informujemy, że od 20.07.2021 r. ulega zmianie:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych,
 2. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych,
 3. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych,
 4. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i chargé dla klientów instytucjonalnych.

Oto najważniejsze zmiany:

 1. Informacja o marży kursowej.

Dodaliśmy zapisy mówiące o tym, że Bank poinformuje Cię o marży kursowej, według której zostanie przewalutowane pierwsze zlecenie płatnicze, dotyczące wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności kartą w punkcie sprzedaży, dokonane w krajach EOG.

2.   Dodanie zapisów zobowiązujących posiadacza do poinformowania Banku o otrzymaniu renty/emerytury z zagranicy.

Dodaliśmy zapisy mówiące o konieczności poinformowania Banku, jeżeli na Twój rachunek bankowy wpływa renta lub emerytura z zagranicy. Jeżeli w odniesieniu do danej transakcji płatniczej na Banku ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzania podatku lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, Bank odprowadzi je z kwoty otrzymanej transakcji płatniczej. 

 • Usługa 3D Secure: doprecyzowanie zapisów.

Dodaliśmy zapis mówiący o możliwości odblokowania usługi SD-Secure w placówce Banku lub na Call Center, w przypadku trzykrotnego podania błędnej odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne lub błędnego hasła 3D- Secure,

 • Dodanie zapisów dotyczących duplikatu karty przedpłaconej.

Już niedługo posiadacz karty będzie mógł wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. O wprowadzeniu usługi poinformujemy na stronie internetowej Banku.

 • Pozostałe zmiany w regulaminach to m.in.:
  • modyfikacja zapisu dotyczącego korzystania z funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • doprecyzowanie zapisu w jakich przypadkach Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia,
  • modyfikacja zapisów dotyczących zastrzegania i blokowania kart,
  • modyfikacja zapisów dotyczących Portfela SGB,
  • dodanie zapisów dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • uszczegółowienie zapisów dotyczących ROR Prestiż,

Pełną treść zmienionych regulaminów przesyłamy w załączeniu. Znajdziesz je też na stronie www.lwbsdrezdenko.pl i w oddziałach Banku.

Jeśli akceptujesz te zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, rozwiąże się ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                          Zarząd

                                                                               Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego