Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków finansowych i chcesz z nich korzystać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, a posiadasz w LWBS Drezdenko rachunek osobisty, rozwiązaniem jest kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

 

Kredyt odnawialny w ROR może być udzielony posiadaczowi rachunku, który spełnia następujące warunki:

 

  1. posiada ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;  do wymaganego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku – wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku ROR z innego banku, sporządzoną za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia,
  2. brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3  miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
  3. klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. klient posiada zdolność kredytową.

Kredyt odnawialny w ROR oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy (wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania). Kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej. Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia. Prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostepnienia kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu. Prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy, liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej, wyłącznie w ciężar ROR.

Twoje korzyści:

  1. łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy,
  2. kwota limitu dostosowana do Twoich potrzeb i dochodów,
  3. płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
  4. atrakcyjne warunki kredytowania.

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 11,57% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12M + 5,75p.p. (na dzień 28.04.2023r. 12,85%), całkowity koszt kredytu wynosi  8.464,26 zł (w tym prowizja przygotowawcza: 50,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu ustalona za cały okres trwania umowy 200,00 zł, odsetki od kredytu przy założeniu wykorzystania kredytu w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy: 3.214,26 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł); kredyt płatny jednorazowo. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stopa oprocentowania dla kolejnych okresów oprocentowania zmiennego zostaje ustalona z zastosowaniem stawki Wibor 12M określanej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.