Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób fizycznych zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Fundusz działa na podstawie Ustawy z dnia
9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a zobowiązane są do spłaty kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet,
 • osoby, które sprzedały lub planują sprzedać kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarcza na pokrycie całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości.

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby uzyskać wsparcie?

Wsparcie na spłatę zadłużenia może być przyznane, gdy zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1.  w dniu złożenia wniosku o wsparcie na spłatę zadłużenia przynajmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 2. koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów uzyskiwanych
  w gospodarstwie domowym kredytobiorcy,
 3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. – o   pomocy społecznej kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1;

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. – o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust 1 pkt 2.

 

Z Funduszu możesz uzyskać:

 • zwrotne wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub
 • zwrotną pożyczkę przeznaczoną na spłatę pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części kredytu mieszkaniowego.

 

Wsparcie finansowe:

 • polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego kwot przeznaczonych na spłatę zobowiązań kredytowych,
 • wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tyś zł,
 • udzielane na maksymalny okres 36 miesięcy,
 • maksymalny okres udzielania wsparcia może zostać skrócony/wstrzymany jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie).

 

Pożyczka:

 • o jednorazową pożyczkę możesz ubiegać się jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty sprzedaży nie wystarczyło Ci na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • przyznana pożyczka przekazana zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego,
 • maksymalna kwota pożyczki to 72 tyś zł.

 

Promesa:

 • jeżeli planujesz sprzedaż nieruchomości i wiesz, że uzyskana kwota ze sprzedaży nie pokryje w całości zadłużenia, masz możliwość uzyskania promesy udzielenia pożyczki na spłatę pozostałego do spłaty zadłużenia.

 

Zwrot wsparcia lub pożyczki:

 • udzielone wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia podlega zwrotowi w całości,
 • rozpoczyna się po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub wypłaty pożyczki,
 • spłata dokonywana jest w 144 równych miesięcznych i nieoprocentowanych ratach,
 • w przypadku, gdy dokonasz spłaty 100 rat lub ich równości bez opóźnienia, pozostała część rat przyznanego wsparcia/pożyczki zostanie umorzona.

 

Kto nie otrzyma wsparcia?

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane jeżeli:

 1. utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 2. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy),
 3. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 4. w chwili złożenia wniosku kredytobiorca:

a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie
6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

b) posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

c) posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

5 . w okresie ubiegania się o udzielenie wsparcia kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,

6. kredyt mieszkaniowy został spłacony,

7. kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców,

8. kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego,

9. w przypadku zbycia przedmiotu umowy o kredyt mieszkaniowy.

 

Więcej informacji uzyskasz w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc dla osób spłacających kredyty – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl).