Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia  19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przez przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

Przedmiotem przeniesienia może być jedynie rachunek płatniczy umożliwiający co najmniej:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
 3. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

I. Obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego
i konsumenta:

 1. Po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego
  i w zakresie w nim określonym, dostawca przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego konsumenta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku, gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.
 2. W upoważnieniu konsument może w szczególności:
  1. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
 3. Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, określone w upoważnieniu w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 4. Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.
 5. Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu, nieodpłatnie, dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych
  z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami płatniczymi konsumenta, które są objęte przeniesieniem.
 6. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu udzielonym przez konsumenta, chyba że umowa ramowa rachunku  zastrzega prawo dostawcy do blokowania instrumentu płatniczego.
 7. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę finansową konsumenta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez danego dostawcę z obowiązków związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego.
 8. W przypadku, gdy upoważnienie klienta, bądź informacja o której mowa w pkt II
  ust. 8, obejmuje żądanie zamknięcia rachunku u dostawcy przekazującego, dostawca może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku w terminie, o którym mowa w upoważnieniu a w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 8 – w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:
  1.   na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;
  2. z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;
  3. na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
  4. z blokadami środków;
  5. na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;
  6. z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;
  7. z saldem ujemnym;
  8. z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
  9. prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie
   o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
  10. powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

II. Terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego:

 1. Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:
  1. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;
  3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu
   i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;
  4. anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
  5. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;
  6. zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.
 2. Jeżeli dostawca przyjmujący jest podmiotem wymagającym członkostwa konsumenta, termin 2 dni roboczych jest liczony od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji członkostwa.
 3. W związku z informacją, o której mowa w ust. 1, otrzymaną od dostawcy przyjmującego, dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
  1. przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
   w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia;
  2. ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta
   u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;
  3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
  4. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu;
  5. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pkt 1–3.
 4. W przypadku, gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego konsumenta w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, dostawca przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta.
 5. Dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego  w upoważnieniu;
  2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
  3. w stosownych przypadkach (tj. kiedy następuje przeniesienie polecenia zapłaty w euro realizowanego w Unii Europejskiej, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w Unii) informuje konsumenta o następujących prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009: klient ma prawo zlecić swojemu dostawcy usług płatniczych:
   1. ograniczenie pobrania z tytułu polecenia zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstotliwości lub obu takich pułapów;
   2. w przypadku gdy upoważnienie w ramach schematu płatniczego nie przewiduje prawa do zwrotu kwoty transakcji, skontrolowanie każdej transakcji polecenia zapłaty oraz sprawdzenie, czy kwota i częstotliwość przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstotliwości uzgodnionej w upoważnieniu, przed obciążeniem ich rachunku płatniczego, w oparciu o informacje dotyczące upoważnienia;
   3. zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatniczego klienta lub zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców lub dopuszczenie jedynie poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców.
  4. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
  5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 6. W przypadku, gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa
  w ust. 5 pkt 4 i 5, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, w terminie, o którym mowa w ust. 5, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
 7. Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.
 8. Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, dostawca prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:
  1. przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji;
  2. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta;
  3. zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.
 9. W przypadku gdy konsument nie ma na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, dostawca prowadzący ten rachunek realizuje czynności określone w ust. 8 w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, chyba że konsument i dostawca uzgodnią inny termin. W przypadku, gdy na rachunku płatniczym konsumenta znajdują się nieuregulowane zobowiązania, które uniemożliwiają jego zamknięcie, dostawca niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

III. Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego, warunki ich świadczenia oraz możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami:

Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia, wynikają z obowiązującej u dostawcy przyjmującego taryfy opłat
i prowizji.  Ewentualne, możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami, mogą wyniknąć z faktu braku świadczenia określonych usług przez dostawcę przyjmującego, które były świadczone dotychczas na rzecz konsumenta przez dostawcę przekazującego, lub świadczenia ich przez dostawcę przyjmującego w innym zakresie, w odniesieniu do dostawcy przekazującego. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotowych kwestii, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy placówek LWBS. Pracownik Banku jest zobowiązany również do udostępnienia klientowi dokumentów, z których wynika zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia.  

IV. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego:

 1. Opłaty pobierane od konsumenta przez dostawcę przekazującego lub dostawcę przyjmującego za czynności inne niż przekazywanie informacji, o których mowa w pkt II ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.
 2. Dostawca przekazujący nie może pobierać opłat od konsumenta oraz dostawcy przyjmującego za przekazywanie informacji, o które zwrócił się ten dostawca zgodnie z pkt II. ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego są wskazane w obowiązującej
  u dostawców taryfie opłat i prowizji. Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i prowizji stosowane przez dostawcę przekazującego jak i dostawcę przyjmującego, dostępne są
  u pracownika placówki LWBS. Przedmiotowe dokumenty mogą być również udostępnione na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.
 4. LWBS z tytułu przeniesienia rachunku płatniczego nie pobiera opłat.

V. Dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego:

W celu rozpoczęcia procedury przeniesienia rachunku konsument jest zobowiązany:

 1. wskazać dostawcę przekazującego i dostawcę przyjmującego,
 2. określić szczegółowo rachunki, które mają być przedmiotem przeniesienia, wraz
  ze wskazaniem stanu środków na tych rachunkach,
 3. wskazać szczegółowo zakres usług, które mają zostać przeniesione w związku
  z przeniesieniem rachunku,
 4. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
 5. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego,
 6. wskazać płatników dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta,
 7. wskazać odbiorców stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta.

VI. Pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych:

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego
  lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1. odwołać się do Prezesa Zarządu LWBS, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. skierować sprawę do sądu powszechnego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r.  o pozasądowym rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich  są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej:  https://www.rf.gov.pl;
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl;
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: https://www

Polityka Cookies

Polityka Cookies

A. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

 

B. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
C. Podmiotem zamieszczaj
ącym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy 

D. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

E. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

przez Użytkownika.

F. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania

ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

G. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

 

H. Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

I. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy reklamodawców oraz partnerów.

 

INSTRUKCJA

Jak usunąć pliki cookies

Jak wyłączyć przechowywanie na komputerze plików cookies

Jak przywrócić przechowywanie plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki

internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się

w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie

http://www.aboutcookies.org

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies.

Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność„;

wybrać żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj

wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

 

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie

plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki

prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

wybrać zakładkę „Prywatność„;

za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies

całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i

wybrać własne ustawienia dla witryn;

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików

cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać

„Opcje”;

następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i

wybrać własne ustawienia dla witryn;

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby

zmienić ustawienia należy:

kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę

internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla

witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby

zmienić ustawienia należy:

w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

kliknąć ikonę „Prywatność„;

zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i

wybrać własne ustawienia dla witryn.

Cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi

dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów

strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które

można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy.

Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich

możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.

html