Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty każdego Banku Spółdzielczego Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski SA objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Rachunek bieżący Agro

 Rachunek bieżący Agro – Rachunek bieżący Agro został stworzony specjalnie dla rolników i osób działających w sektorze rolno-spożywczym. Jego celem jest zapewnienie sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia i zarządzania środkami nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Rachunek bieżący Agro to kompleksowa oferta zapewniająca bezpieczeństwo i wygode dla prowadzących gospodarstwo rolne.

 W ramach rachunku Agro możemy Państwu zagwarantować:

 • intuicyjna aplikacja mobilna,
 • płatności mobilne telefonem lub zegarkiem,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności oraz leasingu ( m.in. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),
 • Profil zaufany i Moje ID,
 • terminale płatnicze,
 • karta paliwowa,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wypłaty z rachunku,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone w ramach Internet Bankingu,
 • bezpłatną modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem Internet bankingu,
 • bezpłatne sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej i elektronicznej,
 • bezpłatny dostęp do usługi Internet Bankingu,
 • bezpłatne wypłaty dokonane kartą debetową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,
 • całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,
 • dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,
 • środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach LWBS oraz na stronie internetowej Banku.

 

 

ROR Rolnik

ROR Rolnik – ROR Rolnik to konto osobiste stworzone z myślą o osobach prowadzących gospodarstwo rolne oraz osobach otrzymujących renty i emerytury rolnicze.

 W ramach konta ROR Rolnik oferujemy Państwu:

 • intuicyjna aplikacja mobilna,
 • płatności mobilne telefonem lub zegarkiem,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności oraz leasingu,
 • Profil zaufany i Moje ID,
 • terminale płatnicze,
 • karta paliwowa,
 • bezpłatne otwarcie konta,
 • bezpłatne wpłaty na rachunek,
 • bezpłatne wypłaty z rachunku,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
 • bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne złożone w formie elektronicznej,
 • bezpłatna modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej,
 • bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej MasterCard,
 • bezpłatne wypłaty dokonane kartami debetowymi oraz kartą zbliżeniową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,
 • bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,
 • całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu i aplikacji mobilnej,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,
 • możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,
 • dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( min. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),
 • dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,
 • środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

 

Rejestr partnerów

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża,

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43
71-231 Szczecin, zachodniopomorskie
810412098
3. Usługi bankowe, agencja ubezpieczeniowa nr.4 Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, Drezdenko
4. usługi Bankowe MK-kredyt Mirosław Kuczyński Ul. Mostowa 2, Gorzów Wielkopolski
5. SGB-Bank Ul. Szarych Szeregów 23a Poznań
6. Usługi Bankowe, Agencja nr.2 Jarosław Bracik Ul. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski