Rachunek oszczędnościowy to atrakcyjne konto z miesięczną kapitalizacją odsetek, stałym dostępem do środków i gwarancją wysokiego oprocentowania.

 

Stanowi połączenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie, na następujących warunkach:

 

* minimalna kwota środków na rachunku to 1,000.00 zł,

* możliwość założenia rachunku także dla osób małoletnich,

* wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 1,000.00 zł,

* oprocentowanie rachunku oparte jest na stawce redyskonta weksli NBP i wynosi:

  • dla rachunków zakładanych do dnia 21.12.2021 r.  wynosi 4,87 % w skali roku (0,84 redyskonta weksli NBP)
  • dla rachunków zakładanych od dnia 22.12.2021 r. wynosi 2,90 % w skali roku (0,50 redyskonta weksli NBP)

* umowa zawierana jest na czas nieokreślony,

* brak opłat za otwarcie rachunku,

* prowizja za prowadzenie rachunku to tylko 1 zł.

 

 

Oprocentowanie oparte na stawce redyskonta weksli NBP dla nowych rachunków obowiązuje od 02.04.2013 r. Dla rachunków już istniejących, zmiana oprocentowania nastąpiła z dniem 01.06.2013 r.

 

Środki na Koncie Oszczędnościowym są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

 

 

Dołącz do nas. Zapraszamy !