Skrócone godziny pracy placówek Banku w dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r.

Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku informuje:

 • w dniach 24.12.2020r. i 31.12.2020r. – Bank prowadzi działalność operacyjną w godz. 8 00 do1200,
 • przelewy w PLN w  dniach 24.12.2020r. i 31.12.2020r. – przyjmowane będą do godz. 1130 ,
 • przelewy dewizowe w dniu 24.12.2020r. – przyjmowane  będą do godz. 945
 • przelewy dewizowe w dniu 31.12.2020r. – przyjmowane  będą do godz. 1030
 • Zlecenia indywidualnego ustalania kursów walut obcych w dniu 24.12.2018r.  i  31.12.2018r. do godz. 11:30.

                ZARZĄD BANKU

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania -UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.:

 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą analogicznie dostęp na dotychczasowych zasadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód gwarantowanych prawem UE.

Konsekwencją ww. procesu będą również zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Do obszarów, w których mogą nastąpić takie zmiany, należy w szczególności zaliczyć:

 • Obszar płatniczy
 1. Według obecnego stanu wiedzy, Wielka Brytania nadal będzie uznawana za część geograficznego obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski będą mogli realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i po 1 stycznia 2021 r., do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule.
 2. W poleceniach przelewu do banków w Wielkiej Brytanii we wszystkich walutach klienci banków z Polski będą mogli wybierać dowolną opcję kosztową: SHA, OUR lub BEN[1] .
 3. Konsekwencją brexitu mogą być zmiany stawek opłat z tytułu realizacji płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.[2] w odniesieniu do przelewów z UE do Wielkiej Brytanii dostawcy usług płatniczych muszą przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o zleceniodawcy i odbiorcy, w porównaniu z przelewami wewnątrz UE. Wpraktyce może to skutkować obowiązkiem podania bardziej szczegółowych informacji przez klienta.

[1] Opcja SHA oznacza, że prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca Opcja kosztowa OUR – oznacza, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego oraz opcja kosztowa BEN – oznacza, że prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa Odbiorca.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18.

 • Transakcje w e-commerce dokonywane kartami bankowymi – SCA

W wyniku brexitu może również dojść do zmian w zakresie uwierzytelniania transakcji w handlu elektronicznym wykorzystujących karty płatnicze. W przypadku, gdy odbiorca płatności znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, klient będący płatnikiem może nie zostać objęty procedurą silnego uwierzytelnienia (SCA) transakcji, gdyż jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji zgodnego z protokołem 3DS 2.1. lub 3DS 2.2., taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona.

 • Podstawowe rachunki płatnicze[1]

Na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwe:

 1. realizowanie przelewów do Wielkiej Brytanii z podstawowego rachunku płatniczego,
 2. korzystanie z usług płatniczych na terytorium Wielkiej Brytanii (wypłaty gotówki, wykonywanie transakcji) przez posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego.

[1] Podstawowy rachunek płatniczy jako usługa specjalnego dedykowanego rachunku świadczona zgodnie z art. 59ia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.  

 • Inwestycje na rynku finansowym
 1. Brexit jest procesem uwarunkowanym politycznie z toczącym się procesem negocjacyjnym, który wykracza poza wszystkie wcześniej ustalone ramy czasowe i taka niepewność może wpływać na zmiany w kursach walutowych i wycenach instrumentów finansowych. Nie można przy tym wykluczyć, że sam fakt braku porozumienia o współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych, czy też zmiany kursów walutowych, co – biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.
 2. Brexit może także wpłynąć na ograniczenie dostępności do usług inwestycyjnych świadczonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii czy też ograniczyć dostępność nabywania instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii czy też w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.
 • Informacje dodatkowe
 1. Informujemy, że niezależnie od posiadanego obywatelstwa (UE lub Wielkiej Brytanii) oraz od miejsca zamieszkania klienta, depozyty które znajdują się w polskich bankach, są objęte gwarancją do kwoty 100.000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 2. Zgodnie z przepisami przejściowymi, zawartymi w art. 51 ust 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1011, niezależnie od zakończenia okresu przejściowego w umowach finansowych i instrumentach finansowych będą mogły być stosowane wskaźniki referencyjne (jak np. LIBOR) opracowywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w treści ww. Rozporządzenia.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez klientów.

Zmiana Regulaminów dotyczących kart kredytowych i przedpłaconych

Od 20 lutego 2021 r. zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych oraz Regulamin kart przedpłaconych.

Oto najważniejsze zmiany:

 • Uproszczenie języka: Informacje w zmienionym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.
 • Usługa 3D Secure – nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie: Rezygnujemy z konieczności rejestrowania kart w usłudze 3D Secure i potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym lub wyłącznie hasłem 3D Secure. Zamiast tego, w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając hasło 3D Secure (jednorazowy kod SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku do kontaktu. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, możesz już ustalić w placówce Banku.
 • Aplikacja Portfel SGB: Aby płacić kartą z użyciem smartfona, stokenizujesz ją w Portfelu SGB jeszcze tylko do 7 stycznia 2021 r.. Stokenizowaną kartą zapłacisz do 31 marca 2021 r. Nie dotyczy to obsługi kart wydanych do ROR w walutach wymienialnych. Jeżeli jeszcze nie uruchomiłeś aplikacji Portfel SGB, będziesz mógł to zrobić tylko do 31 marca 2021 r. Pamiętaj, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów – App Store lub Sklepu Google Play.
 • Pozostałe zmiany w regulaminie to m.in.:
  • wprowadzenie nowych przesłanek zmiany taryfy opłat i prowizji oraz regulaminu,
  • nowe zasady funkcjonowania instrumentów płatniczych, w tym usługi BLIK,
  • zmiany zasad zastrzegania kart,
  • dostosowanie zapisów Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Pełną treść zmienionych regulaminów znajdziesz na stronie www.lwbsdrezdenko.pl /Aktualności LWBS /Regulaminy.

Jeśli akceptujesz te zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, rozwiąże się ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Karta przedpłacona Mastercard dla klientów instytucjonalnych

Pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Cechy karty:

 1. Kartą można dokonywać operacji:
  1. bezgotówkowych:
   1. płatności w punktach usługowo-handlowych,
   2. płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure,
   3. przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
  2. gotówkowych:
   1. wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków,
   2. wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków,
 2. karty wydane od 01.01.2021 r. będą posiadały funkcjonalność płatności zbliżeniowych,
 3. karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,
 4. operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),
 5. rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku,
 6. karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty,
 7. karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

Zmiana limitu – Express Elixir

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa środków, od 01 lutego 2021 roku obniżamy maksymalny limit pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego (Express Elixir) w bankowości internetowej i mobilnej, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do kwoty 10,000.00 zł. Jeżeli uznają Państwo ten limit za niewystarczający, mogą Państwo wykonać przelew na wyższą kwotę w placówce banku, gdzie limit wynosi aż 50,000.00 zł.

Z poważaniem

Zarząd LWBS w Drezdenku