrumentami płatniczymi , w tym kartami płatniczymi, w przypadku nieterminowej spłaty należności przez posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty.
 2. O dokonanej zmianie Bank zobowiązany jest na piśmie powiadomić posiadacza rachunku, wskazując przyczynę dokonania zmiany.

§ 61

 1. Bank ma prawo do zmiany terminów realizacji dyspozycji płatniczych w następujących przypadkach:
  1. zmiany czasu pracy placówek Banku;
  2. zmiany harmonogramu przebiegów realizacji zleceń płatniczych w systemie rozliczeń międzybankowych;
  3. jeżeli konieczność zmiany wynika z innych okoliczności niezależnych od Banku.
 2. Bank ma prawo do zmiany numeracji rachunków z przyczyn technicznych oraz zmian przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych ze standardami międzynarodowymi.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla zmiany regulaminu.

§ 62

 1. Bank ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:
 2. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
 3. wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikającej z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
 4. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem dotyczącym instrumentów płatniczych;
 5. dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
 6. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w szczególności mających na celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
 7. zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym usług określonych regulaminem;
 8. zmiany oferowanych przez Bank usług, w tym zmiany dotyczące świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu.
 9. Przewodnik dla klienta stanowi instrukcję użytkowania i nie wymaga powiadamiania klienta o wprowadzanych zmianach w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika dla klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku.

§ 63

 1. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania umowy, w przypadku zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
  1. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;
  2. w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy ustalanej przez Bank Centralny emitujący daną walutę;
  3. zmiany o co najmniej 0,10 punktu procentowego jednej ze stóp WIBID 3M, WIBID 6M,

w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. Bank zmienia stawkę bazową, w trakcie trwania umowy, w razie:
  1. rezygnacji właściwej instytucji ze stosowania lub publikowania stawek bazowych będących częścią składową stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
   w Banku;
  2. zaprzestania publikowania przez powszechnie dostępne środki przekazu stawki bazowej stosowanej przez Bank.

§ 64

Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat zawartych w taryfie,
w trakcie trwania umowy, umowy o kartę w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności w ramach wykonywania obowiązków określonych w umowie,
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych na podstawie umowy,
 3. zmiany o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 4. zmiany o co najmniej 0,1% wysokości opłat pobieranych od Banku przez instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług objętych umową;
 5. kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku.

§ 65

 1. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o dokonanej, w trakcie trwania umowy, zmianie na co najmniej 1 miesiąc przed proponowaną datą jej wejścia w życie:
  1. wysokości oprocentowania, w wyniku której następuje obniżenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku;
  2. rodzaju stawki bazowej;
  3. wysokości marży Banku;
  4. taryfy;
 2. regulaminu. z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie do oferty Banku nowego produktu lub usługi nie wymaga powiadomienia posiadacza rachunku o zmianie regulaminu w tym zakresie.
 3. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1, Bank wysyła:
  1. w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez posiadacza rachunku lub
  2. w formie elektronicznej:
 4. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku,
 5. na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku .
 6. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1, Bank wysyła w postaci elektronicznej, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi zgodę na otrzymywanie od Banku w takiej postaci informacji o dokonanych przez Bank zmianach.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 2, Bank może zamieścić zawiadomienie opisane w ust. 1,
  w postaci komunikatu wywieszanego w placówkach Banku lub zamieszczanego na stronie internetowej Banku.
 8. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 9. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, powiadamia jednocześnie posiadacza rachunku, że:
  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę
   ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 10. Posiadacz może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza rachunku, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności usługi.
 11. Wypowiedzenie umowy lub złożenie sprzeciwu oznacza jedynie wypowiedzenie
  lub wygaśnięcie jej w części dotyczącej rachunku, którego dotyczą zmiany wskazane przez Bank w zawiadomieniu, chyba że posiadacz rachunku wyraźnie zaznaczy w swoim oświadczeniu, iż wypowiada umowę w całości.
 12. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, złożonego przez posiadacza rachunku w odniesieniu do rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane są postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.
 13. Wypowiadając umowę lub składając sprzeciw posiadacz rachunku zobowiązany jest
  do zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 14. W przypadku niezadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lub nie złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 10, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w całości lub w części dotyczącej rachunku bankowego, przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 15. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 5, posiadacz rachunku nie odmówi przyjęcia wprowadzonej przez Bank zmiany, uznaje się, że zmiana została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 16. Postanowień ust. 1-12 nie stosuje się do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej oraz marży Banku, jeżeli zgodnie z umową wysokość oprocentowania rachunku zmienia się wraz ze zmianą wskazanej stawki bazowej a nie ulega zmianie wysokość marży Banku

Rozdział 13. Wyciągi z rachunku

§ 66

 1. Bank informuje posiadacza o wysokości salda i dokonywanych na rachunku operacjach, sporządzając wyciągi na koniec miesiąca lub w innych terminach i w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Wyciąg zawiera następujące informacje:
  1. dane umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej oraz w określonych przypadkach odbiorcę i w stosownych przypadkach płatnika;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono/uznano rachunek lub walucie w której zostało złożone zlecenie płatnicze;
  3. kwotę opłat i prowizji,
  4. kwotę naliczonych odsetek;
  5. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez Bank oraz o kwocie transakcji
   przed/po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  6. datę transakcji oraz dacie waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku,
  7. czy środki zgromadzone na rachunku chronione są przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
 3. W razie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu, Bank może udostępnić posiadaczowi wyciągi z rachunku w formie i w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału dostępu; w takim przypadku posiadacz zobowiązany jest pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 4. Bank może udostępnić wyciągi z rachunku w postaci elektronicznej, przesyłając je na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku; w takim przypadku posiadacz zobowiązany jest pobrać wyciąg za pośrednictwem tego kanału i dokonać jego archiwizacji we własnym zakresie.
 5. W przypadku, gdy posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów bankowych w placówce Banku prowadzącej rachunek, nieodebrane wyciągi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty ich sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone.
 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość, podanych w wyciągu, operacji i wysokości salda rachunku.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć reklamację na zasadach określonych w § 89.
 8. W razie ujawnienia mylnego księgowania, spowodowanego błędem technicznym, placówka Banku prowadząca rachunek ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie.
 9. Podjęcie mylnie zaksięgowanych kwot spowoduje odpowiedzialność cywilną posiadacza rachunku.

Rozdział 14. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

§ 67

 1. Umowa ramowa ulega rozwiązaniu, w przypadku:
  1. wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron – z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia;
  2. porozumienia stron – w terminie określonym przez strony;
  3. jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia odpowiednio zawarcia umowy lub likwidacji ostatniego rachunku posiadacz nie otworzył żadnego rachunku – z upływem tego terminu;
  4. złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 65 ust. 6 pkt 3 i braku wypowiedzenia umowy przez posiadacza rachunku – z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;
  5. w przypadku umowy zawartej na czas określony z upływem okresu, na jaki została zawarta;
  6. śmierci posiadacza rachunku (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
   nie wpisanego do CEIDG/rolnika) – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza;
  7. śmierci posiadacza rachunku (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospoadarczą
   na podstawie wpisu do CEIDG);

a) w przypadku nie ustanowienia zarządu sukcesyjnego – z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci posiadacza rachunku lub z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie późniejsze;

b) w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego – z chwilą powzięcia przez Bank informacji o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego.

 1. Zarówno Bank jak i posiadacz rachunku mogą wypowiedzieć/rozwiązać za porozumieniem umowę rachunku lub kilku rachunków prowadzonych w ramach Umowy ramowej
  bez wypowiadania/rozwiązania Umowy ramowej.
 2. Umowa rachunku lokaty ulega rozwiązaniu nadto w przypadku:
  1. wypłaty przez posiadacza rachunku środków zgromadzonych na rachunku przed upływem okresu umownego – z dniem podjęcia środków pieniężnych z rachunku;
  2. z dniem upływu pierwszego okresu umownego lokaty, który przypada po upływie okresu wypowiedzenia – w razie wypowiedzenia umowy w tej części przez Bank.
 3. Umowa rachunku innego niż rachunek lokaty ulega rozwiązaniu nadto jeżeli w ciągu 24 miesięcy nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie lub regulaminie – z upływem ostatniego dnia drugiego roku.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej lub umów rachunków otwartych na czas określony, rachunki te nie ulegają odnowieniu w okresie wypowiedzenia.
 5. Umowa rachunku otwartego na czas określony wygasa z upływem okresu umownego.
 6. Zobowiązanie Banku do udostępnienia usług bankowości elektronicznej oraz usług związanych z kartami płatniczymi oraz innymi instrumentami płatniczymi wygasa z dniem śmierci posiadacza rachunku.

§ 68

 1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę:
  1. rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym;
  2. ramową rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowego obejmuje również prowadzony dla danego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT, jeżeli:
  1. jest to jedyny rachunek VAT, a Bank nie prowadzi dla posiadacza innych rachunków rozliczeniowych
  2. wyłącznie do tego rachunku rozliczeniowego prowadzony był odrębny rachunek VAT.
 3. Posiadacz rachunku nie może złożyć dyspozycji zamknięcia jedynego Rachunku VAT bez wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego.
 4. Rachunek VAT nie może zostać zamknięty jeżeli jest prowadzony, oprócz zamykanego rachunku rozliczeniowego także dla innego rachunku rozliczeniowego.
 5. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 69

Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega niewykorzystane blankiety czekowe, czeki, karty, środki identyfikacji elektronicznej oraz blokuje dostęp dla wszystkich użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu.

§ 70

 1. Bank może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Za ważne powody uprawniające Bank do wypowiedzenia umowy uważa się:
  1. podanie przez posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy;
  2. naruszenia przez posiadacza postanowień umowy, postanowień niniejszego regulaminu lub niedokonania spłat należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności;
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posiadacz wykorzystuje lub ma zamiar wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym;
  4. niedostarczenie przez posiadacza/pełnomocnika informacji lub dokumentów umożliwiających Bankowi zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  5. wykorzystanie rachunku przez posiadacza/pełnomocnika do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;
  6. objęcie posiadacza/pełnomocnika bądź strony transakcji realizowanej na rachunku krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami, lub embargami ustanowionymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych;
  7. udostępniania założonych rachunków osobom trzecim, bez zgody i wiedzy Banku;
  8. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa karty/ instrumentu płatniczego, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub naruszenie zasad jej użytkowania;
  9. udostępnianie instrumentu płatniczego i PIN osobom nieuprawnionym;
  10. udostępnianie środków identyfikacji elektronicznej osobom nieuprawnionym;
  11. brak obrotów przez nieprzerwany okres 6 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku);
  12. dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 i pkt 3 – 6 Bank może wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym.
 4. W przypadku, gdy na podstawie umowy ramowej prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, wówczas Bank może wypowiedzieć tylko umowę rachunku, nie wypowiadając umowy ramowej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  1. określonym w ust. 2 pkt 7-13;
  2. niespłacenia przez posiadacza rachunku powstałej na tym rachunku należności przeterminowanej wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym przez Bank terminie.
 5. O powstaniu wymagalnej należności i obowiązku jej spłaty Bank informuje posiadacza pisemnie listem zwykłym nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty. W przypadku dalszego utrzymywania się niespłaconej należności, nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty, Bank wysyła posiadaczowi wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Brak spłaty należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez posiadacza uprawnia Bank do wypowiedzenia umowy rachunku.
 6. Wypowiedzenie umowy Bank przesyła posiadaczowi rachunku na podany przez niego adres do korespondencji.
 7. Wypowiadając umowę Bank wzywa posiadacza rachunku odpowiednio do:
  1. uregulowania należności wobec Banku, w tym wszelkich należności z tytułu transakcji przeprowadzonych przy użyciu karty – jeśli były wydane do rachunku – wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami;
  2. wskazania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 8. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia, Bank może wszcząć postępowanie sądowe.
 9. W przypadku rozwiązania umowy z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza rachunku będącego posiadaczem karty lub użytkownikiem systemu, Bank ma prawo przekazać informacje o nim w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych innym wydawcom instrumentów płatniczych; powyższe informacje może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe.

§ 71

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku.
 2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz
  nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.
 3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, wypłata salda z rachunku VAT może nastąpić na:

1)inny rachunek VAT prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku i przez niego wskazany

2) rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest dany rachunek VAT, na podstawie postanowienia właściwego organu wydanego zgodnie z ustawą VAT.

 1. Rachunek rozliczeniowy i prowadzony dla niego rachunek VAT zostają zamknięte, a środki z rachunku VAT, Bank przekazuje zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa na: rachunek rozliczeniowy lub inny rachunek VAT albo rachunek techniczny[9]. Przy czym rachunek rozliczeniowy i prowadzony dla niego rachunek VAT nie mogą zostać zamknięte, do momentu aż saldo rachunku Vat nie będzie równe zeru.

§ 72

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub umowy rachunku do którego wydano kartę lub karty, Bank zastrzega wszystkie wydane do rachunku karty.

§ 73

Bank blokuje dostęp użytkowników systemu do elektronicznych kanałów dostępu oraz zastrzega ich środki identyfikacji elektronicznej w przypadku:

 1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umowy rachunku;
 2. śmierci posiadacza rachunku  (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/rolnika) z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza.

Rozdział 15. Usługa płatności masowych

§ 74

 1. Posiadacz rachunku może skorzystać z usługi płatności masowych.
 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi płatności masowych określa odrębna umowa.

Rozdział 16. Postanowienia końcowe

§ 75

 1. O ile umowa/, nie stanowi inaczej, wszelką korespondencję skierowaną przez Bank uważa się za doręczoną w dniu jej otrzymania przez posiadacza rachunku.
 2. Jeżeli pisma wysłane przez Bank na ostatni wskazany przez posiadacza rachunku adres
  nie zostaną podjęte przez posiadacza rachunku niezwłocznie, uznaje się je za doręczone
  z dniem awizowania na ten adres.
 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie o każdej zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, pod rygorem skutków doręczenia określonych w ust. 2.
 4. Wszelką korespondencję skierowaną przez posiadacza rachunku do Banku uważa się
  za doręczoną w chwili jej otrzymania przez Bank.
 5. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do:
 6. niezwłocznego zawiadomienia Banku o zmianach danych mających wpływ na wykonanie umowy oraz niniejszego regulaminu, w szczególności o zmianach dotyczących statusu klienta instytucjonalnego;
 7. udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z operacjami na rachunku.

§ 76

Nie mają zastosowania postanowienia Działu II i Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 ustawy o usługach płatniczych, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej.

§ 77

Niniejszy regulamin na podstawie art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest wiążący dla stron.

Załącznik nr 1

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir

§ 1

Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express Elixir oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.).

Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

§ 2

 1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest
  na poziomie 50 000 złotych.
 2. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl).

§ 3

Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile:

 1. wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej transakcji;
 2. w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego
  do realizacji, bank odbiorcy przelewu dostępny będzie w systemie.

W przypadku, gdy:

 1. bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie;
 2. prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych, Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia do realizacji dyspozycji przelewu natychmiastowego.

Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności systemu, wynikającej
z przyczyn technicznych, uniemożliwiających prawidłową obsługę rozliczeń w systemie; komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczony będzie na stronie internetowej Banku.

Załącznik nr 2

do „Regulaminu świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków

bankowych klientów instytucjonalnych

Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 1. Rozdział 1. Karty
 2. Wydawanie i wznawianie kart i innych instrumentów płatniczych

§ 1

 1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową.
 2. Karty mogą być wydawane do:

1) rachunków rozliczeniowych w złotych;

2) rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR, GBP, USD lub

innych rachunków wskazanych przez Bank, z wyłączeniem rachunku VAT.

 1. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty
  do tego samego rachunku.
 2. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.
 3. Posiadacz rachunku/użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.
 4. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
 5. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.
 6. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych w regulaminie i umowie.
 7. Posiadacz rachunku/użytkownik karty ma prawo zablokowania i ponownego odblokowania na karcie możliwości dokonywania transakcji w walutach innych niż PLN; warunkiem zablokowania /odblokowania jest wyłączenie/włączenie w Portfelu SGB tej funkcjonalności[10].

§ 2

 1. Dla każdej karty ustalane są limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych; standardowe wartości ww. limitów obowiązujące w Banku podane są w Rozdziale 3 niniejszego załącznika.
 2. Posiadacz rachunku może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1
  oraz ustalić indywidualną wysokość limitu dla transakcji internetowych.
 3. Posiadacz rachunku, może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem limitu transakcji zbliżeniowych.

§ 3

 1. Decyzję o wydaniu karty oraz przyznaniu limitów dziennych karty podejmuje Bank.
 2. Bank może odmówić wydania lub wznowienia karty bez podania przyczyny.
 3. O odmowie wydania karty Bank powiadamia posiadacza rachunku w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o kartę.

§ 4

1. Wznowienie karty następuje automatycznie, jeżeli na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty, posiadacz rachunku/użytkownik karty nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi użytkownika karty o dokonanej zmianie.

3. Wznowione karty są wyposażone w funkcję zbliżeniową; w przypadku wznowienia karty w miejsce karty bez funkcji zbliżeniowej, Bank powiadomi posiadacza rachunku/użytkownika karty o dokonanej zmianie, a posiadacz rachunku/użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.

4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty, użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny lub mikroprocesor oraz numer karty.

§ 5

  1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, posiadacz rachunku/użytkownik karty zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej do Banku, który po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje zastrzeżenia karty.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 kartę należy zniszczyć.

§ 6

Bank może wydawać do rachunków rozliczeniowych inne karty niż określone w niniejszym regulaminie w oparciu o odrębne regulacje.

 1. Wysyłka PIN i karty

§ 7

 1. PIN jest wysyłany posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty SMS-em na wskazany przez niego numer telefonu lub na adres podany we wniosku o kartę; PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób,że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
 2. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN.
 3. Kolejne trzy próby wprowadzenia błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku/użytkownik karty dokonuje zastrzeżenia karty i może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie nowej karty.
 4. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na karcie, przechowywany
  wraz z kartą lub podawany do wiadomości innych osób.
 5. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia
  lub nieotrzymania PIN przez użytkownika karty.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, posiadacz rachunku/użytkownik karty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
 7. Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN w bankomatach umożliwiających dokonanie takiej operacji.

§ 8

1.Karta (w tym karta wznowiona) jest wysyłana przesyłką pocztową na adres korespondencyjny posiadacza rachunku/użytkownika karty; istnieje możliwość odbioru karty w placówce Banku w przypadku złożenia takiej dyspozycji przez posiadacza rachunku.

2.Posiadacz rachunku/Użytkownik karty, odbierając kartę, zobowiązany jest ją podpisać.

3.Wysłana/wydana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji karty przekazywana jest przez Bank wraz z kartą; aktywacja karty może być dokonana, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu[11].

4.Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie.

§ 9

W przypadku uszkodzenia karty posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN; uszkodzoną kartę należy zniszczyć.

Zasady użytkowania kart

§ 10

Posiadacz rachunku/Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. przechowywania i ochrony karty, hasła używanego w usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
 2. ochrony karty i PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 3. nieprzechowywania karty razem z PIN oraz karty razem z hasłem osobistym używanym w usłudze 3D-Secure;
 4. nieudostępniania karty/urządzenia mobilnego, PIN i hasła używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
 5. niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty;
 6. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/urządzenia mobilnego lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w § 25;
 7. przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu;
 8. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu karty i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości;
 9. nieudostępniania urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB osobom nieupoważnionym;
 10. aktualizowania aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym, na którym został zainstalowany Portfel SGB,
 11. aktualizowania oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym.

§ 11

Operacje przy użyciu karty mogą być dokonywane w okresie jej ważności wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.

Dokonywanie operacji

§ 12

 1. Karta umożliwia dysponowanie środkami na rachunku poprzez wykonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą, wymagających autoryzacji z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania.
 2. Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w umowie lub w regulaminie w punktach akceptujących kartę oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, o których mowa w ust. 4-7.
 3. Operacji gotówkowych dokonuje się w:
  1. kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
  2. innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków pieniężnych;
  3. punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back, jeżeli usługa ta została udostępniona przez Bank;

pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji gotówkowej kartą.

 1. Operacje gotówkowe polegające na wpłacie środków pieniężnych przy użyciu karty dokonuje się we wpłatomatach Banku pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wpłaty gotówkowej kartą.
 2. Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:
  1. terminalach POS;
  2. bankomatach;
  3. innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych;
  4. w internecie.
 3. Operacji bezgotówkowych, polegających na dokonaniu przelewu na dowolny rachunek, dokonuje się w bankomatach lub elektronicznych terminalach samoobsługowych, akceptujących karty i umożliwiających dokonywanie przelewu.
 4. Kartą można realizować:
  1. operacje z użyciem karty w celu dokonania:
   1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-
    usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,
   2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
   3. korzystania z usługi cash back w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 15

  1. operacje na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności przy zakupach za pośrednictwem telefonu, dokonanych drogą pocztową lub poprzez internet, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 1. W przypadku dokonywania kartą operacji z użyciem karty, o których mowa w ust. 7 pkt 1, autoryzacja dokonywana jest poprzez:
  1. złożenie własnoręcznego podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji, albo
  2. poprzez wprowadzenie prawidłowego PINu,

z zastrzeżeniem ust. 12.

 1. W przypadku dokonywania kartą operacji na odległość, o których mowa w ust. 7 pkt 2,
  następujących operacji:
  1. zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO);
  2. zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem internetu,

autoryzacja dokonywana jest poprzez podanie prawidłowego numeru karty, daty jej ważności oraz trzycyfrowego kodu CVC2/CVV2, znajdującego się na rewersie karty (trzy cyfry nadrukowane na pasku do podpisu)

 1. Autoryzacja dokonana jest odpowiednio z chwilą złożenia przez posiadacza rachunku/użytkownika karty własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym zgodnego z wzorem podpisu na karcie, wprowadzenia PIN-u albo podania wymaganych przez Bank informacji; zatwierdzenie PIN-em lub podpisem nie jest wymagane w przypadku operacji określonych w ust. 7 pkt 2 i ust. 12
 2. Bank stosuje silne uwierzytelnianie posiadacza rachunku/użytkownikakarty, w przypadku gdy[12]:
 3. uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;
 4. inicjuje transakcję płatniczą;
 5. przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć

z zastrzeżeniem ust. 12.

 1. Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania posiadacza rachunku/użytkownika karty
  w przypadku:

5) transakcji dokonywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);

 1. W przypadku dokonywania karty transakcji internetowych:
 2. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe;
 3. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych;
 4. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.

14. W przypadku dokonywania transakcji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowania szczególnej ostrożności.

 1. W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą zbliżeniową autoryzacja polega na zbliżeniu karty do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy czym do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej, określonej w załączniku nr 3do  niniejszego regulaminu, nie jest wymagany podpis ani PIN.
 2. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty ma prawo do zablokowania i ponownego odblokowania na karcie transakcji dokonywanych w walutach innych niż PLN; warunkiem zablokowania/odblokowania jest wyłączenie/włączenie w Portfelu SGB tej funkcjonalności [13].
 3. Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza rachunku/użytkownika karty do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych
  w sieci internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z ustawą
  o grach hazardowych.
 4. Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.

§ 13

 1. W danym dniu posiadacz rachunku/użytkownik karty może dokonać kartą operacji do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych, a w przypadku karty umożliwiającej dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcje zbliżeniowe mogą być transakcjami dokonywanymi bez weryfikacji salda, niepowodującymi obniżenia dostępnych środków.
 3. Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty limitu transakcji zbliżeniowej; w takim przypadku wymaga ona potwierdzenia podpisem lub PIN i powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Korzystanie z funkcji zbliżeniowej karty, określonej w umowie, jest możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem PIN.
 5. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
 6. W przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku, funkcjonują one w ramach dostępnych środków.
 7. Każdorazowe dokonanie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje, z zastrzeżeniem ust. 2, blokadę dostępnych środków w wysokości odpowiadającej kwocie autoryzowanej transakcji na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Bank zleconej transakcji płatniczej.
 8. W przypadku, gdy transakcja jest realizowana w oparciu o kartę płatniczą, a jej dokładna kwota nie jest znana w momencie, w którym posiadacz rachunku/użytkownik karty wyraża zgodę na wykonanie transakcji płatniczej. Bank może dokonać blokady środków pieniężnych na rachunku, jeżeli użytkownik karty wyraził zgodę na blokadę określonej kwoty środków pieniężnych.
 9. Posiadacz powinien zwracać uwagę na rzeczywisty poziom dostępnych środków na rachunku
  tak, aby dokonywać transakcji kartą tylko do wysokości salda.
 10. Bank obciąża rachunek do którego wydano kartę, kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.
 11. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji kartą Bank nie otrzymał od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

§ 14

Podczas dokonywania płatności kartą, akceptant może żądać okazania dokumentu tożsamości, a posiadacz rachunku/użytkownik karty zobowiązany jest okazać taki dokument.

§ 15

 1. W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych przy użyciu kart wydawanych w systemie Visa i Mastercard, akceptant może pobrać od posiadacza rachunku dodatkową opłatę lub prowizję (tzw. surcharge); warunkiem jej pobrania jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości pobieranej opłaty lub prowizji przed rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie opłaty lub prowizji oraz jej wysokość są niezależne od Banku.
 2. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Mastercard może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi MoneySend, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza rachunku/użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.
 3. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Visa może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi Visa Direct, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.[14]

§ 16

 1. Bank ma prawo kontaktować się z posiadaczem rachunku/użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania
  przez niego transakcji przy użyciu karty.
 2. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie realizacji transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny, za pomocą którego dokonuje transakcji, lub przez akceptanta,
  o ile to możliwe, o przyczynie odmowy i procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 3. Zasady rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart

§ 17

1.Bank obciąża rachunek, do którego wydano kartę, kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy – w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.

2.Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych z używaniem karty, dokonywane jest w złotych.

3.W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia rachunku kwotami zrealizowanych transakcji) posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku, a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania kart.

4.W przypadku przekroczenia dostępnych środków na rachunku, posiadacz zobowiązany
jest niezwłocznie dokonać spłaty zadłużenia.

5.Bank wzywa posiadacza do spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 4 utrzymującego się powyżej 7 dni.

6.Bank wykonuje transakcje w pełnej kwocie bez pomniejszania ich o należne prowizje i opłaty.

7.Po otrzymaniu zlecenia płatniczego Bank wykonuje transakcję poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych akceptanta w terminie uzgodnionym między Bankiem a dostawcą usług płatniczych akceptanta, a w przypadku wypłaty gotówki w bankomatach –udostępnia środki niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia wypłaty środków.

§ 18

 1. Rozliczanie operacji dokonanych kartami wydanymi do rachunków rozliczeniowych w PLN
  w walucie innej niż złoty, odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad:
 2. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard operacje w:
   1. euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego według obowiązującego w poprzednim dniu roboczym w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro,
   2. walucie innej niż euro, przeliczane są na euro według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w poprzednim dniu roboczym w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro,

według tabeli kursów walut aktualnej na godzinę 15:00;

 1. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa operacje dokonane w walucie innej niż złoty, są przeliczane na złote przez i według kursów Visa; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.visaeurope.com.
 2. Rozliczanie operacji dokonanych kartami wydanymi do rachunków bieżących prowadzonych
  w walutach wymienialnych, dokonanych w walucie:
  1. rachunku – obciążenie rachunku dokonywane jest w walucie rachunku;
  2. innej niż waluta rachunku – kwota transakcji przeliczana jest na walutę rachunku
   przez i według kursów organizacji płatniczej Mastercard; informacja o zastosowanym kursie
   jest dostępna na stronie www.mastercard.com.
 3. W przypadku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie wyboru waluty transakcji, użytkownik karty zostanie poproszony przez akceptanta o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut.
 4. W przypadku skorzystania przez posiadacza rachunku/użytkownika karty z wyboru waluty, o którym mowa w ust. 3, transakcja dokonana w walucie innej niż waluta rachunku, do którego wydana została karta, zostanie przeliczona po kursie stosowanym przez sieć akceptanta obsługującego punkt handlowo-usługowy lub bankomat, a następnie na walutę rachunku według zasady zgodnej odpowiednio z ust. 1 i ust. 2.
 5. Przed autoryzacją transakcji, o której mowa w ust. 3, akceptant zaprezentuje posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty kwotę transakcji w walucie przez niego wybranej,
  a także zastosowany kurs oraz prowizje związane ze skorzystaniem z wyboru waluty transakcji.
 6. W przypadku, gdy posiadacz rachunku/użytkownik karty skorzysta z wyboru waluty transakcji, jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji,
  o których mowa w ust. 5; Bank nie dysponuje informacją o prowizjach i kursie walutowym, zastosowanych przez akceptanta.

§ 19

Bank udostępnia miesięczne zestawienia operacji, dokonanych przy użyciu kart:

  1. na wyciągu z rachunku – posiadaczowi rachunku;
  2. jako odrębne zestawienie – posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty.

§ 20

 1. Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza rachunku /użytkownika karty w przypadku, gdy:

1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową;

2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony;

3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową);

4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,

5) rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub towar, które
nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza rachunku/użytkownika karty.

 1. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza rachunku/użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.
 2. Posiadacz rachunku/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie
  po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2, zgodnie
  z zasadami określonymi w rozdziale 12 Regulaminu .
 3. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:
 4. potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
 5. pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane; w rozdziale 12 Regulaminu
 6. szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
 7. informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza rachunku/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
 8. informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;,
 9. informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy
  oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu
  z informacją o zwrocie środków pieniężnych.
 10. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard),
  tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 11. .Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.Bank informuje posiadacza rachunku/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego
  we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
 12. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się postanowień zawartych
  w § 50 ust.2-3 Regulaminu
 13. Usługa 3D Secure

§ 21

1.Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych kartą w serwisach internetowych, które wdrożyły usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji usługi.

2.Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą Mastercard Secure Code lub Verified by Visa i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i Mastercard.

3.Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

4.W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem internetu, autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy w przypadku sklepów internetowych:

1)oferujących usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w § 22 ust. 4;

2)które nie udostępniły usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty
i daty ważności.

§ 22

1.Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po aktywacji usługi.

2.Osoba posługująca się kartą aktywuje usługę przed dokonaniem pierwszej transakcji w internecie.

3.Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od osoby, która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank, z zastrzeżeniem ust. 5.

4.W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w internecie.

5.Dla wskazanych na stronie internetowej Banku kart aktywacja usługi 3D-Secure i autoryzacja transakcji następuje za pomocą hasła SMS przesłanego na numer telefonu wskazany w Banku.

6.Bank może zastosować inne metody autoryzacji transakcji dokonanych w internecie, o czym poinformuje osobę posługującą się kartą.

7.Dla karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure wymagane jest podanie dodatkowego hasła tymczasowego.

§ 23

 1. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o którym mowa w § 22 ust.4, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Message).
 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której dokonywana jest autoryzacja przeprowadzanej transakcji.

9.Zastrzeganie i blokowanie kart

§ 24

 1. Karta może zostać zastrzeżona przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 27 ;
  2. posiadacza rachunku lub użytkownika karty.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku.

§ 25

 1. W przypadku utraty karty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty
  lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz rachunku/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu:
 3. u agenta rozliczeniowego Banku pod numerami telefonów:
 4. z kraju – tel. (22) 515-31-50;
 5. z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50

wszystkie rozmowy są nagrywane.

 1. w aplikacji Portfel SGB oraz poprzez serwis internetowy.[15]
 2. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dostępne są także w formie komunikatu w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując brak możliwości dalszego posługiwania się kartą.
 4. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
 5. W przypadku zastrzeżenia utraconej karty, posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej karty, bez konieczności podpisywania nowej umowy.

§ 26

Posiadacz rachunku/Użytkownik karty nie może posługiwać się kartą zastrzeżoną, o której utraceniu/zniszczeniu powiadomił placówkę Banku, a odzyskaną kartę, która została zastrzeżona winien zniszczyć.

§ 27

 1. Bank ma prawo zastrzec kartę w przypadku:
  1. wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy;
  2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty z powodów określonych w ust. 1
  pkt 2 i pkt 3, przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie
  po jej zastrzeżeniu, telefonicznie lub faksem.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, na wniosek posiadacza rachunku Bank wydaje nową kartę.
 5. Bank ma prawo zablokować kartę z przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 6. Bank informuje posiadacza rachunku/użytkownika karty o zamiarze zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa – niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie lub faksem.
 7. W przypadku potwierdzenia transakcji przez klienta Bank odblokowuje kartę, o czym informuje niezwłocznie posiadacza rachunku/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie; oświadczenie klienta, że nie potwierdza transakcji powoduje przekształcenie blokady w zastrzeżenie karty.

Rozdział 2. Instrumenty płatnicze – usługa BLIK

§ 28

 1. Bank umożliwia korzystanie z usługi BLIK na zasadach określonych w niniejszym załączniku do Regulaminu.
 2. Bank udostępnia usługę BLIK na podstawie wniosku złożonego przez posiadacza rachunku.
 3. Z usługi BLIK mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają ważną kartę oraz dokonali aktywacji usługi BLIK w Portfelu SGB, zgodnie z przewodnikiem po aplikacji udostępnionym na stronie internetowej Banku.
 4. W celu korzystania z usługi BLIK użytkownik powinien łącznie spełnić następujące wymagania:
 5. posiadać odpowiednio wyposażone urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej, prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. posiadać rachunek w Banku, w ciężar którego będą realizowane transakcje BLIK,
 7. posiadać na urządzeniu mobilnym zainstalowaną aplikację Portfel SGB,
 8. aktywować usługę BLIK w Portfelu SGB,
 9. zaakceptować zasady funkcjonowania usługi.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi BLIK w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem i przewodnikiem po Portfelu SGB.

§ 29

 1. W ramach usługi BLIK mogą być realizowane następujące rodzaje transakcji:
 2. wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem BLIK,
 3. wypłata gotówki w ramach usługi cash back w punktach handlowo – usługowych akceptujących BLIK,
 4. płatność za towary i usługi w polskich złotych:

a) w terminalach POS u akceptantów oznaczonych znakiem BLIK,

b) przez internet u akceptantów oznaczonych znakiem BLIK,

4) przelew BLIK[16].

 1. Użytkownik może realizować transakcje w ramach usługi BLIK do wysokości salda dostępnego na rachunku i w ramach limitów określonych dla transakcji BLIK.
 2. Bank udostępnia informacje o aktualnie obowiązujących limitach BLIK w niniejszym załączniku do regulaminu, aplikacji Portfel SGB i na stronie internetowej Banku.

Realizacja transakcji dokonywanych w usłudze BLIK

§ 30

 1. Transakcje w usłudze BLIK:
 2. mogą być dokonywane w polskich złotych,
 3. są rozliczane na rachunkach prowadzonych w polskich złotych.
 4. Dokonując transakcji w usłudze BLIK, użytkownik zobowiązany jest do jej autoryzacji na zasadach opisanych w ust. 4.
 5. Za moment otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego dotyczącego transakcji BLIK uznaje się moment dokonania autoryzacji transakcji BLIK przez użytkownika.
 6. Użytkownik dokonuje autoryzacji transakcji BLIK – u akceptantów:
 7. wyposażonych w terminal POS, wykonując następujące czynności:
 8. uruchamia Portfel SGB z użyciem kodu PIN dla aplikacji lub logowania biometrycznego,
 9. generuje kod BLIK w Portfelu SGB,
 10. wprowadza kod BLIK na terminalu POS,
 11. potwierdza transakcję BLIK w Portfelu SGB,

2) umożliwiających dokonanie transakcji BLIK w internecie, wykonując następujące czynności:

a) uruchomia Portfel SGB z użyciem kodu PIN dla aplikacji lub logowania biometrycznego,

b) generuje kod BLIK w Portfelu SGB,

c) wprowadza kod BLIK na stronie internetowej,

d) potwierdza transakcję BLIK w Portfelu SGB.

5. Bank realizuje transakcje BLIK:

1) przez całą dobę,

2) w dniu jej otrzymania.

6. Bank odmawia przyjęcia realizacji transakcji BLIK w przypadku, gdy:

 1. rachunek wskazany do usługi BLIK został zamknięty,
 2. użytkownik podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji transakcji BLIK,
 3. użytkownik przekroczył czas wskazany w Portfelu SGB, w którym powinien dokonać zatwierdzenia transakcji,
 4. przekroczony został czas ważności kodu BLIK,
 5. kwota transakcji jest wyższa od limitu BLIK,
 6. kwota transakcji jest wyższa od środków dostępnych na rachunku.

7. Akceptant ma prawo odmówić przyjęcia transakcji BLIK w przypadku, gdy:

1) użytkownik podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji transakcji,

2) nie można uzyskać zgody Banku na realizację transakcji BLIK.

8. Anulowanie transakcji BLIK możliwe jest do momentu dokonania przez użytkownika autoryzacji transakcji BLIK; po dokonaniu autoryzacji transakcji BLIK użytkownik może anulować transakcję BLIK wyłącznie u akceptanta, o ile akceptant oferuje taką możliwość.

§ 31

Wykorzystywany podczas autoryzacji kod BLIK:

 1. jest kodem jednorazowym ważnym maksymalnie 120 sekund od momentu jego wygenerowania,
  a informacja o zbliżającym się upływie czasu jego ważności jest podawana w Portfelu SGB,
 2. wygasa z upływem czasu jego ważności lub z chwilą autoryzacji transakcji BLIK, do której został wygenerowany.

§ 32

 1. Przelew BLIK[17]:
 2. jest poleceniem przelewu wykonywanym na podstawie dyspozycji składanej w Portfelu SGB,
 3. polega na przekazaniu środków pieniężnych na konto odbiorcy zarejestrowane w bazie powiązań systemu BLIK,
 4. jest realizowany w czasie rzeczywistym w dniu złożenia dyspozycji przelewu.
 5. Realizacja przelewów BLIK odbywa się wg następujących zasad:
 6. w systemie BLIK z jednym numerem telefonu komórkowego może być powiązany tylko jeden rachunek płatniczy odbiorcy przelewu BLIK,
 7. otrzymywanie przelewów BLIK na rachunek, o którym mowa w ust. 1 wymaga wyrażenia przez użytkownika w Portfelu SGB zgody na powiązanie w systemie BLIK numeru telefonu komórkowego przypisanego do BLIK z tym rachunkiem; informacja o tym powiązaniu zostanie przekazana bankom uczestniczącym w systemie BLIK w celu realizacji przelewów BLIK;
 8. Bank uznaje kwotą otrzymanego przelewu BLIK rachunek użytkownika prowadzony w Banku, powiązany w systemie BLIK z numerem telefonu, który został wskazany w dyspozycji przelewu BLIK, jako jego unikatowy identyfikator.
 9. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego użytkownik powinien dokonać aktualizacji numeru telefonu komórkowego przypisanego do BLIK w Banku.
 10. Bezpośrednio po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 użytkownik otrzymuje w Portfelu SGB informację o powiązaniu nowego numeru telefonu komórkowego z rachunkiem przypisanym dla przelewów BLIK.
 11. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na powiązanie w systemie BLIK numeru telefonu komórkowego przypisanego do BLIK z rachunkiem prowadzonym przez Bank.
 12. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie przelewów BLIK a następnie odwołał tę zgodę
  to na rachunek przypisany do Portfela SGB nie może otrzymywać przelewów, których unikatowym identyfikatorem jest numer telefonu.

Zasady bezpieczeństwa

§ 33

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się aplikacja Portfel SGB z usługą BLIK,
 3. niezwłocznego zgłoszenia nieuprawnionego użycia Portfela SGB z usługą BLIK,
 4. nieudostępniania Portfela SGB z usługą BLIK i kodu BLIK osobom nieuprawnionym,
 5. przechowywania urządzenia mobilnego, na którym został zainstalowany Portfel SGB z usługą BLIK z zachowaniem należytej staranności.
 6. Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego
  z zainstalowanym Portfelem SGB z usługą BLIK następuje:

1) w oddziale Banku lub

2) telefonicznie pod numerami telefonów:

 1. z kraju – tel. 61 647 28 46. lub 800 888 888;
 2. z zagranicy – tel. 00 48 61 647 28 46 lub 48 800 888 888;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

 1. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku.
 2. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa ust. 2, Bank zastrzega usługę BLIK.
 3. Zastrzeżenie dokonane jest bezterminowo, powodując brak możliwości dalszego korzystania
  z dotychczasowej usługi BLIK.
 4. Zastrzeżenie usługi BLIK nie może być odwołane.
 5. Po dokonaniu zastrzeżenia użytkownik może wystąpić o dodanie nowej usługi BLIK.

§ 34

 1. Ze względów bezpieczeństwa wykonywania transakcji, Bank ma prawo wprowadzić kwotowe ograniczenia wysokości limitów transakcji wykonywanych w ramach usługi BLIK.
 2. Wysokość limitów transakcyjnych wskazana jest w Rozdziale 3.

§ 35

 1. Bank uprawniony jest do czasowego zablokowania usługi BLIK w przypadku:
 2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem usługi BLIK,
 3. stwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji BLIK przez osobę nieuprawnioną,
 4. użytkowania usługi BLIK w sposób niezgodny z prawem,
 5. umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanych transakcji BLIK.
 6. Użytkownik powinien dbać o należyte zabezpieczenie urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Portfel SGB z usługą BLIK poprzez zainstalowanie aktualnych legalnych programów antywirusowych.
 7. Nie należy instalować na urządzeniu mobilnym nielegalnych, nieznanych programów, otrzymywanych pocztą e-mail lub pobranych ze stron internetowych.
 8. Bank nigdy nie wymaga ujawnienia haseł oraz zainstalowania dodatkowego oprogramowania lub certyfikatów.
 9. Użytkownik nie powinien korzystać z Portfela SGB z usługą BLIK na urządzeniu mobilnym z usuniętymi fabrycznymi ograniczeniami systemowymi.

Rozdział 3. Portfel SGB

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług

§ 1

 1. Portfel SGB jest udostępniany przez wydawcę licencjonowanego.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portfela SGB zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po Portfelu SGB.
 3. W celu umożliwienia funkcjonowania Portfela SGB użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne określone przez Bank w Przewodniku po Portfelu SGB,
  z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do internetu, co może mieć wpływ na wykorzystywanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu.
 4. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji są pokrywane przez użytkownika na podstawie umów zawartych przez niego
  z dostawcą internetu.
 5. Bank udostępnia informacje o wymogach technicznych, jak i o sposobie instalacji i obsługi Portfela SGB w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portfela SGB w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem i Przewodnikiem po Portfelu SGB.

§ 2

 1. Bank udostępnia Portfel SGB w celu:
 2. dodania każdej karty zbliżeniowej posiadacza rachunkuużytkownika karty do Portfela SGB w celu umożliwienia dokonywania płatności kartą zainstalowaną na urządzeniu mobilnym[18] (karta stokenizowana)[19];
 3. korzystania z usługi BLIK[20];
 4. korzystania z usług dodatkowych dla posiadaczy rachunków/użytkowników kart.
 5. Warunkiem zainstalowania Portfela SGB jest posiadanie urządzenia mobilnego pozwalającego
  na jego instalację oraz włączonego dostępu do bezprzewodowego internetu.
 6. Wymagania techniczne określone przez Bank i operatora, w tym uwzględnienie dostępu
  do bezprzewodowego internetu, co może mieć wpływ na wykorzystanie limitu transferu danych
  i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu, warunkują prawidłową instalację i funkcjonowanie Portfela SGB.
 7. Zaleca się instalację na urządzeniu mobilnym aktualnego oprogramowania antywirusowego.

§ 3

 1. W Portfelu SGB posiadacz rachunku/użytkownik karty może stokenizować zbliżeniową kartę debetową wydaną w postaci karty plastikowej.
 2. Karta stokenizowana dodana do Portfela SGB jest instrumentem płatniczym umożliwiającym dokonywanie transakcji:

1) bezgotówkowych w kraju za granicą – autoryzowanych poprzez zbliżenie urządzenia mobilnego do terminala POS;

2) gotówkowych w kraju i za granicą – autoryzowanych poprzez zbliżenie urządzenia mobilnego
do bankomatu.

 1. Odstąpienie od umowy o wydanie karty lub umowy ramowej, wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie którejkolwiek z powyższych umów, skutkuje zastrzeżeniem karty i powiązanych
  z nią tokenów oraz usunięciem karty z Portfela SGB przez Bank.
 2. Numer karty, PIN i limity transakcji, w przypadku karty stokenizowanej są takie same jak w przypadku karty wydanej w postaci plastiku; zmiana PIN-u lub limitów karty plastikowej skutkuje taką samą zmianą w stosunku do karty stokenizowanej.
 3. Transakcje dokonane kartą stokenizowaną obciążają ten sam rachunek, do którego została wydana karta w postaci plastikowej.
 4. W przypadku stokenizowania w Portfelu SGB więcej niż jednej karty zbliżeniowej, użytkownik, powinien wybrać w aplikacji mobilnej kartę, którą będzie dokonywać transakcji za pomocą urządzenia mobilnego; w przypadku niedokonania wyboru realizacja transakcji nastąpi kartą stokenizowaną dodaną do Portfela SGB i ustawioną jako domyślna
  do dokonywania transakcji.
 5. Bank ma prawo zablokować możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych za pomocą karty stokenizowanej w Portfelu SGB ze względu na:

1) uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem karty dodanej do Portfela SGB lub urządzenia mobilnego, na którym została dodana karta stokenizowana,

2) podejrzenie nieuprawnionego użycia karty stokenizowanej dodanej do Portfela SGB lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji zbliżeniowej.

 1. Bank odblokuje niezwłocznie możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą stokenizowaną w Portfelu SGB, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymywania blokady, wymienione w ust. 7.
 2. Posiadacz rachunku /użytkownik karty stokenizowanej w Portfelu jest zobowiązany zgłosić Policji fakt nieuprawnionego użycia lub dostępu do karty stokenizowanej w Portfelu SGB lub utraty, kradzieży lub przywłaszczenia urządzenia mobilnego ze stokenizowaną kartą; zdarzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać niezwłocznie zgłoszone w Banku, jak również niezwłocznie powinna zostać zastrzeżona przez użytkownika karty – karta lub token.
 3. Zastrzeżenia karty lub tokena, o których mowa w ust. 9, można dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:

1) z kraju – tel. (22) 515-31-50;

2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

Usługi dodatkowe dostępne w Portfelu SGB

 1. Portfel SGB stanowi dodatkowy elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego posiadacz rachunku/użytkownik karty może aktywować dostęp do informacji w zakresie posiadanych kart,
  m.in. o dostępnych środkach i historii operacji dokonanych kartą.
 2. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portfelu SGB wymagające autoryzacji klienta kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza rachunku/użytkownika karty Bank może udostępnić inne środki autoryzacji opisane w Przewodniku po Portfelu SGB.
 3. Szczegółowy zakres usług dostępnych w aplikacji mobilnej określa Przewodnik po Portfelu SGB.
 4. Przewodnik, o którym mowa w ust. 3 stanowi instrukcję użytkowania Portfela SGB i zmiany
  w nim wprowadzone nie wymagają powiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika po Portfelu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.
 5. Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępnych w Portfelu SGB przekazywana
  jest w Portfelu SGB.
 6. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty wnioskuje o usługi poprzez wprowadzenie do Portfela SGB wymaganych danych dotyczących karty: nr karty, data ważności, kod CVC/CVV
 7. Celem aktywacji usług w Portfelu SGB Bank wysyła kod SMS na numer telefonu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, który klient wprowadza do Portfela SGB.
 8. Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2, Bank w Portfelu SGB wskazuje numer, pod którym można dokonać telefonicznej aktywacji Portfela SGB.
 9. Podczas aktywacji Portfela SGB użytkownik nadaje kod dostępu do Portfela SGB, który może zostać przez niego zmieniony.
 10. Dostęp do Portfela SGB może być czasowo zablokowany przez
  użytkownika w sposób analogiczny dla zastrzeżeń kart opisany w § 25niniejszego załącznika.
 11. W przypadku zablokowania Portfela SGB przez użytkownika informacje
  o sposobie postępowania w takiej sytuacji zawarte są w Przewodniku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego rozdziału.

Rozdział 4.

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart debetowych

Rodzaj karty

Dzienny limit

wypłat gotówki

Dzienny limit

transakcji bezgotówkowych

Karty do rachunków w złotych

Karty z funkcją zbliżeniową

2.000 złotych

5.000 złotych

Karty do rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych

Karty z funkcja zbliżeniową

450EUR/400GBP/550USD

1100EUR/1000GBP/1400USD

Instrumenty płatnicze – usługa BLIK

BLIK – dzienny limit globalny

10.000 złotych

2.000 złotych

5.000 złotych

1.Limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowej wynosi 50 złotych. Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

2. Limit kwotowy pojedynczej transakcji w usłudze BLIK bez potwierdzania PIN-em do aplikacji Portfel SGB wynosi 50 złotych lub 3 transakcje.

Załącznik nr 3

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków

bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu

Rozdział 5. Udostępnienie i warunki korzystania z usług bankowości elektronicznej

§ 1

 1. Bank może świadczyć usługi w zakresie obsługi produktów i usług za pośrednictwem następujących elektronicznych kanałów dostępu:
 2. bankowość elektroniczna (serwis internetowy) – dostęp do rachunku poprzez sieć internet;
 3. serwis SMS uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami
  na rachunku w formie wiadomości SMS.
 4. Wykaz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  oraz warunki korzystania z usług określa Przewodnik dla klienta publikowany na stronie internetowej Banku.
 5. Kanał www, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest dostępny w dwóch wariantach:
 6. wariant I – z jednoosobową lub wieloosobową autoryzacją dyspozycji; z zastrzeżeniem,
  że realizacja przelewu typu pay by link, zakładanie i zrywanie lokat[21], oraz złożenie dyspozycji doładowania telefonu komórkowego wymagają każdorazowo jednoosobowej autoryzacji złożonej dyspozycji, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania[22];
 7. wariant II – z jedno lub wieloosobową autoryzacją dyspozycji dla wszystkich rodzajów dyspozycji z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania.

§ 2

 1. Usługi bankowości elektronicznej mogą być udostępniane wyłącznie w przypadku posiadania przez posiadacza rachunku bieżącego prowadzonego w złotych; Bank może udostępnić elektroniczne kanały dostępu dla posiadaczy innych rachunków bez wymogu posiadania wyżej wymienionych produktów, o czym poinformuje na stronie internetowej Banku.
 2. Zakres usługi może ulec zmianie na wniosek posiadacza rachunku.
 3. Posiadacz rachunku może wnioskować o udostępnienie kolejnych usług i zawierać umowy
  za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu o ile taki sposób został udostępniony
  przez Bank; informacje o ofercie oraz dostępnych sposobach zawierania umów określa Przewodnik dla klienta.
 4. Bank może udostępnić Kantor SGB dla użytkownika systemu dla użytkownika systemu korzystającego z Wariantu I[23]; zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usługi bankowości elektronicznej stanowią załącznik nr 4 do regulaminu.
 5. Zakres usługi udostępniany przez Bank użytkownikowi systemu określa posiadacz rachunku we wniosku.
 6. Bank może udostępnić użytkownikowi systemu węższy zakres usługi niż wynikałby
  on z  wniosku, jeżeli decyzja Zarządu Banku o ograniczeniu zakresu usługi uzasadniona
  jest względami bezpieczeństwa Banku lub oceną dotychczasowej współpracy z posiadaczem rachunku.

§ 3

 1. Bank może umożliwić korzystanie z usługi przy użyciu tych samych środków identyfikacji elektronicznej posiadaczowi rachunku, będącemu równocześnie posiadaczem/pełnomocnikiem do innego rachunku .
 2. Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji dokonywanych w ciągu dnia za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu podane są w Rozdziale 7 niniejszych zasad.
 3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 2
 4. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 2.

§ 4

Zmiana zakresu usługi przez Bank wymaga zachowania warunków i trybu przewidzianego
dla zmiany regulaminu.

§ 5

Wszelkie oświadczenia woli składane wobec Banku przez użytkownika systemu w postaci elektronicznej będą ważne i wiążące pod względem prawnym dla posiadacza rachunku, jeżeli przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej dokonana została poprawna identyfikacja użytkownika systemu składającego oświadczenie woli, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania, przy uwzględnieniu wymogów silnego uwierzytelniania,
o którym mowa w § 9 ust. 3 i ust. 5.

§ 6

 1. Bank uruchamia usługi i aktywuje odpowiedni elektroniczny kanał dostępu w terminie określonym w umowie.
 2. Korzystanie z usługi możliwe jest po aktywowaniu elektronicznych kanałów dostępu
  po spełnieniu wymagań technicznych, określonych dla każdego z kanałów w Przewodniku
  dla klienta, udostępnionym na stronie internetowej Banku oraz wydawanym na życzenie klienta przy zawarciu umowy.
 3. W przypadku dokonywania transakcji przez użytkownika systemu:
 4. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe;
 5. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych;
 6. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.
 7. Użytkownikiem systemu, niebędącym posiadaczem rachunku może być wyłącznie osoba, której posiadacz rachunku udzielił pełnomocnictwa stałego, chyba że z treści umowy wynika inaczej; użytkownikiem systemu może być również inna osoba wskazana przez posiadacza rachunku, niebędąca pełnomocnikiem stałym, którą posiadacz rachunku wskazał jako pasywnego użytkownika systemu.
 8. Warunkiem korzystania z usługi jest obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej; szczegółowe informacje dotyczące rodzaju stosowanych plików cookies oraz celu
  ich wykorzystywania dostępne są na stronie internetowej Banku.

§ 7

 1. Użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu ma obowiązek korzystać
  z elektronicznych kanałów dostępu zgodnie z umową i regulaminem oraz zabezpieczyć otrzymane środki identyfikacji elektronicznej przed dostępem osób trzecich i zapewnić poufność tych środków lub danych w nich zawartych.
 2. Z chwilą otrzymania środków identyfikacji elektronicznej, użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu przyjmuje do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa poszczególnych środków identyfikacji elektronicznej nie wolno przetrzymywać razem
  ze sobą.
 3. Bank zapewnia użytkownikowi systemu należytą ochronę indywidualnych danych uwierzytelniających, o których mowa w § 9 ust. 6. Indywidualne dane uwierzytelniające
  są dostępne wyłącznie dla użytkownika systemu uprawnionego do korzystania z nich.
 4. Użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu uzyskuje dostęp do rachunku on-line
  za pomocą udostępnionych środków identyfikacji elektronicznej.
 5. Rozdział 2. Dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

§ 8

 1. Użytkownik systemu może składać w systemie dyspozycje z rachunków.
 2. Do dysponowania rachunkami za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące dysponowania rachunkami określone w Rozdziale 2 regulaminu oraz postanowienia odrębne, dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków z zastrzeżeniem postanowień § 9 – § 13 niniejszych zasad oraz sposobu posługiwania się danym elektronicznym kanałem dostępu opisanym w Przewodniku dla klienta.
 3. Bank świadczy usługę oferowaną przez integratorów płatności internetowych, którzy inicjują płatności w formie przelewów typu pay by link we współpracy z Bankiem w ramach Wariantu I, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 1; ww. usługa może być świadczona w ramach Wariantu II po udostępnieniu usługi przez Bank, o czym poinformuje na stronie internetowej Banku.
 4. Bank realizuje zlecenie płatnicze inicjowane przez dostawców świadczących usługę inicjowania transakcji płatniczej zgodnie z zapisami przypisu nr 12[24].
 5. Zgody na wykonanie transakcji płatniczej użytkownik systemu może udzielić również
  za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
 6. W przypadku inicjowania transakcji przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji lub przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, posiadacz rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji zgody na zainicjowanie transakcji albo po udzieleniu odbiorcy zgody na wykonanie transakcji.
 7. Zakres usługi udostępniany przez Bank użytkownikowi systemu określa posiadacz rachunku we wniosku.
 8. Bank może udostępnić użytkownikowi systemu węższy zakres usługi niż wynikałby
  on z  wniosku, jeżeli decyzja Zarządu Banku o ograniczeniu zakresu usługi uzasadniona
  jest względami bezpieczeństwa Banku lub oceną dotychczasowej współpracy z posiadaczem rachunku.
 9. Pasywny użytkownik systemu nie może autoryzować dyspozycji.
 10. Bank umożliwia składanie w serwisie internetowym:

1) wymianę walut w Kantorze SGB użytkownikom systemu, którym Bank udostępnił usługę

2) wniosków o zainstalowanie terminala POS; Bank może udostępnić w serwisie internetowym inne wnioski.

§ 9

 1. Wszelkie dyspozycje i zlecenia płatnicze w systemie, użytkownik systemu składa Bankowi
  w postaci elektronicznej, po jego uwierzytelnieniu, w sposób umożliwiający Bankowi
  jego identyfikację i zapoznanie się z treścią dyspozycji; wyżej wymienione dyspozycje spełniają wymagania formy pisemnej w zakresie, w jakim mają związek z czynnościami bankowymi.
 2. Po złożeniu dyspozycji lub zlecenia płatniczego w systemie, użytkownik systemu dokonuje ich autoryzacji przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej, z zastosowaniem wymaganych przez bank metod uwierzytelniania, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Bank stosuje silne uwierzytelnianie[25], w przypadku gdy użytkownik systemu:
  1. uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;
  2. inicjuje transakcję płatniczą;
  3. przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć, za wyjątkiem sytuacji nie wymagających silnego uwierzytelniania wskazanych w ust 4.
 4. Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania w następujących przypadkach:
 5. dostępu użytkownika systemu do jednej z wymienionych niżej pozycji w trybie online
  lub do obu tych pozycji bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności:
   1. salda rachunku,
   2. transakcji płatniczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 90 dni
    za pośrednictwem rachunku, z zastrzeżeniem ust. 5;
 6. inicjowania transakcji, której odbiorca znajduje się na liście zaufanych odbiorców utworzonej uprzednio przez użytkownika systemu;
 7. inicjowania kolejnych transakcji należących do serii transakcji cyklicznych, opiewających
  na tę samą kwotę na rzecz tego samego odbiorcy;
 8. jeżeli użytkownik systemu inicjuje transakcję płatniczą w sytuacji, gdy płatnik
  i odbiorca są tą samą osobą fizyczną lub prawną i oba rachunki płatnicze są prowadzone
  przez tego samego dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek;
 9. inicjowania zdalnej transakcji, którą Bank uzna za charakteryzującą się nikim poziomem ryzyka zgodnie z mechanizmami monitorowania transakcji .
 10. Bank stosuje silne uwierzytelnianie użytkownika systemu, jeżeli spełniony jest którykolwiek
  z następujących warunków:
 11. użytkownik systemu uzyskuje dostęp do informacji określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a)
  w trybie online po raz pierwszy;
 12. minęło więcej niż 90 dni odkąd użytkownik systemu po raz ostatni uzyskał dostęp
  do informacji określonych w ust. 4 pkt 1 lit. b) w trybie online oraz odkąd ostatni raz zastosowano silne uwierzytelnianie użytkownika systemu.
 13. W celu korzystania z usługi bankowości elektronicznej Bank wydaje użytkownikom następujące środki dostępu:
  1. Identyfikator Użytkownika;
  2. Hasło aktywacyjne w formie elektronicznej lub w postaci wydruku umożliwiający aktywację dostępu do systemu
 14. Autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (serwisu internetowego) odbywa się poprzez podanie następujących danych uwierzytelniających:
 15. dla wariantu I, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 poprzez:

-podanie hasła jednorazowego w formie elektronicznej SMS wraz z opcjonalnym kontekstowym kodem uwierzytelnienia

-aplikację mobilną

-aplikacja nPodpis wraz z certyfikatem (Athena,Cryptocard)

-token spełniający metodę silnego uwierzytelnienia

 1. dla wariantu II, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 poprzez użycie:

– podanie hasła jednorazowego w formie elektronicznej SMS wraz z opcjonalnym kontekstowym kodem uwierzytelnienia

– aplikacja nPodpis wraz z certyfikatem (Athena,Cryptocard)

– token spełniający metodę silnego uwierzytelnienia

 1. chyba że Bank udostępni inne środki identyfikacji elektronicznej, które są opisane
  w Przewodniku dla klienta.
 2. Autoryzacja dokonana przez użytkownika jest równoznaczna z poleceniem Bankowi dokonania określonej czynności i stanowi podstawę jej dokonania.
 3. Bank przesyła kody autoryzacyjne wykorzystywane przy stosowanych metodach uwierzytelniania na numer telefonu komórkowego, który użytkownik systemu wskazał
  w umowie, karcie informacyjnej lub druku pełnomocnictwa.
 4. Bank może wprowadzić, wycofać oraz zmienić rodzaj stosowanego środka identyfikacji elektronicznej poprzez udostępnienie ich użytkownikowi systemu oraz zawiadomienie użytkownika systemu o dokonanej zmianie; informacja o stosowanych środkach identyfikacji elektronicznej jest zamieszczona w Przewodniku dla klienta oraz na stronie internetowej Banku.
 5. Użytkownik systemu może zmienić metodę autoryzacji, za pośrednictwem telefonu o której mowa w ust 8 , jeśli wskazał w Banku nr telefonu komórkowego oraz ustalił hasło do identyfikacji telefonicznej.

§ 10

Jeżeli z postanowień umowy, regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie wynika
nic innego, chwilą złożenia przez użytkownika systemu oświadczenia w postaci elektronicznej,
w szczególności złożenia dyspozycji lub dokonania jakiejkolwiek czynności faktycznej,
jest moment zarejestrowania odpowiednich danych w systemie i przyjęcia tego oświadczenia
przez serwer Banku.

§ 11

 1. Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się na drodze elektronicznej, przy czym użytkownik systemu zobowiązuje się do stosowania zasad autoryzacji obowiązujących dla danego elektronicznego kanału dostępu.
 2. Autoryzowane zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 24 ust. 6-9 regulaminu.

§ 12

 1. Przyjęcie do realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Bank potwierdza w formie informacji wysyłanej za pośrednictwem tego kanału.
 2. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu z powodu:
 3. jej niekompletności;
 4. złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą;
 5. podania nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy;
 6. braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji;
 7. lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank,

użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu otrzyma za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu informację o fakcie i przyczynie niezrealizowania dyspozycji w formie właściwej dla danego elektronicznego kanału dostępu lub od pracownika placówki Banku.

§ 13

 1. Bank ma prawo odmowy wykonania dyspozycji złożonej i uwierzytelnionej w systemie w przypadku:
  1. gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do:
   1. złożenia lub uwierzytelnienia dyspozycji przez użytkownika systemu,
   2. zgodności dyspozycji z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. gdy kwota lub kwoty dyspozycji oraz należne Bankowi prowizje i opłaty przekraczają dostępne środki.
 2. Bank ma prawo odmowy wykonania lub wprowadzenia dodatkowych ograniczeń
  i zabezpieczeń w stosunku do dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie tych dyspozycji, tj. przeszkód natury technologicznej, względów bezpieczeństwa lub sprzeczności treści dyspozycji z wiążącymi użytkownika systemu postanowieniami umów zawartych z Bankiem lub regulacjami obowiązującymi w Banku.
 3. Rozdział 3. Korzystanie z usług bankowości elektronicznej

§ 14

W celu korzystania z usługi w ramach danego elektronicznego kanału dostępu, użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu zobowiązany jest postępować zgodnie z Przewodnikiem dla klienta.

§ 15

 1. Za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu użytkownik systemu/ pasywny użytkownik systemu uzyskuje dostęp do wszystkich rachunków otwartych przed dniem aktywowania usługi oraz do rachunków otwartych w terminie późniejszym,
  po aktywowaniu usługi i otrzymaniu kompletu środków identyfikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Bank, na wniosek posiadacza rachunku, może ograniczyć dostęp do rachunków, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
 3. Rozdział 4. Ograniczenia w korzystaniu z usług bankowości elektronicznej

§ 16

 1. Bank jest zobowiązany zablokować dostęp do systemu w jednym z następujących przypadków:
  1. złożenia przez użytkownika systemu/pasywnego użytkownika systemu dyspozycji zablokowania dostępu do systemu;
  2. zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej;
  3. kolejnego trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła dostępu,.
 2. Bank ma prawo częściowo ograniczyć lub zablokować dostęp do systemu i/lub czasowo zablokować wykonanie dyspozycji w następujących przypadkach:
  1. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej tzn. uzyskania informacji, iż dyspozycje w systemie składane są przez osoby nieuprawnione, z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych użytkownikowi systemu;
  2. podejrzenia nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  3. powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa dyspozycji;
  4. dokonywania czynności konserwacyjnych systemu lub innych systemów teleinformatycznych związanych z wykonaniem umowy, o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje klienta na stronie internetowej Banku;
  5. dokonywania czynności mających na celu usunięcie awarii, usterek lub nieprawidłowości działania systemu lub innych systemów teleinformatycznych, związanych z wykonaniem umowy;
 3. wymiany stosowanych środków identyfikacji elektronicznej, o czym Bank
  z wyprzedzeniem poinformuje klienta pisemnie lub na stronie internetowej Banku.
 4. Bank może uchylić ograniczenie albo blokadę dostępu do systemu w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli na wniosek złożony przez posiadacza rachunku, Bank wyda użytkownikowi systemu nowe środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające bezpieczne korzystanie z usługi.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6, ograniczenie lub blokada dostępu
  do systemu i/lub czasowa blokada dyspozycji następuje przez możliwie krótki okres niezbędny
  do usunięcia przyczyny ograniczenia lub blokady.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 uchylenie:
 7. ograniczenia lub blokady dostępu do systemu następuje na podstawie telefonicznej
  lub złożonej w siedzibie lub dowolnej placówce Banku dyspozycji klienta;
 8. czasowej blokady dyspozycji następuje po telefonicznym lub pisemnym kontakcie pracownika Banku z klientem i po potwierdzeniu przez klienta złożonej dyspozycji.
 9. Rozdział 5. Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

§ 17

 1. Środek identyfikacji elektronicznej może zostać zastrzeżony przez:
  1. Bank – zgodnie z postanowieniami § 18;
  2. użytkownika systemu/ pasywnego użytkownika systemu.
 2. Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie środki identyfikacji elektronicznej wydane do rachunku.

§ 18

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu powinien niezwłocznie telefonicznie powiadomić o tym fakcie Bank, podając swoje dane personalne; powiadomienie jest jednoznaczne z zastrzeżeniem tego środka.
 2. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać osobiście w placówce Banku lub pod numerami telefonów placówek Banku wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank na stronie internetowej, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00.
 3. Bank ma prawo zmiany numerów telefonów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia środków identyfikacji elektronicznej; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi użytkownika systemu/pasywnego użytkownika systemu o dokonanej zmianie drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza rachunku lub w formie komunikatu przekazanego za pośrednictwem właściwego elektronicznego kanału dostępu.
 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być odwołane i powoduje niemożność dalszego posługiwania się środkiem identyfikacji elektronicznej.
 5. W przypadku zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej, posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego środka identyfikacji elektronicznej.
 6. Do chwili otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Bank nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane przez osoby trzecie lub operacje wykonane
  przez Bank na podstawie dyspozycji złożonych przez te osoby, jeżeli w wyniku nieuprawnionego użycia przez te osoby środków identyfikacji elektronicznej, system zidentyfikował podmiot składający oświadczenie woli, jako uprawniony do złożenia takiego oświadczenia woli zgodnie z umową.
 7. Użytkownik systemu/pasywny użytkownik systemu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki będące następstwem użycia przez osoby nieuprawnione środków identyfikacji elektronicznej lub niedopełnienia przez użytkownika systemu obowiązków, o których mowa
  w niniejszym paragrafie.

§ 19

 1. Bank ma prawo zastrzec środek identyfikacji elektronicznej w przypadku:
  1. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
  2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem środka identyfikacji elektronicznej
   tzn. powzięcia informacji o wejściu w posiadanie środków identyfikacji elektronicznej osób nieuprawnionych;
  3. podejrzenia nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia środka identyfikacji elektronicznej
  w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, przed jego zastrzeżeniem, a jeżeli
  nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zastrzeżeniu, telefonicznie lub faksem.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział 6. Udostępnianie informacji na potrzeby świadczenia usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku. Potwierdzanie dostępności środków na rachunku[26].

§ 20

Bank może udostępnić dostawcy świadczącemu usługi dostępu do informacji o rachunku, na podstawie wyrażonej przez użytkownika systemu korzystającego z serwisu internetowego, zgody na dostęp do informacji o rachunku oraz transakcjach na tym rachunku w zakresie nie mniejszym niż przez serwis internetowy.

Dostęp do informacji na rachunku, o którym mowa w ust 1. jest również możliwy w przypadku dostawców inicjujących transakcję płatniczą dla użytkowników systemu korzystających z serwisu internetowego.

Bank na wniosek dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej, niezwłocznie potwierdza dostępność na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jeżeli:

   1. rachunek płatniczy płatnika (użytkownika systemu) jest dostępny on-line w momencie występowania z wnioskiem oraz
   2. płatnik (użytkownik systemu) udzielił Bankowi zgody na udzielanie odpowiedzi
    na wnioski dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej dotyczące potwierdzenia, że kwota odpowiadająca kwocie określonej w transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jest dostępna na rachunku płatniczym płatnika (użytkownika systemu), oraz
   3. zgoda, o której mowa w pkt 2, została udzielona przed wystąpieniem z pierwszym wnioskiem dotyczącym potwierdzenia.

Dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

 1. płatnik (użytkownik systemu) udzielił temu dostawcy zgody na występowanie
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, oraz
 2. płatnik (użytkownik systemu) zainicjował transakcję płatniczą realizowaną w oparciu
  o kartę płatniczą na daną kwotę przy użyciu instrumentu płatniczego opartego na tej karcie wydanego przez danego dostawcę, oraz
 3. dostawca uwierzytelni siebie wobec Banku przed złożeniem wniosku, o którym mowa
  w ust. 3, oraz w sposób bezpieczny porozumiewa się z Bankiem.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, polega na udzieleniu odpowiedzi „tak” albo „nie”
  i nie obejmuje podania salda rachunku. Odpowiedzi nie przechowuje się ani nie wykorzystuje
  do celów innych niż wykonanie transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą.
 5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie umożliwia Bankowi dokonania blokady środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika.
 6. Płatnik (użytkownik systemu) może zwrócić się do Banku o przekazanie mu danych identyfikujących dostawcę, o którym mowa w ust. 4, oraz udzielonej odpowiedzi, o której mowa w ust. 5.
 7. Bank może odmówić dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku
  lub dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostępu do danego rachunku płatniczego z obiektywnie uzasadnionych i należycie udokumentowanych przyczyn związanych z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do rachunku przez takiego dostawcę, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem transakcji płatniczej. W takim przypadku Bank w uzgodniony sposób informuje płatnika o odmowie dostępu do rachunku i jej przyczynach. Informacja ta, o ile jest to możliwe, jest przekazywana płatnikowi przed odmową dostępu, a najpóźniej bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu takiej odmowy, chyba że jej przekazanie nie byłoby wskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest sprzeczne
  z odrębnymi przepisami. Dostawca prowadzący rachunek umożliwia dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku oraz dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostęp do rachunku płatniczego niezwłocznie
  po ustaniu przyczyn uzasadniających odmowę.

Rozdział 7. Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych

za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

Rodzaj

Limit pojedynczej operacji

Limit wszystkich operacji w ciągu dnia

Internetowy

50.000 złotych

200.000 złotych

Mobilny

300 złotych

1000 złotych

PSD2

300 złotych

1000 złotych

Pojedynczy w e-sklepie

15.000 złotych

200.000 złotych

Limity dotyczą operacji na rachunku. W przypadku operacji dokonywanych z rachunków
w walucie obcej, innej niż PLN, kwota limitu przeliczana jest wg kursu średniego z dnia wykonania operacji.

Załącznik nr 4

do „Regulaminu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej [27]

Postanowienia ogólne i definicje

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia przez Bank usługi Kantor SGB, umożliwiającej klientom wymianę walut (kupno lub sprzedaż) z rozliczeniem w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, zwany w dalszej części zasadami.
 2. Zasady użytkowania Kantoru SGB są opisane w Instrukcji użytkowania Kantoru SGB, zwana dalej „instrukcją”; instrukcja jest dostępna na stronie internetowej Banku

Udostępnienie i korzystanie z Kantoru SGB

§ 2

 1. Warunkiem korzystania z Kantoru SGB jest:
 2. posiadanie rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz co najmniej jednego rachunku bieżącego w walucie wymienialnej dla której Bank oferuje Kantor SGB;
 3. korzystanie z usług bankowości elektronicznej w Wariancie I;
 4. udostępnienie rachunków, o których mowa w pkt 1) w bankowości elektronicznej;
 5. udostępnienie Kantoru SGB przez Bank użytkownikowi systemu.
 6. Kantor SGB jest dostępny dla posiadacza rachunku oraz pełnomocnika stałego, którzy korzystają z bankowości elektronicznej i którzy złożyli wniosek.
 7. Udostępnienie Kantoru SGB następuje na podstawie wniosku złożonego:

1) w placówce Banku – poprzez złożenie podpisu przez osoby upoważnione
do reprezentowania klienta;

2) za pośrednictwem systemu (dotyczy posiadacza rachunku: osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnika) – po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika systemu składającego wniosek udostępnionymi przez Bank środkami identyfikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem iż dla użytkowników systemu niebędących posiadaczami rachunku, o których mowa w pkt 2), wniosek musi być zaakceptowany przez posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do reprezentowania posiadacza rachunku.

 1. Bank może udostępnić Kantor SGB użytkownikom, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), posiadającym dostęp do systemu bez konieczności składania wniosku. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Bank zamieści informację na stronach internetowych Banku.
 2. Korzystanie z Kantoru SGB w ramach usług bankowości elektronicznej jest możliwe
  po zalogowaniu do systemu przez osoby, o których mowa w ust. 2.

Zasady działania kantoru SGB

Transakcje realizowane w czasie rzeczywistym

§ 3

 1. Użytkownicy systemu, którym udostępniono Kantor SGB mogą korzystać z usługi wymiany walut poprzez rachunki klienta wskazane w §2 ust. 1 pkt 1) dostępne
  w Kantorze SGB, z zastrzeżeniem, iż wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem prowadzonym w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.
 2. Bank określa w Instrukcji użytkowania Kantoru SGB, za pośrednictwem strony internetowej Banku, oraz w placówkach Banku:
 3. dostępne w Kantorze SGB pary walut;
 4. dopuszczalne minimalne i maksymalne kwoty pojedynczych transakcji;
 5. dopuszczalne maksymalne kwoty dziennych limitów transakcji na rachunkach;
 6. dni i godziny zawierania transakcji oraz składania zleceń transakcji zawieranych
  w przyszłości; Kantor SGB jest dostępny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
 7. Limity pojedynczej transakcji wymiany walut oraz limity wszystkich ww. transakcji
  w ciągu dnia w Kantorze SGB są niezależne od limitów ustalonych dla rachunków dla transakcji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 8. Dla transakcji kupna realizowanych w Kantorze SGB obowiązują wartości standardowych limitów pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia, wskazane
  w załączniku nr 3 do regulaminu; dla transakcji sprzedaży w walucie wymienialnej obowiązują limity wskazane w załączniku nr 3 – w tej walucie wymienialnej.
 9. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 3.
 10. Posiadacz rachunku, może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 3.

§ 4

 1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji wymiany walut w Kantorze SGB jest posiadanie przez klienta:

1) dwóch rachunków, należących do tego samego posiadacza , przy czym każdy z tych rachunków powinien być prowadzony w walucie właściwej dla transakcji zawieranej przez klienta,

2) wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia transakcji na rachunku, który jest obciążany.

 1. Zawarcie transakcji z jego wykorzystaniem może nastąpić wyłącznie przez tego posiadacza rachunku/reprezentanta firmy (w przypadku posiadania uprawnień do jednoosobowej reprezentacji firmy) lub pełnomocnika stałego, który uruchomił usługę.

§ 5

 1. Klient zawierając transakcję wymiany walut w Kantorze SGB określa następujące warunki:

1) rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż);

2) kwotę transakcji;

3) parę walutową transakcji (walutę kupowaną i walutę sprzedawaną), z zastrzeżeniem
iż wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem
w walucie wymienialnej;

4) rachunki do rozliczenia transakcji.

 1. Przed zawarciem transakcji w Kantorze SGB Klient, ma możliwość zapoznania się
  na ekranie urządzenia z kursem walutowym dla danej pary walutowej, po którym może zawrzeć transakcję; dla Klienta prezentowany jest na ekranie pozostały czas na akceptację warunków transakcji i oferowanego przez Bank kursu walutowego dla tej transakcji.
 2. Zawarcie transakcji następuje z chwilą zatwierdzenia przez klienta kursu walutowego,
  o którym mowa w ust. 2. poprzez wybranie na ekranie przycisku „Kup” lub ,,Sprzedaj’’,
  a następnie zaakceptowanie powyższego przyciskiem ,,Potwierdź’’. co jest jednoznaczne
  z autoryzacją transakcji.
 3. Transakcja zawierana jest jednoosobowo, tzn. nie wymaga zaakceptowania przez innego użytkownika systemu.
 4. Zawarta transakcja nie może być anulowana. Klient nie ma możliwości odstąpienia
  od zawartej transakcji.
 5. Transakcja nie wymaga potwierdzenia środkiem identyfikacji elektronicznej (np. SMS, Token mobilny SGB).
 6. Rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio po zawarciu transakcji na rachunkach wskazanych przez Klienta.

Zlecenie transakcji wymiany walut w przyszłości

§ 6

 1. Użytkownik systemu korzystający z Kantoru SGB może zlecić wykonanie transakcji kupna/sprzedaży w przyszłości.
 2. Zlecenie realizacji transakcji wymiany walut w przyszłości może być założone w każdym czasie (oferta) i może być odwołane przed osiągnięciem poziomu kursu wskazanego
  do realizacji rodzaju danej transakcji wskazanej w ww. zleceniu.
 3. Bank udostępnia informacje o:

1) dniach i godzinach, w których może być złożona Oferta;

2) dniach rozpoczęcia i zakończenia Oferty;

3) godzinach, w których można odwołać Ofertę

za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w placówkach Banku.

§ 7

 1. Składając zlecenie, o którym mowa w §6 ust. 1 użytkownik systemu:

1) określa następujące parametry zlecenia:

a) rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż waluty),

b) parę walutową,

c) kwotę transakcji,

d) datę rozpoczęcia zlecenia,

e) datę zakończenia zlecenia,

f) rachunki służące do rozliczenia zlecenia transakcji;

2) wskazuje kurs realizacji zlecanej transakcji.

 1. Zlecenie realizacji transakcji w danym dniu jest przyjmowane do wysokości pojedynczego i dziennego limitu transakcji dla rachunku obciążanego prowadzonego w danej walucie.
 2. Rachunkami służącymi do rozliczenia transakcji w przyszłości mogą być wyłącznie rachunki, z których użytkownik korzysta jako posiadacz rachunku lub pełnomocnik stały. Złożenie zlecenia realizacji wykonania transakcji w przyszłości nie wymaga dokonania dodatkowej autoryzacji przez użytkownika, z zastrzeżeniem §5 ust 4.
 3. Użytkownik pozostaje związany zleceniem wykonania transakcji w przyszłości do momentu jej przyjęcia przez Bank na podstawie wskazanego kursu, o którym mowa w ust 2 pkt 2) lub upływu terminu jej ważności, chyba że zlecenie zostanie odwołane.
 4. Realizacja zlecenia transakcji, o którym mowa w ust. 2 następuje w momencie osiągnięcia poziomu kursu wskazanego do realizacji rodzaju transakcji i pary walutowej przez użytkownika pod warunkiem posiadania w tym momencie środków dostępnych na rachunku obciążanym, w kwocie zleconej transakcji przeliczonej po wskazanym przez użytkownika usługi kursie.
 5. Odwołanie zlecenia realizacji wykonania transakcji w przyszłości, o której mowa w ust 2 może nastąpić przez każdego użytkownika usługi przed osiągnięciem poziomu kursu wskazanego do realizacji rodzaju transakcji wskazanego w ww. zleceniu.

§ 8

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w Kantorze SGB udostępnione są informacje o transakcjach:
  1. zrealizowanych, w szczególności informacje:
  2. umożliwiające klientowi zidentyfikowanie transakcji,
  3. dotyczące rachunków służących do rozliczenia transakcji,
  4. o kwocie transakcji wraz z kursem walutowym, jaki był stosowany w transakcji oraz o kwocie transakcji po przeliczeniu walut,
  5. o dacie transakcji;
 2. o otwartych zleceniach wykonania transakcji w przyszłości;
 3. o niewykonanych:
  1. zleceniach wykonania transakcji w przyszłości, niezrealizowanych z uwagi
   na upływ terminu zlecenia,
  2. zleceniach odwołanych (anulowanych) przez użytkownika.
 4. Informacje o wszystkich transakcjach zawartych w kantorze rozliczonych przez wskazany rachunek, dostępne są w historii tego rachunku w serwisie internetowym.

3. Oprócz udostępniania w kantorze informacji, o których mowa w ust. 1-2, Bank dostarcza
te informacje Klientowi okresowo, zgodnie z warunkami umów rachunków służących
do rozliczenia transakcji.

§9

Opłaty i prowizje

Za czynności związane ze świadczeniem usług określonych w umowie Bank pobiera opłaty
i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą.

§10

Ograniczenia w korzystaniu z Kantoru SGB

Bank ma prawo częściowo ograniczyć lub zablokować dostęp do systemu i/lub czasowo zablokować wykonanie dyspozycji w  przypadkach opisanych w załączniku do regulaminu ,,Zasady udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu’’

 1. Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku

 2. Po wprowadzeniu do oferty banku.

 3. Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień,
  do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075
  ze zm.)

 4. Usługa dostępna po wprowadzeniu przez Bank.

 5. Po udostepnieniu funkcjonalności przez Bank.

 6. Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku

 7. Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank

 8. O udostępnieniu usługi Bank powiadomi posiadacza rachunku/użytkownika karty/użytkownika systemu w odrębnym komunikacie

 9. Opcja dostępna po wejściu w życie stosownych przepisów ustawowych w tym zakresie.

 10. Usługa dostępna po wdrożeniu funkcjonalności przez Bank

 11. Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu jej przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatnicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 12. Usługa dostępna po wdrożeniu funkcjonalności przez Bank

 13. Usługa zostanie wdrożona po udostępnieniu przez Bank

 14. Po udostępnienia funkcjonalności przez Bank

 15. Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank

 16. Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank

 17. Usługa dostępna po wdrożeniu jej przez Bank

 18. Dostępne po wprowadzeniu w ofercie Banku.

 19. Od dnia 7.09.2019 r. realizacja przelewów typu paybynet będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników systemu posiadających uprawnienia do jednoosobowej akceptacji przelewów

 20. Bank może udostępnić Kantor SGB dla użytkowników systemu korzystające z Wariantu II o czym poinformuje na stronie internetowej Banku.

 21. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm. )

 22. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank, tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm.)

 23. Usługa dostępna po wprowadzeniu jej przez Bank tj. nie później niż od dnia 14 września 2019 r. (dzień, do którego spełnione powinny zostać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm. )

 24. usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty banku.

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

 

Regulamin

udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

w Lubusko-Wielkopolskim Banku

Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

 

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2

Rozdział 2. Podstawowe zasady i warunki udzielania kredytów 4

Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu 5

Rozdział 4. Oprocentowanie, opłaty i prowizje 6

Rozdział 5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 7

Rozdział 6. Zobowiązania i uprawnienia kredytobiorcy 8

Rozdział 7. Spłata kredytu 8

Rozdział 8. Reklamacje, skargi, wnioski 9

Rozdział 9. Zakończenie umowy 10

Rozdział 10. Postanowienia końcowe 12

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku”, zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania kredytów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności i warunki ich spłaty obowiązujące w Banku oraz prawa i obowiązki stron umowy.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie również w przypadku kredytowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot mieszkaniowych, a także wystawiania gwarancji i poręczeń.
 3. Postanowienia regulaminu są dla stron wiążące, jeżeli strony w umowie nie określą odmiennie swych praw i obowiązków.

§ 2

Przez określenia użyte w regulaminie należy rozumieć:

 1. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 2. dzień roboczy – dzień kalendarzowy inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem;
 3. działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, w tym również działalność rolnicza rozumiana jako działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników do 5 pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 4. gwarancja – jest to jednostronne zobowiązanie banku gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku;
 5. klient/klient instytucjonalny – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, wspólnik spółki cywilnej;
 6. kredyt – środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony
  w umowie, na warunkach i na cel określony w umowie; o ile regulamin nie stanowi inaczej, albo z właściwości zobowiązania nie wynika nic innego, w jego rozumieniu kredyt to także pożyczka, gwarancja albo poręczenie;
 7. kredyt obrotowy – kredyt w rachunku kredytowym albo rachunku bieżącym, udzielany
  na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych kredytobiorcy;
 8. kredyt odnawialny – kredyt, którego spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje,
  iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany
  w okresie kredytowania do wysokości przyznanego limitu;
 9. kredyt w rachunku bieżącym – kredyt odnawialny, ewidencjonowany w rachunku bieżącym;
 10. kredyt rewolwingowy – kredyt odnawialny udzielany w rachunku kredytowym;
 11. kredyt płatniczy – kredyt udzielany na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych;
 12. kredyt inwestycyjny – kredyt nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji;
 13. kredytobiorca – klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem umowę;
 14. LtV – wskaźnik wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości – w stosunku do ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach;
 15. należności przeterminowane – należności Banku, niespłacone w terminach określonych w umowie
  lub w terminie wskazanym przez Bank;
 16. okres karencji/karencja – ustalony w umowie okres od dnia zawarcia umowy do ustalonego
  w niej terminu, w którym kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kredytu;
 17. okres kredytowania – okres liczony od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty należności
  z tytułu kredytu wraz z odsetkami;
 18. placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku, prowadząca obsługę klientów instytucjonalnych
  w zakresie określonym regulaminem;
 19. poręczenie – umowa, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany;
 20. postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy/oddanie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy – umożliwienie kredytobiorcy wykorzystania kredytu po spełnieniu wszelkich warunków określonych
  w umowie i na warunkach w niej określonych;
 21. postawienie kredytu w stan wymagalności – żądanie przez Bank spłaty kredytu przed umownym terminem spłaty;
 22. pożyczka – środki pieniężne przeniesione przez Bank na własność pożyczkobiorcy na podstawie umowy pożyczki i na warunkach tam określonych, które pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Bankowi w tej samej ilości oraz zapłacić odsetki, w sposób i terminach ustalonych w umowie pożyczki;
 23. prawne zabezpieczenie spłaty kredytu – przewidziana prawem forma zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowana przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku;
 24. Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 25. Prawo dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe;
 26. rachunek bieżący – rachunek bankowy służący klientowi instytucjonalnemu do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzony przez Bank na podstawie obowiązującej w nim regulacji;
 27. rachunek kredytowy – rachunek służący do ewidencjonowania stanu zadłużenia kredytobiorcy;
 28. rachunek obsługi kredytu – rachunek bieżący, rachunek pomocniczy lub rachunek spłaty kredytu,
  z którego dokonywana jest spłata kapitału kredytu, odsetek, opłat, prowizji i kosztów;
 29. rachunek spłaty kredytu – nieoprocentowany rachunek wskazany w umowie, na który kredytobiorca wpłaca środki przeznaczone na spłatę kapitału kredytu, odsetek, opłat, prowizji i kosztów;
 30. rata kredytu – część kredytu przypadająca do spłaty przez kredytobiorcę w wysokości i terminie określonych w umowie i/lub harmonogramie (planie spłaty);
 31. reklamacja – każde wystąpienie klienta skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 32. rezydent – klient instytucjonalny mający siedzibę w kraju – w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe;
 33. rolnik – osoba fizyczna, prowadząca działalność rolniczą;
 34. skarga – każde wystąpienie klienta, z wyjątkiem reklamacji, kierowane do Banku odnoszące się
  do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności;
 35. stopa referencyjna NBP – jedna z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
 36. stopa redyskonta weksli NBP – określa cenę, po jakiej Narodowy Bank Polski udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych);
 37. strona internetowa – strona internetowa Banku www.lwbsdrezdenko.pl;
 38. suma gwarancyjna/poręczenia – określona w umowie kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Banku z tytułu udzielonej gwarancji/poręczenia;
 39. tabela kursów walut– tabela kursów walut dla dewiz obowiązująca w Banku;
 40. tablica – tablica ogłoszeń w Banku;
 41. taryfa – obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 42. termin spłaty – wskazana w umowie i/lub harmonogramie kredytu data spłaty całości lub części kredytu (raty) i odsetek;
 43. transza kredytu – część kredytu postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości i terminie określonym w umowie;
 44. umowa – umowa o kredyt zawarta pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą;
 45. waluta kredytu – waluta, w której udzielany jest kredyt;
 46. waluta spłaty kredytu – waluta, w której kredyt jest spłacany;
 47. WIBOR – liczona w stosunku rocznym stopa procentowa pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego;
 48. wkład własny kredytobiorcy – środki finansowe, które wraz z kredytem umożliwiają sfinansowanie całości inwestycji; jego formę, wysokość i termin wniesienia określa umowa o kredyt;
 49. wniosek – wniosek o udzielenie produktu kredytowego;
 50. wnioskodawca – klient instytucjonalny, który złożył w Banku wniosek;
 51. wypłata kredytu – wykorzystanie przez kredytobiorcę całości lub części kredytu na warunkach
  i w sposób określony w umowie;
 52. wyróżnik marketingowy – nazwa produktowa kredytu wyróżniająca dany produkt spośród innych;
 53. zdolność kredytowa – zdolność klienta instytucjonalnego do spłaty kredytu wraz z odsetkami
  w terminach określonych w umowie.

Rozdział 2. Podstawowe zasady i warunki udzielania kredytów

§ 3

 1. Na warunkach określonych w regulaminie Bank udziela klientom instytucjonalnym następujących rodzajów kredytów:
  1. z uwagi na przedmiot kredytowania:
   1. kredytu obrotowego,
   2. kredytu inwestycyjnego;
  2. z uwagi na formę wykorzystania:
   1. kredytu w rachunku bieżącym,
   2. kredytu w rachunku kredytowym;
  3. z uwagi na okres kredytowania:
   1. kredytu krótkoterminowego – z okresem kredytowania do 1 roku,
   2. kredytu średnioterminowego – z okresem kredytowania od 1 roku do 3 lat,
   3. kredytu długoterminowego – z okresem kredytowania powyżej 3 lat;
  4. z uwagi na rodzaj waluty: w złotych,
 2. Bank może udzielać kredytów zgodnie z ofertą Banku.
 3. Kredyty mogą posiadać wyróżnik marketingowy wskazany w umowie.
 4. Kredyty udzielane są na okres ustalony w umowie.
 5. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron, warunki udzielenia kredytu oraz prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
 6. Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy i oferty Banku w ramach danego rodzaju kredytu.
 7. Kredyty udzielane są kredytobiorcom – osobom fizycznym, zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub kredytobiorcom – osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

§ 4

Bank udziela kredytów ze środków własnych lub źródeł zewnętrznych, w ramach posiadanych uprawnień.

§ 5

Przedmiotem kredytowania mogą być wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności:

 1. bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością;
 2. przedsięwzięcia zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej.

§ 6

 1. Warunkiem udzielania kredytu przez Bank jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.
 2. Posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu.
 3. Bank może udzielić kredytu wnioskodawcy, który nie posiada zdolności kredytowej pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, z jednoczesnym przedstawieniem programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni, w ocenie Banku, uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie.
 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio przy udzieleniu kredytu nowo utworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 5. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz ustalenie warunków kredytowania również od:
 6. celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności;
 7. efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem;
 8. zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie;
 9. właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu;
 10. stopnia ryzyka kredytowego.
 11. Bank może odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny.
 12. Na pisemny wniosek wnioskodawcy, Bank przekazuje w formie pisemnej wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej, za opłatą wskazaną w taryfie.
 13. Udzielenie kredytu może być uzależnione od posiadania przez klienta instytucjonalnego rachunku bieżącego w Banku.

§ 7

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Banku:
 2. wniosek według wzoru obowiązującego w Banku, podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
 3. dokumenty, wymagane przez Bank, do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy; ilość i rodzaj dokumentów oraz informacji składanych przez wnioskodawcę przy wniosku uzależniona jest
  od rodzaju prowadzonej działalności, okresu współpracy z Bankiem, rodzaju finansowanej transakcji, rodzaju i kwoty kredytu oraz okresu kredytowania;
 4. dokumenty dotyczące proponowanego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności dokumenty określające prawo własności, umowy ubezpieczenia, dokumenty określające wartość przedmiotu zabezpieczenia.
 5. Wnioskodawca, na żądanie Banku, zobowiązany jest zlecić rzeczoznawcy, na swój koszt, sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia; Bank zastrzega sobie prawo do wskazania listy niezależnych rzeczoznawców oraz do weryfikacji przedstawionej przez rzeczoznawcę wyceny, a w uzasadnionych wypadkach także do jej odrzucenia w części lub w całości.
 6. Bank weryfikuje informacje zawarte w dokumentacji opisanej w ust. 1 i może dokonywać odpowiednich badań i inspekcji u wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt.
 7. Przedmiotem badań i inspekcji mogą być księgi handlowe przedsiębiorstwa, dokumentacja finansowa, marketingowa, handlowa i inna, a także stan majątku wnioskodawcy oraz proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu.
 8. Bank zastrzega sobie także prawo do kontaktowania się z innymi bankami i instytucjami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do oceny sytuacji wnioskodawcy.
 9. Bank każdorazowo indywidualnie określa dokumenty i informacje stanowiące podstawę oceny zdolności kredytowej.

 

Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

 

§ 8

 1. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu może być warunkiem udzielenia kredytu.
 2. Bank może żądać ustanowienia jednej lub wielu form prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
 3. Bank wypłaca kredyt pod warunkiem skutecznego ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, zniesieniem i zmianą prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi kredytobiorca.
 5. Bank może żądać zmiany lub ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
  w przypadku:
 6. zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę;
 7. zmniejszenia się wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia;
 8. zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek.
 9. Na żądanie Banku kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzonego lub zweryfikowanego przez rzeczoznawcę majątkowego, rekomendowanego przez Bank, staraniem i na koszt kredytobiorcy.

Rozdział 4. Oprocentowanie, opłaty i prowizje

§ 9

 1. Kredyt jest oprocentowany według określonej w umowie:
 2. stałej stopy procentowej;
 3. zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i marży Banku.
 4. Stała stopa procentowa oznacza, że w trakcie trwania umowy oprocentowanie kredytu nie ulega zmianie.
 5. Stawka bazowa jest ustalana w oparciu o właściwą, określoną w umowie, stopę WIBOR albo stopę redyskonta weksli NBP; zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stopy WIBOR albo stopy redyskonta weksli NBP, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie może być podstawą do jej wypowiedzenia.
 6. Informacje o zmianie właściwej stopy WIBOR albo stopy redyskonta weksli NBP, publikowane na tablicy, w prasie codziennej (np. w dzienniku „Rzeczpospolita”), na stronie internetowej Banku (www.lwbsdrezdenko.pl) należy traktować, jako powiadamianie przez Bank o zmianie oprocentowania kredytu.
 7. Przyjmuje się, że kredytobiorca oraz poręczyciele są poinformowani o zmianie oprocentowania najpóźniej 14 dnia od opublikowania informacji o zmianie.
 8. Wysokość marży Banku może być zmieniana, w trakcie trwania umowy, w sytuacjach określonych
  w umowie.
 9. Na zmianę marży Banku wpływają następujące czynniki:
 10. wydłużenie okresu kredytowania;
 11. zmiana wysokości kredytu;
 12. zmiana formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu;
 13. niedotrzymanie przez kredytobiorcę zobowiązań zawartych w umowie.
 14. Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne); jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
 15. Wysokość odsetek ustawowych, równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 10

 1. Bank nalicza odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu za okres od dnia wykorzystania kredytu przez kredytobiorcę do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

§ 11

 1. Kredyt przeterminowany, oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie.
 2. Maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust. 1 nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie); jeżeli oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
 3. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w ust. 2 równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.
 4. Informacje o zmianie stopy referencyjnej NBP publikowane w prasie codziennej (np. w dzienniku „Rzeczpospolita”) należy traktować, jako powiadamianie przez Bank, kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu o zmianie oprocentowania kredytu przeterminowanego.

§ 12

 1. Bank pobiera od kredytobiorcy prowizje i opłaty określone w obowiązującej w Banku taryfie.
 2. Taryfa opublikowana jest na tablicy oraz na stronie internetowej Banku.
 3. W trakcie trwania umowy taryfa może ulec zmianie; zmiana w tym zakresie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
 4. Bank może zmienić rodzaje oraz wysokość opłat i prowizji wskazanych w taryfie wskutek zaistnienia jednej z wymienionych przyczyn:
 5. zmiany cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., o co najmniej 0,1%;
 6. zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje,
  z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności o co najmniej 0,1%;
 7. zmiany poziomu inflacji w wysokości podanej przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 0,1%;
 8. zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług;
 9. zmiany oferty Banku.
 10. Zmieniona taryfa jest publikowana na tablicy lub na stronie internetowej, a kredytobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią; przyjmuje się, iż kredytobiorca jest poinformowany
  o zmianie taryfy najpóźniej 14 dnia od jej opublikowania.
 11. Kredytobiorca może odmówić przyjęcia zmian składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni
  od dnia, w którym został poinformowany o wprowadzonych zmianach; odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy.
 12. Jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania o wprowadzonych zmianach taryfy kredytobiorca
  nie wypowie umowy uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego
  w decyzji Banku wprowadzającej zmianę.
 13. W przypadku wypowiedzenia umowy kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu do dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 14. Zapłacone przez kredytobiorcę opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu.

Rozdział 5. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

§ 13

 1. Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje po:
 2. podpisaniu przez kredytobiorcę umowy oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej;
 3. zapłaceniu prowizji;
 4. spełnieniu innych warunków określonych w umowie.
 5. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym terminie, Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia; rezygnacja kredytobiorcy z kredytu nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku,
  o ile jest wymagana.
 6. Bank odstępuje od umowy oraz odmawia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy lub wypłaty kredytu, jeżeli:
 7. kredytobiorca nie zapłacił prowizji lub opłat wynikających z umowy i innych umów podpisanych
  z Bankiem;
 8. przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy lub przed wypłatą kredytu wszczęto postępowanie upadłościowe kredytobiorcy, wszczęto postępowanie egzekucyjne, wszczęto likwidację kredytobiorcy, zaszły okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisania umowy, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu;
 9. kredytobiorca nie rozpocznie wykorzystania kredytu w terminie określonym w umowie.
 10. Odstąpienie od umowy nie zwalnia kredytobiorcy od obowiązku zapłaty prowizji przygotowawczej,
  a w przypadku jej zapłacenia nie uprawnia do żądania jej zwrotu.
 11. Wypłata kredytu następuje w sposób określony w umowie.
 12. Kredytobiorca zobowiązany jest wykorzystać kredyt w sposób i na cel określony w umowie.
 13. Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w ustalonym w umowie terminie oznacza rezygnację kredytobiorcy z tej części kredytu, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

Rozdział 6. Zobowiązania i uprawnienia kredytobiorcy

§ 14

Kredytobiorca zobowiązuje się:

 1. dostarczyć, co najmniej w okresach kwartalnych, sprawozdania finansowe, co roku pełne sprawozdanie finansowe, zweryfikowane przez biegłego rewidenta albo inne wymagane przez Bank dokumenty odpowiednie do formy i rodzaju prowadzonej działalności oraz księgowości, pozwalające na zbadanie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorcy; jeśli kredytobiorca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest przedstawić skonsolidowane sprawozdanie kapitałowe grupy w formie wymaganej przez Bank;
 2. niezwłocznie informować Bank o zmianach w statusie prawnym, składzie zarządu, zakresie
  i rodzaju prowadzonej działalności, lokalizacji, nazwie firmy oraz innych decyzjach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność, zwłaszcza dotyczących kredytów i gwarancji udzielonych przez inne banki oraz zabezpieczeń ustanowionych na majątku kredytobiorcy;
 3. do niezwłocznego poinformowania Banku o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli;
 4. do umożliwienia pracownikom Banku przeprowadzenia inspekcji w siedzibie kredytobiorcy, w innych miejscach prowadzenia działalności oraz przeprowadzenia inspekcji nieruchomości będących prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu, w celu dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorcy oraz stanu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu;
 5. do przedkładania w Banku zawartych umów ubezpieczenia majątkowego i polis ubezpieczeniowych oraz do przedłużania w całym okresie kredytowania umów ubezpieczenia aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytu i przedkładania polis ubezpieczeniowych;
 6. przedkładania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu co 34 miesiące, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 15

 1. Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o zmiany w umowie, a w szczególności o:
 2. wydłużenie umowy i odnowienie kredytu na kolejny okres w odniesieniu do kredytów odnawialnych;
 3. podwyższenie kwoty kredytu;
 4. prolongatę spłaty całości lub część kredytu.
 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą zostać dokonane po:
 6. uznaniu, że kredytobiorca posiada zdolność kredytową;
 7. podpisaniu aneksu do umowy;
 8. spełnieniu przez kredytobiorcę warunków określonych w aneksie do umowy.

 

Rozdział 7. Spłata kredytu

§ 16

 1. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w terminach, kwotach i na zasadach określonych w umowie.
 2. W przypadku kredytów odnawialnych spłata kredytu następuje każdorazowo w momencie uznania środkami odpowiednio rachunku bieżącego albo rachunku kredytowego.
 3. Kredytobiorca zobowiązany jest wpłacać środki przeznaczone na spłatę kredytu na rachunek obsługi kredytu, za wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, w których każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza saldo zadłużenia.
 4. Jeżeli termin spłaty całości lub części kredytu albo odsetek przypada na dzień ustawowo wolny
  od pracy, spłata powinna nastąpić w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
 5. Spłata części kredytu przed terminami określonymi w umowie wymaga zmiany terminarza spłat
  oraz podpisania stosownego aneksu do umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę wraz z należnymi odsetkami
  i prowizjami oznacza wygaśnięcie umowy, za wyjątkiem kredytów odnawialnych.

Rozdział 8. Reklamacje, skargi, wnioski

§ 17

Kredytobiorca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank postanowień wynikających z umowy o kredyt.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień, o których mowa w ust. 1 przez Bank, kredytobiorca może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności lub powzięcia wiadomości o zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji.

Złożenie reklamacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku.

§ 18

 1. Reklamacja klienta instytucjonalnego może być złożona:
 2. osobiście w siedzibie Banku lub w placówce Banku formie pisemnej lub ustnej do protokołu,
 3. telefonicznie w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podawane są na stronie internetowej Banku,
 4. listownie w formie pisemnej na adres dowolnej placówki Banku – adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku,
 5. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
 6. faksem na numery placówek Banku podane na stronie internetowej Banku.
 7. Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.
 8. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę składającego reklamację,

2) adres korespondencyjny,

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta,

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,

5) własnoręczny podpis składającego reklamację zgodny z zasadami reprezentacji klienta.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 2. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 7, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 8.
 3. Fakt przyjęcia reklamacji potwierdzany jest w formie pisemnej.
 4. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 7 może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a jeśli reklamację złożył klient instytucjonalny nie będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – do 90 dni kalendarzowych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m.in. administratorów baz danych.
 6. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym
  w ust. 7 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
 7. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
 8. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
 9. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż:
 10. 60 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku w przypadku klienta instytucjonalnego składającego reklamację będącego osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, rolnika, wspólnika spółki cywilnej),
 11. 90 dni kalendarzowych w przypadku pozostałych klientów instytucjonalnych.
 12. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 i 8 wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.
 13. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację – określonego w ust. 7, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ust. 8 – chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 14. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny,
  o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 15. W przypadku, gdy Bank nie dochowa terminu, o którym mowa w ust. 7, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w razie reklamacji złożonej przez klienta instytucjonalnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, rolnika, wspólnika spółki cywilnej – terminu 60 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 16. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 19

Klient może składać do Banku skargi w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału za wyjątkiem
§ 18 ust. 13 oraz § 20 ust. 2 pkt 5.

§ 20

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)  odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;

2)  złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)  wystąpić z powództwem do sądu powszechnego;

4)  w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, rolnikami, wspólnikami spółki cywilnej – złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o rozpatrzenie sprawy lub o pozasądowe rozwiązanie sporu; adres strony internetowej Rzecznika Finansowego
to  www.rf.gov.pl.”

Rozdział 9. Zakończenie umowy

§ 21

 1. Bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę w przypadku:
 2. zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę;
 3. zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy;
 4. gdy kredytobiorca stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną;
 5. niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu w szczególności, gdy spłata kredytu, odsetek lub prowizji nie przebiega terminowo, kredyt został przeznaczony na inne cele niż określone w umowie;
 6. zmniejszenia się wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu;
 7. gdy nastąpiło inne zdarzenie, które w opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na zdolność kredytobiorcy do wypełnienia jego zobowiązań związanych z umową;
 8. jeżeli informacje lub dokumenty przekazane Bankowi, będące podstawą udzielenia kredytu
  lub sporządzone w okresie kredytowania, okażą się w istotnym zakresie nieprawdziwe, nierzetelne lub fałszywe;
 9. utraty przez kredytobiorcę zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebnej kredytobiorcy
  do prowadzenia działalności;
 10. podziału, likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego wobec kredytobiorcy;
 11. wszczęcia egzekucji wobec kredytobiorcy przez innego wierzyciela;
 12. nieudostępnienia danych lub nieprzekazania dokumentów w sposób i w terminie wskazanym
  w regulaminie lub w umowie albo uniemożliwiania przeprowadzenia inspekcji, o której mowa
  w regulaminie lub w umowie;
 13. naruszenia warunków udzielania kredytu niewymienionych w regulaminie lub w umowie.
 14. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia
  o wypowiedzeniu umowy, a w przypadku zagrożenia upadłością 7 dni.
 15. W przypadku wypowiedzenia umowy kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt do upływu okresu wypowiedzenia; po upływie tego terminu kredyt staje się wymagalny.
 16. W przypadku wypowiedzenia umowy, kredytobiorca nie może domagać się od Banku postawienia
  do jego dyspozycji niewykorzystanej części kredytu.
 17. W okresie wypowiedzenia Bank nie udziela kredytobiorcy nowych kredytów i nie zwiększa zadłużenia
  z tytułu udzielonych kredytów w stosunku do salda zadłużenia występującego w dniu wypowiedzenia umowy.

§ 22

 1. Jeżeli kredytobiorca nie dokona spłaty całości lub części kredytu, odsetek, prowizji lub opłat
  lub którejkolwiek z tych należności w terminie określonym w umowie lub wskazanym przez Bank
  w odrębnym wezwaniu, Bank ma prawo do przymusowego dochodzenia roszczeń, w tym wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przymusowym dochodzeniem roszczeń przez Bank.
 3. Należności Banku zaspokajane są w następującej kolejności:
 4. koszty sądowe, koszty windykacji, rozumiane jako koszty opłat pocztowych, monitów, wezwań, koszty opinii rzeczoznawców, uzasadnione koszty pomocy prawnej, koszty poniesione w związku
  z odebraniem przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie, itp.;
 5. prowizje i opłaty;
 6. odsetki od przeterminowanych należności;
 7. odsetki zaległe od kredytu;
 8. kapitał zaległy;
 9. odsetki bieżące od kredytu;
 10. kapitał bieżący.
 11. Bank może jednostronnie zmienić sposób zaspokojenia należności określony w ust. 3.
 12. W sytuacji, gdy Bank, dochodząc swych roszczeń w ramach przyjętych zabezpieczeń uzyska kwotę:
 13. równą wierzytelności Banku z tytułu nie spłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami – zobowiązanie kredytobiorcy wobec Banku wygasa;
 14. niższą od kwoty niespłaconej w terminie części lub całości wykorzystanego kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami – Bank dochodzi zapłaty różnicy od kredytobiorcy
  oraz innych osób zobowiązanych;
 15. wyższą od kwoty wierzytelności Banku z tytułu niespłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami – zobowiązanie kredytobiorcy wygasa, zaś Bank zwraca uzyskaną nadwyżkę kredytobiorcy.
 16. Ostateczne rozliczenie kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek i innych kosztów oraz zwrot
  lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu przez kredytobiorcę.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Rozwiązanie umowy lub jej zmiana wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile umowa lub regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w umowie lub regulaminie mowa jest o dniach, bez wyraźnego wskazania, iż termin określono
  w dniach roboczych, przyjmuje się, iż mowa jest o dniach kalendarzowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie lub regulaminie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 24

 1. Regulamin stanowi załącznik do umowy i jest jej integralną częścią.
 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się:
 3. wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi;
 4. zmianę interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi wynikające z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnot Europejskich, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej;
 5. dostosowanie do koniecznych zmian w funkcjonującym w Banku systemie informatycznym;
 6. zmiany oferowanych usług przez Bank;
 7. zmiany organizacyjne w Banku;
 8. zmiany sytuacji rynkowej.
 9. O zmianach dokonanych w regulaminie, Bank będzie informował kredytobiorcę pisemnym zawiadomieniem; treść zmian dostępna będzie w placówkach Banku.
 10. Brak zastrzeżenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia będzie równoznaczne ze zgodą
  na proponowane zmiany, przy czym zawiadomienie uznaje się za doręczone po 14 dniach od jego wysłania.
 11. Jeżeli kredytobiorca nie przyjmie zmienionych warunków regulaminu będzie to równoznaczne
  z wypowiedzeniem umowy.
 12. W przypadku wypowiedzenia umowy kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt do upływu okresu wypowiedzenia.
 13. Regulamin na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest wiążący
  dla stron.