Kredyt mieszkaniowy

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat) wliczając w to okres karencji w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank i nie może być wyższa niż 500.000,00zł. Kredytobiorca ubiegający się o kredyt mieszkaniowy zobowiązany jest do udokumentowania środków własnych (wkładu własnego) przed podjęciem decyzji kredytowej. Wysokość wkładu własnego oraz wnioskowana kwota kredytu musi pozwolić kredytobiorcy na sfinansowanie celu kredytu mieszkaniowego w całości. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości.

 

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1.  budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 2. przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 3. nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele o których mowa powyżej,
 8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,
 9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 10. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Pozwól sobie pomóc i spełnij marzenia. Zapraszamy do naszych placówek!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  10,42%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 550.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1,209,307.74 zł, oprocentowanie zmienne, dla kredytów mieszkaniowych w systemie spłat rat malejących i udziału środków własnych od 20 %, wynosi : WIBOR 3M + 2,1 p.p. marży Banku ( na dzień 30.12.2022 r.  9,28%), całkowity koszt kredytu 659.307,74 zł. (w tym: prowizja 3.850,00zł, odsetki 636.713,74 zł, ubezpieczenie nieruchomości 18.425,00 zł, PCC 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie wpisu hipotecznego 200,00 zł, opłata sądowa za wykreślenie wpisu hipotecznego 100,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 300 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 6.263,31 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  30.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Dla kredytów udzielanych od dnia 30.12.2022 r. obowiązuje stawka bazowa: WIBOR 3M (kwartalna), określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.