Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta, była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64), lub też jako załączniki do niniejszego artykułu.

Dokumenty należy przedstawić w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

Można to zrobić w dowolnie wybranej przez Państwa formie :

1/ wysłać pocztą mailowa na dres : kredyty@lwbsdrezdenko.pl,

2/ wysłać Pocztą Polską na adres sekretariatu Banku:

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku ul. Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko,

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.