Zmiana oprocentowania produktów bankowych

W związku z podjętą w dniu 29.05.2020 r. kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku zdecydował o zmianie oprocentowania następujących produktów bankowych:

 1. Z dniem 10.06.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:
  1. Lokaty odnawialne 1 miesięczne – 0,4 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  2. Lokaty odnawialne 2 miesięczne – 0,5 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  3. Lokaty odnawialne 3 miesięczne – 0,6 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  4. Lokaty odnawialne 6 miesięczne – 0,7 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;

W przypadku lokat i rachunków, w których oprocentowanie oparte jest na redyskoncie weksli NBP ( rachunek oszczędnościowy Skarbonka, lokaty odnawialne 12m, 24m. 36 m., rachunek oszczędnościowy), zmiana oprocentowania nastąpiła automatycznie w dniu wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a więc w dniu 29.05.2020 r.

 1. Z dniem 10.08.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowanie następujących rachunków oszczędnościowych:
  1. Wkłady książeczek a’vista – 0,09% oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.
  2. Konto mobilne dla najmłodszych – 0,6 % oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym.
  3. Wkłady książeczek mieszkaniowych – 0,1 % oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Informujemy, że od 01 sierpnia zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:

1. UPROSZCZENIE JĘZYKA

Informacje w nowym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.

2. USŁUGA 3D SECURE: NOWE ZASADY POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI KARTA W INTERNECIE

Rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które  obecnie tego wymagają, oraz  z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego do 30 października 2020 r., wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. ustalisz w placówce Banku. Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzisz także w aplikacji mobilnej, jeśli wybierzesz taki sposób autoryzacji.

3. APLIKACJA MOBILNA PORTFEL SGB i USŁUGA BLIK: WYCOFANIE APLIKACJI I USŁUGI

Po 31 marca 2021 r. z aplikacji Portfel SGB skorzystasz tylko, jeśli masz kartę do konta w walucie wymienialnej.

4. KARTA MOBILNA VISA: WYCOFANIE KARTY

W związku z możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą SGB, wycofujemy z oferty kartę mobilną Visa. Zapłacisz nią jeszcze tylko do 30 czerwca 2020 r. Po tym dniu karta zostanie zastrzeżona.

Pełną treść nowego Regulaminu, obowiązującą od 01 sierpnia 2020 r. znajdziesz na stronie internetowej Banku (AKTUALNOŚCI/REGULAMINY) oraz w placówkach Banku.

Zmiany obowiązują tylko w zakresie produktów i usług, z których korzystasz.

Jeżeli akceptujesz zmiany w wymienionych powyżej regulaminach:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmias-towym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw dotyczący umowy rachunku lokaty, do końca okresu umow-nego będą obwiązywać postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR i RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku informuje, że w związku z obniżką stóp procentowych NBP, od dnia 01.07.2020 r. oprocentowanie wszystkich rachunków bieżących oraz ROR w walutach wymienialnych,  znajdujących się w ofercie Banku, wynosić będzie 0 %. Zmiana ta nie dotyczy produktów, w których warunki prowadzenia podlegały negocjacjom.

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców!

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku obsłuży mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej. Dla najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75 miliardów złotych.

Wnioski i wypłaty subwencji będą obsługiwane przez system bankowości internetowej. Przedsiębiorcy będący naszymi klientami mogą składać wnioski wyłącznie w wersji online.

„Walka o tarczę” trwa na wielu frontach, a do tego praktycznie dzień i w nocy. Dosłownie przed chwilą Polski Fundusz Rozwoju uzgodnił ze wszystkimi bankami zaangażowanymi w ten proces, ostateczną datę i godzinę udostępnienia wniosków w bankowościach internetowych.

Oznacza to, że wszyscy klienci będą mogli rozpocząć składanie wniosków dzisiaj (środa, 29 kwietnia) od ok. g. 18:00.

Z rządowego wsparcia Tarczy Finansowej za pośrednictwem naszego banku mogą skorzystać firmy, które m.in. nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Więcej na stronie internetowej PFR: http://pfr.pl/tarcza

Finansowaniu podlegają: bieżąca działalność oraz zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

O subwencję Tarczy Finansowej dla mikrofirm mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 pracowników i generujące roczny obrót poniżej 2 mln EUR.  Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie finansowe w przypadku zatrudnienia od 10 do 250 pracowników, przy rocznym obrocie do 50 mln EUR.

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej mogą oferować Klientom pomoc w ramach tarczy dzięki olbrzymiej pracy włożonej przez pracowników całego Zrzeszenia i dzięki narzędziom technicznym udostępnianym przez SGB-Bank i Krajową Izbę Rozliczeniową. Ogrom działań wdrożonych po raz pierwszy na taką skalą i w rekordowo szybkim czasie pokazuje, że – podobnie jak to było np. w przypadku płatności mobilnych – Grupa SGB nie tylko doścignęła komercyjną konkurencję, ale jest w stanie wyprzedzać ją o krok. Przypomnijmy, że wszystkie Banki Spółdzielcze SGB mogą korzystać ze wspólnych narzędzi udostępnianych przez SGB-Bank – m.in. płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay

Zapraszamy na stronę informacyjną poświęcona programowi Tarczy Antykryzysowej – www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Można na niej znaleźć szczegóły rozwiązań pomocowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, opis gwarancji BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego czy choćby szczegółowe informacje na temat programu Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który wdraża SGB-Bank SA wspólnie z Bankami Spółdzielczymi SGB.