Preferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ścieżki złożenia reklamacji to:
1.    ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913,
2.   w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.

Najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest infolinia.

W przypadku, gdy Klient jest zdecydowany złożyć reklamację bezpośrednio u Agenta, którym jest Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Reklamacja winna być złożona na formularzu zamieszczonym poniżej.

Treść Reklamacji winna uwzględniać krótki opis sytuacji oraz precyzować żądania i oczekiwania Klienta od Generali, zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, jak również zawierać podpisy.

W przypadku, gdy Klient wyraża wolę złożenia Reklamacji w zakresie nie związanym z obszarem działalności Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego jako Agenta (zgodnie z treścią umowy agencyjnej) – Bank nie posiada umocowania do przyjęcia Reklamacji.

W takim przypadku Klient powinien postępować zgodnie z Procedurą składania i rozpatrywania Reklamacji  TU, dostępną na stronie www.generali.pl.