Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Drezdenko, maj 2019 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2

Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu 8

Rozdział 3. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 8

Rozdział 4. Zasady użytkowania karty i korzystania z limitu kredytu 11

Rozdział 5. Rozliczanie operacji, zestawienia transakcji i spłata zadłużenia 14

Rozdział 6. Reklamacje, skargi i wnioski 15

Rozdział 7. Zastrzeganie kart 19

Rozdział 8. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart 20

Rozdział 9. Zmiana umowy o kartę i zmiana regulaminu 22

Rozdział 10. Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o kartę i prawa do używania karty 24

Rozdział 11. Inne postanowienia 25

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania kart kredytowych

Załącznik nr 2 Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

Załącznik nr 3 Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

Załącznik nr 4 Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”, zwany dalej regulaminem, określa zasady:
 2. wydawania, obsługi i rozliczania operacji dokonywanych przy użyciu międzynarodowych kart kredytowych;
 3. udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu ww. kart;
 4. korzystania z kart;
 5. świadczenia przez Bank usług w aplikacji mobilnej lub innych usług związanych z wydaną kartą, z których posiadacz karty/użytkownik karty może korzystać.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania kart kredytowych opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Bank wydaje karty kredytowe z funkcją zbliżeniową – Visa, Mastercard.

4. Informacje dotyczące:

1) aktualnej oferty wydawanych kart zamieszczone są na stronie internetowej Banku,

2) aktualnej oferty usług dostępnych w aplikacji mobilnej dostępne są w Przewodniku po Portfelu SGB,

3) innych usług świadczonych przez Bank w ramach wydanej karty, zamieszczone są na stronie internetowej Banku,

4) aktualnego pakietu ubezpieczeniowego zawarte są w materiałach informacyjnych Banku, które przekazywane są wraz z kartą.

§ 2

Poprzez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej;
 2. agent rozliczeniowy – bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej polegającej na umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego „rozporządzeniem (UE) 2015/751” ;
 3. agent rozliczeniowy Banku – agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego Bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez Bank;
 4. akceptant – odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą;
 5. autoryzacja ‑ zgodę posiadacza karty lub użytkownika karty na dokonanie operacji, udzieloną w sposób określony w regulaminie;
 6. Bank – Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku;
 7. bankomat ‑ urządzenie samoobsługowe umożliwiające wypłatę gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu karty;
 8. bazy danych – zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje,
  o których mowa w art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 9. całkowity koszt kredytu ‑ wszelkie koszty, do poniesienia których został zobowiązany kredytobiorca w związku z zawartą umową, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeśli są znane Bankowi oraz koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu; z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę;
 10. całkowita kwota kredytu ‑ sumę wszystkich środków pieniężnych, które Bank udostępnia kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy;
 11. całkowita kwota do zapłaty ‑ sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu;

13) cykl rozliczeniowy – okres miesięczny, w którym rozliczane są transakcje, liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu, jako dzień rozliczeniowy, do dnia rozliczeniowego włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji;

 1. data waluty (data księgowania) – moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek karty;
 2. dzienna kwota operacji – dzienna suma kwot operacji, które mogą być dokonane przy użyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytu; dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych;
 3. dzień roboczy – dzień, w którym Bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami, jako dzień wolny
  od pracy;
 4. dzień rozliczeniowy – określony przez kredytobiorcę ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez Bank zestawienie transakcji (dla danego kredytobiorcy jest to zawsze ten sam dzień miesiąca);
 5. dzień spłaty (termin płatności) – 22 dzień po dniu rozliczeniowym, (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty, na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek spłat karty, jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu;
 6. dzień wymagalności ‑ dzień roboczy, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien  dokonać płatności wykorzystanego limitu kredytu oraz innych należności powstałych w związku z zawarciem umowy albo zwrotu całości wykorzystanego limitu kredytu oraz innych należności
  po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu;
 7. elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji kredytobiorcy z Bankiem lub Banku
  z kredytobiorcą na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, obejmujący w szczególności: serwis internetowy, serwis telefoniczny lub urządzenia samoobsługowe;
 8. imprinter – urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych
  i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej;
 9. instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez posiadacza karty /użytkownika karty i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez posiadacza karty/użytkownika karty do złożenia zlecenia płatniczego;
 10. karta główna – pierwszą kartę wydaną do rachunku karty, dla której został przyznany limit kredytu, wydaną kredytobiorcy;
 11. karta dodatkowa – każdą kolejną kartę wydaną osobie wskazanej przez kredytobiorcę (użytkownikowi karty), działającą w ramach limitu kredytu przyznanego do karty głównej;
 12. karta (karta kredytowa) – kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę licencjonowanego i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty, wydaną przez Bank, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytu, z zastrzeżeniem limitów dziennych;
 13. klient/klient indywidualny ‑ osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. kredytobiorca – klienta indywidualnego, który ubiega się o przyznanie limitu kredytu
  lub któremu Bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytu;
 15. kursy walut (referencyjne kursy walutowe) – ustalone przez Bank w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych, stosowane w obrocie dewizowym i rozrachunkach pomiędzy klientami i Bankiem, publikowane w stosownej tabeli kursów walut;
 16. limit dzienny operacji bezgotówkowych – maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty;
 17. limit dzienny wypłat gotówki ‑ maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i placówkach banków akceptujących karty;
 18. limit kredytu – określoną w umowie maksymalną kwotę zadłużenia wobec Banku z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu kart, do wysokości której mogą być dokonywane operacje w jednym cyklu rozliczeniowym przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku karty – limit kredytowy;
 19. limit transakcji zbliżeniowych – ustalony przez Bank limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej; wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 20. Mastercard International (Mastercard) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Maestro/Cirrus/Mastercard;
 21. minimalna kwota do zapłaty (BNM) ‑ kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek karty/ rachunek spłat karty, w wyznaczonym terminie spłaty;
 22. odbiorca – osobę, będącą odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta;
 23. odstąpienie od umowy – oświadczenie pisemne posiadacza karty o odstąpieniu od umowy podlegające przepisom ustawy o usługach płatniczych lub ustawy o kredycie konsumenckim;
 24. organizacja płatnicza – instytucję finansową lub organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych w ramach tej instytucji/ organizacji (np. Visa czy Mastercard);
 25. PIN (kod identyfikacyjny) – poufny, indywidualny numer identyfikacyjny przypisany posiadaczowi karty/użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy
  do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty/użytkownika karty;
 26. placówka Banku – jednostkę organizacyjną Banku prowadzącą obsługę klientów;
 27. płatnik – kredytobiorcę lub osobę upoważnioną przez kredytobiorcę składającą zlecenie płatnicze;
 28. Portfel SGB – aplikację mobilną udostępnioną przez Bank, instalowaną przez posiadacza karty /użytkownika karty na urządzeniu mobilnym, umożliwiającą korzystanie z udostępnionych przez Bank usług; instalacja aplikacji następuje po zawarciu umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Portfela SGB; wzór umowy licencyjnej na korzystanie z Portfela SGB znajdują się na stronie internetowej Banku;
 29. posiadacz karty – kredytobiorcę, który na podstawie umowy o kartę, dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu karty;
 30. preautoryzacja – operację polegającą na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota preautoryzacji jest kwotą szacunkową i może różnić się od kwoty faktycznego obciążenia na rachunku karty;
 31. rachunek karty – rachunek płatniczy, kredytowy, w ramach którego udostępniany jest limit kredytu i w ciężar którego, zgodnie z postanowieniami umowy, następuje rozliczenie operacji dokonywanych przy użyciu karty, a także rozliczane są należne Bankowi opłaty i prowizje związane z tymi operacjami oraz dodatkowo w przypadku kart kredytowych – odsetki naliczane
  od kwoty wykorzystanego kredytu;
 32. rachunek spłat karty – podany w umowie oraz na zestawieniu transakcji rachunek karty lub inny rachunek płatniczy powiązany z rachunkiem karty, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia;
 33. reklamacja – każde wystąpienie klienta skierowane do Banku zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
 34. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia;
 35. silne uwierzytelnianie[1] – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
 36. wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie posiadacz karty/użytkownik karty,
 37. posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie posiadacz karty/użytkownik karty,
 38. cechy charakterystyczne posiadacza karty/użytkownika karty,

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

 1. skarga – każde wystąpienie klienta, z wyjątkiem reklamacji, kierowane do Banku, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących wykonywanej przez Bank działalności;
 2. stawka bazowa/ bazowa stopa procentowa ‑ stawkę WIBOR wskazaną w umowie i ustalaną
  na zasadach określonych w umowie; WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom;
 3. strona internetowa Banku – www.lwbsdrezdenko.pl;
 4. tabela – obowiązującą w Banku tabelę kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem www.sgb.pl/kursy-walut;
 5. taryfa – obowiązującą w Banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe;
 6. transakcja płatnicza (transakcja/operacja) ‑ zainicjowany przez posiadacza karty/użytkownika karty transfer lub wypłatę środków pieniężnych albo wpłatę na rachunek spłaty karty;
 7. transakcja bezgotówkowa – dokonanie przy użyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi;
 8. transakcja wypłaty gotówki – dokonanie wypłaty gotówki przy użyciu karty;
 9. transakcja zbliżeniowa (transakcja bezstykowa) – transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegającą na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego; warunkiem dokonywania transakcji zbliżeniowych jest posiadanie karty wyposażonej w taką funkcjonalność;
 10. terminal POS – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;
 11. tryb on-line – tryb dokonywania transakcji za pomocą karty, który wymaga połączenia w czasie rzeczywistym urządzenia akceptującego kartę z systemem bankowym;
 12. umowa/umowa o kartę – umowę o kartę i udzielenie limitu kredytu oraz świadczenie innych usług oferowanych przez Bank;
 13. urządzenie mobilne – telefon komórkowy z bezprzewodowym dostępem do internetu, umożliwiające zainstalowanie i obsługę Portfela SGB;
 14. usługa chargeback – usługę świadczoną przez Bank na wniosek kredytobiorcy/ użytkownika karty, mającą na celu odzyskanie środków pieniężnych z tytułu transakcji kartowej wykonanej przez kredytobiorcę/użytkownika karty, w przypadkach wskazanych w regulaminie;
 15. usługa dodatkowa/umowa dodatkowa ‑ usługę świadczoną przez Bank lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem Banku bądź przez podmiot trzeci na podstawie umowy zawartej z Bankiem, której nabycie jest wymagane przez Bank dla uzyskania limitu miesięcznego lub uzyskania go na określonych warunkach;
 16. usługa 3D-Secure/3D-Secure – usługę dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty/użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze lub kodu SMS;
 17. uwierzytelnianie – procedurę umożliwiającą Bankowi weryfikację tożsamości użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających;
 18. użytkownik karty – osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie, upoważnioną przez kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu karty, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego we wniosku, w tym użytkownik Portfela SGB;
 19. Visa (Visa International) – organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa;
 20. wniosek – wypełniony wniosek o wydanie karty i udzielenie limitu kredytu lub wniosek o wydanie karty dodatkowej, złożony w placówce Banku;
 21. wydawca karty – Bank;
 22. wydawca licencjonowany – Bank, na licencji którego wydawana jest karta;
 23. zablokowanie karty – czynność polegająca na czasowym uniemożliwieniu dokonywania transakcji przy użyciu karty;
 24. zastrzeżenie karty – czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty;
 25. zestawienie operacji/zestawienie transakcji – zestawienie drukowane cyklicznie w dniu roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, bądź wyciąg z rachunku karty, wskazujący wysokość zadłużenia kredytobiorcy z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu kart wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i opłatami;
 26. zlecenie płatnicze – dyspozycję posiadacza karty/użytkownika karty skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej.

§ 3

 1. Karta jest instrumentem płatniczym, przy użyciu którego posiadacz karty/użytkownik karty może dysponować środkami pieniężnymi dostępnymi w ramach przyznanego limitu kredytu.
 2. Karty, o których mowa w ust. 1, są międzynarodowymi kartami płatniczymi, za pomocą których posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą, transakcji płatniczych wymagających autoryzacji przez kredytobiorcę/użytkownika karty, z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania.
 3. Kartą można dokonywać w miejscach oznaczonych logo tożsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty:
 4. operacji z fizycznym użyciem karty:
 5. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS lub imprintery;
 6. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach;
 7. płatności w terminalach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej akceptujących karty danej organizacji płatniczej;
 8. bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), autoryzacja dokonywana jest poprzez podanie, prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku serwisów internetowych wykorzystujących usługę 3D-Secure po podaniu:
 9. osobistego hasła, lub
 10. kodu SMS otrzymanego na wskazany numer telefonu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu,

albo prawidłowego numeru karty i daty ważności – operacje zapłaty za:

 • zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO);
 • towar zakupiony za pośrednictwem internetu;
 • przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/cykliczne).
 1. Autoryzacja dokonana jest odpowiednio z chwilą złożenia przez posiadacza karty/użytkownika karty własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym zgodnego z wzorem podpisu na karcie, wprowadzenia PIN-u albo podania wymaganych przez Bank informacji; zatwierdzenie PIN-em lub podpisem nie jest wymagane w przypadku operacji określonych w ust. 3 pkt 2) i ust. 5 oraz w urządzeniach samoobsługowych.
 2. W przypadku dokonywania transakcji zbliżeniowych kartą zbliżeniową, autoryzacja polega na zbliżeniu karty do czytnika, w którym można dokonać transakcji zbliżeniowej, przy czym
  do kwoty limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, nie jest wymagany podpis ani PIN.
 3. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne
  lub poprzez internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży
  na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.
 4. Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo do zablokowania i ponownego odblokowania na karcie transakcji dokonywanych w walutach innych niż PLN; warunkiem zablokowania /odblokowania jest wyłączenie/włączenie w Portfelu SGB tej funkcjonalności[2].
 5. Bank stosuje silne uwierzytelnianie posiadacza karty/użytkownika karty, w przypadku gdy[3]:
 6. uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line,
 7. posiadacz karty/użytkownik karty inicjuje transakcję płatniczą,
 8. przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć,

z zastrzeżeniem ust.9.

9. Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku transakcji dokonywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jeżeli strona transakcji nie umożliwia zastosowania silnego uwierzytelniania.

10. W przypadku dokonywania przez posiadacza karty/użytkownika karty transakcji internetowych:

 1. zaleca się korzystanie z zaufanych komputerów posiadających aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 2. należy sprawdzić czy transmisja jest szyfrowana protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), który zapewnia poufność i integralność transmisji danych,
 3. nie należy korzystać z otwartych i niezabezpieczonych sieci.

11. Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza karty/użytkownika karty do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji hazardowych w internecie na stronach internetowych podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski.

12. Posiadacz karty/użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione.

13. Karta jest własnością wydawcy licencjonowanego.

14. Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty.

Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu

§ 4

 1. Maksymalna kwota limitu kredytu jest uzależniona od dochodów kredytobiorcy i oferty Banku w ramach kart kredytowych.
 2. Limit kredytu udzielany jest w złotych.
 3. Bank udziela limitu kredytu kredytobiorcom osiągającym dochody w złotych.
 4. Limit kredytu udzielany jest kredytobiorcom zamieszkałym na terenie działania Banku.
 5. Limit kredytu udzielany jest na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o wydanie karty i udzielenie limitu kredytu.
 6. Wysokość przyznanego limitu kredytu określona jest w umowie.
 7. Umowa określa zobowiązania stron, warunki udzielania limitu kredytu, prawne zabezpieczenia limitu kredytu, sposób korzystania z przyznanego przez Bank limitu kredytu oraz zasady korzystania z karty.
 8. Bank uzależnia wydanie ww. kart i przyznanie limitu kredytu od:
 9. przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej;
 10. posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej;
 11. posiadania przez kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. posiadania przez kredytobiorcę źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej, terminowej spłaty limitu kredytu wraz z odsetkami;
 13. zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, chyba że Bank nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia.
 14. W przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu informacji uzyskanych z bazy danych
  lub ze zbioru danych Banku, Bank przekazuje niezwłocznie kredytobiorcy bezpłatną informację
  o wynikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem bazy danych, w której dokonano sprawdzenia.

§ 5

 1. Limit kredytu jest przyznawany przez Bank na okres wskazany w umowie, z możliwością zmiany jego wysokości w trakcie trwania umowy o kartę.
 2. Zwiększenie limitu kredytu może nastąpić pod warunkiem podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej oraz po podpisaniu aneksu do umowy.
 3. Bank może uzależnić wydanie karty i przyznanie limitu kredytu od ustanowienia przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty; forma zabezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie z kredytobiorcą; w takim przypadku karta jest wydawana, a limit postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia.
 4. O wydaniu karty Bank powiadamia kredytobiorcę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział 3. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN

§ 6

 1. Bank wydaje kartę kredytobiorcy oraz osobom wskazanym przez kredytobiorcę – użytkownikom kart.
 2. Warunkiem ubiegania się o kartę jest:
 3. ukończenie 18 roku życia w przypadku posiadacza karty głównej i 13 lat w przypadku użytkownika karty dodatkowej, z zastrzeżeniem zapisów w zawartych w załączniku nr 1;
 4. złożenie w placówce Banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytu;
 5. przedłożenie wymaganych przez Bank dokumentów; dokumenty przedłożone przez kredytobiorcę oraz dane umieszczone na wniosku podlegają weryfikacji przez Bank.
 6. Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie kart dodatkowych składając wniosek w placówce Banku.
 7. W ramach umowy Bank wydaje maksymalne trzy karty dodatkowe dla wskazanych przez kredytobiorcę we wniosku osób (użytkownika karty).
 8. Złożenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku o wydanie karty dodatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:
 9. korzystanie przez użytkownika karty z limitu kredytu przyznanego do pierwszej wydanej karty (karty głównej);
 10. dokonywanie przez użytkownika karty transakcji przy użyciu karty;
 11. rozliczanie przez Bank w ciężar rachunku karty kwot operacji dokonanych przy użyciu karty dodatkowej oraz należnych Bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat.
 12. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie i umowie, za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy.

§ 7

 1. Umowa o kartę zawierana jest po rozpatrzeniu wniosku przez Bank.
 2. Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu ważności ostatniej karty wydanej na jej podstawie.
 3. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie.

§ 8

 1. Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu, a posiadacz karty/użytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, jeżeli kredytobiorca, na co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty, nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji
  ze wznowienia karty, albo Bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty, z przyczyn określonych w ust. 9.
 2. Za wznowienie karty zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą.
 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej z tego tytułu.
 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez posiadacza karty, o której mowa w ust. 1, posiadacz karty/użytkownik karty niszczy kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny oraz numer karty, albo zwraca kartę do Banku.
 5. Wznowienie karty jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania umowy na okres ważności wznawianej karty.
 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłużenia okresu obowiązywania limitu kredytu Bank może wymagać złożenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową.
 7. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w takim przypadku Bank postępuje  zgodnie z zasadami określonymi w § 11.
 8. Bank może wydać wznowioną kartę wyposażoną w funkcję zbliżeniową; w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Bank powiadomi posiadacza karty o dokonanej zmianie, a posiadacz karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie.
 9. Rezygnacja posiadacza karty ze wznowienia karty głównej oznacza, iż z dniem upływu terminu ważności karty głównej umowa wygasa, co skutkuje zastrzeżeniem karty głównej i wszystkich kart dodatkowych wydanych do rachunku karty.
 10. Bank może podjąć decyzję, iż karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, posiadacz karty dwukrotnie nie spłacił zadłużenia w terminie określonym w umowie i wskazanym w zestawieniu operacji lub figuruje w Banku lub bazach danych, jako osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
 11. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji, iż karta główna nie będzie wznowiona, Bank informuje
  o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności użytkowanej karty głównej; z dniem upływu terminu ważności karty głównej umowa wygasa, a Bank zastrzega wszystkie ważne pozostałe karty wydane w ramach umowy.

§ 9

    1. Placówka Banku informuje posiadacza karty/użytkownika karty o terminie odbioru wznowionej karty, jeżeli posiadacz karty zadeklarował jej odbiór w placówce.
    2. Jeżeli posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest odebrać kartę w placówce Banku, placówka przechowuje kartę przez okres 60 dni od dnia doręczenia posiadaczowi karty/użytkownikowi karty informacji o możliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona.
    3. Karta, której upłynął termin ważności, powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona przez posiadacza karty/użytkownika karty.
    4. Posiadacz karty/użytkownik karty, odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać.

§ 10

 1. W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym numerem PIN lub z nowym PIN.
 2. Uszkodzoną kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub zniszczyć.
 3. W przypadku zmiany nazwiska posiadacza karty/użytkownika karty, kredytobiorca występuje
  do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty.

§ 11

 1. PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/użytkownikowi karty SMS-em na wskazany we wniosku numer telefonu posiadacza karty/użytkownika karty lub pocztą na adres do korespondencji podany we wniosku.
 2. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię
  i nazwisko znajduje się na karcie.
 3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN.
 4. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty posiadacz karty może wystąpić z wnioskiem do Banku o wydanie nowej karty.
 5. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich.
 6. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia
  lub nieotrzymania PIN przez posiadacza karty/użytkownika karty.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, posiadacz karty/użytkownik karty może wystąpić
  z wnioskiem o wydanie nowego PIN.
 8. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zmiany PIN w bankomatach umożliwiających dokonanie takiej operacji.

Rozdział 4. Zasady użytkowania karty, korzystania z limitu kredytu i limitów dziennych

§ 12

Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. przechowywania i ochrony karty, hasła używanego w usłudze 3D-Secure oraz PIN, z zachowaniem należytej staranności;
 2. ochrony karty i PIN przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 3. nieprzechowywania karty razem z PIN oraz karty i hasła używanego w usłudze 3D-Secure;
 4. nieudostępniania karty, urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB, PIN oraz hasła używanego w usłudze 3D–Secure innym osobom;
 5. niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty;
 6. niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty/urządzenia mobilnego lub nieuprawnionego dostępu do karty/urządzenia mobilnego, zgodnie z zasadami określonymi w § 33.
 7. korzystania z karty płatniczej zgodnie z regulaminem i umową;
 8. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu karty i zgłaszania w Banku wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

§ 13

Operacje przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie:

1) przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na karcie;

2) do wysokości udzielonego a niewykorzystanego limitu kredytu, z zastrzeżeniem limitów: dziennych operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki;

3) w okresie ważności karty.

 1. Posiadacz karty/użytkownik karty może posługiwać się tylko jedną kartą kredytową danego typu wydaną w ramach jednej organizacji płatniczej.

§ 14

 1. Limit kredytu jest wykorzystywany wyłącznie przy użyciu kart wydanych na podstawie umowy, w okresie ważności karty.
 2. Karty dodatkowe wydane w ramach tej samej umowy funkcjonują w ramach wspólnego limitu kredytu.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać kartą operacje do wysokości przyznanego przez Bank limitu kredytu.
 4. W danym dniu posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać przy użyciu karty operacji w ramach przyznanego limitu kredytu, przy czym dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit dzienny operacji gotówkowych i bezgotówkowych, a w przypadku kart umożliwiających dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z limitu kredytu określa załącznik nr1.

§ 15

 1. Określone przez Bank standardowe limity dzienne wypłat gotówki, operacji bezgotówkowych i limity transakcji zbliżeniowych podane są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1.
 3. Posiadacz karty może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust. 1 oraz ustalić indywidualną wysokość limitu dla transakcji internetowych.
 4. Posiadacz karty może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem limitu transakcji zbliżeniowych.
 5. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz karty/użytkownik karty ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie będzie możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.
 6. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz karty/użytkownik karty ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.

§ 16

W danym dniu posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać kartą operacji do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych, a w przypadku kart umożliwiających dokonywanie transakcji zbliżeniowych w oparciu o limity transakcji zbliżeniowych.

Każdorazowe dokonanie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości odpowiadającej kwocie autoryzowanej na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Bank zleconej transakcji płatniczej.

Transakcje zbliżeniowe mogą być transakcjami dokonywanymi bez weryfikacji salda.

Transakcja może zostać zrealizowana zbliżeniowo powyżej kwoty limitu transakcji zbliżeniowych; w takim przypadku wymaga potwierdzenia podpisem lub PIN i powoduje blokadę środków dostępnych w wysokości autoryzowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust.6, do czasu jej rozliczenia.

Korzystanie z funkcji zbliżeniowej określonej w umowie o kartę jest możliwe pod warunkiem dokonania pierwszej transakcji z użyciem PIN.

Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej wymagającej potwierdzenia mimo, że zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.

Bank obciąża rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty/użytkownika karty Bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego Banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku karty kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez Bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

Transakcje dokonane kartą oraz prowizje, a w przypadku kart kredytowych odsetki naliczone przez Bank, wg zasad określonych w umowie, powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytu.

W przypadku przekroczenia limitu kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit kredytu.

Akceptant może dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania.

Transakcje dokonane kartami dodatkowymi rozliczane są jak transakcje dokonane przy użyciu karty głównej i obciążają posiadacza karty na zasadach określonych w umowie lub regulaminie.

§ 17

Posiadacz karty lub użytkownik karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia.

§ 18

 1. W przypadku transakcji płatniczych, w których dostawca odbiorcy prowadzi działalność
  na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA), posiadacz karty/użytkownik karty może złożyć wniosek o dokonanie przez Bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeżeli:

  1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz
  2. kwota transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty/użytkownika karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym podstawą zwrotu nie może być wymiana waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony
  na zasadach określonych w regulaminie lub umowie.
 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej; nie obejmuje odsetek za okres od daty waluty obciążenia do daty waluty uznania kwotą zwrotu oraz opłat i prowizji związanych z wykonaną transakcją płatniczą.
 4. Posiadacz karty/użytkownik karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy:
  1. posiadacz karty/użytkownik karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio Bankowi oraz
  2. informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty/ użytkownikowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty/użytkownikowi karty przez Bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, posiadacz karty/użytkownik karty może złożyć w terminie
  8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie, jak dla składania reklamacji, o której mowa w § 28 ust. 1.
 6. Bank w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wniosku:
  1. zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji albo
  2. podaje uzasadnienie odmowy zwrotu.
 7. Uzasadnienie odmowy zwrotu Bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia reklamacji zgodnie z § 27.

§ 19

Informacja o wysokości limitu kredytu podawana jest przez Bank – poza ustaleniem jej w umowie – także na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym kredytobiorcy.

Określone przez Bank standardowe limity dzienne wypłat gotówki, operacji bezgotówkowych i limity transakcji zbliżeniowych podane są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 20

Podczas dokonywania płatności przy użyciu karty, akceptant może żądać od posiadacza karty /użytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a posiadacz karty /użytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać.

§ 21

W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych przy użyciu kart wydawanych w systemie Visa i Mastercard, akceptant może pobrać dodatkową prowizję (tzw. surcharge); warunkiem pobrania prowizji jest poinformowanie płatnika przez akceptanta o wysokości pobieranej prowizji/opłaty przed rozpoczęciem transakcji płatniczej; pobieranie ww. prowizji/opłaty oraz jej wysokość są niezależne od Banku.

Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Mastercard może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi MoneySend, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/ użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty.

Posiadacz karty/użytkownik karty wydanej w ramach organizacji płatniczej Visa może odebrać środki przekazane na kartę w ramach usługi Visa Direct, która polega na transferze środków pomiędzy kartami; identyfikacja rachunku oraz posiadacza karty/ użytkownika karty odbywa się na podstawie numeru karty[4].

§ 22

Bank ma prawo telefonicznego kontaktowania się z posiadaczem karty/użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty.

Posiadacz karty/użytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie wykonania transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny, za pomocą którego dokonuje transakcji oraz, jeżeli to możliwe, o przyczynach odmowy oraz, jeżeli to możliwe, o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.

Rozdział 5. Rozliczanie operacji, zestawienia transakcji i spłata zadłużenia

§ 23

Za moment otrzymania zlecenia płatniczego uznaje się dzień roboczy, w którym Bank otrzymał z systemu płatniczego informację o rozliczeniu danej transakcji.

Po otrzymaniu zlecenia płatniczego Bank wykonuje transakcję poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych akceptanta w terminie uzgodnionym między Bankiem a dostawcą usług płatniczych akceptanta, a w przypadku wypłaty gotówki w bankomatach –udostępnia środki niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia wypłaty środków.

Bank wykonuje transakcje w pełnej kwocie bez pomniejszania ich o należne prowizje i opłaty.

Bank obciąża rachunek karty kwotą transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych
na podstawie umowy  w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego Banku oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji.

Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złożonego przy użyciu karty przez Bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego Banku.

Obciążenie rachunku z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji i należności związanych z używaniem karty, dokonywane jest w złotych.

§ 24

Rozliczanie operacji dokonanych w walutach innych niż złoty, odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad:

 1. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej MasterCard:
   1. w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w  SGB-Banku S.A.w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro;
   2. w walucie innej niż euro, przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego Banku operacji otrzymanej od innego agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. w poprzednim dniu roboczym kursu sprzedaży dewiz dla euro,wg tabeli kursowej aktualnej tego dnia na godzinę 15.00;
 2. dla kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa dokonane w walucie innej niż złoty, są przeliczane na złote przez i według kursów Visa; informacja o zastosowanym kursie jest dostępna na stronie www.visaeurope.com.
 3. W przypadku akceptanta, u którego możliwe jest dokonanie wyboru waluty transakcji, posiadacz karty/użytkownik karty zostanie poproszony przez akceptanta o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut.
 4. W przypadku skorzystania przez posiadacza karty/użytkownika karty z wyboru waluty, o której mowa w ust. 2, transakcja dokonana w walucie innej niż złoty zostanie przeliczona po kursie stosowanym przez sieć akceptanta, obsługującego punkt handlowo-usługowy lub bankomat a następnie na złote według zasady zgodnej z ust. 1.
 5. Przed autoryzacją transakcji, o której mowa w ust.2, akceptant zaprezentuje posiadaczowi karty/użytkownikowi karty kwotę transakcji w walucie przez niego wybranej, a także zastosowany kurs oraz prowizje związane ze skorzystaniem z wyboru waluty transakcji.
 6. W przypadku, gdy posiadacz karty/użytkownik karty skorzysta z wyboru waluty transakcji, jednocześnie, wyraża zgodę na zastosowanie prezentowanego kursu walutowego i prowizji, o których mowa w ust. 4; Bank nie dysponuje informacją o prowizjach i kursie walutowym, zastosowanych przez akceptanta.

§ 25

 1. SGB-Bank S.A. generuje zestawienia operacji dokonanych przy użyciu kart po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczeniowym określonym w umowie i udostępnia je kredytobiorcy.
 2. Zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty ma formę pisemną i jest wysyłane pocztą
  na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę, w terminie do 7 dnia roboczego
  po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zestawienie operacji może być sporządzone przez SGB-Bank S.A. w postaci elektronicznej i udostępnione posiadaczowi karty za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału, w przypadku, gdy posiadacz karty korzysta z elektronicznych kanałów dostępu, a w elektronicznym kanale dostępu udostępniona jest taka funkcjonalność, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez kredytobiorcę.
 4. Odbiór zestawienia transakcji przez użytkownika karty za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza karty.
 5. Forma i sposób udostępnienia zestawienia transakcji jest określana w umowie.
 6. Posiadacz karty lub użytkownik karty jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później
  niż w terminie do 14 dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego zgłosić:

  1. nieotrzymanie zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy – w przypadku zestawień wysyłanych pocztą na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej;
  2. nieudostępnienie przez SGB-Bank S.A. zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy za pośrednictwem właściwego elektronicznego kanału dostępu.
 7. Kredytobiorca może wystąpić do Banku z wnioskiem o przesłanie kopii zestawienia operacji.

§ 26

Szczegółowe zasady dotyczące zestawień operacji i spłaty zadłużenia dla kart kredytowych stanowi załącznik nr 1.

Rozdział 6. Reklamacje, chargeback, skargi, wnioski

§ 27

 1. Posiadacz karty zobowiązany jest sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w zestawieniu operacji i zgłosić Bankowi niezgodności w zestawieniu operacji.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją przez Bank zleconych dyspozycji, niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie określonym Regulaminem, posiadacz karty/użytkownik karty może złożyć reklamację.
 3. Reklamacja winna być złożona bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu
  lub uznaniu rachunku karty lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód
  do złożenia reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku karty albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia posiadacza karty
  z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

§ 28

Reklamacja może być złożona:

  1. osobiście w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu,
  2. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z dowolną placówką Banku, których numery podane są na stronie internetowej Banku,
  3. listownie w formie pisemnej na adres dowolnej placówki – adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku,
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku,
  5. faksem, na numery placówek Banku podane na stronie internetowej Banku,

przy czym w razie złożenia reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą w formie ustnej, Bank wezwie pisemnie składającego reklamację do jej uzupełnienia poprzez złożenie podpisu
na formularzu.

Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu; do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.

Adresy siedziby Banku i placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres korespondencyjny,
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń,
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację.

Reklamacja dotycząca transakcji dokonanej kartą, oprócz informacji wskazanych w ust. 4 powinna dodatkowo zawierać:

1) imię nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty,

2) numer karty,

3) numer rachunku, do którego wydano kartę,

4) datę reklamowanej transakcji,

5) kwotę reklamowanej transakcji,

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwa placówki, miasto, państwo).

6. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozparzenia reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta; niezależnie od powyższego, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 8,
a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie określonym w ust. 9.

 1. Fakt przyjęcia reklamacji potwierdzany jest pisemnie przez Bank.
 2. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych; za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartą płatniczą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych lub od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 8, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji:
 5. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 6. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
 7. wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 9.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8 i 9 jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 9. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację – określonego w ust. 8, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 9 – chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 10. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.
 11. Wszelkie informacje na temat prowadzonego procesu reklamacyjnego dotyczącego transakcji dokonanej kartą klient uzyskuje w placówce Banku, do której wpłynęła reklamacja.
 12. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:
  1. w formie pisemnej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

§ 29

 1. Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:

a) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,

b) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,

c) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),

d) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,

e) rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub towar, które nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza karty/użytkownika karty.

2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/ użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.

3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w § 28.

4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:

a) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi,

b) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 28 ust. 5,

c) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności,

d) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta),

e) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru,

f) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

 1. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 2. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.
 3. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.

§ 30

Klient może składać do Banku skargi – oświadczenia nie będące reklamacjami – w zakresie dotyczącym wykonywanej przez Bank działalności.

Klient może składać do Banku wnioski w zakresie dotyczącym poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Banku, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty.

Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału za wyjątkiem § 31 ust. 3 pkt 4).

§31

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku,
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banku Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. skierować sprawę do sądu powszechnego,
  6. skierować sprawę do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
 5. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej:  www.rf.gov.pl,
 6. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp,
 7. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
 8. Posiadacz karty – w drodze odrębnej umowy – może upoważnić Bank do wykonywania jego praw jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Rozdział 7. Zastrzeganie i blokowanie kart

§ 32

 1. Karta może zostać zastrzeżona przez:
 2. Bank w sytuacjach określonych w regulaminie lub w umowie;
 3. posiadacza karty lub użytkownika karty.
 4. Na wniosek kredytobiorcy Bank może zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytu.

§ 33

 1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty
  lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.
 2. Zastrzeżenia można dokonywać:
 3. u agenta rozliczeniowego Banku przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:
 4. z kraju – tel. 22 515-31-50;
 5. z zagranicy – tel. +48 22 515-31-50;

wszystkie rozmowy są nagrywane;

2) w aplikacji Portfel SGB[5].

 1. Numery telefonów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku, materiałach informacyjnych Banku lub na stronie internetowej Banku.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą.
 3. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
 4. Po dokonaniu zastrzeżenia utraconej karty kredytobiorca może wystąpić o wydanie nowej karty
  w miejsce zastrzeżonej; nowa karta wydana w miejsce utraconej będzie posiadała nowy numer,
  ale tę samą datę ważności karty, co karta zastrzeżona oraz nowy numer PIN.
 5. Zastrzeżenie karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, opłat i prowizji, które są naliczane
  w sposób określony w umowie i w niniejszym regulaminie.

§ 34

Posiadacz karty/użytkownik karty nie może posługiwać się kartą, o utraceniu której powiadomił Bank, a odzyskaną kartę należy zniszczyć.

§ 35

 1. Bank ma prawo zastrzec kartę w przypadku:
  1. wygaśnięcia lub po upływie okresu wypowiedzenia umowy o kartę;
  2. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty tzn. podejrzenia, że informacje zawarte na karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 2. Bank informuje posiadacza karty o zamiarze zastrzeżenia karty, przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zastrzeżeniu, telefonicznie lub pisemnie.
 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na wniosek kredytobiorcy Bank wydaje nową kartę.
 5. Bank ma prawo zablokować kartę z przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty w przypadku podejrzenia, że dane karty zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione lub że kartą posługuje się osoba nieuprawniona, w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 6. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o zamiarze zablokowania karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu, telefonicznie lub pisemnie.
 7. W przypadku ustalenia lub zmiany okoliczności powodujących zablokowanie karty, o których mowa w ust. 5, Bank odblokowuje możliwość dokonywania transakcji kartą, o czym informuje niezwłocznie posiadacza karty/użytkownika karty telefonicznie lub pisemnie.

Rozdział 8. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart

§ 36

 1. Bank odpowiada, z zastrzeżeniem §40, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza karty/użytkownika karty transakcji płatniczej
 2. W przypadku wystąpienia transakcji płatniczej, której posiadacz karty/użytkownik karty nie autoryzował, Bank jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek karty, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca; data waluty w odniesieniu do uznania rachunku karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 3. Obowiązek Banku, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji:
  1. o których mowa w § 37 ust. 2.
  2. gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

§ 37

 1. Bank ponosi wobec posiadacza karty/użytkownika karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza karty/użytkownika karty, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Bank może zwolnić się z odpowiedzialności:
  1. jeżeli wykaże brak powiadomienia w terminie, o którym mowa w § 27 ust. 4;
  2. jeżeli wykaże nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora – numeru rachunku bankowego;
  3. w przypadku zaistnienia siły wyższej lub postępowania zgodnie z odrębnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. jeżeli udowodni, iż rachunek banku odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie.
 3. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1, to niezwłocznie zwraca kredytobiorcy kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie
  lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, bank odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

§ 38

 1. Jeżeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złożone za jego pośrednictwem, bank odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do Banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.
 2. Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata w złotych dokonana w Banku
  na rachunek karty nie zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym.
 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza karty w przypadku niewykonania
  lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, za którą bank odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1; w takim przypadku, Bank niezwłocznie zwraca kredytobiorcy kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciążonego rachunku karty do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie
  lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek.

§ 39

W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez:

 1. posiadacza karty/użytkownika karty ‑ Bank, bez względu na odpowiedzialność na wniosek posiadacza karty podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza karty o ich wyniku;
 2. odbiorcę lub za jego pośrednictwem – dostawca odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej
  i powiadamia odbiorcę o ich wyniku.

§ 40

 1. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przy użyciu karty.
 2. Posiadacza karty obciążają operacje dokonane przez użytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN lub hasło używane w usłudze 3D–Secure.
 3. Posiadacz karty odpowiada za skutki wynikłe z podania błędnego unikatowego identyfikatora – numeru rachunku bankowego, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany
  lub obciążony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe.
 4. Posiadacza karty obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
 5. posłużenia się utraconą lub skradzioną kartą lub
 6. przywłaszczenia karty.
 7. Zasad odpowiedzialności posiadacza karty określonych w ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy:
 8. posiadacz karty/użytkownik karty nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty przed wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy posiadacz karty/użytkownik karty działał umyślnie, lub
 9. utrata karty/instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Banku lub dostawcy usług technicznych świadczonych na rzecz Banku w celu wspierania świadczenia usług płatniczych.
 10. Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli posiadacz karty/użytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty lub użytkownika karty, co najmniej jednego z obowiązków określonych w § 12 pkt 1–6.
 11. Posiadacza karty obciążają nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane po zastrzeżeniu karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/użytkownika karty.
 12. Posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli Bank nie umożliwił dokonania zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w § 33 ust. 1, w każdym czasie, posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/użytkownika karty.
 13. Jeżeli Bank nie wymaga silnego uwierzytelniania[6] posiadacza karty/użytkownika karty, posiadacz karty nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że posiadacz karty /użytkownik karty działał umyślnie.

Rozdział 9. Zmiana umowy o kartę i zmiana regulaminu

§ 41

 1. Zmiana umowy o kartę wymaga formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2-7.
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zmiany:
  1. danych osobowych posiadacza karty/użytkownika karty podanych przez te osoby w umowie,
   w tym:

   1. zmiany imion lub nazwisk,
   2. zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji,
   3. rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości,
   4. zmiany numeru telefonu,
   5. zmiany adresu e-mail;
  2. sposobu i zasad wysyłania przez Bank powiadomień;
  3. wysokości: limitu dziennych wypłaty gotówki i limitu dziennych operacji bezgotówkowych obowiązujące posiadacza karty/użytkownika karty;
  4. sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty;
  5. rodzajów i zakresu ubezpieczeń,

składając pisemne oświadczenie, podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na wniosku i dostarczenie go do placówki Banku prowadzącej rachunek karty.

3. Bank uprawniony jest do zmiany numeracji rachunku spłat karty z przyczyn technicznych oraz
z uwagi na zmianę przepisów prawa, w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych
ze standardami międzynarodowymi; o zmianie numeracji rachunków Bank informuje posiadacza karty, w terminie 2 miesięcy przed wprowadzeniem zmian.

4. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 3, § 50 ust. 3, § 42 oraz w innych przypadkach określonych w regulaminie, Bank zawiadamia kredytobiorcę, na co najmniej 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, w sposób określony w umowie, tj.:

  1. w formie pisemnej – na adres do korespondencji podany przez kredytobiorcę we wniosku
   lub w umowie lub
  2. w postaci elektronicznej:
   1. w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub
   2. drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez kredytobiorcę.
 1. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian posiadacz karty nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte
  i obowiązują strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 2. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 4, powiadamia jednocześnie posiadacza karty, że:

jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz karty nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem od dnia poinformowania posiadacza karty o proponowanych zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane, bez ponoszenia opłat;

w przypadku gdy posiadacz karty złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 1. Posiadacz karty może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 4, pisemnie lub w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez Bank zakresie funkcjonalności danego kanału dostępu.

§ 42

Bank ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku:

 1. wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących Bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych;
 2. wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym kart kredytowych;
 3. zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą w zakresie dotyczącym kart kredytowych;
 4. dostosowania do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych;
 5. zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych;
 6. wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności dostępnych do realizacji za pomocą karty kredytowej, którymi posiadacz karty/użytkownik karty nie mógł dysponować w dacie otrzymania karty.

Do zmian regulaminu stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w § 41 ust. 4 – 7.

Zmiana adresu siedziby lub placówki Banku nie stanowi zmiany regulaminu; o wprowadzonej zmianie Bank informuje w sposób określony w § 41 ust. 4.

§ 43

 1. Wszelkie dane osobowe posiadacza karty/użytkownika karty:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. PESEL;
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
  5. data urodzenia;
  6. adres do korespondencji;
  7. dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej;
  8. adres poczty elektronicznej,

a także inne dane wskazane przez kredytobiorcę, posiadacza karty/użytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez Bank, jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z Bankiem; wypełniony formularz z danymi osobowymi stanowi integralną część umowy o kartę, w zakresie regulowanym niniejszym paragrafem.

 1. Kredytobiorca/posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank
  o każdej zmianie jakichkolwiek danych osobowych podanych przez siebie i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

Rozdział 10. Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o kartę i prawa do używania karty

§ 44

Prawo do używania karty wygasa dla:

  1. posiadacza karty albo użytkownika karty, w zależności od tego, kto posługuje się kartą w momencie:
   1. upływu okresu ważności karty,
   2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty,
   3. wymiany karty na nową,
   4. zastrzeżenia karty;
  2. posiadacza karty i użytkownika karty w momencie:
   1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
   2. utraty przez posiadacza karty pełnej zdolności do czynności prawnych,
   3. ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez posiadacza karty,
   4. śmierci posiadacza karty;
  3. użytkownika karty w momencie:
   1. utraty zdolności do czynności prawnych przez użytkownika karty,
   2. śmierci użytkownika karty.

§ 45

Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

§ 46

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o kartę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę z przyczyn wskazanych w umowie.
 2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, gdy wypowiedzenie składa kredytobiorca,
  a dwa miesiące, gdy wypowiedzenie składa Bank.
 3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o kartę Bank przesyła kredytobiorcy na ostatni podany przez niego adres do korespondencji.
 5. W przypadku nieuregulowania wymagalnych należności wobec Banku, Bank wszczyna wobec kredytobiorcy postępowanie sądowe.

§ 47

 1. W przypadku, gdy posiadacz karty/użytkownik karty decyduje się w okresie ważności karty zrezygnować z jej używania, kredytobiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Bank.
 2. Rezygnacja z używania karty przez posiadacza karty, równoznaczna jest z wypowiedzeniem umowy przez kredytobiorcę.

3. Kredytobiorca zobowiązany jest do upływu okresu wypowiedzenia spłacić saldo zadłużenia i uiścić wszelkie należne Bankowi odsetki, opłaty i prowizje.

§ 48

 1. Umowa o kartę ulega rozwiązaniu:
  1. wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta – z dniem utraty ważności karty, o ile karta nie została wznowiona;
  2. wskutek upływu terminu wypowiedzenia;
  3. w razie śmierci posiadacza karty – z dniem powzięcia wiarygodnej informacji o jego śmierci;
  4. wskutek złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 41 ust. 6 pkt 1, z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;
  5. wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez posiadacza karty – z dniem doręczenia oświadczenia do Banku.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza karty, Bank ma prawo przekazać informacje o posiadaczu karty (imię i nazwisko, numer PESEL), innym wydawcom instrumentów płatniczych; informacje o posiadaczu karty może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi na podstawie ustawy – Prawo bankowe.

§ 49

 1. W przypadku zastrzeżenia karty wydanej użytkownikowi karty, o fakcie zastrzeżenia Bank powiadamia również posiadacza karty.
 2. W razie rozwiązania umowy, Bank zastrzega wszystkie wydane na podstawie umowy karty.
 3. W przypadku zastrzeżenia karty lub wypowiedzenia umowy przez Bank, kredytobiorca zobowiązany jest do uregulowania aktualnego zadłużenia wynikającego z umowy w terminie wskazanym przez Bank; zastrzeżenie karty przez jej posiadacza i rezygnacja z wydania karty nowej w miejsce utraconej, również zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłużenia wobec Banku w wyznaczonym terminie.
 4. Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 3, Bank nalicza od kapitału wykorzystanego kredytu odsetki według określonej w umowie stopy procentowej, jak dla należności przeterminowanych.

Rozdział 11. Inne postanowienia

§ 50

Za czynności związane z funkcjonowaniem kart Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie
z taryfą, z której wyciąg kredytobiorca otrzymuje przy zawieraniu umowy.

Obowiązująca taryfa jest publicznie udostępniona także w lokalach Banku w formie komunikatu
na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.

Bank uprawniony jest do zmiany taryfy w trybie i na warunkach określonym w umowie.

§ 51

 1. Jeżeli wysokość odsetek należnych zgodnie z umową przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne; jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie zgodnie z umową przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
 2. W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie limitu kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych kredytobiorcy przekracza kwotę odpowiadającą kwocie maksymalnych odsetek za opóźnienie, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie limitu kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.

§ 52

 1. W okresie obowiązywania umowy posiadacz karty może żądać udostępniania regulaminu i kopii zawartej umowy, które udostępniane są w sposób ustalony z posiadaczem karty.
 2. W okresie obowiązywania umowy, oprócz informacji, o których mowa w § 25, na wniosek posiadacza karty, w każdym czasie, Bank udostępnia, w uzgodniony sposób, dodatkowe informacje dotyczące rachunku karty i wykonanych transakcji, za które może pobrać opłatę zgodną z taryfą.

§ 53

Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski.

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Dokumenty i oświadczenia złożone przez kredytobiorcę powinny być sporządzone w języku polskim lub na żądanie Banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o kartę zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 54

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych
dla klientów indywidualnych”

Szczegółowe zasady funkcjonowania kart kredytowych

Korzystanie z limitu kredytowego

§ 1

Bank udziela kredytobiorcy limitu kredytowego z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach udzielonego limitu kredytowego.

Wykorzystanie limitu jest możliwe poprzez dokonywanie transakcji przy użyciu kart wydanych do rachunku karty.

Rozliczanie transakcji

§ 2

 1. Bank obciąża rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą (rozlicza transakcję) kwotą:
  1. operacji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy – w dniu wpływu informacji od agenta rozliczeniowego do Banku o przetworzeniu operacji;
  2. należnych Bankowi opłat, prowizji oraz odsetek od wykorzystanego kredytu – w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego lub w dniu wskazanym w taryfie albo w umowie, z zastrzeżeniem pkt 3;
  3. należnych Bankowi odsetek od kredytu wykorzystanego w formie gotówkowej – w dniu wpłaty środków przez posiadacza karty na rachunek karty, jeżeli wpłata nastąpi wcześniej niż obciążenie, o którym mowa w pkt 2.
 2. Operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy rozliczane są w cyklach miesięcznych, ustalonych dla każdego posiadacza karty w umowie.
 3. Transakcje dokonywane przy użyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe.

Zestawienie operacji i spłata zadłużenia

§ 3

 1. Bank generuje i udostępnia kredytobiorcy zestawienia operacji dokonanych przy użyciu kart po zakończeniu cyklu rozliczeniowego w sposób i w formie określonej w umowie.
 2. Zestawienie transakcji zawiera m.in.:
  1. informacje umożliwiające posiadaczowi karty identyfikację transakcji płatniczych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym, za który zostało sporządzone zestawienie transakcji, w tym informacje o miejscu dokonania transakcji płatniczej, a także numerze karty, którą dokonano transakcję płatniczą;
  2. kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciążono/uznano rachunek karty;
  3. wszystkie należne Bankowi opłaty i prowizje;
  4. kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez organizację płatniczą i Bank oraz o kwocie transakcji przed i po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty;
  5. datę transakcji oraz datę waluty;
  6. należne Bankowi odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące odsetki od:
   1. wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych,
   2. transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji ‑ dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym wykazywane są w następnym zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłużenia,
   3. zadłużenia przeterminowanego, jeżeli zgodnie z umową są pobierane przez Bank;
  7. minimalną kwotę do zapłaty;
  8. kwotę całkowitego zadłużenia;
  9. termin płatności (dzień spłaty);
  10. numer rachunku spłat karty, na który należy dokonać spłaty limitu kredytowego lub minimalnej kwoty do zapłaty.

§ 4

 1. Spłata zobowiązania wobec Banku, powstałego w wyniku używania karty, może nastąpić w formie:
  1. przelewu bankowego na rachunek spłat karty;
  2. wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek spłat karty.
 2. Kredytobiorca, wybierając formę spłaty zadłużenia, powinien uwzględnić fakt, iż rachunek spłat karty jest uznawany w momencie wpływu środków do Banku na rachunek spłat karty.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymagane jest podanie numeru rachunku spłat karty, na który należy dokonać wpłaty; numer ten podany jest w zestawieniu transakcji udostępnianym posiadaczowi karty.
 4. W przypadku wpłaty środków na rachunek spłat karty, spłata zadłużenia jest zaliczana na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności:
  1. prowizje i opłaty;
  2. odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
  3. odsetki zaległe;
  4. kapitał zaległy;
  5. odsetki bieżące;
  6. kapitał bieżący:
   1. transakcje gotówkowe,
   2. transakcje bezgotówkowe.

§ 5

 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania w każdym miesiącu spłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty, określonej w zestawieniu operacji, w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego.
 2. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany cyklu rozliczeniowego.
 3. Za datę wpłaty na rachunek spłat karty uznaje się datę uznania rachunku spłat karty.
 4. Nieodebranie zestawienia operacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty Bankowi minimalnej kwoty do zapłaty, w terminie określonym w umowie lub zestawieniu operacji.
 5. W przypadku nieodebrania zestawienia transakcji, o którym mowa w ust. 4, kredytobiorca, najpóźniej po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia rozliczeniowego, zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Bankiem, w celu ustalenia minimalnej kwoty do zapłaty i dnia spłaty.

§ 6

 1. Bank pobiera należne prowizje oraz opłaty poprzez obciążenie rachunku karty kredytowej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie i regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną taryfą.
 2. W dniu wygenerowania zestawienia operacji Bank nalicza odsetki od wykorzystanego limitu dla transakcji:
  1. gotówkowych – od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego;
  2. bezgotówkowych – od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłużenia, do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego włącznie.
 3. Należne odsetki oraz naliczone opłaty i prowizje rozliczane są w ciężar rachunku karty i limitu kredytowego.
 4. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
 5. Wykorzystany limit kredytowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie; zmienna stopa procentowa oznacza, iż oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, na zasadach w niej określonych; o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania Bank informuje kredytobiorcę w zestawieniu operacji.
 6. W przypadku niespłacenia minimalnej kwoty do zapłaty w terminie, posiadacz karty zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w umowie.

§ 7

Saldo dodatnie na rachunku karty jest nieoprocentowane.

Załącznik nr 2 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych
dla klientów indywidualnych”

Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure

§ 1

Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych kartą w serwisach internetowych, które wdrożyły usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą Mastercard Secure Code lub Verified by Visa i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i Mastercard.

Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem internetu, autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, w przypadku sklepów internetowych:

  1. oferujących usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w § 2 ust. 4;
  2. które nie udostępniły usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

Rejestracja i korzystanie z 3D-Secure

§ 2

Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne po aktywacji usługi.

Usługa 3D-Secure winna być aktywowana przed dokonaniem pierwszej transakcji w internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdrożyły.

Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od osoby, która posługuje się kartą potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank.

W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure osoba posługująca się kartą, zobowiązana jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w internecie

§ 3

 1. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, o którym mowa § 2 ust. 5, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Message).
 2. PAM jest komunikatem wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której dokonywana jest autoryzacja przeprowadzanej transakcji.

Załącznik nr 3 do „Regulaminu

funkcjonowania kart kredytowych
dla klientów indywidualnych”

Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych

Rodzaj karty Dzienny limit

wypłat gotówki

Dzienny limit

transakcji bezgotówkowych

Karty kredytowe:
Mastercard 2.000 zł do wysokości przyznanego,
a niewykorzystanego limitu
Visa 2.000 zł do wysokości przyznanego,
a niewykorzystanego limitu

Dla kart z funkcją zbliżeniową limit kwotowy pojedynczej i łącznej kwoty transakcji zbliżeniowych wynosi 50 złotych. Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Załącznik nr 4

do „Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”

Zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych

za pośrednictwem Portfela SGB

Portfel SGB

§ 1

 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB dla posiadaczy kart/użytkowników kart.
 2. Portfel SGB jest udostępniany przez wydawcę licencjonowanego.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty jest uprawniony do korzystania z Portfela SGB zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po Portfelu SGB.
 4. W celu umożliwienia funkcjonowania Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty powinien spełnić wymagania techniczne określone przez Bank w Przewodniku po Portfelu SGB, z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do internetu, co może mieć wpływ na wykorzystywanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców internetu.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji są pokrywane przez posiadacza karty/użytkownika karty na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcą internetu.
 6. Bank udostępnia informacje o wymogach technicznych, jak i o sposobie instalacji i obsługi Portfela SGB w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 7. Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do korzystania z Portfela SGB w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem i przewodnikiem po Portfelu SGB.

Usługi dostępne w Portfelu SGB

§ 2

 1. Portfel SGB stanowi dodatkowy elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego posiadacz karty/użytkownik karty może aktywować dostęp do informacji w zakresie posiadanych kart, m.in. o dostępnych środkach i historii operacji dokonanych kartą z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portfelu SGB wymagające autoryzacji klienta kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty; Bank może udostępnić posiadaczom kart/użytkownikom kart inne środki autoryzacji opisane w Przewodniku po Portfelu SGB.
 3. Szczegółowy zakres usług dostępnych w aplikacji mobilnej określa Przewodnik po Portfelu SGB.
 4. Przewodnik, o którym mowa w ust. 3 stanowi instrukcję użytkowania Portfela SGB i zmiany w nim wprowadzone nie wymagają powiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika po Portfelu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.
 5. Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępnych w Portfelu SGB przekazywana jest posiadaczowi karty/użytkownikowi karty w Portfelu SGB.

Aktywacja usług

§ 3

Posiadacz karty/użytkownik karty wnioskuje o usługi poprzez wprowadzenie do Portfela SGB wymaganych danych dotyczących karty: nr karty, data ważności, kod CVC/CVV.

Celem aktywacji usług w Portfelu SGB, Bank wysyła kod SMS na numer telefonu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust 2, który klient wprowadza do Portfela SGB.

Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2, Bank w Portfelu SGB wskazuje numer, pod którym można dokonać telefonicznej aktywacji Portfela SGB.

Zabezpieczenie dostępu do Portfela SGB

§ 4

Podczas aktywacji Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty nadaje kod dostępu do Portfela SGB, który może zostać przez niego zmieniony.

Dostęp do Portfela SGB może być zablokowany przez posiadacza karty lub użytkownika karty – w sposób analogiczny dla zastrzeżeń kart opisany w § 33 niniejszego regulaminu.

W przypadku zablokowania Portfela SGB przez posiadacza karty/użytkownika karty informacje o sposobie postępowania w takiej sytuacji zawarte są w przewodniku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego załącznika.

  1. Funkcjonalność dostępna nie później niż od 14 września 2019 roku; o jej wprowadzeniu Bank poinformuje klienta;
  1. Usługa dostępna po wdrożeniu funkcjonalności przez Bank
  1. Funkcjonalność dostępna po wprowadzeniu jej przez Bank
  1. Usługa zostanie wdrożona po udostępnieniu przez Bank
  1. Po udostępnienia funkcjonalności przez Bank
 1. Metoda stosowana po jej wprowadzeniu przez Bank