Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny. Bank udziela kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 300.000,00zł. i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Zobacz jakie to proste. Zapraszamy!

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 12,12% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 120 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku dla kredytów w systemie spłat rat malejących na dzień 27.04.2023 r. wynosi 9,90%, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 6,90% oraz marża Banku w wysokości 3,00 p.p., spłata w miesięcznych ratach w maksymalnej wysokości 1.795,19 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 55.696,82 zł (w tym: prowizja: 800,00 zł, odsetki: 50.027,82 zł, ubezpieczenie nieruchomości: 4.550,00 zł, PCC 19,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie wpisu hipotecznego: 200,00 zł, opłata sądowa za wykreślenie wpisu hipotecznego: 100,00 zł, usługi dodatkowe: 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.