Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

 

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge

dla klientów instytucjonalnych

w Lubusko-Wielkopolskim

                                                                Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

                                                           Drezdenko, listopad 2017r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 3

Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu 7

Rozdział 3. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 8

Rozdział 3. Zasady użytkowania karty i korzystania z limitu kredytu 10

Rozdział 4. Rozliczanie operacji, zestawienia transakcji i spłata zadłużenia 13

Rozdział 5. Reklamacje, skargi i wnioski 14

Rozdział 6. Zastrzeganie i blokowanie kart 16

Rozdział 7. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart 17

Rozdział 8. Taryfa prowizji i opłat 19

Rozdział 9. Zmiana umowy o kartę i regulaminu 19

Rozdział 10. Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o kartę i prawa do używania karty 22

Rozdział 11. Inne postanowienia 24

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania kart charge

Załącznik nr 2 – Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania kart kredytowych

Załącznik nr 3 – Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

Załącznik nr 4 – Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych”, zwany dalej regulaminem, określa zasady:
 2. wydawania, obsługi i rozliczania operacji dokonywanych przy użyciu międzynarodowych kart:
 3. charge,
 4. kredytowych;
 5. udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu ww. kart;
 6. korzystania z kart.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania kart:
 8. charge – opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;
 9. kredytowych – opisane zostały w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Bank wydaje karty:

a) charge – MasterCard Business i MasterCard Business Gold,

b) kredytowych – MasterCard Business bez funkcji zbliżeniowej i z funkcją zbliżeniową[1];

 1. Użytkownik karty MasterCard Business Gold objęty jest ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednim pakietem ubezpieczeń.
 2. Informacje dotyczące
 3. aktualnej oferty wydawanych kart zamieszczone są na stronie internetowej Banku,
 4. aktualnego pakietu ubezpieczeniowego zawarte są w materiałach informacyjnych Banku, które przekazywane są wraz z kartą.

§ 2

Poprzez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej;
 2. agent rozliczeniowy – bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej polegającej na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751;
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant – odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą;
 5. autoryzacja – zgodę użytkownika karty na dokonanie operacji, udzieloną w sposób określony w regulaminie lub umowie;
 6. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku,
 7. bankomat – urządzenie samoobsługowe umożliwiające użytkownikowi karty płatniczej wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu karty płatniczej;
 8. cykl rozliczeniowy – okres, w którym rozliczane są transakcje, odpowiednio dla kart:
 9. charge – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
 10. kredytowych – miesięczny, liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu, jako dzień rozliczeniowy, do dnia rozliczeniowego włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji;
 11. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek karty;
 12. dzienna kwota operacji – dzienna suma kwot operacji, które mogą być dokonane przy użyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytu; dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych;
 13. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami, jako dzień wolny od pracy;
 14. dzień rozliczeniowy – odpowiednio dla kart:
 15. charge – ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; jeżeli dzień rozliczeniowy przypada na sobotę lub dzień określony odrębnymi przepisami, jako dzień wolny od pracy za dzień rozliczeniowy przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym,
 16. kredytowych – określony przez kredytobiorcę ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez Bank zestawienie transakcji (dla danego kredytobiorcy jest to zawsze ten sam dzień miesiąca);
 17. dzień spłaty (termin płatności) – odpowiednio dla kart:
 18. charge – trzeci dzień po zakończeniu cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego); jeżeli dzień rozliczeniowy przypada na sobotę lub dzień określony odrębnymi przepisami, jako dzień wolny od pracy; za dzień rozliczeniowy przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym,
 19. kredytowych – 22 dzień po dniu rozliczeniowym, (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek spłat karty; jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu;
 20. dzień wymagalności dzień roboczy, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien  dokonać płatności wykorzystanego limitu kredytu oraz innych należności powstałych w związku z zawarciem umowy albo zwrotu całości wykorzystanego limitu kredytu oraz innych należności po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu;
 21. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji kredytobiorcy z Bankiem lub Banku z kredytobiorcą na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, obejmujący: serwis internetowy, serwis telefoniczny lub urządzenia samoobsługowe;
 22. imprinter – urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty;
 23. karta główna – pierwszą kartę wydaną do rachunku karty, dla której został przyznany limit kredytu, wydaną użytkownikowi karty;
 24. karta dodatkowa – każdą kolejną kartę wydaną osobie wskazanej przez kredytobiorcę, działającą w ramach limitu kredytu przyznanego do karty głównej;
 25. karta (karta kredytowa lub charge) – kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę i użytkownika karty, wydaną przez Bank, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytu, z zastrzeżeniem limitów dziennych;
 26. klient/klient instytucjonalny – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w tym rolnika; klientem jest także kredytobiorca/użytkownik karty;
 27. kredytobiorca – klienta instytucjonalnego, który ubiega się o przyznanie limitu kredytu i wydanie karty lub któremu Bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytu; jeśli kredytobiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas jest jednocześnie użytkownikiem karty;
 28. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalone przez Bank w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach pomiędzy klientami i Bankiem, publikowane w stosownej tabeli kursów walut;
 29. limit dzienny operacji bezgotówkowych – maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowo-usługowych akceptujących karty;
 30. limit dzienny wypłat gotówki – maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i placówkach banków akceptujących karty;
 31. limit kredytu – określoną w umowie maksymalną kwotę zadłużenia wobec Banku z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu kart, do wysokości której mogą być dokonywane operacje w jednym cyklu rozliczeniowym przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku karty, odpowiednio dla kart:
 32. charge – limit miesięczny,
 33. kredytowych – limit kredytowy;
 34. MasterCard International (MasterCard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro/Cirrus/MasterCard;
 35. minimalna kwota do zapłaty (BNM) – kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek karty/ rachunek spłat karty, w wyznaczonym terminie spłaty;
 36. odbiorca – osobę będącą odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta;
 37. odstąpienie od umowy – oświadczenie pisemne kredytobiorcy o odstąpieniu od umowy podlegające przepisom ustawy o usługach płatniczych;
 38. organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego;
 39. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny, indywidualny numer identyfikacyjny przypisany użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji użytkownika karty;
 40. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 41. płatnik – kredytobiorcę lub użytkownika karty składającego zlecenie płatnicze;
 42. prawne zabezpieczenie spłaty kredytu – przewidzianą prawem formę zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego limitu kredytu, przyjmowaną przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku;
 43. preautoryzacja – operację polegającą na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota preautoryzacji jest kwotą szacunkową i może różnić się od kwoty faktycznego obciążenia na rachunku karty;
 44. rachunek – prowadzony przez Bank dla kredytobiorcy rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy);
 45. rachunek karty – rachunek płatniczy, kredytowy, w ramach którego udostępniany jest limit kredytu i w ciężar którego, zgodnie z postanowieniami umowy, następuje rozliczenie operacji dokonywanych przy użyciu karty, a także rozliczane są należne Bankowi opłaty i prowizje związane z tymi operacjami oraz dodatkowo w przypadku kart kredytowych – odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu;
 46. rachunek spłat karty – podany w umowie oraz na zestawieniu transakcji rachunek karty lub inny rachunek płatniczy powiązany z rachunkiem karty, na który kredytobiorca dokonuje spłaty zadłużenia;
 47. reklamacja – każde wystąpienie klienta skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 48. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 49. skarga – każde wystąpienie klienta, z wyjątkiem reklamacji, kierowane do Banku odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności;
 50. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 51. tabela – obowiązującą w SGB-Bank S.A. tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Bank S.A., pod adresem http://www.sgb.pl/kursy_walut;
 52. taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 53. transakcja płatnicza (transakcja/operacja) – zainicjowany przez kredytobiorcę lub użytkownika karty transfer lub wypłatę środków pieniężnych albo wpłata na rachunek spłaty karty;
 54. transakcja bezgotówkowa – dokonanie przy użyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi;
 55. transakcja wypłaty gotówki – dokonanie wypłaty gotówki przy użyciu karty;
 56. terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez użytkownika karty za pomocą PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;
 57. umowa/umowa o kartę – umowę o kartę i udzielenie limitu kredytu;
 58. usługa 3D-Secure/3D-Secure – usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze;
 59. uwierzytelnienie – sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania operacji przy jej użyciu;
 60. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważniona przez kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu karty, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego we wniosku;
 61. wniosek – wypełniony wniosek o wydanie karty i udzielenie limitu kredytu lub wniosek o wydanie karty dodatkowej złożony w placówce Banku;
 62. wydawca karty – Bank;
 63. wydawca licencjonowany – SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta;
 64. zablokowanie karty – czynność polegająca na czasowym uniemożliwieniu dokonywania transakcji przy użyciu karty;
 65. zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty;
 66. zestawienie operacji/zestawienie transakcji – zestawienie drukowane cyklicznie w dniu roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, bądź wyciąg z rachunku karty, wskazujący wysokość zadłużenia kredytobiorcy z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu kart wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i opłatami;
 67. zlecenie płatnicze – dyspozycję kredytobiorcy, skierowaną do Banku, zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej.

§ 3

 1. Karta jest instrumentem płatniczym, przy użyciu którego użytkownik karty może dysponować środkami pieniężnymi dostępnymi w ramach przyznanego limitu kredytu.
 2. Karta, o której mowa w ust. 1, jest międzynarodową kartą płatniczą, za pomocą której użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą, transakcji płatniczych w miejscach oznaczonych logo tożsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty:
 3. z fizycznym użyciem karty:
  1. wymagających autoryzacji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie:
 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS lub imprintery,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
  1. płatności w terminalach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej poprzez użycie podpisu lub PIN, akceptujących karty danej organizacji płatniczej, w takim przypadku autoryzacja następuje poprzez przekazanie karty;
 1. bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega
  na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku serwisów internetowych wykorzystujących usługę 3D-Secure: po podaniu osobistego hasła, nadanego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 albo prawidłowego numeru karty i daty ważności operacji zapłaty za:
 2. zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
 3. towar zakupiony za pośrednictwem internetu,
 4. przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/cykliczne).
 5. W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy czym
  do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej w załączniku nr 4
  do niniejszego regulaminu, nie jest wymagany podpis ani PIN.
 6. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez Internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.
 7. Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione.
 8. Dokonując transakcji internetowych:
 9. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 10. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych,
 11. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.
 12. Karta nie może być wykorzystywana przez użytkownika karty do dokonywania transakcji niezgodnych z prawem; przy użyciu karty nie można dokonywać transakcji hazardowych w internecie na stronach internetowych podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski.
 13. Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.
 14. Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty.

Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu

§ 4

 1. Wysokość limitu kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy i oferty Banku.
 2. Limit kredytu:

1) udzielany jest w złotych;

2) jest przyznawany indywidualnie każdemu kredytobiorcy.

 1. Wysokość przyznanego limitu kredytu określona jest w umowie.

§ 5

1. Bank uzależnia wydanie karty i przyznaniu limitu kredytu od:

 1. przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej;
 2. posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej;
 3. zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, o ile jest to wymagane przez Bank;
 4. stopnia ryzyka kredytowego.
 5. Bank może uzależnić wydanie karty i przyznanie limitu kredytu od ustanowienia przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu; forma prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniana jest indywidualnie z kredytobiorcą; w takim przypadku karta jest wydawana i limit kredytu postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia.
 6. Limit kredytu przyznawany jest przez Bank na okres wskazany w umowie z możliwością zmiany jego wysokości w trakcie trwania umowy o kartę.
 7. W uzasadnionych przypadkach Bank może przyznać limit wyższy pod warunkiem:
 8. przedłożenia dodatkowych dokumentów pozwalających ocenić sytuację finansową kredytobiorcy lub
 9. dokonania blokady środków na rachunku do wysokości przyznanego limitu (zablokowane środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości oprocentowania tego rachunku);
 10. udzielenia przez kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia spłaty przyznanego limitu kredytu, zaakceptowanego przez Bank.
 11. W przypadku, o którym mowa u ust. 4, strony podpisują aneks do umowy.
 12. Bank może wymagać przedłożenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku.

§ 6

 1. Dokumenty przedłożone przez kredytobiorcę oraz dane umieszczone na wniosku podlegają weryfikacji przez Bank.
 2. Decyzję o wydaniu karty, przyznaniu limitu kredytu oraz przyznaniu limitów dziennych karty podejmuje Bank.
 3. Bank może odmówić udzielenia limitu kredytu i wydania karty bez podania przyczyny.

Rozdział 3. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN

§ 7

Kredytobiorcą może być wyłącznie klient instytucjonalny, prowadzący działalność na terenie działania Banku albo mający siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Złożenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:

 1. korzystanie przez użytkownika karty z limitu kredytu w jego imieniu i na jego rzecz;
 2. dokonywanie przez użytkownika karty operacji, w tym transakcji płatniczych przy użyciu karty;
 3. rozliczanie przez Bank, w ciężar rachunku karty, kwot operacji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku karty oraz należnych Bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie i umowie, za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy.

Kredytobiorca może złożyć wniosek o wydanie karty głównej oraz kart dodatkowych dla osób, które będą użytkownikami kart, upoważniając te osoby poprzez ustanowienie pełnomocnictwa na wniosku, do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji określonych w regulaminie, z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa do momentu odebrania karty wydanej pełnomocnikowi i jej zwrotu do Banku lub jej zastrzeżenia.

Kredytobiorca oraz użytkownik karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania i dokonać jej zastrzeżenia, przy czym użytkownik – tylko karty, którą się posługuje.

§ 8

 1. Określone przez Bank standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych podane są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 2. Kredytobiorca, może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1.
 3. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1.

§ 9

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Bank wniosku i zawarcia umowy, użytkownikowi karty przesyłany jest PIN.
 2. PIN jest wysyłany SMS-em na wskazany we wniosku numer telefonu użytkownika karty[2] lub pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku.
 3. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie.
 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN.
 5. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty.
 6. PIN wymaga szczególnej ochrony i nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz
  z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich.
 7. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez użytkownika karty.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
 9. Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN w bankomatach umożliwiających dokonanie takiej operacji.
 10. Jeżeli użytkownik karty zobowiązał się odebrać kartę w oddziale Banku, oddział przechowuje kartę przez okres 30 dni od dnia przekazania użytkownikowi karty informacji o możliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona.

§ 10

 1. W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN albo z nowym PIN.
 2. Uszkodzoną kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku zmiany nazwiska użytkownika karty, kredytobiorca występuje do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko użytkownika karty.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dotychczas używaną kartę należy zwrócić do Banku
  w momencie odbioru duplikatu karty albo zniszczyć przez użytkownika.

§ 11

W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej ważności, należy ją zwrócić Bankowi albo zastrzec i zniszczyć.

§ 12

 1. Użytkownik karty odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać; podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku.
 2. Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu ważności ostatniej karty wydanej na jej podstawie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i ust. 9.
 3. Karta wydawana jest na okres jej ważności, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie.

§ 13

 1. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu, a użytkownik karty otrzymuje nową kartę
  na kolejny okres automatycznie, jeżeli kredytobiorca, na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty, nie złoży w Banku rezygnacji ze wznowienia karty albo Bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty z przyczyn określonych w ust. 9.
 2. Za wznowienie każdej karty zostanie pobrana opłata zgodnie z taryfą.
 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej z tego tytułu.
 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez kredytobiorcę, użytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny i mikroprocesor oraz numer karty albo zwrócić kartę do Banku.
 5. Wznowienie karty jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania umowy na okres ważności wznawianej karty.
 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłużenia okresu obowiązywania limitu kredytu, Bank może wymagać złożenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową.
 7. Bank może zmienić numer karty i PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi kredytobiorcę/użytkownika karty o dokonanej zmianie, na zasadach określonych w § 9.
 8. Bank może wydać wznowioną kartę wyposażoną w funkcję zbliżeniową; w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi użytkownika karty o dokonanej zmianie, a użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.
 9. Bank może podjąć decyzję, iż karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku zagrożenia utraty zdolności kredytowej kredytobiorcy lub figurowania w Banku lub innych bazach danych, jako podmiot, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
 10. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji, iż karta nie będzie wznowiona, Bank informuje o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności użytkowanej karty, której upływa termin ważności; z dniem upływu terminu ważności karty, wydanej na podstawie umowy, umowa ulega rozwiązaniu, a Bank zastrzega wszystkie ważne pozostałe karty wydane w ramach umowy, o ile karty nie zostały wcześniej zastrzeżone przez Bank na podstawie § 36 ust. 1.

§ 14

    1. Placówka Banku informuje użytkownika karty o terminie wysyłki lub odbioru wznowionej karty;
     w przypadku nieodebrania karty w terminie stosuje się § 9 ust. 10.
    2. Karta, której termin ważności upłynął, powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona w sposób uniemożliwiający odtworzenie paska magnetycznego, mikroprocesora i numeru karty.

Rozdział 3. Zasady użytkowania karty i korzystania z limitu kredytu

§ 15

Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. przechowywania i ochrony karty, hasła używanego w usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
 2. ochrony karty i PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 3. nieprzechowywania karty razem z PIN oraz karty razem z hasłem osobistym używanym w usłudze 3D-Secure;
 4. nieudostępniania karty, PIN i hasła używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym;
 5. niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty;
 6. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w § 34;
 7. przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu;
 8. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu karty i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

§ 16

 1. Wydawana karta jest nieaktywna – informacja o sposobie aktywacji karty przekazywana jest wraz z kartą.
 2. Operacje przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie:
 3. przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na awersie karty;
 4. do wysokości udzielonego a niewykorzystanego limitu kredytu, z zastrzeżeniem limitu dziennego operacji bezgotówkowych i limitu dziennego wypłat gotówki;
 5. w okresie ważności karty.

§ 17

 1. Limit kredytu jest wykorzystywany wyłącznie przy użyciu kart wydanych na podstawie umowy, w okresie ważności karty.
 2. Karty wydane w ramach umowy do tego samego rachunku karty, działają w oparciu o wspólny limit kredytu.
 3. W ciągu cyklu rozliczeniowego użytkownik karty może dokonać kartą operacje do wysokości przyznanego przez Bank limitu kredytu.
 4. W danym dniu użytkownik karty może przy użyciu karty dokonywać operacji w ramach przyznanego limitu kredytu, przy czym dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit kredytu oraz limit dzienny operacji bezgotówkowych i limit dzienny wypłat gotówki, a w przypadku kart umożliwiających dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z limitu kredytu określają odpowiednio dla kart:

1) charge – załącznik nr 1;

2) kredytowych – załącznik nr 2.

§ 18

 1. Określone przez Bank standardowe limity dzienne wypłat gotówki, operacji bezgotówkowych i limity transakcji zbliżeniowych podane są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 2. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1.
 3. Kredytobiorca może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1 oraz ustalić indywidualną wysokość limitu dla transakcji internetowych.
 4. Kredytobiorca może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem limitu transakcji zbliżeniowych.
 5. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową kredytobiorca ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie będzie możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych – warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.
 6. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, kredytobiorca ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowej.

§ 19

Każdorazowe udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Bank zleconej transakcji płatniczej.

Transakcje zbliżeniowe są transakcjami dokonywanymi bez weryfikacji środków dostępnych.

Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty limitu transakcji zbliżeniowych; w takim przypadku wymaga potwierdzenia podpisem lub PIN i powoduje blokadę środków dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5.

Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem PIN.

Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.

Bank obciąża rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku, a najpóźniej następnego dnia.

Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez użytkownika karty Bank nie otrzyma
od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku karty kwotą transakcji oraz należnymi prowizjami nastąpi
po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

Transakcje dokonywane przy użyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe.

Akceptant może dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania.

Kredytobiorca może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia.

§ 20

Informacja o wysokości limitu kredytu podawana jest przez Bank na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym kredytobiorcy.

§ 21

Podczas dokonywania płatności przy użyciu karty, akceptant może żądać od użytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a użytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać.

§ 22

 1. W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych przy użyciu kart wydawanych w systemie Visa i MasterCard, akceptant może pobrać dodatkową prowizję
  (tzw. surcharge); warunkiem pobrania prowizji jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości pobieranej prowizji/opłaty przed rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie ww. prowizji/opłaty oraz jej wysokość są niezależne od Banku.
 2. Użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej MasterCard może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi MoneySend, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

§ 23

Bank ma prawo kontaktowania się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty.

Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej, chyba że nie zostały spełnione przez kredytobiorcę/użytkownika karty postanowienia regulaminu lub umowy lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika z odrębnych przepisów.

§ 24

Kredytobiorca zobowiązany jest do:

 1. przedkładania żądanych, w terminie do 20-go dnia po zakończeniu kwartału, sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów służących do oceny jego zdolności kredytowej i zapewnia w tym celu wgląd do ksiąg;
 2. informowania Banku na bieżąco o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego zdolności kredytowej;
 3. niezwłocznego poinformowania Banku o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli przedsiębiorstwa;
 4. informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań;
 5. przedkładania wymaganych przez bank dokumentów (w przypadku ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu), w terminie wskazanym przez Bank, pozwalających na kontrolę wartości oraz stanu prawnego i faktycznego ustanowionych zabezpieczeń;
 6. pisemnego informowania Banku o zmianie nazwiska, adresu, nazwy (firmy), adresu siedziby, formy prawnej prowadzonej działalności;
 7. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek niedopełnienia obowiązku określonego w pkt 3 i pkt 4.

Rozdział 4. Rozliczanie operacji, zestawienia transakcji i spłata zadłużenia

§ 25

 1. Walutą rachunku karty jest złoty.
 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych.
 3. Bank obciąża rachunek karty kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych
  na podstawie umowy – w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.
 4. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złożonego przy użyciu karty przez Bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.
 5. Rozliczanie operacji dokonanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad – operacje:
  1. w euro – przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w Banku kursu sprzedaży dewiz dla euro;
  2. w walucie innej niż euro – przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w Banku kursu sprzedaży dewiz dla euro.
 6. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 5, przyjmowany jest kurs sprzedaży dewiz dla euro w SGB-Banku S.A., z poprzedniego dnia roboczego niż dzień obciążenia rachunku karty, wg tabeli kursowej aktualnej tego dnia na godzinę 15.00.
 7. W przypadku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie wyboru waluty transakcji, użytkownik karty zostanie poproszony przez akceptanta o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut.
 8. W przypadku skorzystania przez użytkownika karty z wyboru waluty, o której mowa w ust. 7, transakcja dokonana w walucie innej niż złoty zostanie przeliczona po kursie stosowanym przez sieć akceptanta, obsługującego punkt handlowo-usługowym lub bankomat a następnie na złote według zasady zgodnej z ust. 1.
 9. Przed autoryzacją transakcji, o której mowa w ust.7, akceptant zaprezentuje użytkownikowi karty kwotę transakcji w walucie przez niego wybranej, a także zastosowany kurs oraz prowizje związane ze skorzystaniem z wyboru waluty transakcji.
 10. W przypadku, gdy użytkownik karty skorzysta z wyboru waluty transakcji, jednocześnie, wyraża zgodę na zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji, o których mowa w ust. 9; Bank nie dysponuje informacją o prowizjach i kursie walutowym, zastosowanych przez akceptanta.
 11. Obciążenie rachunku karty z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji i należności związanych z używaniem karty, dokonywane jest w złotych.
 12. Operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy rozliczane są w cyklach rozliczeniowych.

§ 26

 1. Bank generuje zestawienia operacji dokonanych przy użyciu kart po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczeniowym określonym w umowie i udostępnia je kredytobiorcy.
 2. Zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty ma formę pisemną i jest wysyłane pocztą
  na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę, w terminie do 7 dnia roboczego
  po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zestawienie operacji może być sporządzone przez Bank w postaci elektronicznej i udostępnione kredytobiorcy za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału, w przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z elektronicznych kanałów dostępu,
  a w elektronicznym kanale dostępu udostępniona jest taka funkcjonalność, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez kredytobiorcę.
 4. Forma i sposób udostępnienia zestawienia transakcji jest określana we wniosku lub w umowie.
 5. Kredytobiorca jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
  po zakończeniu cyklu rozliczeniowego zgłosić:

  1. nieotrzymanie zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy – w przypadku zestawień wysyłanych pocztą na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej;
  2. nieudostępnienie przez Bank zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy
   za pośrednictwem właściwego elektronicznego kanału dostępu.
 6. Kredytobiorca może wystąpić do Banku z wnioskiem o przesłanie kopii zestawienia operacji.

§ 27

 1. Kredytobiorca lub użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zestawieniu operacji, kredytobiorca/użytkownik karty powinien zgłosić Bankowi reklamację, zgodnie z postanowieniami § 29.

§ 28

Szczegółowe zasady dotyczące zestawień operacji i spłaty zadłużenia określają odpowiedni dla kart:

  1. charge – załącznik nr 1,
  2. kredytowych – załącznik nr 2.

Rozdział 5. Reklamacje, skargi i wnioski

§ 29

Kredytobiorca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez Bank zleconych dyspozycji, w tym zleconych transakcji płatniczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank, kredytobiorca/użytkownik karty może złożyć reklamację.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo
od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia kredytobiorcy z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

§ 30

  1. Reklamacja klienta instytucjonalnego będącego osobą fizyczną może być złożona:
 1. osobiście, w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu,
 2. telefonicznie, w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podawane są na stronie internetowej Banku,
 3. listownie, w formie pisemnej, na adres dowolnej placówki – adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku,
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany
  na stronie internetowej Banku,
 5. faksem, na numery placówek, podane na stronie internetowej Banku,

przy czym w razie złożenia reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą w formie ustnej Bank pisemnie wezwie składającego reklamację do jej uzupełnienia poprzez złożenie podpisu na formularzu.

 1. Reklamacje klientów instytucjonalnych nie będących osobami fizycznymi – o ile nie dotyczą transakcji dokonanych kartami – mogą być składane w formie określonej w ust. 5; jeżeli reklamacje tych klientów dotyczą transakcji dokonanych kartami, wówczas mogą być złożone:
  1. osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce w formie pisemnej,
  2. listownie w formie pisemnej na adres siedziby lub dowolnej placówki,
  3. faksem w formie pisemnej na numery placówek, podane na stronie internetowej Banku.
 2. Adresy siedziby Banku i placówek podane są na stronie internetowej Banku.
 3. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę składającego reklamację,
  2. adres korespondencyjny,
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta,
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację zgodny z zasadami reprezentacji klienta.
 4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane
  na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielanym, formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.
 6. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od klienta oraz danych znanych bankowi, ze względu na niekompletność oświadczenia.
 7. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 10,
  a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 11.
 8. Fakt przyjęcia reklamacji przez Bank potwierdzany jest w formie pisemnej.
 9. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.
 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 10 może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a jeśli reklamację złożył klient instytucjonalny nie będący osobą fizyczną – do 90 dni kalendarzowych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą płatniczą poza granicami kraju i wymagających konieczności uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych lub podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 11. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 10, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
 12. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
 13. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
 14. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który:
   1. w stosunku do klientów będących osobami fizycznymi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji,
   2. w stosunku do pozostałych klientów poza wymienionymi w podpunkcie a) – nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.
 15. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 10 i 11 wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.
 16. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący
  w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację określonego w ust. 10,
  a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 11.
 17. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 18. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 10, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 11, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 19. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt.2,
  2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 31

1. Kredytobiorca może – w drodze odrębnej umowy – upoważnić Bank do wykonywania jego praw jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

2. Klient może składać do Banku skargi.

3. Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

4. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału za wyjątkiem § 30 ust. 15 oraz § 32 ust. 2 pkt 5) i ust. 4 (w zakresie w jakim dotyczą Rzecznika Finansowego).

§ 32

1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

 1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej,
 2. złożyć zapis na sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 3. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego,
 4. w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym rolnika oraz wspólników spółki cywilnej skorzystać z instytucji rzecznika Finansowego,
 5. w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  rolnikami, wspólnikami spółki cywilnej – złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o rozpatrzenie sprawy lub o pozasądowe rozwiązanie sporu; adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to www.rf.gov.pl.

Rozdział 6. Zastrzeganie i blokowanie kart

§ 33

 1. Karta może zostać zastrzeżona przez:
 2. Bank w sytuacjach określonych w regulaminie lub w umowie;
 3. kredytobiorcy lub użytkownika karty.
 4. Na wniosek kredytobiorcy Bank może zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytu.

§ 34

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, jej użytkownik/kredytobiorca powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać u agenta rozliczeniowego Banku przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu:
 3. z kraju – tel. 22 515-31-50;
 4. z zagranicy – tel. +48 22 515-31-50;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

 1. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi kredytobiorcę o dokonanej zmianie w sposób przewidziany w umowie.
 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą; zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
 4. W przypadku zastrzeżenia karty z przyczyn, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca może wystąpić o wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej; nowa karta wydana w miejsce utraconej będzie posiadała nowy numer, ale tę samą datę ważności karty, co karta zastrzeżona oraz nowy PIN.
 5. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek kredytobiorcy.
 6. Po dokonaniu zastrzeżenia karty, Bank wydaje, na wniosek kredytobiorcy, nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN.

§ 35

Kredytobiorca/użytkownik karty nie może posługiwać się kartą zastrzeżoną, o utraceniu/zniszczeniu której powiadomił Bank, a odzyskaną kartę, która została zastrzeżona należy zniszczyć.

§ 36

 1. Bank uprawniony jest do zastrzeżenia karty:
  1. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione;
  3. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  4. z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.
 2. Bank informuje kredytobiorcę o zamiarze zastrzeżenia karty, przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zastrzeżeniu, telefonicznie lub pisemnie.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek kredytobiorcy Bank wydaje nową kartę, chyba że przyczyna leżąca po stronie użytkownika karty lub kredytobiorcy, z powodu której zastrzeżono kartę, nie ustała.
 5. Bank ma prawo zablokować kartę z przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 6. Bank informuje użytkownika karty o zamiarze zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
 7. W przypadku ustalenia lub zmiany okoliczności powodujących zablokowanie karty, o których mowa w ust. 5, Bank odblokowuje możliwość dokonywania transakcji kartą, o czym informuje niezwłocznie użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie.

Rozdział 7. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart

§ 37

Bank odpowiada, z zastrzeżeniem § 40 i § 42, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez użytkownika transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić obciążony rachunek karty do stanu jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca.

§ 38

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez kredytobiorcę lub użytkownika karty, obowiązków określonych w umowie o kartę lub regulaminie.

§ 39

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy kredytobiorca odpowiada, na zasadach określonych w umowie i regulaminie, za transakcje dokonane w czasie obowiązywania umowy, a nierozliczone przed datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 40

 1. Kredytobiorca odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

1) posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą lub

2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez kredytobiorcę lub użytkownika karty obowiązku, o którym mowa w § 15.

 1. Kredytobiorca odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli kredytobiorca/użytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w § 15.
 2. Po dokonaniu zastrzeżenia kredytobiorca nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że kredytobiorca lub użytkownik karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.

§ 41

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za potwierdzone odpowiednio prawidłowym podpisem lub PIN:

 1. operacje gotówkowe;
 2. operacje bezgotówkowe;
 3. inne czynności określone w umowie o kartę lub regulaminie,

dokonane przy użyciu karty, w szczególności operacje dokonane bez fizycznego przedstawienia karty, które nie zostały potwierdzone podpisem ani PIN, a kredytobiorca lub użytkownik karty podał numer karty, datę ważności oraz/lub ostatnie trzy cyfry znajdujące się na pasku do podpisu oraz/lub osobiste hasło używane w usłudze 3D–Secure.

§ 42

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z:

 1. odmowy akceptacji karty przez akceptanta lub odmowę wypłaty gotówki z przyczyn niezależnych
  od Banku;
 2. wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nienależących do Banku;
 3. niewłaściwej obsługi bankomatu przez użytkownika karty lub posługiwanie się kartą przeterminowaną lub uszkodzoną;
 4. niepodpisania karty przez jej użytkownika lub podpisanie karty niezgodnie z wzorem złożonym
  w umowie i/lub na wniosku;
 5. udostępnienia karty, PIN lub hasła używanego w usłudze 3D–Secure osobom trzecim
  lub umożliwienia im wejścia w posiadanie karty, PIN lub hasła używanego w usłudze 3D–Secure
  lub dokonania przez te osoby operacji;
 6. operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej użytkownika karty;
 7. zastrzeżenia karty przez kredytobiorcę/użytkownika karty;
 8. operacji dokonanych po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do nich z winy umyślnej kredytobiorcy/użytkownika karty;
 9. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty;
 10. nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu;
 11. niezgłoszenia przez kredytobiorcę/użytkownika karty zmiany danych osobowych zawartych w umowie, w szczególności adresu do korespondencji;
 12. zmiany przez użytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer;
 13. nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę handlowo-usługową;
 14. zaniechania przez kredytobiorcę/użytkownika karty postępowania określonego w § 34;
 15. posługiwania się kartą niezgodnie z umową o kartę, regulaminem, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 43

Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, w tym w szczególności spowodowane:

 1. działaniem siły wyższej – obejmujące m. in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne lub
 2. decyzją organów władzy publicznej lub przepisem prawa powszechnie obowiązującym;
 3. opóźnieniem wynikającym z awarii nie należących do Banku: systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy lub sieci telekomunikacyjnych, w tym opóźnieniem wynikającym z działania podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub pocztowe;
 4. nieuprawnionym działaniem osób trzecich w zakresie modyfikacji materiałów i informacji zamieszczanych na stronach internetowych Banku, w odniesieniu do których przysługują Bankowi autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania.

§ 44

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką Bank poniesie, jeżeli wskutek postępowania kredytobiorcy/użytkownika karty sprzecznego z umową lub regulaminem:

 1. Bank zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią;
 2. Bank zobowiązany będzie – na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej – do poniesienia kosztów lub wydatków, których nie musiałby ponosić, gdyby odpowiednio kredytobiorca/użytkownik karty postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu;
 3. na Bank nałożony zostanie na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej obowiązek określonego działania lub zaniechania, który nie ciążyłby na Banku, gdyby odpowiednio kredytobiorca/użytkownik karty postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu.

Rozdział 8. Taryfa prowizji i opłat

§ 45

 1. Za czynności związane z funkcjonowaniem kart Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z taryfą, z której wyciąg Bank wydaje kredytobiorcy przy zawieraniu umowy o kartę.
 2. Aktualnie obowiązująca taryfa jest udostępniana w placówce Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
 3. Bank uprawniony jest do zmiany taryfy w trybie i na warunkach określonym w umowie.

Rozdział 9. Zmiana umowy o kartę i regulaminu

§ 46

 1. Zmiana umowy o kartę wymaga formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 47-49 regulaminu.
 2. Nie wymagają aneksu zmiany:
  1. danych kredytobiorcy/użytkownika karty podanych przez te osoby w odpowiedniej umowie, w tym:

a)zmiany firmy,

b)zmiany imion lub nazwisk,

c)zmiany siedziby,

d)zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, dokumentu tożsamości;

e)zmiany numeru telefonu;

  1. sposobu i zasad wysyłania przez Bank powiadomień;
  2. wysokości: limitu wypłaty gotówki i limitu operacji bezgotówkowych obowiązujące użytkownika karty;
  3. sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty;
  4. rodzajów i zakresu ubezpieczeń,
  5. adresu siedziby lub placówki Banku.
 1. Zmiany wprowadzone przez kredytobiorcę, o których mowa w ust. 2, wymagają złożenia pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu zawartym na wniosku i dostarczenie go do placówki Banku prowadzącej rachunek karty lub złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku udostępnienia przez Bank takiej możliwości; o dokonanej zmianie, zgodnie z dyspozycją zmiany, o której mowa w ust. 2, złożonej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Bank informuje kredytobiorcę, w sposób odpowiedni dla formy wniosku złożonego przez kredytobiorcę.
 2. Bank uprawniony jest do zmiany numeracji rachunku karty i/lub rachunku spłat karty z przyczyn technicznych oraz z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych z standardami międzynarodowymi; o zmianie numeracji rachunków Bank informuje kredytobiorcę, w terminie jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Zdanie poprzednie stosuje się także w zakresie informowania klienta o zmianie adresu siedziby lub placówki Banku.
 3. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 4, oraz w przypadkach określonych w regulaminie, Bank zawiadamia kredytobiorcę w sposób określony w umowie, tj.:
  1. w formie pisemnej: na adres do korespondencji podany przez kredytobiorcę we wniosku albo w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez kredytobiorcę,

chyba że regulamin lub umowa przewidują inny sposób komunikacji.

§ 47

 1. Bank uprawniony jest do zmiany, w trakcie trwania umowy o kartę, wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy) w razie zaistnienia jednej z wymienionych przesłanek – zmiany:
  1. o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 p.p.) wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  2. o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 p.p.) cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.;
  3. o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 p.p.) cen energii lub taryf telekomunikacyjnych;
  4. o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 p.p.) wysokości opłat pobieranych od Banku przez instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług objętych umową;
  5. zakresu lub formy realizacji określonych czynności w ramach wykonywania obowiązków określonych umowie o kartę lub regulaminie, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
  6. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych na podstawie umowy,

w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. O wprowadzonych zmianach, Bank zawiadamia kredytobiorcę.
 2. Kredytobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę taryfy, składając Bankowi oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w terminie określonym przez Bank, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia ich otrzymania lub dnia, w którym kredytobiorca mógł zapoznać się z ich treścią.
 3. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian, złożona przez kredytobiorcę, jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez niego umowy i powoduje jej rozwiązanie z upływem okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
 4. W razie, gdyby w trakcie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, upływał termin ważności karty, odmowa przyjęcia zmian jest tożsama ze złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty.
 5. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 3, kredytobiorca nie odmówi przyjęcia wprowadzonej przez Bank zmiany, uznaje się, że zmiana została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 6. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy o kartę, wysokości: limitu kredytu, limitu operacji bezgotówkowych i limitu wypłat gotówki oraz zmiany pakietów usług związanych z umową o kartę, rodzajów i zakresu ubezpieczeń w razie utraty lub obniżenia się zdolności kredytowej kredytobiorcy w stosunku do zdolności kredytowej ustalonej na podstawie złożonego przez kredytobiorcę wniosku.
 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany – bez zgody kredytobiorcy– wysokości limitu kredytu, limitu operacji bezgotówkowych lub limitu wypłat gotówki w przypadku naruszenia postanowień umowy o kartę, regulaminu, a w przypadku kart charge – dodatkowo umowy rachunku.
 8. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy, wysokości limitu operacji bezgotówkowych i limitu wypłat gotówki w przypadku nieterminowej spłaty należności przez kredytobiorcę lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty; o powyższym fakcie Bank niezwłocznie poinformuje kredytobiorcę.

§ 48

 1. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn.
 2. Za ważne przyczyny uznaje się:
 3. wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Bank usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym kart płatniczych lub
 4. wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej;
 5. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, w szczególności wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą;
 6. dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową;
 7. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w szczególności mających na celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową;
 8. zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową;
 9. zmiany oferowanych przez Bank usług, w tym zmiany dotyczące świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu.
 10. Kredytobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę, składając Bankowi oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w terminie określonym przez Bank, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia ich otrzymania lub dnia, w którym mógł zapoznać się z ich treścią.
 11. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 1, przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji kredytobiorcy, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności danego kanału dostępu.
 12. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez kredytobiorcę umowy i powoduje jej rozwiązanie z upływem okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia określa § 50 ust. 2, przy czym kredytobiorca może w każdej chwili dokonać spłaty zadłużenia i zrezygnować z karty i limitu kredytu, na zasadach określonych w umowie i regulaminie.
 13. W razie, gdyby w trakcie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, upływał termin ważności karty, odmowa przyjęcia zmian jest tożsama ze złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty.
 14. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 3, kredytobiorca nie odmówi przyjęcia wprowadzonej przez Bank zmiany, uznaje się, że zmiana została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.

§ 49

 1. Wszelkie dane firmowe lub osobowe kredytobiorcy, obejmujące:
  1. firmę;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres siedziby;
  4. adres zamieszkania;
  5. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
  9. datę urodzenia;
  10. adres do korespondencji;
  11. numer telefonu;
  12. obywatelstwo;
  13. dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej;
  14. adres poczty elektronicznej;
  15. sposób doręczania korespondencji,

a także inne dane wskazane przez kredytobiorcę lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są
na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez Bank, jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z Bankiem; wypełniony formularz z danymi firmowymi lub osobowymi stanowi integralną część umowy o kartę, w zakresie regulowanym niniejszym paragrafem.

 1. Za skuteczne uznaje się doręczenie przez Bank korespondencji na adres korespondencyjny,
  a w przypadku jego braku – odpowiednio na adres siedziby lub adres zamieszkania, wskazany w formularzu opisanym w ust. 1.
 2. Postanowienia ust. 2, stosuje się odpowiednio do doręczeń korespondencji drogą elektroniczną
  na adres elektroniczny wskazany przez kredytobiorcę.
 3. Kredytobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie jakichkolwiek danych firmy lub osobowych podanych przez siebie i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 10. Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o kartę i prawa do używania karty

§ 50

Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

§ 51

Prawo do używania karty wygasa w momencie:

   1. upływu okresu ważności karty;
   2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty;
   3. zastrzeżenia karty;
   4. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
   5. rezygnacji z używania karty przez użytkownika karty;
   6. utraty przez użytkownika karty lub kredytobiorcy (osób fizycznych) pełnej zdolności do czynności prawnych;
   7. likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
   8. ograniczenia zdolności do czynności prawnych użytkownika karty – osoby fizycznej;
   9. śmierci użytkownika karty.

§ 52

    1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o kartę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę i postawić wykorzystany limit kredytu w stan wymagalności jedynie z ważnych powodów wskazanych w ust. 4.
    2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc.
    3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od następnego dnia po doręczeniu drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu.
    4. Za ważne powody uznaje się:
  1. stwierdzenie, w okresie po otrzymaniu przez kredytobiorcę karty, niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym któregokolwiek z oświadczeń kredytobiorcy złożonego we wniosku
   o kartę lub innym dokumencie złożonym w Banku w związku z ubieganiem się o kartę albo stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym dokumentów dostarczonych przez kredytobiorcę w trakcie trwania umowy;
  2. nieudostępnienia danych lub nieprzekazania dokumentów na rzecz Banku w sposób i w terminie wskazanym w regulaminie i/lub w umowie;
  3. utraty przez kredytobiorcę zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebnej kredytobiorcy
   do prowadzenia działalności;
  4. podziału, likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego wobec kredytobiorcy;
  5. utratę zdolności kredytowej przez kredytobiorcę;
  6. nieustanowienia zabezpieczenia na wezwanie Banku;
  7. wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec kredytobiorcy;
  8. niewypłacalności kredytobiorcy, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną;
  9. rażące naruszenie przez kredytobiorcę warunków umowy lub regulaminu;
  10. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie fałszerstwa karty lub naruszenie zasad jej użytkowania przez kredytobiorcę;
  11. popełnienia przestępstwa przy użyciu karty lub dotyczącego karty;
  12. nieuregulowanie przez kredytobiorcę należności Banku powstałych na podstawie umowy o kartę, w szczególności kwot rozliczonych przez Bank operacji dokonanych przy użyciu kart, należnych opłat i prowizji, odsetek; w przypadku kart kredytowych dwukrotnego niedokonania przez kredytobiorcę spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w pełnej wysokości w terminie określonym w umowie i zestawieniu operacji, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do spłaty należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania;
  13. zmiany zasad świadczenia usług przez organizację płatniczą uniemożliwiającą wykonanie umowy przez Bank lub korzystanie z wydanej karty;
  14. dodatkowo w przypadku kart charge:

a)blokadę rachunku przez Bank,

b)zajęcie rachunku przez organ egzekucyjny,

c)rozwiązanie umowy rachunku.

    1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o kartę Bank przesyła kredytobiorcy na ostatni podany przez niego adres do korespondencji; korespondencję uważa się za doręczoną po upływie terminu
     do odebrania przesyłki zgodnie z zasadami świadczenia usług operatora pocztowego,
     za pośrednictwem którego został nadany list/przesyłka.
    2. W przypadku stwierdzenia przez Bank zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, spadku wartości lub utraty lub wygaśnięcia ustanowionego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, Bank może zażądać ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub zabezpieczenia dodatkowego.
    3. Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zastrzega wydane karty, a kredytobiorca jest zobowiązany do ich zniszczenia.
    4. W przypadku nieuregulowania należności wobec Banku, Bank wszczyna wobec kredytobiorcy postępowanie sądowe.
    5. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu jej nienależytego wykonania przez kredytobiorcę, Bank ma prawo przekazać informacje o kredytobiorcy, w zakresie określonym przez ustawę o usługach płatniczych, innym wydawcom instrumentów płatniczych; informacje o kredytobiorcy może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi na podstawie ustawy – Prawo bankowe.

§ 53

 1. W przypadku, gdy kredytobiorca/użytkownik karty decyduje się w okresie ważności karty zrezygnować z jej używania, kredytobiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Bank i zwrócić kartę.
 2. Rezygnacja z używania karty głównej przez kredytobiorcę równoznaczna jest z wypowiedzeniem umowy przez kredytobiorcę.

3. Kredytobiorca zobowiązany jest do końca upływu okresu wypowiedzenia spłacić saldo zadłużenia i uiścić wszelkie należne Bankowi odsetki, opłaty i prowizje.

§ 54

Umowa o kartę wygasa:

  1. wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta – z dniem utraty ważności wszystkich kart wydanych do rachunku;
  2. wskutek upływu terminu wypowiedzenia;
  3. w razie śmierci posiadacza rachunku będącego osoba fizyczną i jedynym posiadaczem rachunku – z dniem jego śmierci;
  4. zamknięcia rachunku – dotyczy kart charge;
  5. wskutek likwidacji kredytobiorcy – osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  6. wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez kredytobiorcę – z dniem doręczenia oświadczenia do Banku.

§ 55

 1. Niezależnie od prawa wypowiedzenia umowy o kartę, Bank ma prawo zastrzec, ze skutkiem natychmiastowym, karty wydane w ramach umowy w przypadkach określonych w § 52 ust. 4, powiadamiając o tym fakcie kredytobiorcę.
 2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o kartę, Bank zastrzega wszystkie wydane kredytobiorcy karty niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego rozwiązanie lub wygaśnięcie danej umowy.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank, kredytobiorca zobowiązany jest do uregulowania aktualnego zadłużenia wynikającego z umowy o kartę w terminie wskazanym przez Bank; zastrzeżenie karty i rezygnacja z wydania karty nowej w miejsce utraconej również zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłużenia wobec Banku w wyznaczonym terminie.
 4. Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 3, Bank nalicza od kapitału wykorzystanego kredytu odsetki wg określonej w umowie stopy procentowej, jak dla należności przeterminowanych.

Rozdział 11. Inne postanowienia

§ 56

 1. Kredytobiorca/użytkownik karty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o utracie dokumentu stwierdzającego tożsamość w celu jego zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest:
  1. w placówce Banku:

a)pisemnie,

b)telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;

  1. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – w formie i w sposób właściwy dla danego kanału dostępu (po wprowadzeniu funkcjonalności w systemie informatycznym).

§ 57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem, iż nie mają zastosowania postanowienia Działu II
i Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 ustawy o usługach płatniczych, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w LWBS Drezdenko”

Szczegółowe zasady funkcjonowania kart charge

Dodatkowe wymogi dotyczące zasad przyznawania limitu i wydawania kart

§ 1

  1. Karty charge wydawane są na podstawie zawartej umowy o kartę osobom wskazanym przez kredytobiorcę, jeżeli rachunek prowadzony jest przez placówkę Banku przez okres co najmniej
   6 miesięcy i kredytobiorca nie naruszył postanowień umowy o prowadzenie rachunku.
  2. Na wniosek kredytobiorcy, Bank może podjąć decyzję o skróceniu okresu posiadania rachunku, o którym mowa w ust. 1.

Korzystanie z limitu miesięcznego

§ 2

1. Karty charge są kartami z odroczonym terminem płatności działającymi w ramach limitu miesięcznego.

2. Limit miesięczny odnawiany jest automatycznie pierwszego dnia każdego nowego cyklu rozliczeniowego (pierwszego dnia miesiąca).

3. Niewykorzystana w danym cyklu rozliczeniowym przez użytkownika karty część limitu miesięcznego, nie powoduje jego powiększenia w następnym cyklu rozliczeniowym.

4. Rachunek kredytobiorcy obciążany jest w dniu rozliczenia łączną kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich wydanych kart, kwotą naliczonych i należnych Bankowi prowizji.

Zestawienie operacji i spłata zadłużenia

§ 3

 1. Bank udostępnia kredytobiorcy miesięczne zestawienia operacji, dokonanych przy użyciu karty,
  po dniu rozliczeniowym w sposób i w formie określonej w umowie.
 2. Zestawienie operacji zawiera następujące informacje:
  1. umożliwiające posiadaczowi rachunku identyfikację transakcji;
  2. o kwocie transakcji płatniczej w walucie, której obciążono/uznano rachunek karty;
  3. o kwocie opłat i prowizji;
  4. o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji przez Bank oraz o kwocie transakcji przed/po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. o dacie transakcji oraz dacie waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku karty.

§ 4

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do:

1) spłaty wykorzystanego limitu miesięcznego w danym cyklu rozliczeniowym w dniu spłaty;

  1. zapewnienia na rachunku środków pieniężnych w dniu rozliczeniowym w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy, a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu użytkowania kart.
 1. Rachunek kredytobiorcy jest obciążany w dniu rozliczeniowym łączną kwotą transakcji dokonanych przy użyciu kart, kwotą naliczonych i należnych Bankowi prowizji.
 2. W przypadku braku wystarczających środków pieniężnych na rachunku na pokrycie zobowiązań z tytułu dokonanych transakcji oraz należnych prowizji i opłat w dniu rozliczenia, Bank wzywa kredytobiorcę do uzupełnienia salda rachunku we wskazanym przez siebie terminie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego
  od dnia wymagalności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia, wg obowiązującej w Banku stopy procentowej właściwej dla należności przeterminowanych.
 4. Jeżeli w wyniku działań, o których mowa w ust. 4, nie nastąpi zaspokojenie wierzytelności Banku, Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku karty; zastrzeżenie to jest nieodwołalne.

Załącznik nr 2 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w LWBS Drezdenko”

Szczegółowe zasady funkcjonowania kart kredytowych

Korzystanie z limitu kredytowego

§ 1

Bank udziela kredytobiorcy limit kredytowy z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty
w ramach udzielonego limitu kredytowego

Wykorzystanie limitu jest możliwe poprzez dokonywanie transakcji przy użyciu kart wydanych
do rachunku karty.

Rozliczanie transakcji

§ 2

Bank obciąża rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą kwotą:

1) operacji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy – w dniu wpływu informacji od agenta rozliczeniowego do Banku o przetworzeniu operacji (w dniu otrzymania transakcji płatniczej);

2) należnych Bankowi opłat, prowizji oraz odsetek od wykorzystanego kredytu – w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego lub w dniu wskazanym w taryfie albo w umowie, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) należnych Bankowi odsetek od kredytu wykorzystanego w formie gotówkowej – w dniu wpłaty środków przez kredytobiorcę na rachunek karty, jeżeli wpłata nastąpi wcześniej niż obciążenie, o którym mowa w pkt 2.

Zestawienie operacji i spłata zadłużenia

§ 3

1. Bank generuje zestawienia operacji dokonanych przy użyciu kart po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczeniowym określonym w umowie i udostępnia je kredytobiorcy.

2. Zestawienie transakcji zawiera m.in.:

  1. informacje umożliwiające kredytobiorcy identyfikację transakcji płatniczych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym, za który zostało sporządzone zestawienie transakcji, w tym informacje o miejscu dokonania transakcji płatniczej, a także numerze karty, którą dokonano transakcję płatniczą;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono/uznano rachunek karty;
  3. wszystkie należne Bankowi opłaty i prowizje;
  4. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez organizację płatniczą i Bank oraz o kwocie transakcji przed i po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. datę transakcji oraz datę waluty;
  6. należne Bankowi odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące:

a)odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych,

b)odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym,
o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym wykazywane są w następnym zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłużenia,

c)odsetki od zadłużenia przeterminowanego, jeżeli zgodnie z umową są pobierane przez Bank;

  1. minimalną kwotę do zapłaty;
  2. kwotę całkowitego zadłużenia;
  3. termin płatności (dzień spłaty);
  4. numer rachunku/rachunku spłat karty, na który należy dokonać spłaty limitu kredytowego lub minimalnej kwoty do zapłaty.

§ 4

 1. Spłata zobowiązania wobec Banku, powstałego w wyniku używania karty, może nastąpić w formie:
  1. przelewu bankowego na rachunek/rachunek spłat karty;
  2. wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek/rachunek spłat karty.
 2. Kredytobiorca, wybierając formę spłaty zadłużenia, powinien uwzględnić fakt, iż rachunek/rachunek spłat karty jest uznawany w momencie wpływu środków do Banku na rachunek/rachunek spłat karty.
 3. W każdym z przypadków określonych w ust. 1 wymagane jest podanie numeru rachunku karty,
  na który należy dokonać wpłaty; numer ten podany jest w zestawieniu transakcji udostępnianym kredytobiorcy.
 4. W przypadku wpłaty środków na rachunek/rachunek spłat karty, spłata zadłużenia jest zaliczana
  na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności:

  1. prowizje i opłaty;
  2. odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
  3. odsetki zaległe;
  4. kapitał zaległy;
  5. odsetki bieżące;
  6. kapitał bieżący:

a)transakcje gotówkowe,

b)transakcje bezgotówkowe.

§ 5

 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania w każdym miesiącu spłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty, określonej w zestawieniu operacji, w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego.
 2. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany cyklu rozliczeniowego.
 3. Za datę wpłaty na rachunek/rachunek spłat karty uznaje się datę uznania rachunku/rachunku spłat karty.
 4. Nieodebranie zestawienia operacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty Bankowi minimalnej kwoty do zapłaty, w terminie określonym w umowie lub zestawieniu operacji.
 5. W przypadku nieodebrania zestawienia transakcji, o którym mowa w ust. 4, kredytobiorca, najpóźniej po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia rozliczeniowego, zobowiązany jest
  do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Bankiem, w celu ustalenia minimalnej kwoty do zapłaty i dnia spłaty.

§ 6

 1. Bank pobiera należne prowizje oraz opłaty poprzez obciążenie rachunku karty kredytowej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie i regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną taryfą.
 2. W dniu wygenerowania zestawienia operacji Bank nalicza odsetki od wykorzystanego limitu dla transakcji:
  1. gotówkowych – od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego;
  2. bezgotówkowych – od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych
   od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłużenia, do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego włącznie.
 3. Należne odsetki oraz naliczone opłaty i prowizje rozliczane są w ciężar rachunku karty i limitu kredytowego.
 4. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
 5. Wykorzystany limit kredytowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie; zmienna stopa procentowa oznacza, iż oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, na zasadach w niej określonych; o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania Bank informuje kredytobiorcę w zestawieniu operacji.
 6. W przypadku niespłacenia minimalnej kwoty do zapłaty w terminie, kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek podwyższonych.

§ 7

Saldo dodatnie na rachunku karty jest nieoprocentowane.

Załącznik nr 3 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w LWBS Drezdenko”

Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

§ 1

Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych, które wdrożyły usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą MasterCard Secure Code lub Verified by Visa i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i MasterCard.

Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem Internetu, autoryzacja użytkownika karty polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, w przypadku sklepów internetowych:

  1. oferujących usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w § 2 ust. 5;
  2. które nie udostępniły usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

Rejestracja i korzystanie 3D-Secure

§ 2

Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure winna być aktywowana przed dokonaniem pierwszej transakcji w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdrożyły.

Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od osoby, która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank, z zastrzeżeniem ust. 5.

W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w Internecie.

Dla karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure wymagane jest podanie dodatkowego hasła tymczasowego.

§ 3

 1. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o którym mowa § 2 ust. 5, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Message).
 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której dokonywana jest autoryzacja przeprowadzanej transakcji.

Załącznik nr 4 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w LWBS Drezdenko”

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

Rodzaj karty Dzienny limit

wypłat gotówki

Dzienny limit

transakcji bezgotówkowych

Karty charge:
MasterCard Business 2.000 zł 10.000 zł
MasterCard Business Gold 2.000 zł 10.000 zł
Karty kredytowe:
MasterCard Business 2.000 zł do wysokości przyznanego,
a niewykorzystanego limitu

Dla kart kredytowych MasterCard z funkcją zbliżeniową limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowych wynosi 50 złotych. Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

 1. Po udostępnieniu przez Bank
 2. Usługa dostępna po wdrożeniu przez Bank