Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

\

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku.

Drezdenko, lipiec 2019r.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 0

Rozdział 2. Zasady i warunki udzielenia kredytów 1

Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu 1

Rozdział 4. Uprawnienia Banku wynikające z udzielenia kredytu 1

Rozdział 5. Nieterminowa spłata kredytu 2

Rozdział 6. Zasady udzielania kredytów 2

Rozdział 7. Reklamacje, skargi, wnioski 2

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 3

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich”, zwany dalej regulaminem, określa zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytów konsumenckich, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 2 pkt 25 regulaminu.

§ 2

Użyte w treści regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku,
 2. bazy danych – zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 3. całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, do poniesienia których został zobowiązany kredytobiorca w związku z zawartą umową, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeśli są znane Bankowi oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez

kredytobiorcę;

 1. całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia kredytobiorcy na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia kredytobiorcy na podstawie umowy o

kredyt;

 1. całkowita kwota do zapłaty – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu;
 2. dzień roboczy – dzień kalendarzowy inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem;
 3. dzień zawarcia umowy – dzień podpisania umowy przez Bank oraz wszystkich kredytobiorców;
 4. kredytobiorca – osoba fizyczna ubiegająca się lub korzystająca z kredytu konsumenckiego;
 5. kredyt – środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości i na warunkach określonych w umowie oraz

regulaminie;

 1. kredyt konsumencki – kredyt przeznaczony dla konsumenta, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. dla osoby fizycznej, na cele bezpośrednio niezwiązane z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą;
 2. kredyt gotówkowy – kredyt konsumencki w wysokości mniejszej lub równej 255.550 zł podlegający przepisom ustawy, o której mowa w pkt 25;
 3. kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR – kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim; spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania do wysokości przyznanego limitu;
 4. odstąpienie od umowy – oświadczenie pisemne kredytobiorcy o rezygnacji z kredytu konsumenckiego podlegającego przepisom ustawy, o której mowa w pkt 25, złożone w terminie 14 dni od zawarcia umowy;
 5. osoba fizyczna – osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem;
 7. posiadacz ROR – właściciel lub współwłaściciel ROR;
 8. pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które ponosi kredytobiorca w związku z zawartą umową, z wyłączeniem odsetek;
 9. reklamacja – każde wystąpienie kredytobiorcy kierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia do świadczonych przez Bank usług w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 10. ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
 11. skarga – każde wystąpienie kredytobiorcy, z wyjątkiem reklamacji, kierowane do Banku odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności;
 12. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 13. taryfa – obowiązująca w Lubusko-Wielkopolskim

Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej;

 1. umowa – umowa o kredyt konsumencki;
 2. usługa dodatkowa/umowa dodatkowa – usługa świadczona przez Bank lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem Banku, bądź przez podmiot trzeci na podstawie umowy zawartej z Bankiem, której nabycie jest wymagane przez Bank dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach;
 3. ustawa – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 4. wniosek – każde oświadczenie kredytobiorcy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb kredytobiorców, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty;
 5. wyróżnik marketingowy – nazwa produktowa kredytu wyróżniająca dany produkt spośród

innych;

 1. zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Rozdział 2. Zasady i warunki udzielenia kredytów

§ 3

 1. Na warunkach określonych w regulaminie Bank udziela następujących kredytów konsumenckich:

1) kredyt gotówkowy;

  1. kredyt odnawialny w ROR.
 1. Kredyty, o których mowa w ust. 1, udzielane są w złotych.
 2. Bank udziela kredytów kredytobiorcom uzyskującym dochody w złotych.
 3. Kredyty gotówkowe mogą posiadać wyróżnik marketingowy wskazany w umowie.
 4. Kredyty udzielane są na okres ustalony w umowie.
 5. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron, warunki udzielenia kredytu oraz prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.
 6. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności chyba, że umowa lub regulamin stanowią inaczej.
 7. Bank pobiera opłaty i prowizje od udzielanych kredytów w wysokościach określonych w umowie i taryfie.
 8. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów kredytobiorcy i oferty Banku w ramach danego rodzaju kredytu.
 9. Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

1) przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej;

  1. posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej;
  2. posiadania przez kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. posiadania przez kredytobiorcę źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
  4. zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu chyba, że Bank nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia.
 1. Kredyty udzielane są kredytobiorcom zamieszkałym na terenie działania Banku.
 2. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek o udzielenie kredytu osoby ubiegającej się o kredyt.
 3. W przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu informacji uzyskanych z bazy danych lub ze zbioru danych Banku, Bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie bezpłatną informację o wynikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem bazy danych, w której dokonano sprawdzenia.

Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

§ 4

 1. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest w zależności od rodzaju kredytu i oceny ryzyka kredytowego.
 2. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, zwolnieniem lub wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi kredytobiorca.
 3. Bank może wymagać łącznego ustanowienia kilku zabezpieczeń.
 4. Oddanie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje po podpisaniu umowy, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków wskazanych w umowie, w sposób i w terminach tam ustalonych.

Rozdział 4. Uprawnienia Banku wynikające z udzielenia kredytu

§ 5

 1. Za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu, Bank pobiera od kredytobiorcy prowizję przygotowawczą od kwoty udzielonego kredytu w wysokości przewidzianej w umowie i taryfie, obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 2. Bank pobiera od kredytobiorcy również inne prowizje i opłaty bankowe za czynności związane z obsługą kredytu, w wysokości przewidzianej w umowie i taryfie.
 3. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.
 4. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy nie należą się w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu lub całkowitą kwotę kredytu; sposób obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu określa ustawa.
 5. Kredyt jest oprocentowany według stałej albo zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej w umowie.
 6. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia wykorzystania (wypłaty lub od dnia wskazanego w dyspozycji przelewu na wskazany rachunek) kredytu albo jego części, do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
 7. Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 8. Maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 9. Jeżeli wysokość odsetek należnych zgodnie z umową przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne, jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie należnych zgodnie z umową przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
 10. W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych kredytobiorcy przekracza kwotę odpowiadającą kwocie maksymalnych odsetek za opóźnienie, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.
 11. Spłata kredytu i odsetek, określonych w umowie, może przebiegać według jednej z metod:
  1. spłaty w okresach miesięcznych/ kwartalnych/ półrocznych/rocznych stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia zgodnych ze szczegółowym harmonogramem;
  2. spłaty w okresach miesięcznych równych, stałych rat kapitałowo-odsetkowych, będących sumą zmniejszających się rat odsetkowych i rosnących rat kapitałowych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem[1].
 12. Strony w umowie mogą określić inne sposoby i terminy spłaty, niż wskazane w ust. 11.
 13. Jeżeli termin spłaty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, spłata musi być dokonana w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
 14. Wpłaty zaliczane są na spłatę zadłużenia w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 15:
  1. prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową;
  2. odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
  3. odsetki zaległe;
  4. kapitał przeterminowany;
  5. odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia;
  6. kapitał bieżący.
 15. Wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu zaliczane jest w pierwszej kolejności na kapitał bieżący, a w dalszej części zgodnie z ust. 14.

Rozdział 5. Nieterminowa spłata kredytu

§ 6

 1. Niespłacenie w terminie określonym umową należności wynikających z tej umowy, w tym raty kredytu lub jej części powoduje, że należność niespłacona staje się zadłużeniem przeterminowanym.
 2. Od kredytu przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie, jak dla należności przeterminowanych, według podwyższonej stopy procentowej obowiązującej w Banku i wskazanej w umowie; kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić odsetki od przeterminowanych należności od dnia wymagalności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego włącznie; dzień wymagalności oznacza dzień, w którym zgodnie z umową lub harmonogramem spłaty kredytobiorca powinien dokonać płatności kredytu lub każdej kolejnej raty kredytu lub odsetek od kredytu albo zwrotu całości kredytu i innych należności (odsetek od kredytu, odsetek od należności przeterminowanych, kosztów windykacji) po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu.
 3. Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie.
 4. Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku jego utraty lub wygaśnięcia.
 5. W przypadku określonym w ust. 4 wartość rynkowa udzielonego zabezpieczenia ustalana jest w oparciu o opinię rzeczoznawcy.
 6. Okres wypowiedzenia umowy wynosi:
  1. dla kredytów gotówkowych – 30 dni;
  2. dla kredytów odnawialnych w ROR – 2 miesiące.

Rozdział 6. Zasady udzielania kredytów

§ 7

 1. Kredyt udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy.
 2. Kredytobiorcy, którym Bank udzielił wspólnie kredytu, zobowiązani są solidarnie wobec Banku do spłaty kredytu, odsetek oraz innych należności wynikających z zawartej umowy.
 3. Przez spłatę kredytu rozumie się zwrot całkowitej kwoty do zapłaty, na którą składa się całkowita kwota kredytu oraz całkowity koszt kredytu, wynikające z umowy.
 4. Kredyt odnawialny udzielany jest w formie linii kredytowej w ROR na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, po zapłaceniu przez kredytobiorcę prowizji, zgodnie z taryfą, następuje odnowienie kwoty kredytu na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku o odnowienie kwoty kredytu i podpisywania aneksu do umowy.
 5. Kredyt odnawialny w rachunku wspólnym udzielany jest wszystkim współposiadaczom ROR.

Rozdział 7. Reklamacje, skargi, wnioski

§ 8

Reklamacja może być złożona:

 1. osobiście w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 2. telefonicznie w formie ustnej w dowolnej placówce Banku, których numery podane są na stronie

internetowej Banku;

 1. listownie w formie pisemnej do dowolnej placówki Banku – adresy podane są na stronie internetowej Banku;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
 3. faksem, na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.

§ 9

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę kredytobiorcy; 2) adres korespondencyjny;

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń kredytobiorcy;

4) oczekiwany przez klienta stan po

rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5) własnoręczny podpis kredytobiorcy.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do kredytobiorcy o ich uzupełnienie w formie w jakiej kredytobiorca złożył reklamację.
 2. W sytuacji odmowy podania przez kredytobiorcę wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego, Bank informuje kredytobiorcę, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od kredytobiorcy oraz danych znanych Bankowi, ze względu na niekompletność oświadczenia. Niezależnie od powyższego kredytobiorca jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1.
 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku.
 4. Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

§ 10

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2. wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą kredytobiorcy.
 7. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje

Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

 1. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

§ 11

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:

 1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez kredytobiorcę;
 2. wyłącznie na wniosek kredytobiorcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że kredytobiorca poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 12

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z bankiem kredytobiorca może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację kredytobiorca może:
  1. odwołać się do Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwym dla reklamacji ;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  4. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich lub
  5. wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego tj. (należy wpisać nazwę miejscowo właściwego sądu powszechnego)[2], ze wskazaniem Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku,  jako pozwanego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej:

www.rf.gov.pl;

www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

§13

Do skarg stosuje się odpowiednio postanowienia §8 – §12 z wyjątkiem postanowień zawartych w § 10 ust. 6 i § 12 ust. 3 pkt 4 i ust. 4.

§14

Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w postanowieniach §8-§12 za wyjątkiem postanowień zawartych w § 10 ust. 6 i § 12 ust. 3 pkt 4, ust. 4.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Ostateczne rozliczenie kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek i innych kosztów wynikających z umowy oraz zwrócenie lub zwolnienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu następuje w terminie do 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu.
 2. Opłaty i inne koszty uiszczone przez kredytobiorcę przed zawarciem umowy podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa nie została zawarta lub kwota kredytu nie została wypłacona przez Bank w terminie wskazanym w umowie.
 3. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla kredytobiorca lub inny wystawca weksla zobowiązany jest odebrać dokument weksla w terminie 14 dni od dnia spłaty kredytu, a w przypadku nieodebrania weksla w tym terminie Bank uprawniony jest do komisyjnego zniszczenia dokumentu weksla. 4. Na wniosek kredytobiorcy możliwe jest zwolnienie przez Bank części zabezpieczeń spłaty kredytu przed całkowitą spłatą kredytu, jeżeli pozostałe zabezpieczenia spłaty kredytu w pełni zabezpieczają, w ocenie Banku, ryzyko kredytowe.
 4. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego; pisma, oświadczenia i wezwania doręczane są przez Bank na zasadach określonych w umowie.
 5. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w umowie.
 6. Bank zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn; za ważne przyczyny uznaje się:
  1. wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi w zakresie określonym regulaminem;
  2. zmianę interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi wynikającą z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnot Europejskich, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów

Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym usług określonym regulaminem.

 1. W przypadku zmiany postanowień regulaminu w trakcie trwania umowy, Bank doręcza kredytobiorcy wprowadzone zmiany do regulaminu lub regulamin uwzględniający zmiany.
 2. Kredytobiorca może odmówić przyjęcia zmian składając Bankowi pisemne oświadczenie w terminie 30 dni od doręczenia kredytobiorcy informacji o wprowadzonych zmianach lub zmienionego regulaminu; odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy.
 3. Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia informacji o wprowadzonych zmianach lub zmienionego regulaminu kredytobiorca nie wypowie umowy uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują kredytobiorcę i Bank od dnia wskazanego w uchwale Banku wprowadzającej zmianę.
 4. Kredytobiorca, który wypowiedział umowę, jest zobowiązany do spłaty wszystkich wynikających z tej umowy należności Banku do dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, okres wypowiedzenia wynosi:

1) dla kredytów gotówkowych – 3 miesiące;

2) dla kredytów odnawialnych w ROR – 1 miesiąc;

przy czym kredytobiorca według własnego uznania może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, na zasadach określonych w umowie.

 1. Bank ma prawo do zmiany czasu pracy placówek Banku, a także zmiany adresu siedziby lub dowolnej placówki.
 2. O zmianie czasu pracy Bank powiadamia kredytobiorcę w formie komunikatu w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku.
 3. W przypadku zmiany adresu siedziby lub dowolnej placówki Banku stosuje się ust. 14 powyżej.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego i art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest wiążący dla kredytobiorcy i Banku.
  1. Po wprowadzeniu do oferty Banku
 1. Należy wpisać nazwę miejscowo właściwego sądu powszechnego;